Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.165

Rīgā 2009.gada 21.aprīlī (prot. Nr.125, 18.§)

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.94 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.5, 36.1pantu, likuma
"Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo un ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu,
likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21.panta septīto daļu un 47.panta piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu,
8.panta pirmo un otro daļu, 14.panta pirmās daļas "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu,
14.panta septīto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 19.pantu, 24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.94 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība" šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.punkta terminā "Pabalsts" skaitli un vārdus "6.panta otrajā daļā,";

1.2. papildināt 1.punkta terminu "Persona ar noteiktiem ienākumiem" pēc skaitļiem "250" un "200" ar vārdu "mēnesī";

1.3. svītrot 1.punktā terminu "Rīga, Jūrmala vai Rīgas rajons - Rīgas, Jūrmalas vai Rīgas rajona administratīvā teritorija. ";

1.4. izteikt 1.punkta terminu "SD izziņa" šādā redakcijā:

"SD izziņa - saskaņā ar Rīgas domes 22.02.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.86 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu" Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālā dienesta izsniegta izziņa par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai izziņa par ģimenes (personas) atbilstību ģimenes (personas) ar noteiktiem ienākumiem statusam. SD izziņa par ģimenes (personas) atbilstību ģimenes (personas) ar noteiktiem ienākumiem statusam ir derīga vienu gadu."

1.5. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Personai, kura vēlas reģistrēties palīdzības saņemšanai, ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu iesniegšanas deklarēt SD ienākumus un materiālo stāvokli."

1.6. papildināt 6.1.apakšpunktu aiz skaitļa "5.," ar skaitli "6.,";

1.7. papildināt 6.2.apakšpunktu aiz skaitļa "4.," ar skaitli "4.1";

1.8. papildināt 9.punktu aiz skaitļa "5.," ar skaitli "6.,";

1.9. papildināt 10.punktu aiz skaitļa "4.," ar skaitļiem "4.1, 6.,";

1.10. izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Noteikumu 23.1.2., 23.3.1., 32.1., 41.3., 41.4., 52.1.apakšpunktā un 64.punktā minētajām atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām vai par 1. vai 2.grupas invalīdu atzītām personām, kuras strādā algotu darbu un kurām nav apgādnieku, izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, tiek vērtēts tikai pensijas apmērs."

1.11. aizstāt 17.punktā vārdus "viena mēneša"ar vārdiem "piecu darba dienu";

1.12. papildināt 23.punkta ievaddaļu aiz vārda "personas," ar vārdiem "ar kurām izbeigts īres līgums un";

1.13. papildināt saistošos noteikumus ar 32.1punktu šādā redakcijā:

"32.1 4.1reģistrā pabalsta saņemšanai pirmām kārtām reģistrē personas, kuras atbilst šo noteikumu 32.punktā minētajiem nosacījumiem un papildus noteikumu 33.punktā minētajiem dokumentiem ir iesniegušas notariāli apliecinātu priekšlīgumu par izvēlēto pirkuma, īres vai nomas objektu."

1.14. aizstāt 33. un 34.punktā tekstu "4.reģistrā" ar tekstu "4., 4.1reģistrā";

1.15. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Ja kāds no ģimenes locekļiem nevēlas reģistrēties 4., 4.1reģistrā un/vai viņam nav tiesiska pamata reģistrēties šajā reģistrā, šī persona iesniedz Dzīvokļu pārvaldē iesniegumu ar piekrišanu atbrīvot dzīvojamo telpu denacionalizētā mājā pēc tam, kad reģistrētās personas saņems pabalstu.";

1.16. papildināt saistošos noteikumus ar 40.1punktu šādā redakcijā:

"40.1 6.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām ar sākotnējo reģistrācijas datumu reģistrē maznodrošinātas personas, kuras līdz 31.12.2001. reģistrētas 12.reģistrā, ja tās iesniegušas attiecīgu iesniegumu līdz 01.09.2009., izņemot denacionalizētās mājās dzīvojošās personas.

Tās 6.reģistrā reģistrētās personas, kuras vairs nav atzītas par maznodrošinātām, tiek pārreģistrētas 12.reģistrā ar sākotnējo reģistrācijas datumu."

1.17. papildināt 62.punktu pirms skaitļa "12." ar skaitli "6.,";

1.18. papildināt 63.punktu pirms skaitļa "12." ar skaitli "6.,";

1.19. izteikt saistošo noteikumu 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņš tiek pagarināts ik pa sešiem mēnešiem neatkarīgi no personas ienākumiem, ja persona pilda līguma nosacījumus un sociālais dzīvoklis vai sociālā dzīvojamā telpa ir izīrēta:

67.1. politiski represētajām personām;

67.2. personām, kuru ģimenē visi locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu;

67.3. personām, kuru ģimenē ir 1. vai 2.grupas invalīds;

67.4. personām, kuras audzina bērnu invalīdu.";

1.20. svītrot 72.11., 72.13. apakšpunktā vārdus "sociālajam dzīvoklim vai";

1.21. papildināt 78.1.apakšpunktu aiz vārdiem "citu dzīvojamo telpu," ar vārdiem "personām, kuras reģistrētas gan 13.reģistrā, gan 7.reģistrā un par kurām Izīrēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par nepieciešamību izīrēt dzīvojamo telpu ārpus kārtas,";

1.22. izteikt 78.4.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"78.4. 1., 3., 6., 7., 7.2, 8.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvā izīrēšanai, ievērojot šajos noteikumos noteiktos kritērijus un attiecīgi šādas proporcijas: 2; 2; 1; 7; 2; 1, kā arī ievērojot šādu secību reģistru ietvaros:";

1.23. papildināt saistošos noteikumus ar 78.5.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.5.1 6.reģistrā reģistrētajām personām - reģistrācijas secībā;";

1.24. papildināt 82.punktu aiz skaitļa "4.," ar skaitli "4.1";

1.25. izteikt 84.punktu šādā redakcijā:

"84. Rīgas dome piešķirtā finansējuma ietvaros piešķir pabalstu reģistrācijas secībā:

84.1. 4.1reģistrā reģistrētajām personām. Persona pirms pirkuma līguma noslēgšanas Dzīvokļu pārvaldes Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta reģistra nodaļā aktualizē Reģistrācijas komisijas lēmumu;

84.2. šo noteikumu 84.1.apakšpunktā minētā lēmuma aktualizācija ir derīga vienu mēnesi;

84.3. ja uz pabalsta saņemšanu nepretendē 4.1reģistrā reģistrētās personas, Dzīvokļu pārvalde reģistrācijas secībā uzaicina 4.reģistrā reģistrētās personas, kurām ir jāievēro šo noteikumu 84.1., 84.2.apakš­punkta nosacījumi;

84.4. 4. un 4.1reģistrā reģistrētās personas, kuras šo noteikumu 84.1., 84.2.apakš­punktā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniegušas šo noteikumu 85.punktā minētos dokumentus, tiek pārreģistrētas 4.reģistrā ar pēdējo kārtas numuru."

1.26. aizstāt 85.punktā vārdus "divu mēnešu" ar vārdiem "viena mēneša".

Noslēguma jautājumi

2. Reģistrācijas komisija 4.1reģistrā iesniegumu iesniegšanas secībā reģistrē arī personas, kuras periodā no 2009.gada 3.februāra līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim ir iesniegušas rakstveida iesniegumu par noteikumu 84.punktā minētā Reģistrācijas komisijas lēmuma aktualizēšanu, ievērojot nosacījumu, ka persona viena mēneša laikā no Reģistrācijas komisijas lēmuma paziņošanas brīža ir iesniegusi notariāli apliecinātu priekšlīgumu par izvēlēto pirkuma, īres vai nomas objektu.

3. Dzīvokļu pārvalde viena mēneša laikā pēc šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā rakstveidā informē 12.reģistrā līdz 2001.gada 31.decembrim reģistrētās personas par iespēju pārreģistrēties 6.reģistrā.

4. Dzīvokļu pārvalde līdz 2009.gada 1.novembrim veic personu pārreģistrāciju 6.reģistrā un kārto 6.reģistru.

5. Šo saistošo noteikumu 1.22.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.novembrī.

6. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. Laikrakstā "5 min" publicējama informācija par saistošo noteikumu pieņemšanu, norādot ka ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties portālā www.riga.lv, kā arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

7. Rīgas domes Komunālais departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2009.gada 24.aprīlī

29.05.2009