Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.448

Rīgā 2009.gada 1.jūlijā (prot. Nr.45 86.§)

Par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu

 

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu līdz 2009.gada 1.augustam likvidēt šādas valsts aģentūras, kas atrodas vides ministra pārraudzībā:

1.1. valsts aģentūru "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra";

1.2. Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūru.

2. Vides ministram izveidot likvidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai līdz 2009.gada 1.augustam veikt šā rīkojuma 1.punktā minēto valsts aģentūru materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, nodrošināt slēguma bilances sastādīšanu, noteikt mantas vērtību un saistību apjomu.

3. Ar šā rīkojuma 1.punktā minēto valsts aģentūru likvidēšanu saistītos izdevumus segt no valsts aģentūrai "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūrai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 24.panta pirmo daļu dibināt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - kapitālsabiedrība).

5. Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai un valsts un pašvaldību institūcijām, vides monitoringa veikšanu, zemes dzīļu resursu apzināšanu un izvērtēšanu, valstij piederošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu drošu apsaimniekošanu, kā arī piedalīties valsts politikas īstenošanā ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, ūdens un gaisa kvalitātes, pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes un radioaktīvo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā.

6. Noteikt, ka kapitālsabiedrībai ir šādi uzdevumi:

6.1. veikt normatīvajos aktos kapitālsabiedrībai noteiktos uzdevumus, kā arī tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus atbilstoši dibināšanas mērķim;

6.2. veidot un attīstīt vienotu vides informācijas sistēmu;

6.3. piedalīties nacionālās vides monitoringa un indikatoru sistēmas pilnveidošanā;

6.4. veikt vides, ģeoloģiskos, hidroloģiskos, meteoroloģiskos novēro­jumus un sniegt to novērtējumus starptautisko, nacionālo un reģionālo projektu un programmu ietvaros, kā arī nodrošināt vides kvalitātes, ģeoloģiskās, hidroloģiskās un meteoroloģiskās informācijas uzkrāšanu, glabāšanu, sistematizāciju un papildināšanu;

6.5. testēt vides kvalitāti, novērtēt vides kvalitātes un dabas resursu stāvokli, tendences, prognozes un riska faktorus un sagatavot Latvijas vides pārskatus un nacionālos ziņojumus;

6.6. atbilstoši kapitālsabiedrības darbības jomai sniegt sabiedrībai, valsts un pašvaldību, kā arī Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām organizācijām vides, ģeoloģisko, hidroloģisko, meteoroloģisko informāciju, kā arī informāciju par bīstamo un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu;

6.7. izstrādāt laikapstākļu, hidroloģiskās un citas specializētās prognozes;

6.8. nodrošināt aeronavigācijai nepieciešamās informācijas izstrādi;

6.9. nodrošināt Latvijas zemes dzīļu resursu izvērtēšanu un resursu apzināšanu;

6.10. uzturēt Latvijas Valsts ģeoloģijas fondu un urbumu seržu un etalonparaugu glabātavu;

6.11. veikt meteoroloģiskās institūcijas funkcijas atbilstoši 1944.gada 7.decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju, kā arī nodrošināt citu valsts starptautisko saistību izpildi kapitālsabiedrības darbības jomā;

6.12. pārstāvēt valsti starptautiskajās organizācijās, kuru darbība saistīta ar meteoroloģiju, hidroloģiju, ģeoloģiju, vides kvalitātes novērtējumu un ķīmisko vielu pārraudzību, bīstamo un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā Pasaules Meteoroloģijas organizācijā, veikt Eiropas Vides aģentūras koordinācijas centra un ķīmisko vielu pārvaldības nacionālās kompetentās iestādes uzdevumus Latvijā, atbilstoši darbības jomai pārstāvēt valsti Eiropas Komisijas veidotajās darba grupās;

6.13. informēt sabiedrību par bīstamām meteoroloģiskām un hidroloģiskām parādībām, kā arī par parādībām, kas saistītas ar izmaiņām vides kvalitātē un var izraisīt katastrofas, postījumus un avārijas;

6.14. sniegt par civilo aizsardzību atbildīgajām institūcijām informāciju pazemes ūdens ieguves urbumu aizsardzības pasākumu plānošanā un ūdens apgādes nodrošināšanā, ja ir valsts apdraudējums;

6.15. nodrošināt radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, apsaimniekot radioaktīvo atkritumu glabātavu "Radons", Salaspils kodolreaktoru, bīstamo atkritumu pārstrādes objektus, kuri ir valsts īpašumā, bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas, bīstamo atkritumu poligonus, kā arī citus ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saistītos objektus un iekārtas, kuras ir valsts īpašumā;

6.16. testēt radioaktīvos materiālus un slēgtos jonizējošā starojuma avotus kapitālsabiedrības apsaimniekotajos objektos;

6.17. piedalīties radiācijas avāriju seku likvidēšanā, veicot radioaktīvi piesārņoto teritoriju, transportlīdzekļu un citu priekšmetu dezaktivāciju, kā arī nodrošināt radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu;

6.18. veikt Salaspils kodolreaktora demontāžu un likvidēšanu.

7. Kapitālsabiedrība ir šā rīkojuma 1.punktā minēto valsts aģentūru tiesību un saistību pārņēmēja, tai skaitā to tiesību un pienākumu pārņemēja, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām.

8. Kapitālsabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir 3 200 000 latu (mantiskais ieguldījums).

9. Kapitālsabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir Vides ministrija.

10. Vides ministrijai līdz 2009.gada 1.augustam nodrošināt pieteikuma iesniegšanu kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā.

11. Ar kapitālsabiedrības izveidošanu saistītos izdevumus segt no 2009.gadā valsts budžeta apakšprogrammai 26.00.00 "Vides informatīvais nodrošinājums" piešķirtajiem līdzekļiem.

12. Vides ministrijai izstrādāt un vides ministram:

12.1. līdz 2009.gada 15.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektus:

12.1.1. par šādu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem:

12.1.1.1. Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.956 "Valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" nolikums";

12.1.1.2. Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumi Nr.170 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādi";

12.1.1.3. Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.968 "Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums";

12.1.1.4. Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.44 "Noteikumi par Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi";

12.1.2. par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides ministrijas nolikums";

12.2. līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā likumprojektus par grozījumiem šādos likumos:

12.2.1. Aizsargjoslu likumā;

12.2.2. likumā "Par piesārņojumu";

12.2.3. Iepakojuma likumā;

12.2.4. Ūdens apsaimniekošanas likumā;

12.2.5. likumā "Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem";

12.2.6. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā;

12.2.7. likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos";

12.2.8. Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā;

12.3. līdz 2010.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektus par grozījumiem šā rīkojuma pielikumā minētajos Ministru kabineta noteikumos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis


 

Pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 1.jūlija rīkojumam Nr.448

Ministru kabineta noteikumi, kuros nepieciešams izdarīt grozījumus sakarā ar valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" likvidāciju

Nr.
p.k.

Izdošanas gads, mēnesis, datums

Numurs

Nosaukums

1.

2009.04.07.

313

Meža monitoringa veikšanas kārtība

2.

2009.02.24.

175

Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem

3.

2009.02.17.

158

Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai

4.

2009.02.17.

157

Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu

5.

2009.01.13.

42

Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem

6.

2008.12.22.

1075

Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām

7.

2008.12.16.

1051

Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība

8.

2008.10.28.

908

Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam

9.

2008.09.30.

817

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"

10.

2008.09.22.

783

Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums

11.

2008.08.18.

669

Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda

12.

2008.07.07.

524

Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi

13.

2008.07.07.

523

Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai

14.

2008.07.07.

510

Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība

15.

2008.06.30.

467

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi

16.

2008.06.03.

406

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika

17.

2008.05.26.

363

Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību

18.

2008.05.19.

354

Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība

19.

2007.12.11.

867

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi

20.

2007.09.04.

597

Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu

21.

2007.06.19.

404

Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju

22.

2007.04.24.

281

Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas

23.

2007.04.24.

280

Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība

24.

2007.04.03.

231

Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem

25.

2006.12.19.

1055

Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi

26.

2006.09.26.

801

Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem

27.

2006.09.26.

797

Noteikumi par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam

28.

2006.09.19.

779

Derīgo izrakteņu ieguves kārtība

29.

2006.08.15.

657

Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība

30.

2006.06.13.

474

Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi

31.

2006.06.06.

455

Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)

32.

2006.05.02.

362

Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli

33.

2006.02.14.

139

Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu

34.

2005.12.27.

1014

Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība

35.

2005.12.13.

949

Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu

36.

2005.10.18.

782

Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību

37.

2005.09.06.

688

Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti

38.

2005.07.19.

532

Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem

39.

2005.07.12.

508

Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos

40.

2005.06.21.

448

Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību

41.

2005.05.31.

388

Noteikumi par hidrometeoroloģijas dienestu darbību valsts apdraudējuma gadījumā

42.

2004.10.19.

883

Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi

43.

2004.07.13.

597

Vides trokšņa novērtēšanas kārtība

44.

2004.04.22.

400

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība

45.

2004.04.06.

243

Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem

46.

2004.03.23.

157

Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums

47.

2004.02.17.

92

Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei

48.

2004.02.17.

91

Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

49.

2004.02.17.

87

Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi

50.

2003.12.23.

736

Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju

51.

2003.11.25.

662

Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums

52.

2003.04.22.

200

Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi

53.

2003.04.15.

184

Prasības darbībām ar biocīdiem

54.

2002.10.22.

466

Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi

55.

2002.08.20.

379

Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem

56.

2002.07.09.

294

Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

57.

2002.03.12.

107

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība

58.

2002.01.22.

34

Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī

59.

2001.12.18.

531

Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem

60.

2001.01.30.

45

Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi

Vides ministrs R.Vējonis

01.07.2009