Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.2

Rīgā 2009.gada 29.jūlijā (prot. Nr.4, 1.§)

Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.17 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

 

1. Izdarīt Rīgas domes 2005.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.17 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10.punkta pirmās daļas 8.apakš­punktu šādā redakcijā:

"8) Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.";

1.2. papildināt 20.punkta otro apakšpunktu ar "f", "g", "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota struktūrvienība);

g) Rīgas domes priekšsēdētāja birojs (ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota struktūrvienība);

h) Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka birojs (ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota struktūrvienība);";

1.3. papildināt 21.punkta pirmo daļu aiz vārdiem "Audita un revīzijas pārvaldei," ar vārdiem "Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram";

1.4. svītrot saistošo noteikumu 27.1punktu;

1.5. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Rīgas pilsētas izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā saskaņā ar rīkojumu aizvieto kāds no Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirektoriem.";

1.6. papildināt 57.punkta otro daļu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) lemj par Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.";

1.7. papildināt 59.punkta pirmās daļas 2.apakšpunktu aiz vārdiem "Pilsētas attīstības departaments," ar vārdiem "Rīgas pilsētas būvvalde,";

1.8. papildināt 60.punktu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Mājokļu un vides komiteja:

1) koordinē gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanu Rīgas pilsētā;

2) sniedz atzinumus par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;

3) sadarbojas ar Pilsētas attīstības komiteju mājokļu politikas jautājumos, risina dzīvokļu un īres maksas jautājumus;

4) izvērtē Pašvaldības interešu pārstāvniecības efektivitāti Pašvaldības nam­īpašumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrībās.";

1.9. izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66.(1) Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas kompetence un kontrole:

1) komitejas kompetencē ir:

a) drošības un kārtības jautājumi;

b) netiklības apkarošana;

c) pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas izstrādāšana un tās īstenošanas pārraudzīšana;

d) pašvaldības institūciju sagatavoto rīcības plānu korupcijas risku mazināšanai izvērtēšana un to īstenošanas pārraudzīšana;

2) komitejas kontrolē ir Rīgas pašvaldības policija.

(2) Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteja:

1) ierosina šajā nolikumā noteiktajā kārtībā iecelt amatā vai atbrīvot no amata Rīgas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāju;

2) iesniedz Domei priekšlikumus par Rīgas domes Administratīvās komisijas izveidošanu, tās darba pilnveidošanu;

3) koordinē un pilnveido Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts institūciju sadarbību korupcijas risku mazināšanai;

4) veicina sabiedrības iesaistīšanos korupcijas un tās risku novēršanā.";

1.10. papildināt 132.punktu ar 7. un 8.apakš­punktu šādā redakcijā:

"7) Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu;

8) Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu par pašvaldības nodevu par reklāmas afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu."

2. Rīgas domes Juridiskā pārvalde ir atbildīga par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 30.jūlijā

31.07.2009