Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Iekšlietu ministrijas noteikumi Nr.70

Rīgā 2009.gada 22.oktobrī

Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmes "Par pašaizliedzību" nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

 


I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmes "Par pašaizliedzību" (turpmāk - Apbalvojuma zīme) piešķiršanas un nēsāšanas kārtību, kā arī tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

2. Apbalvojuma zīme (1. un 2.pielikums) dibināta 2009.gadā kā apbalvojums un cieņas apliecinājums par pašaizliedzīgu rīcību ekstremālos apstākļos.

II. Apbalvojuma zīmes piešķiršanas kārtība

3. Apbalvojuma zīmi var piešķirt:

3.1. Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekiem un ierēdņiem;

3.2. Latvijas iedzīvotājiem;

3.3. ārvalstu pilsoņiem un pavalstniekiem (turpmāk visi tekstā - kandidāts).

4. Apbalvojuma zīmes piešķiršanas nosacījumi:

4.1. noziedzīga nodarījuma novēršana (neatkarīgi no tā, vai šādas darbības ietilpst amata pienākumos), ja tā rezultātā novērsti reāli draudi personas veselībai vai dzīvībai;

4.2. noziedzīga nodarījuma atklāšana, ja tā veikta profesionāli un īsā laikā, kas veicinājis iespējami ātrāku kriminālvajāšanas uzsākšanu un sekmējis turpmāku noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai skaita samazināšanu;

4.3. pašaizliedzīga rīcība valsts robežas neaizskaramības nodrošināšanā, ja tā saistīta ar draudu valsts robežas drošībai vai personu dzīvībai novēršanu;

4.4. pašaizliedzīga rīcība, glābjot dzīvību vai īpašumu.

5. Kandidātus apbalvošanai ar Apbalvojuma zīmi var ieteikt iekšlietu ministrs, valsts sekretārs un valsts sekretāra vietnieki, Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vadītāji, iesniedzot ieteikumu Iekšlietu ministrijas Apbalvojumu komisijai (turpmāk - Komisija). Ieteikumā norāda:

5.1. ieteiktā kandidāta vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dienesta pakāpi (ja tāda ir);

5.2. situācijas aprakstu, par kuru tiek izteikts priekšlikums apbalvot ar Apbalvojuma zīmi;

5.3. iesniedzēja vārdu uzvārdu, ieņemamo amatu un dienesta pakāpi (ja tāda ir).

6. Apbalvošanai ar Apbalvojuma zīmi kandidātu var izvirzīt pēc tā nāves, apbalvojumu pasniedzot piederīgajiem.

7. Kandidātus apbalvošanai izvērtē Komisija.

8. Komisijas sastāvu apstiprina iekšlietu ministrs ar rīkojumu. Komisijas priekšsēdētājs - valsts sekretārs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Komisija ievēl no Komisijas locekļu vidus. Komisijas locekļi ir Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbinieki un ministrijas darbinieki.

9. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļa.

10. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem.

11. Izvērtējot ieteikumu, Komisija ir tiesīga:

11.1. izvērtēt personas lietu (ja tāda ir);

11.2. pieaicināt iesniedzēju vai citas personas lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas sniegšanai;

11.3. pieprasīt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

12. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja balso par Apbalvojuma zīmes piešķiršanu Komisijas priekšsēdētājam, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

13. Ja Komisija lemj par Apbalvojuma zīmes piešķiršanu Komisijas priekšsēdētājam vai loceklim, viņš balsojumā nepiedalās.

14. Komisijas lēmumu par apbalvošanu ar Apbalvojuma zīmi apstiprina iekšlietu ministrs.

15. Kandidātam, kuram Komisija nolemj piešķirt Apbalvojuma zīmi, paziņo par Apbalvojuma zīmes pasniegšanas norises vietu un laiku.

16. Kopā ar Apbalvojuma zīmi apbalvojamai personai izsniedz apliecību (3.pielikums) ar tādu pašu kārtas numuru kā Apbalvojuma zīmei. Apliecību ar parakstu un ģerboņa zīmogu apliecina iekšlietu ministrs.

17. Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļa reģistrē apliecības attiecīgajā "Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmes "Par paš­aizliedzību" reģistrācijas žurnālā" (4.pielikums).

18. Apbalvojuma zīmi apbalvojamai personai piešķir vienreiz.

III. Apbalvojuma zīmes tehniskais un mākslinieciskais apraksts

19. Apbalvojuma zīme izgatavota no 925 sudraba un pārklāta ar 999 zeltījumu.

20. Apbalvojuma zīmes aversa pamatu veido astoņstūru zvaigzne, kuras izmēri ir 45 mm x 45 mm, uz kuras krusts ar šķeltiem galiem (tā izmēri 40 mm x 40 mm). Krusts ir pārklāts ar purpursarkanu emalju, bet apmalītes ir sudraba krāsā. Apbalvojuma centrā ir sudraba medaljons ar sadotām rokām un reljefu pīnītes apmali. Medaljona diametrs - 17 mm.

21. Apbalvojuma zīmes reversā ir astoņstūru zvaigzne ar stariem, krusts ar šķeltiem galiem un centrā medaljons ar tekstu: "Par pašaizliedzību". Apbalvojuma zīmes reversa izmēri ir identiski aversa izmēriem. Krusta apakšējā daļā ir Apbalvojuma zīmes kārtas numurs "N".

22. Apbalvojuma zīmes zvaigzne, krusts un medaljons ir sfēriskas formas un biezums centrā ir 7 mm.

23. Apbalvojuma zīme ir piestiprināta pie lentas turētāja, kura izmēri ir 9 mm x 39 mm, biezums 1.5 mm.

24. Apbalvojuma zīmes lentas izmēri ir 32 mm x 40 mm un tā dalās sekojošās krāsu joslās: 1 mm purpursarkana (Pantone 208 C) josla, 1.5 mm zeltīta (Pantone 873 C) josla, 11 mm purpursarkana josla, bet centrā: 1 mm balta josla, 3 mm zila (Pantone 286 C) josla, 1 mm balta.

25. Apbalvojuma zīmes lentes atgriezums ir 10 mm x 32 mm, krāsu sadalījums ir tāds pats kā lielajai lentai.

26. Apbalvojuma zīmes miniatūras izmēri ir 19 mm x 19 mm, lentas izmēri 15 mm x 27 mm un krāsu sadalījums ir proporcionāls lielajai lentai.

IV. Apbalvojuma zīmes nēsāšana

27. Apbalvojuma zīmi, Apbalvojuma zīmes lentes atgriezumu un Apbalvojuma zīmes miniatūru nēsā pie apģērba krūšu kreisajā pusē.

V. Noslēguma jautājums

28. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

 

1.pielikums

Iekšlietu ministrijas 2009.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.70

01_IEM.JPG (385526 bytes)

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

 

2.pielikums

Iekšlietu ministrijas 2009.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.70

02_IEM.JPG (160415 bytes)

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

 

3.pielikums

Iekšlietu ministrijas 2009.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.70

Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmes "Par pašaizliedzību" apliecības paraugs

03_IEM.JPG (282361 bytes)

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

 

4.pielikums

Iekšlietu ministrijas 2009.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.70

Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmes "Par pašaizliedzību" reģistrācijas žurnāls

APBALVOTĀS PERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS

PERSONAS KODS

STRUKTŪRVIENĪBA UN AMATS

LĒMUMA DATUMS UN NUMURS

APBALVOJUMA ZĪMES KĀRTAS NUMURS

1

2

3

4

5

 

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

30.10.2009