Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1246

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 40.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 106.nr.; 2009, 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Projektu iesniegumus pieņem vairākās kārtās. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju mēnesi iepriekš laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina datumu, kad tiks sākta un pabeigta projektu iesniegumu pieņemšana, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu. Projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā."

2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Projektu iesniegumus sarindo pēc teritorijas attīstības indeksa, sākot ar mazāko, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtības."

3. Izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. projekta iesniegumu (2.pielikums) divos eksemplāros un atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai. Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam;".

4. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Būvniecības un iepirkuma dokumentus (izņemot dokumentus par būvmateriālu iegādi) iesniedz sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā."

5. Aizstāt 19.1.2.apakšpunktā vārdus "projekta kopējās" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 19.1.1.apakšpunktā minētās".

6. Aizstāt 19.2.4.apakšpunktā vārdus "projekta kopējās" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 19.2.1., 19.2.2. un 19.2.3.apakš­punktā minētās".

7. Aizstāt 19.3.3.apakšpunktā vārdus "projekta kopējās" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā minētās".

8. Aizstāt 19.4.4.apakšpunktā vārdus "projekta kopējās" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 19.4.1., 19.4.2. un 19.4.3.apakš­punktā minētās".

9. Papildināt noteikumus ar 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Atbalsta saņēmējs kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (kods 321) (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (kods 321) (4.pielikums).

26. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (kods 321) (3.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu."

10. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

11. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525

Atbalsta saņēmēja pārskats pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

(kods 321)

Vispārējā informācija

Projekta numurs, nosaukums

Projekta beigu termiņš

Projekta numurs, nosaukums

Projekta beigu termiņš

Pašvaldības nosaukums

Pašvaldības nodokļu maksātāja Nr.

Juridiskā adrese

LAD klienta numurs

 

Vispārējie rādītāji - indikatori

Darbinieku skaits pārskata gadā, kopā

Saglabāto darba vietu skaits

No jauna radīto darba vietu skaits

Iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no uzlabotajiem pakalpojumiem

Pārskats iesniegts _____. gada ___ . __________________

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

     

(vārds, uzvārds)

 

 (paraksts)".

 

12. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

''4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija
noteikumiem Nr.525

Atbalsta saņēmēja pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (kods 321)

Informācija par projekta Nr. ________________________ īstenošanās rezultātiem

Projekts tiks īstenots šādā(-ās) aktivitātē(-ēs) un pēc projekta īstenošanas sasniegti šādi mērķi (atzīmēt atbilstošo)

1. Pašvaldību ceļu būvniecība, rekonstrukcija

Būvniecība, km

Īstenotais, km

 

Rekonstrukcija, km

Īstenotais, km

 

Vienkāršotā rekonstrukcija, km

Īstenotais, km

 

2. Vietējās nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija

Projektā īstenotie vietējās nozīmes saietu nami, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objekti

Skaits

 

Būvniecība, m2

 

Rekonstrukcija, m2

 

Vienkāršotā rekonstrukcija, m2

 

Iekārtas un pamatlīdzekļi

Skaits

 

Pirms projekta īstenošanas pašvaldības apsaimniekošanā esošās iekšējās un ārējās ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas

Iekārtu skaits

Sistēmu skaits

 

Projektā īstenotās iekšējās un ārējās ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas

Iekārtu skaits

Sistēmu skaits

 

3. Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana rekreācijas pamatpakalpojumu nodrošināšanai pašvaldību teritorijās

Veloceliņi, ietves

m2

 

Iekārtas, pamatlīdzekļi

Skaits

 

4. Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekonstrukcija

Energoapgādes sistēmas ar atjaunojamiem energoresursiem būvniecība vai rekonstrukcija

Skaits

 

Būvniecība, m2

 

Rekonstrukcija, m2

 

Vienkāršotā rekonstrukcija, m2

 

Uzbūvētās un rekonstruētās energoapgādes sistēmas saražotā siltumenerģija, GWh/gadā

GWh/gadā

 

Mājsaimniecību lietotāju skaits, kuri pērk un izlieto siltumenerģiju savā mājsaimniecībā pašu vajadzībām

Skaits

 


 

Teritorijas attīstības indekss

 


 

Projekta īstenošanas vieta

 

Pārskats iesniegts _____. gada ___ . __________________

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

"

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra
noteikumiem Nr.1246

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija
noteikumiem Nr.525

Pielikums WORD formātā

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

07.11.2009