Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.12.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.840

Rīgā 2009.gada 28.jūlijā (prot. Nr.50 51.§)
Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 6.punktu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) līdzfinansēto projektu īstenošanai, kuri līdz 2009.gada 30.jūnijam vai pēc 2009.gada 30.septembra ir iesniegti Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajā institūcijā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanai.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1488)

2. Pašvaldības dome vai tās izveidota iestāde (turpmāk – pašvaldība) vai plānošanas reģions, sagatavojot Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu Eiropas Savienības fonda aktivitātē, kurā nav noteikts komercdarbības atbalsts, valsts budžeta dotāciju aprēķina no normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu aktivitātes īstenošanu noteiktās minimālās nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu daļas, ko iegulda pašvaldība vai plānošanas reģions un kas netiek segta no projekta pašfinansēšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

3. Pašvaldība vai plānošanas reģions Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma veidlapā norāda valsts budžeta dotācijas apmēru, ņemot vērā projekta iesnieguma iesniegšanas laikā normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām noteikto pašvaldības vai plānošanas reģiona teritorijas attīstības indeksu un publiskā finansējuma sadalījuma proporciju starp valsts budžeta dotāciju un pašvaldības finansējumu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

4. Valsts budžeta dotāciju pašvaldībai vai plānošanas reģionam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B x C) x D, kur

A – valsts budžeta dotācijas apmērs;

B – Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma kopējais attiecināmo izmaksu apmērs;

C – Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanas kārtībā noteiktā minimālā nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu procentuālā daļa;

D – valsts budžeta dotācijas procentuālais apmērs (atbilstoši šo noteikumu pielikumam).

5. Pašvaldības vai plānošanas reģiona Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = (B – (B x F)) – A, kur

A – valsts budžeta dotācijas apmērs;

B – Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma kopējais attiecināmo izmaksu apmērs;

E – pašvaldības vai plānošanas reģiona Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu apmērs;

F – Eiropas Savienības fonda finansējuma procentuālais apmērs (atbilstoši Eiropas Savienības fondu aktivitātes īstenošanas kārtībā noteiktajam).

6. Plānošanas reģionam valsts budžeta dotāciju piešķir, ja plānošanas reģions ir Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs un pašvaldība piedalās Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā ar savu līdzfinansējumu.

7. Valsts budžeta dotāciju plānošanas reģionam pieprasa Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

8. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā institūcija, pieņemot pārvaldes lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprina valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībai vai plānošanas reģionam.

9. Ja, pieņemot pārvaldes lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, stājušās spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtības, institūcija pieņem pārvaldes lēmumu, pamatojoties uz tādu attīstības indeksu, kāds tas ir bijis projekta iesnieguma iesniegšanas laikā.

10. Piešķirtais valsts budžeta dotācijas apjoms Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas laikā ir nemainīgs.

11. Centrālā valsts iestāde, kuras institucionālajā padotībā ir Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā institūcija, kas pieņēmusi pārvaldes lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanu un izdevumu deklarācijas sagatavošanu iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, kas ietver valsts budžeta dotāciju pašvaldībai.

12. Šajos noteikumos noteiktie valsts budžeta dotācijas piešķiršanas nosacījumi neattiecas uz darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.aktivitātes “Vides risku samazināšana” apakšaktivitātēm un 3.5.1.2.aktivitātes “Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumus Nr.815 “Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 157.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.840
Nacionālā publiskā finansējuma sadalījuma proporcijas valsts budžeta dotācijas saņemšanai

(Pielikums MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1488 redakcijā)

1.tabula 

Nacionālā publiskā finansējuma sadalījuma proporcijas starp valsts budžeta dotāciju un novadu pašvaldību finansējumu

Nr.p.k.

Grupa

Teritorijas attīstības indekss
(intervāls)

Valsts budžeta dotācija
(%)

Novada pašvaldības finansējums
(%)

Projekta iesniegums iesniegts līdz 2009.gada 30.jūnijam

Projekta iesniegums iesniegts pēc 2009.gada 30.septembra

Projekta iesniegums iesniegts līdz 2009.gada 30.jūnijam

Projekta iesniegums iesniegts pēc 2009.gada 30.septembra

1.

V

–2,000 un zemāks

60

30

40

70

2.

IV

no –1,000 līdz –1,999

50

25

50

75

3.

III

no 0 līdz –0,999

40

20

60

80

4.

II

no 0,001 līdz 0,999

30

15

70

85

5.

I

1,000 un augstāks

20

10

80

90

2.tabula 

Nacionālā publiskā finansējuma sadalījuma proporcijas starp valsts budžeta dotāciju un republikas pilsētu pašvaldību finansējumu

Nr.p.k.

Grupa

Teritorijas attīstības indekss
(intervāls)

Valsts budžeta dotācija
(%)

Republikas pilsētas pašvaldības finansējums
(%)

Projekta iesniegums iesniegts līdz
2009.gada 30.jūnijam

Projekta iesniegums iesniegts pēc 2009.gada 30.septembra

Projekta iesniegums iesniegts līdz 2009.gada 30.jūnijam

Projekta iesniegums iesniegts pēc 2009.gada 30.septembra

1.

V

–2,000 un zemāks

60

30

40

70

2.

IV

no –1,000 līdz –1,999

50

25

50

75

3.

III

no 0 līdz –0,999

40

20

60

80

4.

II

no 0,001 līdz 0,999

30

15

70

85

5.

I

1,000 un augstāks

20

10

80

90

3.tabula

Nacionālā publiskā finansējuma sadalījuma proporcijas starp valsts budžeta dotāciju plānošanas reģionam un pašvaldības finansējumu

Nr.p.k.

Grupa

Teritorijas attīstības indekss
(intervāls)

Valsts budžeta dotācija plānošanas reģionam
(%)

Pašvaldības finansējums
(%)

Ja projekta iesniegums iesniegts līdz 2009.gada 30.jūnijam

Ja projekta iesniegums iesniegts pēc 2009.gada 30.septembra

Ja projekta iesniegums iesniegts līdz 2009.gada 30.jūnijam

Ja projekta iesniegums iesniegts pēc 2009.gada 30.septembra

1.

V

–2,000 un zemāks

60

30

40

70

2.

IV

no –1,000 līdz –1,999

50

25

50

75

3.

III

no 0 līdz –0,999

40

20

60

80

4.

II

no 0,001 līdz 0,999

30

15

70

85

5.

I

1,000 un augstāks

20

10

80

90

23.12.2009