Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.12.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.717

Rīgā 2009.gada 21.oktobrī (prot. Nr.69 68.§)
Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras likvidāciju un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi

1. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu un Publisko aģentūru likuma 8.pantu, ar 2009.gada 31.decembri likvidēt Aizsardzības īpašumu valsts aģentūru (turpmāk – aģentūra).

2. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu ar 2009.gada 30.decembri izveidot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru (turpmāk – centrs).

(Grozīts ar MK 04.12.2009. rīkojumu Nr.822)

3. Centrs ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra mērķis ir pārvaldīt Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu un veikt iepirkumus Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām.

4. Centram ir šādas funkcijas:

4.1. Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma (tai skaitā valsts militārās aizsardzības objektu) apsaimniekošana;

4.2. valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana;

4.3. vides aizsardzības pasākumu veikšana valsts militārās aizsardzības objektos;

4.4. iepirkuma procedūru veikšana Aizsardzības ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām;

4.5. iepirkumu veikšana Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām;

4.6. publisko pakalpojumu sniegšana Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī privātpersonām saistībā ar viesnīcas un sporta kompleksa izmantošanu.

5. Noteikt, ka centrs ir aģentūras saistību un tiesību pārņēmējs.

6. Noteikt, ka centrs veic arī citus ārējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar pārņemto uzdevumu izpildes nodrošināšanu.

7. Aizsardzības ministram izveidot aģentūras likvidācijas komisiju. Aģentūras likvidācijas komisijai:

7.1. veikt aģentūras apgrozāmo līdzekļu, ilgtermiņa ieguldījumu un saistību inventarizāciju un nodrošināt apgrozāmo līdzekļu, ilgtermiņa ieguldījumu, saistību, arhīva un lietvedības dokumentu nodošanu centram;

7.2. līdz 2010.gada 1.februārim sagatavot aģentūras slēguma bilanci pēc stāvokļa uz 2009.gada 31.decembri.

(Grozīts ar MK 04.12.2009. rīkojumu Nr.822)

8. Aizsardzības ministram līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā šā rīkojuma izpildei nepieciešamos tiesību aktu projektus.

9. Ar aģentūras likvidāciju saistītos izdevumus segt no aģentūrai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs I.V.Lieģis
04.12.2009