Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.11.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.564

Rīgā 2009.gada 18.augustā (prot. Nr.51 52.§)
Par valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” statūtu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 7.panta pirmo daļu, apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” statūtus (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta rīkojumam Nr.564
Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” statūti

(Pielikums grozīts ar MK 12.11.2010. rīkojumu Nr.653; MK 04.07.2011. rīkojumu Nr.292; MK 16.08.2011. rīkojumu Nr.374; MK 25.11.2011. rīkojumu Nr.618)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators) ir šādi:

2.1. operācijas ar nekustamo īpašumu (68);

2.2. konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22).

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro liku­mu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Komerc­likumu un likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontro­les institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot faksu vai e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kas kārto akcionāru reģistru.

5. Sabiedrība pilda likumos un Ministru kabineta izdotajos tiesību aktos noteiktās funkcijas, kā arī veic komercdarbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 296 868 449 lati, ko veido 296 868 449 akcijas.

7. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

8. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

9. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

10. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

11. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens lats.

III. Valde

12. Valdes sastāvā ir četri valdes locekļi.

13. Valdes locekli ievēlē amatā uz trijiem gadiem.

14. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

15. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sa­pul­ce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citās komercsabiedrībās, valsts vai pašvaldību institūcijās, organizācijās un iestādēs.

16. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteikta veida darījumus.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
25.11.2011