Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1187

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 58.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai"

Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 8.panta pirmo un otro daļu

 


Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 63., 201.nr.; 2009, 34.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Lai saņemtu finansiāli atbalstāmo kvotu 2010.gadā, pretendentam nav jāiesniedz šo noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.apakš­punktā minētie dokumenti, ja pretendents tos jau ir iesniedzis Ekonomikas ministrijā iepriekšējā gadā un ja tā biodegvielas ražotnes ražošanas jauda nav palielinājusies."

2. Aizstāt 13.punkta otrajā teikumā vārdus "no visiem" ar vārdiem "attiecīgi no visiem bioetanola vai biodīzeļdegvielas".

3. Papildināt 18.punktu aiz vārdiem "samazina par nesaražoto biodegvielas apjomu" ar vārdiem "taču saglabā daudzumu, kas proporcionāls piešķirtās finansiāli atbalstāmās gada kvotas apjomam uz diviem mēnešiem (viena sestā daļa no gada kvotas apjoma)".

4. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Līdz 2019.gadam budžeta apakšprogrammā "Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai" biodegvielas ražotājiem tiek nodrošināts atbalsts par finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim saražoto biodegvielas apjomu, kurš nepārsniedz attiecīgajam gadam noteikto tiešā atbalsta apmēru."

5. Svītrot 26.punktu.

6. Papildināt noteikumus ar 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"30.  2009.gadā neizmaksāto tiešā atbalsta summu par 2008.gada otrajā pusgadā saražoto biodegvielu 11 304 525,53 latu apmērā biodegvielas ražotājiem izmaksā līdz 2019.gadam atbilstoši valsts budžeta apakšprogrammā 21.06.00 "Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai" pieejamajam finansējumam.

31. Ekonomikas ministrija līdz 2010.gada 1.maijam iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par neizmaksāto tiešā atbalsta apmēru par 2009.gadu, bet līdz 2011.gada 1.maijam - par 2010.gadu.

32. Pēc tam kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums par atbalsta pasākuma saderību ar kopējo tirgu, paredzot finansējumu valsts budžeta apakšprogrammā 21.06.00 "Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai" (sākot ar 2012.gadu), šo noteikumu 30. un 31.punktā noteiktajā kārtībā apstiprinātā, bet neizmaksātā tiešā atbalsta summa tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

N = A x 1,06, kur

N - pārrēķinātā, bet neizmaksātā tiešā atbalsta summa (Ls);

A - apstiprinātā, bet neizmaksātā atbalsta summa, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu (par 2008.gada otro pusgadu) un saskaņā ar šo noteikumu 31.punkta nosacījumiem apstiprināto atbalsta apmēru (par 2009. un 2010.gadu) (Ls).

33. Līdz dienai, kad saņemts un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums par šo noteikumu 30., 31. un 32.punktā minēto atbalsta pasākuma saderību ar kopējo tirgu, Zemkopības ministrija izmaksā valsts atbalstu biodegvielas ražotājiem par summu, kas nepārsniedz Eiropas Komisijas 2006.gada 8.maija lēmumā "Atbalsts biodegvielas veicināšanai" Nr.540/2005 minēto finansējuma apmēru."

7. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280

Finansiāli atbalstāmās kvotas apjoms biodegvielai 2008.-2010.gadā

Nr. p.k.

Rādītāji

2008.gads

2009.gads

2010.gads

1.

Bioetanols, litri

27 848 101

34 177 215

35 005 570

2.

Biodīzeļdegviela, litri

31 818 182

39 772 727

40 424 886

3.

Biodegvielas īpatsvars degvielas tirgū, %

4,25

5

5,75

4.

Kopā biodegviela, litri (4 = 1 + 2)

59 666 283

73 949 942

75 430 456"

8. Aizstāt 5.pielikuma 2.tabulas 3.piezīmē vārdu "biodīzeļdegvielas" ar vārdu "bioetanola".

9. Aizstāt 6.pielikuma 2.tabulas 3.piezīmē vārdu "biodīzeļdegvielas" ar vārdu "bioetanola".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 30.oktobri.

30.10.2009