Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.777

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 122. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 19.2.3.apakšpunktā vārdus "plānošanas reģiona attīstības padomes pozitīvu atzinumu" ar vārdiem "pozitīvu plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu".

2. Papildināt 19.3.apakšpunktu aiz vārdiem "normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kas nosaka kārtību, kādā var tikt apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā".

3. Papildināt 21.punktu aiz vārdiem "iebūvējamā aprīkojuma" ar vārdiem "un iebūvējamo iekārtu".

4. Svītrot 27. un 28.punktu.

5. Papildināt 35.4.apakšpunktu un 37.2.4.apakšpunktu aiz vārdiem "iebūvējamā aprīkojuma" ar vārdiem "un iebūvējamo iekārtu".

6. Svītrot 42.punktā vārdu "vienotu".

7. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Ja pēc kārtējās atlases kārtas nav noslēgtas vienošanās par visu aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru vai nav apgūts viss aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, sadarbības iestāde rīko vienu vai vairākas atkārtotas projektu iesniegumu atlases kārtas, ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus."

8. Izteikt 51.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.2. projekta iesniegums ir iesniegts termiņā, kāds noteikts uzaicinā­jumā iesniegt projekta iesniegumu;".

9. Aizstāt 51.13.apakšpunktā vārdus "normatīvajos aktos" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 19.2.apakšpunktā".

10. Aizstāt 51.14.apakšpunktā vārdus "normatīvajos aktos noteiktajām prasībām" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā var tikt apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā".

11. Izteikt 52.3. un 52.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 37.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

52.4. projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 39.punktā noteiktajām neattiecināmajām izmaksām;".

12. Aizstāt 52.7.apakšpunktā vārdus "normatīvajos aktos" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 35.punktā".

13. Izteikt 52.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.13. projektā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā noteikto apjomu;".

14. Izteikt 52.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.18. projekta iesniegumam ir pievienots pozitīvs plānošanas reģiona attīstības padomes lēmums par projekta atbilstību reģiona attīstības prioritātēm un šo noteikumu 10.punktā noteiktās plānošanas reģionam paredzētās kvotas ievērošanu;".

15. Svītrot 52.19. un 52.20.apakšpunktu.

16. Papildināt 52.23.apakšpunktu aiz vārdiem "iebūvējamo iekārtu" ar vārdiem "un iebūvējamā aprīkojuma".

17. Aizstāt 52.25.apakšpunktā vārdus "normatīvajos aktos noteiktajām prasībām" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu".

18. Papildināt 52.27.apakšpunktu aiz vārdiem "projekta iesniedzējs" ar vārdiem "atlases kārtas ietvaros".

19. Aizstāt 53.2.3.apakšpunktā skaitli "20" ar skaitli "19,99".

20. Aizstāt 53.2.4.apakšpunktā skaitli "10" ar skaitli "9,99".

21. Aizstāt 53.3.2.apakšpunktā skaitli "60" ar skaitli "59".

22. Aizstāt 53.3.3.apakšpunktā skaitli "40" ar skaitli "39".

23. Aizstāt 53.3.4.apakšpunktā skaitli "20" ar skaitli "19".

24. Izteikt 53.5.2. un 53.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.5.2. no pusotra (neieskaitot) līdz divarpus gadiem - divi punkti;

53.5.3. no divarpus (neieskaitot) līdz trim gadiem - viens punkts;".

25. Aizstāt 53.6.2.apakšpunktā vārdus "viena līdz divu gadu" ar vārdiem "gadu ilga".

26. Izteikt 53.8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.8.3. nav pievienots neviens no šo noteikumu 53.8.1. un 53.8.2.apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem;".

27. Izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Finansējuma piešķiršanas kritērijs - ja projekta iesniegums pilnībā atbilst šo noteikumu 51.1., 51.2., 51.3., 51.4., 51.5., 51.6., 51.8., 51.9., 51.10., 51.11., 51.12., 51.13., 51.15., 52.1., 52.2., 52.16., 52.17., 52.18., 52.26., 52.27. un 52.28.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 53.1., 53.6., 53.7., 53.9. un 53.11.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos ir saņēmis katrā vismaz divus punktus, 53.3., 53.4., 53.8.apakš­punktā minētajos vērtēšanas kritērijos ir saņēmis katrā vismaz trīs punktus, 53.5.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu un kopā vismaz 21 punktu un pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu) projekta iesnieguma finansēšanai plānošanas reģionam pietiek aktivitātes ietvaros noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības fonda kvotas pieejamā finansējuma."

28. Svītrot 60.punktā skaitļus "52.19., 52.20.".

29. Aizstāt 62.punktā vārdus "finansējuma piešķiršanas kritērijiem" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 54.punktā minēto kritēriju".

30. Svītrot 64.2. un 65.4.apakšpunktā skaitļus "52.19., 52.20.".

31. Izteikt 67.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.4. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 54.punktā minētajam kritērijam."

32. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Sadarbības iestāde vienošanos ar finansējuma saņēmēju slēdz termiņā un kārtībā, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu."

33. Izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu - līdz 20 procentiem no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma."

34. Izteikt 87.punktu šādā redakcijā:

"87. Sadarbības iestāde termiņā, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī veicami maksājumi un sagatavojama izdevumu deklarācija, pārbauda šo noteikumu 85.punktā minētos dokumentus, apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un atbilst prasībām, ko nosaka vienošanās, un sagatavo maksājuma uzdevumu."

35. Papildināt 102.punktu aiz vārdiem "iebūvējamās iekārtas" ar vārdiem "visu iebūvējamo aprīkojumu".

36. Izteikt 1.pielikuma pēdējo rindkopu "Pavaddokumenti" šādā redakcijā:

"Projekta iesnieguma veidlapai pievieno Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumu Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"" 19.2.apakšpunktā minētos pavaddokumentus."

37. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.584

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Vienošanās Nr.

Projekta nosaukums

Finansējuma saņēmējs

Vienošanās kopsumma

Pieprasītā avansa apmērs1

LVL

%

 

 

Periods2

Plānots iesniegt struktūrfondu pieprasījumu3,4:

Plānotais atmaksas datums5

ERAF finansējums
(LVL)

valsts budžeta finansējums (dotācija pašvaldībām, LVL)

finan­sējuma saņēmēja finan­sējums
(LVL)

kopā

Avanss

Saņemšanas datums/
mēnesis

2008.gada II ceturksnis

2008.gada III ceturksnis

2008.gada IV ceturksnis

2009.gada I ceturksnis

2009.gada II ceturksnis

2009.gada III ceturksnis

2009.gada IV ceturksnis

2010.gada I ceturksnis

2010.gada II ceturksnis

2010.gada III ceturksnis

2010.gada IV ceturksnis

2011.gada I ceturksnis

2011.gada II ceturksnis

2011.gada III ceturksnis

2011.gada IV ceturksnis

2012.gada I ceturksnis

2012.gada II ceturksnis

2012.gada III ceturksnis

2012.gada IV ceturksnis

.......

KOPĀ

01.JPG (1134 bytes)

Piezīmes.

1. Avansa maksājums līdz 20 procentiem no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēra.

2. Periods jānorāda par pilnu projekta ieviešanas termiņu (no projekta ieviešanas sākuma dienas līdz projekta ieviešanas beigām) par katru ceturksni atsevišķi. Ja nepieciešams, tabulu var papildināt ar papildu rindām.

3. Plānotais struktūrfonda finansējuma apmērs sadalījumā pa finansējuma avotiem.

4. Ja projekts netiek finansēts no attiecīgā finansējuma avota, attiecīgajā ailē norāda "0,00".

5. Datums, kad finansējuma saņēmējs ir plānojis iesniegt maksājuma pieprasījumu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai valsts budžeta finansējumam).

 

_____________________________________________________ ____________________________________________________

(amats)

(paraksts)

_____.gada ___._______________".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 29.jūliju.

29.07.2009