Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. jūnijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem

1.pants. Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulces 2008.gada 6.martā pieņemtie Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumi ar šo likumu tiek apstiprināti.

2.pants. Līdz ar likumu izsludināmi Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumi.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 23.aprīlī.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 13.maijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 27.maiju.


Pieņemti

Latvijas Mākslas akadēmijas

Satversmes sapulcē

2008.gada 6.martā

Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumi

Izdarīt Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdu "šķīrējtiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Akadēmiskā šķīrējtiesa" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā tekstā vārdu "finansu" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "finanšu" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt preambulu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

"2003.gada 19.jūnijā Akadēmijas Satversme tika apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā."

4. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Akadēmija ir augstākās izglītības, zinātniskās pētniecības, mākslas, jaunrades un kultūras institūcija. Akadēmijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, šī Satversme un citi Latvijas Republikas normatīvie akti."

5. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Akadēmijas mērķis ir vispusīgi attīstīt augstāko izglītību, mākslu un zinātni, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, un sekmēt mākslas un vizuālās kultūras demokrātisko lomu mūsdienu Latvijā."

6. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Akadēmija ir atvasināta publiska persona; tai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un savs karogs.

Akadēmijas karoga apraksts:

Averss: zaļā laukā pelēkas lentes un liesmu motīva apņemts zils vairogs ar diagonāli novietotu baļķi (šķērsjoslu) baltā krāsā. Vairogā - augstskolas nosaukuma abreviatūra "LMA". Zem vairoga - ozollapas un valsts karoga krāsas lente, kā arī pilns augstskolas nosaukums "Latvijas Mākslas akadēmija".

Reverss: zaļā laukā dzelteniem burtiem izšūts teksts latīņu valodā "Nulla dies sine linea" (Nevienu dienu bez līnijas)."

7. 12.punktā:

aizstāt vārdus "uz diviem gadiem" ar vārdiem "uz trim gadiem";

aizstāt vārdus un skaitli "ne mazāk kā 15% studējošo pārstāvju" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk kā 20% studējošo pārstāvju".

8. Izteikt 14.punkta 14.6. un 14.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"14.6. ievēlē Revīzijas komisiju un atceļ tās locekļus;

14.7. ievēlē akadēmiskā personāla pārstāvjus Akadēmiskajā šķīrējtiesā un atceļ tās locekļus;".

9. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Akadēmijas Senātu veido:

16.1. akadēmiskā personāla pārstāvji - ne mazāk par 75 procentiem;

16.2. studējošie, kurus ievēlē Akadēmijas studējošo pašpārvalde, - ne mazāk par 20 procentiem."

10. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Akadēmijas Padomnieku konventu dibina atbilstoši Akadēmijas Senāta iniciatīvai vai izglītības un zinātnes ministra pieprasījumam. Padomnieku konventu sasauc pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma."

11. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Padomnieku konventa nolikumu un tā locekļus apstiprina Senāts. Ja Padomnieku konventa izveidi pieprasa ministrs, viņam ir tiesības iecelt konventa priekšsēdētāju un līdz 50 procentiem konventa locekļu."

12. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Akadēmijā par rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds. Rektoru ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, turklāt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, saskaņā ar Akadēmijas Senāta pieņemto nolikumu par rektora vēlēšanām."

13. Papildināt Satversmi ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Rektora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Personas, kuras nav augstskolas personāla sastāvā, rektora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

14. Izteikt 32.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"32. Akadēmijas Satversmes sapulce uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē Revīzijas komisiju."

15. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Akadēmijā ir Akadēmiskā šķīrējtiesa, kura darbojas trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi no Akadēmijas studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas studējošo pašpārvalde."

16. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem, strīdus starp Akadēmijas amatpersonām, kā arī starp struktūrvienībām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī citus jautājumus, kas ietilpst tās kompetencē saskaņā ar Augstskolu likumu."

17. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina Senāts, izpilda Akadēmijas administrācija."

18. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai Akadēmijas studējošo pašpārvaldes pieprasījuma par studējošo pārstāvja atsaukšanu."

19. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Pēc darba devēja iniciatīvas Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus no darba var atbrīvot tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu."

20. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Administratīvās komisijas darbības veidu un sastāvu nosaka Senāta apstiprināts nolikums, paredzot tajā studējošo paš­pārvaldes pārstāvju līdzdalību."

21. Aizstāt 44.punktā skaitli "15" ar skaitli "20".

22. Izteikt III nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

"III. Akadēmijas struktūrvienības, koledžas, iestādes un komercsabiedrības".

23. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Akadēmijas struktūru veido:

45.1. katedra;

45.2. meistardarbnīca (profesora grupa);

45.3. darbnīca (profesora grupa);

45.4. fakultāte;

45.5. nodaļa;

45.6. zinātniskā laboratorija;

45.7. mācību laboratorija;

45.8. institūts;

45.9. zinātniskais institūts;

45.10. filiāle."

24. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Akadēmijas struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē Senāts. Struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka Senāta apstiprināts nolikums."

25. Izteikt 51.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.4. Katedras vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību un arī citas prasības katedras darbībai."

26. Aizstāt 52.punktā vārdus "izveidotas specifisku" ar vārdiem "izveidota specifisku".

27. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Meistardarbnīca nodrošina māk­slas nozares apakšnozarēs profesionālo un akadēmisko studiju diplomdarbu izstrādi studējošajiem."

28. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Akadēmijas darbnīca ir struktūrvienība, kura ir izveidota ar mērķi organizēt specializācijas studijas vizuāli plastisko mākslu un dizaina virzienu specializācijās, to praktiskajos vai tehnoloģiskajos aspektos."

29. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Akadēmijas zinātniskā laboratorija ir struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir pētniecisko iespēju nodrošināšana Akadēmijas darbībai vizuāli plastisko mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs. Akadēmijas mācību laboratorija ir struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir studiju procesa atbalstīšana un nodrošināšana Akadēmijas darbībai vizuāli plastisko mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs."

30. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka:

66.1. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas izveidošanas principus;

66.2. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas lomu Akadēmijas studiju, mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības darba struktūrā;

66.3. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas vadīšanai nepieciešamos zinātniskos un profesionālos kritērijus un trīs gadus ilgu vadīšanas termiņu;

66.4. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā."

31. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Nodaļa ir fakultātei atbilstoša Akadēmijas struktūrvienība, kura tiek izveidota, ja attiecīgajā studiju virzienā nav iespējams izpildīt prasības attiecībā uz zinātnisko potenciālu. Nodaļa apvieno specializāciju struktūrvienības jaunrades un pētnieciskajai darbībai. Nodaļas galvenais uzdevums ir organizēt un vadīt studiju procesu un saskaņot studiju programmu vispārējās un akadēmiskās daļas ar speciālajām daļām. Nodaļai nav tiesību ievēlēt docētājus."

32. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kurš ir atbildīgs Senātam un rektoram par viņa vadītās nodaļas studiju kvalitāti, organizatoriskā darba atbilstību Akadēmijas Satversmei, kā arī par savlaicīgu un precīzu ar studijām saistītās informācijas sniegšanu Akadēmijas vadībai."

33. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Zinātniskais institūts ir Akadēmijas struktūrvienība, kas veidojas uz Akadēmijas pētnieciskā, akadēmiskā un profesionālā potenciāla bāzes un piedalās Akadēmijas studiju programmu īstenošanā. Akadēmijas zinātniskā institūta darbības galvenais uzdevums ir sekmēt un attīstīt zinātnisko pētniecību mākslas nozares apakšnozarēs, kā arī veikt ar kultūras procesu un darba tirgus izpēti saistīto darbu.

Zinātnisko institūtu izveido ar Senāta lēmumu pēc rektora priekšlikuma, bet reorganizē vai likvidē pēc rektora vai Senāta ierosinājuma. Galīgo lēmumu par likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Senāts.

Zinātniskā institūta finansēšanas kārtību nosaka Senāts, finansiālās un saimnieciskās darbības uzraudzības funkcijas veic Revīzijas komisija.

Zinātniskā institūta darbības pamats ir Senāta apstiprināts zinātniskā institūta nolikums, kas nosaka:

70.1. zinātniskā institūta izveidošanas principus, mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus;

70.2. zinātniskā institūta finansēšanas kārtību;

70.3. zinātniskā institūta vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos, zinātniskos un profesionālos kritērijus;

70.4. zinātniskā institūta vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā;

70.5. zinātniskā institūta reorganizācijas un likvidācijas kārtību."

34. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā:

"71. Institūts ir Akadēmijas struktūrvienība, kas veidojas uz Akadēmijas pētnieciskā, akadēmiskā un profesionālā potenciāla bāzes un piedalās Akadēmijas studiju programmu īstenošanā. Institūta darbības pamats ir Senāta apstiprināts institūta nolikums, kas nosaka:

71.1. institūta izveidošanas principus, mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus;

71.2. institūta finansēšanas kārtību;

71.3. institūta vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos, zinātniskos un profesionālos kritērijus;

71.4. institūta vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā;

71.5. institūta reorganizācijas un likvidācijas kārtību."

35. Aizstāt 72.punkta otrajā teikumā vārdu "filiāle" ar vārdu "filiāli".

36. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Akadēmijas mērķu sasniegšanai Senāts saskaņā ar Augstskolu likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu var dibināt, reorganizēt vai likvidēt koledžas, biedrības, nodibinājumus, iestādes. To nolikumus vai statūtus pieņem Senāts. Koledžās īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas un dod studējošajiem iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īstenošanas laiks ir divi līdz trīs gadi, un to apgūst personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību."

37. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Akadēmijas personālu veido:

75.1. akadēmiskais personāls - Akadēmijā akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

75.2. vispārējais augstskolas personāls;

75.3. pilna laika studējošie, maģistranti, doktoranti."

38. Izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

"77. Akadēmijas personāls ir tieši atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu un par Satversmes sapulces un Senāta apstiprinātās iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Akadēmijas personālam ir pienākums atskaitīties Senātam, ja Senāts to pieprasa."

39. Izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

"82. Akadēmijas akadēmiskajam personālam ir tiesības uz:

82.1. ikgadēju apmaksātu astoņu nedēļu atvaļinājumu;

82.2. ik pēc sešiem gadiem - apmaksātu sešu kalendāra mēnešu ilgu akadēmisko atvaļinājumu pētniecības darba veikšanai;

82.3. vienu reizi saņemt apmaksātu trīs mēnešus ilgu studiju atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai;

82.4. profesoram, asociētajam profesoram vai docentam vienā ievēlēšanas reizē - uz neapmaksātu atvaļinājumu līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par viesprofesoru vai vieslektoru citās augstskolās."

40. Izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

"83. Akadēmijā darbojas Promocijas padome. Tās uzdevums ir Akadēmijas akadēmiskā personāla pētnieciskās kvalifikācijas - zinātniskā, jaunrades un pedagoģiskā darba novērtēšana un doktora zinātniskā grāda piešķiršana. Promocijas padome darbojas saskaņā ar Akadēmijas Senāta apstiprinātu nolikumu."

41. Izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Rīkojot atklātu konkursu uz Akadēmijas profesora vai asociētā profesora amata vietu, Akadēmijā tiek izveidota mākslas zinātnes, mākslas nozares profesoru padome, kuras sastāvā divas trešdaļas ir Akadēmijas profesori un viena trešdaļa - tādi nozares profesoru un profesionālo apvienību pārstāvji, kuri nestrādā Akadēmijā."

42. Izslēgt 88.punktu.

43. Izteikt 89.punktu šādā redakcijā:

"89. Akadēmijas Senātam ir tiesības piešķirt emeritus profesora goda nosaukumu pensionētiem profesoriem vai asociētajiem profesoriem par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā mākslu, dizaina un kultūras jomās."

44. Izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

"90. Akadēmijas profesors ir savā mākslas apakšnozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu augstskolas mērķiem un līmenim atbilstošu, individuāli orientētu pētniecību mākslinieciskajā jaunradē, dizainā, kultūras teorijā vai zinātnē, lai nodrošinātu augstu pedagoģiskā darba kvalitāti."

45. Aizstāt 91.punktā vārdu "kuru" ar vārdu "kuras".

46. Izteikt 92.punktu šādā redakcijā:

"92. Akadēmijas profesoru ievēlē atklātā konkursā uz sešiem gadiem, un Akadēmija slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu."

47. Izteikt 94.punktu šādā redakcijā:

"94. Akadēmijas asociētais profesors ir savā mākslas apakšnozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu augstskolas mērķiem un līmenim atbilstošu pētniecību mākslinieciskajā jaunradē, dizainā vai zinātnē, lai nodrošinātu augstu pedagoģiskā darba kvalitāti."

48. Izteikt 98.punktu šādā redakcijā:

"98. Akadēmijas docents ir atzīts speciālists mākslas apakšnozarē, kurš veic mākslinieciskās jaunrades vai pētniecības darbu savā specialitātē."

49. Izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Akadēmijas lektori, asistenti, vadošie pētnieki un pētnieki īsteno pētniecisko un izglītojošo darbu mākslas apakšnozarē."

50. Izteikt 104.punktu šādā redakcijā:

"104. Tiesības studēt Akadēmijā ir katram Latvijas Republikas pilsonim, kā arī personām, kuru tiesības studēt augstskolā nosaka augstākās izglītības jomu reglamentējošie normatīvie akti."

51. Izteikt 105.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"105.1. Uzņemšanas noteikumu prasības, kuras atbilst prasībām, kritērijiem un kārtībai, kas ir noteikta atbilstoši Augstskolu likumam un citiem spēkā esošajiem augstākās izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;".

52. Izteikt 110.punktu šādā redakcijā:

"110. Personu var izslēgt no studējošo saraksta, eksmatrikulēt, ja:

110.1. tā pati to vēlas;

110.2. noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;

110.3. tā Akadēmijas noteiktajos termiņos nav nokārtojusi nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veikusi citus studiju uzdevumus;

110.4. tā ir pārkāpusi Akadēmijas iekšējās kārtības noteikumus."

53. Izteikt 111.punktu šādā redakcijā:

"111. Personas izslēgšanu no studējošo saraksta veic Akadēmijas rektors vai dekāns. Apelācijas izskata Akadēmijas Senāts. Akadēmijas Senāta lēmumu var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā."

54. Izteikt 112.punktu šādā redakcijā:

"112. Akadēmijas studentiem ir pašpārvalde, kura darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu un Akadēmijas Senāta apstiprinātu nolikumu. Studējošo pašpārvaldi no Akadēmijas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par Augstskolu likumā noteikto apmēru."

55. Izslēgt 115.punktu.

56. Izteikt 116.punktu šādā redakcijā:

"116. Akadēmijas īpašumu veido:

116.1. kustama un nekustama manta, kas tai dāvināta, ko tā mantojusi vai ko tā iegādājusies par pašas līdzekļiem;

116.2. par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta;

116.3. Akadēmijas intelektuālais īpašums.

Akadēmijas nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā kā Akadēmijas īpašums.

Akadēmijai var piederēt naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem augstākās izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Akadēmija rīkojas ar savu īpašumu Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Akadēmijas valdījumā vai lietojumā nodotā valsts īpašuma pārvaldīšanas kārtību nosaka un šā īpašuma izmantošanu kontrolē attiecīgās valsts institūcijas saskaņā ar augstākās izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

57. Izteikt 120.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"120.3. veikt Akadēmijas profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi Akadēmijas budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos uzņēmumos atbilstoši Akadēmijas mērķiem."

58. Izteikt 124.punktu šādā redakcijā:

"124. Lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai kultūras ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz kultūras ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru."

27.05.2009