Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā

Izdarīt Tautas skaitīšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.pantā vārdu "viņu".

2. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "uzturas" ar vārdiem "izceļojušas un uzturas vai izceļojušas un paredz uzturēties";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "uzturas" ar vārdiem "paredz uzturēties";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama mājokļus raksturojoša informācija."

3. Izteikt 8.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja informācija ir neprecīza, nepilnīga vai tās nav, dati tiek pārbaudīti un, ja nepieciešams, papildināti vai laboti."

4. Aizstāt 12.panta ievaddaļā vārdus "vietējām statistikas nodaļām" ar vārdu "Pārvaldi".

5. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) apstiprina tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;";

izteikt 8.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos, ievieto tautas skaitīšanas kopsavilkuma datubāzi Pārvaldes mājaslapā un izplata minētos datus, izmantojot arī citus informācijas līdzekļus.";

izslēgt 9.punktu.

6. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Valsts statistikas likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 3.septembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 18.septembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 2.oktobri.

02.10.2009