Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.102

Rīgā 2009.gada 15.aprīlī (prot.Nr.14, 4.p.)

Par licences Nr.E21106/11065 siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA"

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2009.gada 30.martā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VALKAS BIO­­ENERGO KOMPĀNIJA", vienotais reģistrācijas numurs: 44103024234, juridiskā adrese: Raiņa iela 12b, Valka, LV-4701 (turpmāk - SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA"), 2009.gada 27.marta iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā Rūjienas ielā 5, Valkā.

Komisija konstatē un secina:

1. Ekonomikas ministrija, izvērtējot SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA" iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 22.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.695 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" 3.punktu, ir atļāvusi SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA" uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW Rūjienas ielā 5, Valkā (2009.gada 20.marta lēmums Nr.1-6.1-145).

2. Komisijā ir saņemti visi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktie dokumenti licences siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā saņemšanai.

3. Komisijas sēdē SIA "VALKAS BIO­ENERGO KOMPĀNIJA" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.punktu

 

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA" licenci Nr.E21106/11065 siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr. E21106/11065 siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā termiņu no 2009.gada 16.aprīļa līdz 2029.gada 15.aprīlim.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgā ražošanā koģenerācijas stacijā jāuzsāk līdz 2011.gada 1.oktobrim.

4. Noteikt licences darbības zonu - Rūjienas iela 5, Valka (Valkas novads).

5. Uzdot SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA", uzsākot siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijā, iesniegt Komisijā koģenerācijas stacijas apkalpojošo darbinieku kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. D.Rezevska