Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.726

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 50.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 10.punktu un 29.panta trešo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 76.nr.; 2008, 50.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts izglītības satura centrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 4.punktā vārdus:

1.2.1. "Profesionālās izglītības administrācija (turpmāk - administrācija)" ar vārdiem "Valsts izglītības satura centrs";

1.2.2. "Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centrs mākslas, mūzikas un horeogrāfijas jomā (turpmāk - centrs)" ar vārdiem "Kultūras ministrijas Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs (turpmāk - centrs)";

1.3. izteikt 8.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Eksaminācijas institūcija atbilstoši attiecīgajai profesijai un eksāmena programmai ne vēlāk kā 30 dienas pirms eksāmena iesniedz apstiprināšanai Valsts izglītības satura centrā vai centrā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksaminācijas komisijas (turpmāk - komisija) personālsastāva sarakstu (1.pielikums) un eksāmenu grafiku (2.pielikums).";

1.4. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Valsts izglītības satura centrs vai centrs neapstiprina komisijas personālsa­stāva sarakstu, ja tajā iekļautās personas izglītība un profesionālā darbība neatbilst šo noteikumu 12.punkta prasībām, un nosūta eksaminācijas institūcijai atteikumu, norādot konstatēto neatbilstību. Eksaminācijas institūcijas ne vēlāk kā 15 dienas pirms eksāmena iesniedz Valsts izglītības satura centrā vai centrā apstiprināšanai precizētu komisijas personālsastāva sarakstu.";

1.5. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas - komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un komisijas loceklis. Komisijas sastāvu Valsts izglītības satura centrs vai centrs saskaņo ar apakšpadomi vai tās pilnvarotām institūcijām. Komisijā iekļauj personas, kuru izglītība un profesionālā darbība atbilst piešķiramajai kvalifikācijai un kuras nav personīgi ieinteresētas eksāmena rezultātā. Ja attiecīgās profesijas ir pakļautas tehniskās uzraudzības kontrolei, komisijas sastāvā iekļauj attiecīgās tehniskās uzraudzības inspekcijas pārstāvi. Komisijas sastāvā iekļautās personas atbilst šādām prasībām:

12.1. komisijas priekšsēdētājs ir persona ar augstāko izglītību atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijas izglītības tematiskajai jomai un strādā attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar augstāko izglītību un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē. Izņēmuma gadījumā eksāmena komisijas priekšsēdētājs var būt persona ar profesionālo vidējo izglītību profesijā, kurā nav iegūstama atbilstoša augstākā izglītība Latvijā, ja Latvijas Amatniecības kamera izsniegusi amata meistara diplomu un šai personai ir darba stāžs ne mazāk kā pieci gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē;

12.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir persona ar augstāko izglītību un darba stāžu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar attiecīgo profesionālo kvalifikāciju un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē;

12.3. komisijas loceklis ir persona ar attiecīgo profesionālo kvalifikāciju un darba stāžu ne mazāk kā viens gads attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.";

1.6. izteikt 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena protokola veidlapu (3.pielikums);";

1.7. izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Eksaminācijas institūcija eksāmena laikā nodrošina eksaminējamām personām un komisijai atbilstošus darba apstākļus. Ja nepieciešams, eksaminācijas institūcijas vadītājs var norīkot komisijas palīgu, kurš sagatavo telpas, aprīkojumu, materiālus un dokumentāciju vai veic citus darbus pēc komisijas priekšsēdētāja norādes, izņemot eksaminējamo personu vērtēšanu un konsultēšanu. Komisijas palīgs nevar būt ieinteresēta persona vai šo noteikumu 4.punktā minēto institūciju pārstāvis, kas ir piedalījies eksāmena programmu izstrādē.

19. Eksāmenu vada komisijas priekšsēdētājs. Pēc saskaņošanas ar eksaminācijas institūcijas vadītāju eksāmenā novērotāja statusā var piedalīties ministriju, pašvaldību, profesionālo organizāciju, arodbiedrību, nevalstisko organizāciju, Valsts izglītības satura centra, centra, izglītības iestādes un tās vecāku padomes pārstāvji. Par novērotājiem nevar būt eksaminējamās personas tēvs, māte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais.";

1.8. izteikt 22.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Novērotājs pēc eksāmena aizpilda un iesniedz rakstisku ziņojumu par novērojumiem eksāmena norisē (4.pielikums).";

1.9. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Eksāmena laikā komisija uzrauga eksāmena norisi. Katra eksaminējamā persona eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu palīdzības, neizmanto konkrētā eksāmena izpildes kārtībā neiekļautus darba rīkus un palīglīdzekļus, netraucē citus eksaminējamos. Ja šī prasība pēc aizrādījuma netiek pildīta, komisijas priekšsēdētājs eksaminējamo personu izraida no eksāmena norises telpas. Pēc izraidīšanas no eksāmena norises telpas eksaminējamai personai tiek piedāvāts sniegt rakstisku paskaidrojumu (5.pielikums). Par eksaminējamās personas izraidīšanu no eksāmena norises telpas komisija sastāda aktu (6.pielikums).";

1.10. izteikt 28.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu ieraksta centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena protokolā (turpmāk - protokols).";

1.11. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Komisijas priekšsēdētājs eksāmena dienā iesniedz eksaminācijas institūcijas vadītājam eksāmena norises vērtējumu (7.pielikums). Eksaminācijas institūcijas vadītājs 10 dienu laikā pēc eksāmena iesniedz Valsts izglītības satura centrā vai centrā eksāmena norises vērtējumu, eksāmena rezultātu kopsavilkumu (8.pielikums) un šo noteikumu 25.punktā minēto aktu.";

1.12. papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

PIE-KN726_PAGE_02.JPG (29829 bytes)

PIE-KN726_PAGE_03.JPG (40036 bytes)

1.13. papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

PIE-KN726_PAGE_04.JPG (62429 bytes)

PIE-KN726_PAGE_05.JPG (21235 bytes)

1.14. aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "3.pielikums";

1.15. izteikt 3.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena

PROTOKOLS";

1.16. aizstāt 3.pielikumā:

1.16.1. vārdus "eksaminācijas centra" ar vārdiem "eksaminācijas institūcijas";

1.16.2. vārdus "kods un nosaukums" ar vārdiem "nosaukums un kods";

1.16.3. vārdu "izglītojamā" ar vārdu "eksaminējamā";

1.17. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

PIE-KN726_PAGE_06.JPG (104475 bytes)

PIE-KN726_PAGE_07.JPG (64335 bytes)

PIE-KN726_PAGE_08.JPG (78793 bytes)

1.18. papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

PIE-KN726_PAGE_09.JPG (60261 bytes)

1.19. papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

 

Akts par eksaminējamā izraidīšanu no centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises telpas

PIE-KN726_PAGE_10.JPG (57419 bytes)

PIE-KN726_PAGE_11.JPG (14781 bytes)

1.20. papildināt noteikumus ar 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

PIE-KN726_PAGE_12.JPG (59346 bytes)

PIE-KN726_PAGE_13.JPG (101487 bytes)

PIE-KN726_PAGE_14.JPG (73000 bytes)

1.21. papildināt noteikumus ar 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

PIE-KN726_PAGE_15.JPG (87392 bytes)

2. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

10.07.2009