Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.845

Rīgā 2009.gada 28.jūlijā (prot. Nr.50 67.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakš­aktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 53., 91.nr.; 2009, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 9.punktā vārdus "valsts budžeta".

2. Aizstāt 10.punktā vārdus "izsniegta Valsts zemes dienesta izziņa par īpašuma piederību" ar vārdiem "ir pašvaldības grāmatvedības bilancē".

3. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs apliecina, ka ir gatavs īstenot projektu par saviem līdzekļiem, atmaksu saņemot pēc tam, kad no Eiropas Komisijas tiks saņemti Eiropas Savienības fonda līdzekļi."

4. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu projektiem neapvieno ar citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros sniegto atbalstu tām pašām attiecināmajām izmaksām."

5. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātos projektus īsteno triju gadu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu. Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātos projektus īsteno divu gadu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu."

6. Svītrot 25.2.1.apakšpunktu.

7. Izteikt 25.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2.8. atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un normatīvajiem aktiem būvniecības jomā izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopiju, nodalot un secīgi norādot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās;".

8. Svītrot 25.2.10.apakšpunktā vārdu "(padomes)".

9. Izteikt 25.2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2.12. sadarbības protokola vai līguma kopijas ar tūrisma aģentūru, operatoru vai komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju par projekta ietvaros izveidotā vai labiekārtotā objekta iekļaušanu tūrisma maršrutā pēc projekta īstenošanas (ja pieejamas);".

10. Svītrot 25.2.14.apakšpunktu.

11. Aizstāt 27.3.apakšpunktā vārdus "projekta iesnieguma oriģināls" ar vārdiem "projekta iesniegums".

12. Izteikt 27.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.4. projekta iesnieguma veidlapu (informāciju iesniedz DOC datņu formātā) un projekta iesnieguma veidlapas 6.1., 6.2., 7.2., 7.3. un 7.4.sadaļu (informāciju iesniedz XLS datņu formātā) papildus iesniedz elektroniski (ierakstītu nepārrakstāmā kompaktdiskā) vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv)."

13. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā, cietos vākos, sanumurētu, ar satura rādītāju, pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē un apzīmogo ar pašvaldības zīmogu, uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, kā arī apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību."

14. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Sadarbības iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izsniedz uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc atlases kārtas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru."

15. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde. Projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes, neprecizējamiem atbilstības un neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem, kā arī finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir pārstāvji no sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes un valsts tūrisma politikas īstenotājas institūcijas. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji."

16. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku, kas noteikta normatīvajā aktā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanu."

17. Svītrot 34.punkta trešo teikumu.

18. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Projektu iesniegumu vērtēšanas secība:

35.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 37.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums šim kritērijam neatbilst, vērtēšanu neturpina;

35.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 37.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 23., 24., 26., 29. un 34.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

35.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikuma 23., 24., 26., 29., 34. un 37.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (pirmajā atlases kārtā no 1. līdz 10.kvalitātes kritērijam, otrajā atlases kārtā no 11. līdz 18.kvalitātes kritērijam). Ja vairāki projektu iesniegumi kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmuši vienādu punktu skaitu, pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku administratīvajā teritorijā 2006.gadā nakšņojošo tūristu skaitu, bet otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā - ar zemāku teritorijas attīstības indeksu;

35.4. visus projektu iesniegumus, kas vērtēti pēc šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē pēc šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētajam kritērijam, vērtēšanu neturpina;

35.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem."

19. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 40.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums minētajam kritērijam neatbilst, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Attiecīgo lēmumu sadarbības iestādes vadītājs pieņem mēneša laikā pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigām."

20. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ja projekta iesniegums neatbilst 3.pielikuma 40.punktā minētajam kritērijam, lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu papildus Administratīvā procesa likumā noteiktajai informācijai norāda:

37.1 1. punktu skaitu, ko saņēmis projekta iesniegums;

37.1 2. vietu, kuru ieņem projekta iesniegums, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo;

37.1 3. informāciju atbilstoši šo noteikumu 39.punktā noteiktajam;

37.1 4. informāciju, ka tad, ja kāds no projekta iesniedzējiem pēc sadarbības iestādes uzaicinājuma nenoslēdz vienošanos par projekta īstenošanu, neiesniedz lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu norādīto papildu vai precizējošo informāciju vai neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus, sadarbības iestādes vadītājs triju dienu laikā nosūta vēstuli ar lūgumu apliecināt gatavību īstenot projektu tam projekta iesniedzējam, kura projekta iesniegums pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā ir nākamais visvairāk punktu ieguvušais, bet par kuru ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ. Ja projekta iesniedzējs piecu dienu laikā pēc tam, kad sadarbības iestāde nosūtījusi vēstuli, ir apliecinājis gatavību īstenot projektu, sadarbības iestādes vadītājs triju dienu laikā pieņem lēmumu par tiesiski nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu un par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu."

21. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu sadarbības iestādes vadītājs pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 3.pielikuma 23., 24., 26., 29., 34., 37., 39. un 40.punk­tā minētajiem kritērijiem."

22. Izteikt 39.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.7. jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 19., 20., 21., 22., 25., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 35., 36. un 38.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;".

23. Aizstāt 41.punktā vārdus "sešas kalendāra nedēļas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "četras nedēļas" (attiecīgā locījumā).

24. Papildināt VI nodaļu ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Finansējuma saņēmēja pienākums ir mēneša laikā no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu."

25. Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu par būvdarbiem izsludina triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja, iesniedzot projekta iesniegumu, tam tika pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā. Ja minētais būvprojekts netika pievienots, iepirkuma konkursu par būvdarbiem izsludina deviņu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja konkurss netiek izsludināts šajā punktā minētajos termiņos, sadarbības iestāde var lemt izbeigt vienošanos par projekta īstenošanu."

26. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājuma veidi:

45.1. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, un kuru var pieprasīt vismaz reizi trijos mēnešos;

45.2. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamato­joties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem."

27. Svītrot 46., 47. un 48.punktu.

28. Svītrot 1.pielikuma 3.2.1.apakšsadaļu.

29. Izteikt 1.pielikuma 3.2.2.apakšsadaļu šādā redakcijā:

 

"3.2.2. Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu(-us)

(starpposma maksājumu var pieprasīt vismaz reizi trijos mēnešos)

03.JPG (456 bytes)

03.JPG (456 bytes)

 

Starpposms,
aktivitātes
nosaukums

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

Aktivitātes norises vietas adrese

1. projekta
īstenošanas gads

2. projekta
īstenošanas gads

 

1.ce­turk­s­nis

2.ce­turk­s­nis

3.ce­turk­s­nis

4.ce­turk­s­nis

1.ce­turk­s­nis

2.ceturksnis

3.ceturk­snis

4.ceturk­snis

 

Starpposmi (nav jāaizpilda, ja projekta iesniedzējs nevēlas saņemt starpposma maksājumu)

ERAF finansējuma apmērs (LVL)

               

04.JPG (1294 bytes) 

Aktivitātes (aizpilda visi projekta iesniedzēji)

1.aktivitāte

"aktivitātes nosaukums"

                 

2.aktivitāte

"aktivitātes nosaukums"

                 

3.aktivitāte

"aktivitātes nosaukums"

                 

......

               

"

 

30. Izteikt 1.pielikuma 6.1.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta finansēšanas plāns LVL

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās
izmaksas

Publiskās izmaksas

kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF
finansējums

attiecināmais
pašvaldības budžeta
finansējums

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1 = 2 + 3

2

3 = 4 + 6

4

%

5 = 4/3

6

%

7 = 6/3

20XX

             

20XX

             

Kopā

           

"

31. Aizstāt 1.pielikuma 8.sadaļā vārdus

"Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam."

ar vārdiem

"Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem.

Apliecinu, ka projekta iesniedzējs ir gatavs īstenot projektu par saviem līdzekļiem, atmaksu saņemot pēc tam, kad no Eiropas Komisijas tiks saņemti Eiropas Savienības fonda līdzekļi."

32. Svītrot 2.pielikumu.

33. Svītrot 3.pielikuma 12.kritērijā vārdus "kurš reģistrēts Tūrisma attīstības valsts aģentūras tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē".

34. Izteikt 3.pielikuma 38.kritēriju šādā redakcijā:

"38.

Projekta iesniegums iesniegts vienā eksemplārā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta elektroniski (ja iesniegts papīra formā)

"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 8.augustu.

08.08.2009