Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1010

Rīgā 2009.gada 8.septembrī (prot. Nr.56 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakš­aktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 110.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. ar ietekmes uz vidi novērtējumu (ja tāds ir nepieciešams) saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā trīs procenti no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;".

2. Izteikt 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. ar ietekmes uz vidi novērtējumu (ja tāds ir nepieciešams) saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kas pārsniedz trīs procentus no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;".

3. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Finanšu rezerve neparedzētajiem izdevumiem var būt līdz pieciem procentiem no Kohēzijas fonda projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Pirms finanšu rezerves izmantošanas veic attiecīgus grozījumus vienošanās dokumentā par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu."

4. Papildināt noteikumus ar 11.9.apakš­punktu šādā redakcijā:

"11.9. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kuras pievienotās vērtības nodokļa maksātājam ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli."

5. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlase".

6. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlasi izsludina divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Pirmo Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina triju gadu periodam, otro - divu gadu periodam:

15.1. pirmajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais līdzfinansējums no Kohēzijas fonda ir 6 351 235 lati;

15.2. otrajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais līdzfinansējums no Kohēzijas fonda ir vismaz 7 423 723 lati;

15.3. ja pirmajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek izlietots, to novirza otrās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai;

15.4. ja otrajai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek izlietots, atbildīgā iestāde var lemt par Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases papildu kārtas organizēšanu."

7. Izteikt 16.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt Kohēzijas fonda projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) šo noteikumu 1.pielikumā minēto novadu atbildīgajām pašvaldībām vai pašvaldībām, kas ir atbildīgas par radīto piesārņojumu:".

8. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja pirmajā Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtā uzaicinātais potenciālais Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs Kohēzijas fonda projekta iesniegumu neiesniedz atbildīgajā iestādē noteiktajā termiņā vai atbildīgā iestāde Kohēzijas fonda projekta iesniegumu neapstiprina, uzaicinājumu nosūta otrajā Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtā. Ja otrajā Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtā uzaicinātais potenciālais Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs Kohēzijas fonda projekta iesniegumu neiesniedz atbildīgajā iestādē noteiktajā termiņā vai atbildīgā iestāde Kohēzijas fonda projekta iesniegumu neapstiprina, atkārtotu uzaicinājumu otrās Kohēzijas fonda projekta iesniegumu atlases kārtas ietvaros nosūta nākamajā gadā."

9. Svītrot 19.punktu.

10. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Kohēzijas fonda projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 1.pielikumā minēto novadu atbildīgajām pašvaldībām. Atbildīgā iestāde var pagarināt Kohēzijas fonda projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot potenciālo Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju par Kohēzijas fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, ja:

20.1. Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

20.2. pēc uzaicinājuma izsūtīšanas tiek izdarīti grozījumi šajos noteikumos."

11. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Kohēzijas fonda projekta iesniegumu iesniegšanas noteikumi".

12. Izteikt 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"24. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs Kohēzijas fonda projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 27., 28., 29. un 30., 31., 32. vai 33., 34. un 35.punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina Kohēzijas fonda projekta iesnieguma satura atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

25. Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapai pielikumā pievieno šo noteikumu 3.pielikuma 37.punktā minētos dokumentus."

13. Svītrot 26., 27., 28., 29., 30. un 31.punktu.

14. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī to biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuru darbības mērķis saistīts ar vides aizsardzības jautājumiem. Vadošās iestādes pārstāvji vērtēšanas komisijā ir novērotāja statusā bez balsstiesībām."

15. Izteikt 33.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. reģistrē iesniegtos Kohēzijas fonda projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas projekta iesniedzējam izsniedz vai nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu. Ja Kohēzijas fonda projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde izsniedz apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu, norādot reģistrācijas numuru, uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas."

16. Izteikt 34., 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"34. Kohēzijas fonda projekta iesniegumu vērtē pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem (3.pielikums):

34.1. atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst). Ja Kohēzijas fonda projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē;

34.2. atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

34.2.1. Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajam kritērijam jāsaņem vismaz viens punkts;

34.2.2. par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3., 4., 5. un 6.punktā minētajiem kritērijiem var saņemt papildu punktus.

35. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

35.1. vispirms vērtē Kohēzijas fonda projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 25., 26., 28. un 29.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

35.2. ja Kohēzijas fonda projekta iesniegums šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", Kohēzijas fonda projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 7., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 27., 30., 33., 34., 35. un 36.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

35.3. ja Kohēzijas fonda projekta iesniegums šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", Kohēzijas fonda projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 12., 13., 15., 20., 21., 22., 31., 32. un 37.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 34.2.apakšpunktu. Ja Kohēzijas fonda projekta iesniegums kādā no šo noteikumu 3.pielikuma 12., 13., 15., 20., 21., 22., 31., 32. un 37.punktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "Nē" vai Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem atbilstoši šo noteikumu 34.2.1.apakšpunktam, Kohēzijas fonda projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

36. Ja divi vai vairāki Kohēzijas fonda projektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

36.1. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

36.2. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 5.punktā minētajam kritērijam;

36.3. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajam kritērijam;

36.4. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajam kritērijam;

36.5. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajam kritērijam;

36.6. Kohēzijas fonda projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā minētajam kritērijam.

37. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

37.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

37.2. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai."

17. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu:

37.1 1. precizēt informāciju par Kohēzijas fonda projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (2.pielikums);

37.1 2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 37.punktā minētajam kritērijam;

37.1 3. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 31. un 32.punktā minētajiem kritērijiem;

37.1 4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 9. un 10.1 punktam;

37.1 5. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 10.punktam;

37.1 6. precizēt Kohēzijas fonda projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (3.pielikuma 15.punkts);

37.1 7. precizēt naudas plūsmas pro­gnozi (3.pielikuma 20.punkts);

37.1 8. precizēt Kohēzijas fonda projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (3.pielikuma 21.punkts);

37.1 9. precizēt plānotos publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumus (3.pielikuma 22.punkts)."

18. Izteikt 38., 39., 40. un 41.punktu šādā redakcijā:

"38. Vērtēšanas komisija 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc vērtējuma saņemšanas sagatavo un nosūta Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi.

39. Ja Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

40. Kopējais nosacījumu izpildes termiņš nevar būt ilgāks par trim mēnešiem. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minēto termiņu nevar pagarināt.

41. Lēmumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu)."

19. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Starpposmu maksājumu saņemšanai, kā arī visiem Kohēzijas fonda projekta izdevumu veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē. Finansējuma saņēmējs, īstenojot Kohēzijas fonda projektu, visus maksājumus veic tikai no minētā konta līdzekļiem."

20. Svītrot XI nodaļu.

21. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

22. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

23. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 12.septembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1010

"1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās sadzīves atkritumu izgāztuves

Nr.

p.k.

Reģionālā vides pārvalde

(RVR)

Izgāztuves atrašanās vieta (novads)

Izgāztuves nosaukums

Piesārņoto vietu reģistrs

Latgales plānošanas reģions

1.

Daugavpils RVP

Daugavpils

Demene

44508/830/PV

2.

Rēzeknes RVP

Ciblas

Zvirgzdene

68988/2956/PPV

3.

Rēzeknes RVP

Rēzeknes

Ritiņi

78768/732/PPV

Zemgales plānošanas reģions

4.

Madonas RVP

Kokneses

Koknese

32608/2832/PPV

5.

Madonas RVP

Kokneses

Cenši

32468/2816/PPV

6.

Madonas RVP

Jaunjelgavas

Totēni

32808/5283/PPV

7.

Madonas RVP

Jaunjelgavas

Jaunieši

32848/5282/PPV

8.

Madonas RVP

Jaunjelgavas

Putnukalns

32788/5288/PPV

9.

Madonas RVP

Jaunjelgavas

Zvanītāji

32868/5285/PPV

10.

Madonas RVP

Jaunjelgavas

Siliņkalns

32508/2820/PPV

11.

Madonas RVP

Skrīveru

Ramziņas

32828/2868/PPV

12.

Madonas RVP

Pļaviņu

Āžukalns

32588/5286/PPV

13.

Madonas RVP

Pļaviņu

Rūcēnkalns

32928/5280/PPV

14.

Madonas RVP

Neretas

Strobuki

32748/2859/PPV

15.

Madonas RVP

Neretas

Radiņi

32708/2857/PPV

16.

Madonas RVP

Neretas

Mazdīči

32668/5278/PPV

17.

Madonas RVP

Vecumnieku

Medņi

32628/2850/VNPP

18.

Madonas RVP

Vecumnieku

Sietiņi

32628/2849/PPV

19.

Madonas RVP

Vecumnieku

Ziliņi

32908/5290/PPV

20.

Madonas RVP

Vecumnieku

Taurkalne

32908/5291/PPV

21.

Daugavpils RVP

Jēkabpils

Prūsāni

56548/844/PPV

22.

Daugavpils RVP

Jēkabpils

Starenieki

56668/850/PPV

23.

Daugavpils RVP

Jēkabpils

Siliņi

56828/856/PPV

24.

Daugavpils RVP

Jēkabpils

Banderi

56528/1440/PPV

25.

Daugavpils RVP

Jēkabpils

Sīpulāni

56988/870/PPV

26.

Daugavpils RVP

Krustpils

Poļakas

56968/5358/PPV

27.

Daugavpils RVP

Krustpils

Lejas Smani

56948/5306/PPV

28.

Daugavpils RVP

Krustpils

Kalngali

56948/5304/PPV

29.

Daugavpils RVP

Krustpils

Dimzukalns

56948/5305/PPV

30.

Daugavpils RVP

Krustpils

Stimbināja

56768/846/PPV

31.

Daugavpils RVP

Krustpils

Troškas

56468/852/PPV

32.

Daugavpils RVP

Viesītes

Spures

56357/5300/PPV

33.

Daugavpils RVP

Viesītes

Skosas

56888/1409/PPV

34.

Daugavpils RVP

Viesītes

Salāte

56808/5299/PPV

35.

Daugavpils RVP

Salas

Ielejas

56868/5298/PPV

36.

Daugavpils RVP

Salas

Plaušukalns

56908/2043/PPV

37.

Daugavpils RVP

Aknīstes

Pāvulāni 1

56257/838/PPV

38.

Daugavpils RVP

Aknīstes

Bubuļi

56448/1352/PV

39.

Daugavpils RVP

Aknīstes

Urbāni

56448/5338/PPV

40.

Daugavpils RVP

Aknīstes

Kabatas

56628/5302/PPV

Kurzemes plānošanas reģions

41.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Zīles

62748/1331/PPV

42.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Kauši

62468/1012/VNPP

43.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Grantiņi

62608/1004/VNPP

44.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Sermītes

62648/1364/VNPP

45.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Svillas

62648/1365/VNPP

46.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Pūteļi

62808/1328/VNPP

47.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Priedīškalns

62928/1165/VNPP

48.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Kalēji

62608/1005/VNPP

49.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Siliņi

62608/988/VNPP

50.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Valāti

62928/1166/PPV

51.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Sviķi (Padure)

62728/1385/PPV

52.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Cīņas karjers (Cīņa)

62548/5378/PPV

53.

Liepājas RVP

Kuldīgas

Bigasāti

62508/1343/VNPP

54.

Liepājas RVP

Skrundas

Sniedzes

62828/1251/PPV

55.

Liepājas RVP

Skrundas

Stūrīši

62788/1379/PPV

56.

Liepājas RVP

Skrundas

Skrunda

62297/1445/VNPP

57.

Liepājas RVP

Skrundas

Vītoliņi

62688/1275/PPV

58.

Liepājas RVP

Saldus

Bandzeri

84708/1641/VNPP

59.

Liepājas RVP

Saldus

Pampāļi

84768/1469/VNPP

60.

Liepājas RVP

Saldus

Krimpji (Alpi)

84668/1468VNPP

61.

Liepājas RVP

Saldus

Kūmas (Kalves)

84728/1466/VNPP

62.

Liepājas RVP

Saldus

Mēra kapi

84828/1431/VNPP

63.

Liepājas RVP

Saldus

Grieztpurva

84948/1433/VNPP

64.

Liepājas RVP

Brocēnu

Vibsteri

84808/1511/PPV

Vidzemes plānošanas reģions

65.

Valmieras RVP

Burtnieku novads

Kulpji

96708/2132/PPV

66.

Valmieras RVP

Valmieras

Beites

96648/2160/PV

67.

Valmieras RVP

Beverīnas

Ozoli

94848/3383/PPV

68.

Valmieras RVP

Valkas

Celīši

94928/5241/PPV

69.

Valmieras RVP

Smiltenes

Kangarkalni

94748/3360/PPV

70.

Valmieras RVP

Smiltenes

Putnukalns

94708/5258/PPV

71.

Valmieras RVP

Smiltenes

Smiltiņsils

94588/5318/PPV

72.

Valmieras RVP

Amatas

Kursene

42788/2484/PPV

73.

Valmieras RVP

Vecpiebalgas

Veļķi

42928/2508/PPV

74.

Valmieras RVP

Vecpiebalgas

Alauksts

42928/2505/PPV

75.

Valmieras RVP

Priekuļu

Piebaudzes (Baudzes)

42728/5240/PV

76.

Madonas RVP

Madonas

Vālēni

70688/3040/PPV

77.

Madonas RVP

Madonas

Lauski

70968/3068/PPV

78.

Madonas RVP

Madonas

Siliņi

70628/3034/PV

79.

Madonas RVP

Madonas

Pērles

70768/3047/VNPP

80.

Madonas RVP

Madonas

Lindes

70428/3006/PPV

81.

Madonas RVP

Madonas

Kalnieši

70708/3035/PPV

82.

Madonas RVP

Madonas

Dubītes

70448/3013/PPV

83.

Madonas RVP

Madonas

Sūņi

70748/5284/PPV

84.

Madonas RVP

Madonas

Ienāškalniņš

70868/3056/PPV

85.

Madonas RVP

Madonas

Mālsala

70448/4401/PPV

86.

Madonas RVP

Madonas

Silenieki

70868/3057/PPV

87.

Madonas RVP

Madonas

Jurupe

70868/3058/PPV

88.

Madonas RVP

Ērgļu

Sidrabiņi

70928/5279/PPV

89.

Madonas RVP

Ērgļu

Andrupi

70608/3030/PPV

90.

Madonas RVP

Ērgļu

Lempēni

70548/3023/PPV

91.

Madonas RVP

Varakļānu

Varakļāni

70948/3063/PPV

92.

Madonas RVP

Varakļānu

Vorza

70788/3052/PPV

Rīgas plānošanas reģions

93.

Lielrīgas RVP

Rīga

Deglava iela

01944/675/PV

94.

Lielrīgas RVP

Lielvārdes

Auriņi

74488/3665/PPV

95.

Lielrīgas RVP

Ogres

Ķiļupe

74808/3638/PV

96.

Lielrīgas RVP

Ogres

Pinkas

74528/3671/PPV

97.

Valmieras RVP

Alojas

Mežiņi

6448/5238/PPV

Apzīmējumi.

RVP - reģionālā vides pārvalde

PV - piesārņota vieta

PPV - potenciāli piesārņota vieta

VNPP - vieta nav potenciāli piesārņota"

Vides ministrs R.Vējonis

2.pielikums

PDF 270kb

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1010

KN1010-PIEL2_PAGE_01.JPG (154590 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_02.JPG (104122 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_03.JPG (156119 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_04.JPG (132612 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_05.JPG (157006 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_06.JPG (153525 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_07.JPG (146182 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_08.JPG (130353 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_09.JPG (154831 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_10.JPG (274609 bytes)

KN1010-PIEL2_PAGE_11.JPG (28171 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis

 
 

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1010

"3.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490

Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

Nr.

p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.

Projekta gatavības stadija:

jāiegūst vismaz 1 punkts

1.1.

nav sagatavota tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

0

1.2.

sagatavota tehniskā specifikācija tehniskā projekta izstrādes iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem

1

1.3.

izstrādāts un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

2

2.

Projekta īstenošanas efektivitāte attiecībā uz normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivāciju:

jāiegūst vismaz 1 punkts

2.1.

būvprojekta izstrāde un ar to saistītās būvekspertīzes attiecināmo izmaksu summa lielāka par 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

0

2.2.

būvprojekta izstrāde un ar to saistītās būvekspertīzes attiecināmo izmaksu summa no 2,0  līdz 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

1

2.3.

būvprojekta izstrāde un ar to saistītās būvekspertīzes attiecināmo izmaksu summa no 1,5  līdz 2,0 procentiem (neieskaitot) no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

2

2.4.

būvprojekta izstrāde un ar to saistītās būvekspertīzes attiecināmo izmaksu summa mazāka par 1,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

3

3.

Atkritumu apsaimniekotāja, zemes īpašnieka (pašvaldības, privātīpašnieka) papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā:

kritērijs dod papildu punktus

3.1.

līdz 5 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām

1

3.2.

lielāks par 5 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām

2

4.

Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (atkritumu apjoms izgāztuvē, (tonnas) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām (lati)). Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina attiecībā uz projektu iesniegumiem, kuri atbilst atbilstības un administratīvajiem kritērijiem - projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu skaitu).

kritērijs dod papildu punktus

4.1.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 20 procentiem

1

4.2.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir no 10  līdz 20 procentiem

2

4.3.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds ar vidējo aprēķināto vai par 10 procentiem (neieskaitot) to pārsniedz, vai par 10 procentiem (neieskaitot) mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju

3

4.4.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un tā starpība ir no 10 līdz 20 procentiem

4

4.5.

projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un tā starpība ir lielāka par 20 procentiem

5

1.1. kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

5.

Izgāztuves kategorija pēc atkritumu bīstamības un potenciāli radītā vides piesārņojuma (ilgtspējīga attīstība) atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju:

kritērijs dod papildu punktus

5.1.

I kategorija - izgāztuves, kuru darbība rada potenciāli nelielu risku

1

5.2.

II kategorija - izgāztuves, kuru darbība rada potenciāli vidēju risku

2

5.3.

III kategorija - izgāztuves, kuru darbība rada potenciāli lielu risku

3

6.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī (teritorijas līdzsvarota attīstība):

kritērijs dod papildu punktus

6.1.

teritorijas attīstības indekss ir lielāks par + 0,3

1

6.2.

teritorijas attīstības indekss ir no - 1,18 līdz + 0,3

2

6.3.

teritorijas attīstības indekss ir mazāks par -1,18

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

7.

Projekta īstenošana nodrošinās izgāztuves negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti samazināšanu (ilgtspējīga attīstība)

N

8.

Projekta īstenošana novērsīs iedzīvotāju saslimšanas draudus

N

Jā/Nē

9.

Projekta iesniegums attiecas uz tādas sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivāciju, kas iekļauta Ministru kabineta 2008. gada 30.jūnija noteikumu Nr. 490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakškativitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"" 1. pielikumā

N

10.

Atkritumu izgāztuve reģistrēta piesārņoto un potenciāli iesārņoto vietu reģistrā

N

11.

Projekta iesniegums atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām

N

12.

Projekta iesniegums atbilst aktivitātes attiecināmajām izmaksām:

P

12.1.

ar ietekmes uz vidi novērtējumu (ja tāds ir nepieciešams) saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā 3 procenti no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām, ja šādas izmaksas paredzētas

12.2.

autoruzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 0,5 procenti no būvdarbu attiecināmajām izmaksām, ja šādas izmaksas paredzētas

12.3.

būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 3 procenti no būvdarbu attiecināmajām izmaksām, ja šādas izmaksas paredzētas

12.4.

būvdarbu izmaksas

12.5.

pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošanai nepieciešamā aprīkojuma piegādes izmaksas, ja šādas izmaksas paredzētas

13.

Projekta iesniegums atbilst aktivitātes neattiecināmajām izmaksām

P

14.

Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:

N

14.1.

sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums

14.2.

plānotie rezultāta un iznākuma rādītāji atbilst aktivitātes mērķim

14.3.

sniegts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā

14.4.

sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā prasību ieviešanā

14.5.

aprakstīta principa "piesārņotājs maksā" ievērošana, īstenojot projektu

15.

Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm

P

16.

Iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību:

N

16.1.

ir atbilstoša institucionālā struktūra

16.2.

ir plānots rekultivētās izgāztuves vides stāvokļa monitorings

16.3.

ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu rekultivētās izgāztuves vides stāvokļa monitoringu

17.

Projekta iesniegumā norādītie projekta faktiskie rādītāji (rekultivējamās izgāztuves platība) atbilst projekta aprakstam

N

18.

Pieprasītā Kohēzijas fonda finansējuma atbalsta likme nepārsniedz 50 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām Rīgas pilsētas pašvaldībai un 85 procenti pārējām Latvijas teritorijā esošajām pašvaldībām

N

19.

Projekta budžetā iekļautās izmaksas:

N

19.1.

ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas

19.2.

ir saskaņā ar būvdarbu tāmi

19.3.

norādīti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam

19.4.

ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai

19.5.

atbilst prognozētajām tirgus cenām

20.

Projekta naudas plūsmas prognoze:

P

20.1.

parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi

20.2.

atbilst plānotajam laika grafikam

20.3.

atbilst projekta finanšu plānam

21.

Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteikto finansējuma saņēmēja funkcijas:

P

21.1.

projekta administratīvo vadību (tajā skaitā iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība)

21.2.

projekta finanšu vadību (tajā skaitā grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana)

21.3.

projekta tehnisko vadību (tajā skaitā saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa pārskatu sagatavošana)

22.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu noteiktajām prasībām.

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

23.

Projekta iesniedzējam - pašvaldībai - nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu.

N

24.

Projekta iesniedzējs nodrošina, ka tam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur atrodas normatīvajiem aktiem neatbilstošā atkritumu izgāztuve:

N

24.1.

zemesgabals ir reģistrēts Zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums

24.2.

zemesgabals ir denacionalizēts. Ar zemesgabala īpašnieku panākta vienošanās par nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā, uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas vai uz laiku, kas nepieciešams pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

25.

Projekta iesniegums iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā

N

26.

Projekta iesniedzējs uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

27.

Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai

N

28.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

N

29.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

N

30.

Projekta iesniegums parakstījusi pilnvarota persona

N

31.

Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un trīs kopijas, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)

P

32.

Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)

P

33.

Projekta iesniegums un pielikumi ir noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N

34.

Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N

35.

Projekta iesniegums un pielikumi izstrādāti DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N

36.

Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas

N

37.

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pielikumi:

P

37.1.

būvdarbu tāme

37.2.

pašvaldības lēmums par finansējumu, kurā atsevišķi norādītas attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

37.3.

pašvaldības apliecinājums, ka rekultivējamā izgāztuve ir bijusi vai tiek izmantota pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas (apglabāšanas) funkciju nodrošināšanai

37.4.

īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija par zemi, uz kuras atrodas rekultivējamā izgāztuve

37.5.

ar zemesgabala īpašnieku panāktās vienošanās kopija par nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā, uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas vai uz laiku, kas nepieciešams pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai

37.6.

projekta naudas plūsmas prognoze

Apzīmējumi:

N - ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida,

P - pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmuma noteiktajā termiņā),

NA (neattiecas) - gadījumā, ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju."

Vides ministrs R.Vējonis

12.09.2009