Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.174

Rīgā 2009.gada 19.jūnijā (prot. Nr.132, 1.§)

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4.punktu un
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.2panta pirmo daļu un 214.1panta otrās daļas 1.punktu

 

Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.punktā termina "Izklaides vieta" skaidrojumā skaitli "23" ar skaitli "22".

2. Izteikt 3.punktā termina "Publiska vieta" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Publiska vieta - jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu".

3. Svītrot 3.punktā terminu "Sabiedriska vieta".

4. Papildināt 3.punktu ar terminu "Trokšņot" šādā redakcijā:

"Trokšņot - personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas."

5. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, un troksnim nav pastāvīgs raksturs. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;".

6. Svītrot 5.punktu.

7. Svītrot 6.4.apakšpunktu.

8. Papildināt 6.10.apakšpunktu aiz vārda "komercsabiedrību" ar tekstu "kā arī citu organizāciju, kas saskaņā ar līgumu valsts vai pašvaldības labā nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu,".

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.13., 6.14., 6.15., 6.16. un 6.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.13. atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība;

6.14. peldēties ūdenstilpēs vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī peldvietās peldēt aiz peldvietu norobežojuma (bojām);

6.15. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi;

6.16. bojāt vai pārvietot valsts un pašvaldības informatīvās zīmes (aizlieguma, brīdinājuma, ierobežojuma u.c. zīmes) vai citus sabiedriskās lietošanas objektus;

6.17. atrasties zālienā Rīgas kultūrvēsturiskā centra apstādījumos (Esplanādē, Kanālmalas apstādījumos, Rīgas pils skvērā, Kronvalda parkā, Vērmanes dārzā), kā arī apstādījumos, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes."

10. Svītrot 10.punktā skaitļus "5.1.".

11. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Par 6.5., 6.6., 6.14., 6.15. vai 6.16.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

12. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Par 6.7., 6.10., 6.11., 6.13. vai. 6.17.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

13. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Par 4.1.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām līdz piecsimt latiem. Ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no divdesmit latiem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no divsimt latiem līdz sešsimt latiem. Ja šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada laikā no lēmuma par soda uzlikšanu pieņemšanas dienas, neatkarīgi no pārkāpuma izdarīšanas laika fiziskajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

14. Svītrot 16.punktā skaitļus "6.4.".

15. Svītrot 19.2.apakšpunktu.

16. Papildināt 21.punktu aiz vārda "pārvalžu" ar vārdiem "un nodaļu".

17. Rīgas pašvaldības policija ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

18. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2009.gada 19.jūnijā

31.07.2009