Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2012. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.798

Rīgā 2009.gada 21.jūlijā (prot. Nr.49 19.§)
Noteikumi par informācijas apmaiņas kārtību, sniegšanas nosacījumiem un prasībām Valsts darba inspekcijas integrētajai sistēmai
Izdoti saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likuma 12.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka informācijas apmaiņas kārtību, sniegšanas nosacījumus un prasības vienai no valsts informācijas sistēmām – Valsts darba inspekcijas integrētajai sistēmai (turpmāk – sistēma).

2. Sistēmas pārzine un turētāja ir Valsts darba inspekcija (turpmāk – inspekcija).

3. Sistēmas izveidošanas un izmantošanas mērķis ir pilnveidot inspekcijas darbu, lai nodrošinātu operatīvu darbam nepieciešamās informācijas apmaiņu.

II. Prasības sistēmai

(Nodaļa stājas spēkā 01.01.2012., sk. 11.punktu)

4. Inspekcija izveido un uztur sistēmu, kas nodrošina informācijas apmaiņu elektroniskā vidē starp inspekciju un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām personām (turpmāk – iestādes) un privātpersonām, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu tiešsaistes režīmā ar citām valsts informācijas sistēmām.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.195 redakcijā)

5. Sistēmā iekļauj:

5.1. informāciju par nelaimes gadījumiem darbā;

5.2. darba vietu higiēniskos raksturojumus;

5.3. darba vietu apsekojumu rezultātus, tai skaitā informāciju par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem (turpmāk – pārkāpums) un piemērotajām sankcijām;

5.4. informāciju par izskatītajiem iesniegumiem.

III. Informācijas apmaiņa un tās sniegšanas nosacījumi

6. Informācijas apmaiņa starp inspekciju un citām iestādēm un privātpersonām notiek, ievērojot normatīvos aktus par informācijas atklātību un fizisko personu datu aizsardzību, vienā no šādiem veidiem:

6.1. elektroniski tiešsaistes režīmā atbilstoši savstarpēji noslēgtajiem līgumiem;

6.2. atbilstoši informācijas pieprasījuma veidam vai savstarpēji noslēgtajiem līgumiem;

6.3. elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv (turpmāk – portāls), kā arī izmantojot saikni tīmekļa vietnē www.vdi.gov.lv.

(Grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.195; 6.3.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. 11.punktu)

7. (Svītrots ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.195)

7.1 Izmantojot speciālo tiešsaistes formu portālā, personas autentifikācijai un sniegto ziņu patiesuma apstiprināšanai izmanto portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus, personu identificējot pēc autentifikācijas līdzeklī iekļautā personas koda.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.195 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. 11.punktu)

8. Ja iestāde, veicot tās funkcijas vai uzdevumus, iegūst informāciju par pārkāpumu, iestāde triju darbdienu laikā par to informē inspekciju.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.195 redakcijā)

9. Ja nepieciešama papildu informācija par šo noteikumu 8.punktā minēto pārkāpumu, inspekcijai, pamatojot informācijas nepieciešamību, ir tiesības to pieprasīt un saņemt no iestādes triju darbdienu laikā.

10. Ja inspekcija, veicot savas funkcijas vai uzdevumus, iegūst infor­māciju par pārkāpumu, kas ir citas iestādes kompetencē, tā triju darbdienu laikā informē attiecīgo iestādi par minēto pārkāpumu.

IV. Noslēguma jautājums

11. Šo noteikumu II nodaļa, 6.3.apakšpunkts un 7.1 punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(Grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.195)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
01.01.2012