Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.161

Rīgā 2009.gada 17.februārī (prot. Nr.13 45.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 146.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, biedrība vai nodibinājums."

2. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Biedrība vai nodibinājums projektā plānotās darbības var īstenot projekta iesniedzēja īpašumā, kā arī pašvaldības īpašumā vai bilancē esošajā infrastruktūras objektā, par kuru ir noslēgts ilgtermiņa nomas līgums vismaz uz pieciem gadiem (turpmāk - ilgtermiņa nomas līgums). Pašvaldība projektā plānotās darbības var īstenot pašvaldības īpašumā vai bilancē esošajā infrastruktūras objektā."

3. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Projekta kopējais attiecināmais finansējuma apjoms nav lielāks par 235 439 latiem."

4. Izteikt 36.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2.1. dokumentus, kas apliecina projekta gatavības pakāpi:

36.2.1.1. ja tiek veikta vienkāršota renovācija vai rekonstrukcija:

36.2.1.1.1. būvvaldes apstiprinātu apliecinājuma karti ar tai pielikumā pievienotiem dokumentiem un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvniecības izmaksu tāmi;

36.2.1.1.2. atbilstoši projekta mērķim izstrādātu telpu plānu ar tehnisko rādītāju eksplikāciju un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvniecības izmaksu tāmi;

36.2.1.2. ja tiek veikta renovācija vai rekonstrukcija:

36.2.1.2.1. būvvaldes apstiprinātu būvprojektu tehniskā projekta stadijā, tajā skaitā ekonomikas daļu, un iepirkuma dokumentāciju par projekta iesniegumā plānotajiem būvdarbiem;

36.2.1.2.2. būvvaldes saskaņotu būvprojektu skiču projekta stadijā, sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvniecības izmaksu tāmi un iepirkuma veikšanai nepieciešamo dokumentāciju par projekta iesniegumā plānotajiem būvdarbiem, kā arī paraksttiesīgas personas apliecinājumu, ka 10 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas tiks iesniegts būvvaldes apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā;

36.2.1.2.3. būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu, sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvniecības izmaksu tāmi, kā arī paraksttiesīgas personas apliecinājumu, ka 10 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas tiks iesniegts būvvaldes apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā;

36.2.1.3. ja tiek iegādāts un uzstādīts alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais aprīkojums:

36.2.1.3.1. veiktā iepirkuma dokumentāciju par projekta iesniegumā plānotā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu;

36.2.1.3.2. iepirkuma veikšanai nepieciešamo dokumentāciju par projekta iesniegumā plānotā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu;".

5. Izteikt 36.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2.6. īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus (apliecinātas kopijas) par īpašumu, kurā projekta ietvaros ir paredzēts veikt ieguldījumus, - izrakstu no zemesgrāmatas vai, ja tādas nav, izziņu par atrašanos pašvaldības bilancē un Valsts zemes dienesta kadastra izziņu par infrastruktūras objektu (objektiem), kurā plānots veikt ieguldījumus. Ja biedrība vai nodibinājums projekta ietvaros plāno veikt ieguldījumus pašvaldības īpašumā vai pašvaldības bilancē esošajā infrastruktūras objektā, tas projekta iesnieguma veidlapai pievieno pašvaldības apliecinājumu par dalību projektā un, ja projekts tiek apstiprināts, apliecinājumu par šo noteikumu 106.punktā minēto nosacījumu izpildi;".

6. Papildināt noteikumus ar 36.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2.9. vienošanos ar pašvaldību, kura izmantos alternatīvās aprūpes pakalpojumu pēc projekta īstenošanas, ja biedrība vai nodibinājums projekta ietvaros plāno veikt ieguldījumus pašvaldības īpašumā vai pašvaldības bilancē esošajā infrastruktūras objektā;".

7. Svītrot 38.1.apakšpunktā vārdus "projekta iesniedzēja īpašumā esošās".

8. Izteikt 41.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.4. veiktas saskaņā ar normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem vai iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem noteiktajām prasībām;".

9. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Biedrības un nodibinājumi administrēšanas izmaksas projekta iesniegumā neiekļauj."

10. Izteikt 54., 55., 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"54. Administratīvie kritēriji:

54.1. projekta iesniegums ir iesniegts:

54.1.1. personīgi vai nosūtīts pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē);

54.1.2. elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu;

54.2. projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā;

54.3. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona vai projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas pilnvarota amatpersona;

54.4. projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

54.5. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

54.6. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra lapas ir numurētas;

54.7. projekta iesniegumam ir pievienota tā elektroniskā kopija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

54.8. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

54.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas nosacījumiem;

54.10. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

54.11. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

54.12. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 36.2.apakšpunktā noteiktie pavaddokumenti;

54.13. ja papildus iesniedzamie pavaddokumenti nav izdoti latviešu valodā, dokumentiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecina dokumenta tulkojumu valsts valodā;

54.14. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu, papildinājumu (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā).

55. Atbilstības kritēriji:

55.1. projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim - veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību;

55.2. projekta ietvaros plānotās darbības alternatīvās aprūpes pakalpojumu infrastruktūras attīstībai ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina projekta mērķa sasniegšanu;

55.3. projekta iesniegumā iekļautās darbības paredz vismaz vienu no šo noteikumu 38.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām;

55.3.1 biedrība vai nodibinājums projektā plānotās darbības īsteno projekta iesniedzēja īpašumā, pašvaldības īpašumā vai pašvaldības bilancē esošajā infrastruktūras objektā, par kuru ir noslēgts ilgtermiņa nomas līgums (ja attiecināms). Pašvaldība projektā plānotās darbības īsteno pašvaldības īpašumā vai pašvaldības bilancē esošajā infrastruktūras objektā (ja attiecināms);

55.4. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 40.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

55.5. projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 42.punktā noteiktajām neattiecināmajām izmaksām;

55.6. projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir atbilstošas projektā plānotajām darbībām;

55.7. projekta iesniegumā ir skaidri definēta mērķa grupa - bērni, personas ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personas, kurām ir nepieciešami alternatīvās aprūpes pakalpojumi, un viņu likumiskie pārstāvji, kā arī plānotās darbības ir vērstas uz mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

55.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmē aktivitātes mērķa sasniegšanu;

55.9. projekta vadības komandai ir definēti veicamie darba uzdevumi un atbildība par katru plānoto projekta darbību un sasniedzamajiem rezultātiem;

55.10. projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība;

55.11. projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, atbilstošas paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam un paredzēto darbību apjomam un aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadā;

55.12. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

55.13. projekta iesniegumā plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz pieļaujamo apjomu;

55.14. projekta īstenošanas laiks nepārsniedz pieļaujamo maksimālo projekta īstenošanas ilgumu - divus gadus;

55.15. projekta iesniegumā ir atspoguļots, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

55.16. projekta ietvaros nav iekļautas darbības, kas klasificējamas kā komercdarbības atbalsts;

55.17. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

55.18. projekta kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks par 11 947 latiem;

55.19. projekta kopējais attiecināmais finansējums nav lielāks par 235 439 latiem;

55.20. projekta sagatavošanas izmaksas ir veiktas pēc 2006.gada 24.oktobra un tās nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

55.21. neparedzētie izdevumi nepārsniedz piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

55.22. projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši Eiropas Savienības fondu publicitātes un informācijas pasākumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

55.23. projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, biedrība vai nodibinājums;

55.24. projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finansējuma līdzekļi;

55.25. projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstībās fonda finansējuma saņemšanai.

56. Kvalitātes kritēriji:

56.1. projekta ietvaros plānotās darbības vērstas uz alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu atbilstoši pieprasījumam:

56.1.1. nodrošināti šādi alternatīvās aprūpes pakalpojumi: bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem vai pensijas vecuma personu aprūpes iespējas, sociālo prasmju attīstības iespējas, izglītošanas iespējas un brīvā laika pavadīšanas iespējas - seši punkti;

56.1.2. nodrošināti trīs no šo noteikumu 56.1.1.apakšpunktā minētajiem alternatīvās aprūpes pakalpojumiem - četri punkti;

56.1.3. nodrošināti divi no šo noteikumu 56.1.1.apakšpunktā minētajiem alternatīvās aprūpes pakalpojumiem - trīs punkti;

56.1.4. nodrošināts viens no šo noteikumu 56.1.1.apakšpunktā minētajiem alternatīvās aprūpes pakalpojumiem - divi punkti;

56.1.5. projektā nav paredzēts nodrošināt šo noteikumu 56.1.1.apakšpunktā minētos alternatīvās aprūpes pakalpojumus - nulle punktu;

56.2. īstenojot projektu, sekmēta alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstība projekta mērķa grupai:

56.2.1. sekmēta jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstība projekta mērķa grupai, kurai pirms tam šādi pakalpojumi nav bijuši pieejami, - seši punkti;

56.2.2. sekmēta esošo alternatīvās aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana projekta mērķa grupai - trīs punkti;

56.2.3. nav sekmēta jaunu pakalpojumu attīstība vai esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana - nulle punktu;

56.3. īstenojot projektu, palielināsies vai nemainīsies to personu skaits, kuras varēs izmantot alternatīvās aprūpes pakalpojumus:

56.3.1. to personu skaits, kuras varēs izmantot alternatīvās aprūpes pakalpojumu, palielināsies par 30 vai vairāk - seši punkti;

56.3.2. to personu skaits, kuras varēs izmantot alternatīvās aprūpes pakalpojumu, palielināsies no 20 līdz 29 - pieci punkti;

56.3.3. to personu skaits, kuras varēs izmantot alternatīvās aprūpes pakalpojumu, palielināsies no 10 līdz 19 - četri punkti;

56.3.4. to personu skaits, kuras varēs izmantot alternatīvās aprūpes pakalpojumu, palielināsies no 1 līdz 9 - trīs punkti;

56.3.5. to personu skaits, kuras varēs izmantot alternatīvās aprūpes pakalpojumu, nemainīsies - divi punkti;

56.3.6. to personu skaits, kuras varēs izmantot alternatīvās aprūpes pakalpojumu, samazināsies - nulle punktu;

56.4. īstenojot projektu, uzlabosies alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra:

56.4.1. tiks nodrošināta alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras renovācija vai rekonstrukcija, kā arī aprīkojuma iegāde un uzstādīšana - četri punkti;

56.4.2. tiks nodrošināta alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras renovācija vai rekonstrukcija - trīs punkti;

56.4.3. tiks nodrošināta alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana - divi punkti;

56.4.4. netiks nodrošināta alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana (infrastruktūras renovācija vai rekonstrukcija vai aprīkojuma iegāde un uzstādīšana) - nulle punktu;

56.5. projekta iesniegumā ir pamatota problēma un problēmas risinājums:

56.5.1. projektā ir aprakstīts pašvaldībā esošās alternatīvās aprūpes pakalpojumu klāsts un attīstības perspektīvas, izvērtējot dažādus finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismus - četri punkti;

56.5.2. projektā ir aprakstīts pašvaldībā esošās alternatīvās aprūpes pakalpojumu klāsts un attīstības perspektīvas, taču nav izvērtēti dažādi finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismi - divi punkti;

56.5.3. projektā nav aprakstīts pašvaldībā esošās alternatīvās aprūpes pakalpojumu klāsts un attīstības perspektīvas un nav izvērtēti dažādi finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismi - nulle punktu;

56.6. projekts vērsts uz aprūpējamo personu likumisko pārstāvju nodarbinātības veicināšanu:

56.6.1. projekts sniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības vismaz ar sešiem aprūpējamo personu likumiskajiem pārstāvjiem - četri punkti;

56.6.2. projekts sniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības ar trim līdz pieciem aprūpējamo personu likumiskajiem pārstāvjiem - trīs punkti;

56.6.3. projekts sniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības ar vienu vai diviem aprūpējamo personu likumiskajiem pārstāvjiem - divi punkti;

56.6.4. projekts nesniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības ar aprūpējamo personu likumiskajiem pārstāvjiem - nulle punktu;

56.7. projekta iesniegumā ir pamatots, kā alternatīvās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīs sociālo pakalpojumu, izglītošanas pakalpojumu vai brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu sniegšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošus speciālistus:

56.7.1. projekta iesniegumā ir pamatots, kā nodrošinās normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu speciālistu piesaistīšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas - četri punkti;

56.7.2. projekta iesniegumā ir pamatots, kā nodrošinās normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu speciālistu piesaistīšanu no trim līdz četriem gadiem pēc projekta īstenošanas - trīs punkti;

56.7.3. projekta iesniegumā ir pamatots, kā nodrošinās normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu speciālistu piesaistīšanu no viena līdz diviem gadiem pēc projekta īstenošanas - divi punkti;

56.7.4. projekta iesniegumā nav pamatots, kā nodrošinās normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu speciālistu piesaistīšanu vismaz vienu gadu pēc projekta īstenošanas - nulle punktu;

56.8. projekta iesniedzējs ir noslēdzis vienošanos ar institūciju, kas izmantos izveidoto alternatīvās aprūpes pakalpojumu pēc projekta īstenošanas:

56.8.1. projekta iesniedzējs ir noslēdzis vienošanos ar trim vai vairāk institūcijām, kas izmantos izveidoto alternatīvās aprūpes pakalpojumu pēc projekta īstenošanas - divi punkti;

56.8.2. projekta iesniedzējs ir noslēdzis vienošanos ar vienu vai divām institūcijām, kas izmantos izveidoto alternatīvās aprūpes pakalpojumu pēc projekta īstenošanas - viens punkts;

56.8.3. projekta iesniedzējs nav noslēdzis vienošanos ar institūcijām, kas izmantos izveidoto alternatīvās aprūpes pakalpojumu pēc projekta īstenošanas - nulle punktu;

56.9. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas:

56.9.1. projekta vadītājam un projekta vadības komandai ir augstākā izglītība, vairāk nekā triju gadu darba pieredze projektu īstenošanā, kā arī profesionālās zināšanas un darba pieredze sociālajā jomā - trīs punkti;

56.9.2. projekta vadītājam un projekta vadības komandai ir augstākā izglītība, kā arī no viena līdz triju gadu darba pieredze projektu īstenošanā vai profesionālās zināšanas un darba pieredze sociālajā jomā - divi punkti;

56.9.3. projekta vadītājam un projekta vadības komandai nav augstākās izglītības vai nav prasībām atbilstošās profesionālās pieredzes (darba pieredze projektu īstenošanā vai profesionālās zināšanas un darba pieredze sociālajā jomā) - nulle punktu;

56.10. projekta iesniegumā ir izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un piedāvāts visefektīvākais risinājums:

56.10.1. projekta iesniegumā ir izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un ir piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums - četri punkti;

56.10.2. projekta iesniegumā nav izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un nav piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums - nulle punktu;

56.11. projekta iesniegumā atspoguļota projekta gatavības pakāpe ieviešanai:

56.11.1. ja paredzēta vienkāršotas renovācija vai rekonstrukcija:

56.11.1.1. ir pievienota būvvaldes apstiprinātā apliecinājuma karte ar tai pielikumā pievienotajiem dokumentiem un sertificēta būvinženiera apstiprināta būvniecības izmaksu tāme - četri punkti;

56.11.1.2. ir iesniegts atbilstoši mērķim izstrādāts telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju un sertificēta būvinženiera apstiprināta būvniecības izmaksu tāme - divi punkti;

56.11.1.3. nav pievienota neviena no šo noteikumu 56.11.1.1. un 56.11.1.2.apakšpunktā minēto dokumentu kombinācijām - nulle punktu;

56.11.2. ja paredzēta renovācija vai rekonstrukcija:

56.11.2.1. ir pievienots būvvaldes apstiprinātais būvprojekts tehniskā projekta stadijā, tajā skaitā ekonomikas daļa, ir veikts iepirkums par projekta iesniegumā plānotajiem būvdarbiem - četri punkti;

56.11.2.2. ir pievienots būvvaldes apstiprinātais būvprojekts skiču projekta stadijā, kā arī sertificēta būvinženiera apstiprināta būvniecības izmaksu tāme, ir sagatavota iepirkuma veikšanai nepieciešamā dokumentācija par projekta iesniegumā plānotajiem būvdarbiem - trīs punkti;

56.11.2.3. ir pievienots būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums, sertificēta būvinženiera apstiprināta būvniecības izmaksu tāme, kā arī paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka 10 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas tiks iesniegts būvvaldes apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā - divi punkti;

56.11.2.4. nav pievienota neviena no šo noteikumu 56.11.2.1., 56.11.2.2. un 56.11.2.3.apakšpunktā minēto dokumentu kombinācijām - nulle punktu;

56.11.3. ja paredzēta alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana:

56.11.3.1. ir veikts iepirkums projekta iesniegumā plānotā aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai - četri punkti;

56.11.3.2. ir sagatavota iepirkuma veikšanai nepieciešamā dokumentācija par projekta iesniegumā plānotā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu - divi punkti;

56.11.3.3. nav pievienots neviens no šo noteikumu 56.11.3.1. un 56.11.3.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem - nulle punktu;

56.12. ir izvērtēti projekta īstenošanas riski, tajā skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums:

56.12.1. projekta iesniegumā ir izvērtēti projekta īstenošanas riski, izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai - četri punkti;

56.12.2. projekta iesniegumā ir izvērtēti projekta īstenošanas riski, bet nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai - divi punkti;

56.12.3. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski un nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai - nulle punktu;

56.13. projekta iesniegumā paredzētās darbības ir plānots īstenot:

56.13.1. līdz vienam gadam (neieskaitot) no to uzsākšanas brīža - trīs punkti;

56.13.2. no viena gada līdz pusotram gadam (neieskaitot) no to uzsākšanas brīža - divi punkti;

56.13.3. no pusotra gada līdz diviem gadiem no to uzsākšanas brīža - viens punkts;

56.13.4. ilgāk par diviem gadiem no to uzsākšanas brīža - nulle punktu;

56.14. projekts nodrošina alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību teritorijā, kur reģistrētais bezdarba līmenis ir:

56.14.1.  15 procentu vai vairāk - četri punkti;

56.14.2. no 10 līdz 15 procentiem (neieskaitot) - trīs punkti;

56.14.3. no pieciem līdz 10 procentiem (neieskaitot) - divi punkti;

56.14.4. mazāk par pieciem procentiem (neieskaitot) - viens punkts;

56.15. projekta ietekme uz prioritāti "Makroekonomiskā stabilitāte" - projekta iesniedzēja līdzfinansējuma daļa pārsniedz minimāli nepieciešamo līdzfinansējuma daļu:

56.15.1. vairāk nekā par 10 procentiem - trīs punkti;

56.15.2. no sešiem līdz 10 procentiem (ieskaitot) - divi punkti;

56.15.3. mazāk nekā par sešiem procentiem (neieskaitot) - viens punkts;

56.16. projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

56.16.1. projektā paredzētas četras vai vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai - trīs punkti;

56.16.2. projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām aktivitātēm vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai - divi punkti;

56.16.3. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai - nulle punktu;

56.17. projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu:

56.17.1. projekts paredz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu - divi punkti;

56.17.2. projekts paredz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādi - viens punkts;

56.17.3. projekts neparedz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu - nulle punktu;

56.18. projekta īstenošana veicinās vides piesārņojuma mazināšanos vai nepasliktināšanos, projekta iesniegumā ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai:

56.18.1. projekta īstenošana veicinās vides piesārņojuma mazināšanos vai nepasliktināšanos, projekta iesniegumā ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai - divi punkti;

56.18.2. projekta īstenošana neveicinās vides piesārņojuma mazināšanos vai nepasliktināšanos, projekta iesniegumā nav noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai - nulle punktu.

57. Ja projekta iesniegums pilnībā atbilst šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.4., 54.5., 54.7., 54.8., 54.9., 54.10., 54.11., 54.14., 55.1., 55.3., 55.3.1, 55.16., 55.17., 55.23., 55.24. un 55.25.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 56.1., 56.3., 56.4., 56.5., 56.6., 56.7., 56.9., 56.11., 56.12. un 56.16.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos ir saņēmis katrā vismaz divus punktus, šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz trīs punktus, 56.10.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz četrus punktus, 56.13.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu un kopā vismaz 34 punktus, tad projektu iesniegumus sarindo, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, un finansē prioritārā secībā, kamēr pietiek noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības fonda kvotas plānošanas reģionam pieejamā finansējuma."

11. Papildināt 62.punktu aiz skaitļa "55.3." ar skaitli "55.3.1".

12. Izteikt 66.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.1. projekta iesniegums pilnībā atbilst šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.4., 54.5., 54.7., 54.8., 54.9., 54.10., 54.11., 54.14., 55.1., 55.3., 55.3.1, 55.16., 55.17., 55.23., 55.24. un 55.25.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 56.1., 56.3., 56.4., 56.5., 56.6., 56.7., 56.9., 56.11., 56.12. un 56.16.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos ir saņēmis katrā vismaz divus punktus, šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz trīs punktus, 56.10.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz četrus punktus, 56.13.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu;".

13. Papildināt 68.4.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 54.12.apakšpunktā minēto pavaddokumentu izstrāde ir pabeigta līdz sadarbības iestādes noteiktajam projektu iesniegumu iesniegšanas termiņam."

14. Izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 66.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vai pēc šo noteikumu 75.punktā minētā atzinuma saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ja ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Ja biedrība vai nodibinājums projekta ietvaros plāno veikt ieguldījumus pašvaldības īpašumā vai pašvaldības bilancē esošajā infrastruktūras objektā, sadarbības iestāde slēdz trīspusēju līgumu ar biedrību vai nodibinājumu un pašvaldību, nosakot pušu saistības un pienākumus atbilstoši šo noteikumu 106.punktam."

15. Izteikt 93.punktu šādā redakcijā:

"93. Sadarbības iestāde ne vēlāk kā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, kuri nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, pārbauda šo noteikumu 91.punktā minēto dokumentu atbilstību prasībām, kas noteiktas saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu iesniegšanai Valsts kasē."

16. Izteikt 1.pielikuma 3.pielikuma sadaļu "Pavaddokumenti" šādā redakcijā:

"Projekta iesnieguma veidlapai jāpievieno pavaddokumenti saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumu Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"" 36.2.apakšpunktu."

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 11.martu.

11.03.2009