Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.650

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44 72.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Notei­kumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 134.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra elektro­niskās pārvaldes lietās sekretariāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Izglītības un zinātnes ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 9.2.apakšpunktā vārdus "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" ar vārdiem "Valsts izglītības attīstības aģentūra".

3. Izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā."

4. Svītrot 10.8., 10.9., 10.10. un 10.12.apakš­punktu.

5. Izteikt 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. pārbaudīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja maksājumu piepra­sījumus un sagatavot izdevumu deklarāciju;".

6. Svītrot 11.6.apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13. un 11.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.9. izstrādāt un slēgt vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) ar finansējuma saņēmēju;

11.10. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

11.11. sagatavot maksājumu prognozi un iesniegt to maksājumu iestādē;

11.12. sagatavot Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniegt to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

11.13. izskatīt un apstiprināt grozījumus projektā;

11.14. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par apakš­aktivitātes ietvaros ar finansējuma saņēmēju noslēgtās vienošanās īstenošanu."

8. Aizstāt 18.3.apakšpunktā vārdus "atbildīgo iestādi" ar vārdiem "sadarbības iestādi".

9. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Atbildīgā iestāde pēc lēmuma pieņemšanas nosūta:

38.1. projekta iesniedzējam - piecu darbdienu laikā lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

38.2. sadarbības iestādei - lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu vienošanās noslēgšanai un projekta iesniegumu:

38.2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināl­eksemplāru. Piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas sadarbības iestāde projekta iesniegumu nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei;

38.2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām."

10. Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma sagatavošanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju un sadarbības iestādi. Vienošanās noslēgšanai atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei projekta iesniegumu:

44.1 1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināl­eksemplāru. Piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas sadarbības iestāde projekta iesniegumu nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei;

44.1 2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām."

11. Svītrot 48.punktu.

12. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Avansa maksājums ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu apjoma, kuru sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksā dalīti, ņemot vērā projekta finansēšanās plānā norādīto projekta izmaksu sadalījumu pa gadiem un nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs nodrošina saņemtā avansa maksājuma iekļaušanu Eiropas Savienības finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc avansa saņemšanas."

13. Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēg­šanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē."

14. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās noslēgšanas un īstenot triju gadu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas dienas, taču ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūliju.

03.07.2009