Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.43

Rīgā 2009.gada 13.janvārī (prot. Nr.3 33.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāšu “Vides aizsardzība” un “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” (turpmāk – programma) apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” (turpmāk – konkurss) nolikumu, kurā ietverti arī apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

2. Finansējumu konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L214/3).

3. Programmas apsaimniekotājs ir Vides ministrija (turpmāk – apsaimniekotājs).

4. Programmas mērķis ir jaunu tehnoloģiju un tehnoloģisko risinājumu ieviešana un popularizēšana vides tehnoloģiju konkurētspējas palielināšanai, piedāvājot ‘’nišas pieeju’’ pievienotās vērtības radīšanai Eiropas Savienības kontekstā, pamatojoties uz Eiropas Savienības Vides tehnoloģiju rīcības plānā sniegtajām sadarbības iespējām, kā arī sadarbības attīstīšana starp zinātniekiem un komersantiem.

5. Konkursam pieejamo līdzfinansējumu EUR 2567978 apmērā (turpmāk – programmas līdzfinansējums) veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas Republikas budžeta finansējums.

6. Apakšprojekta apakšprioritātes ir:

6.1. vides tehnoloģiju un ekoinovāciju (inovatīvu produktu un procesu ar samazinātu ietekmi uz vidi) sadarbības sistēmas (platformu) izveide, sekmējot zinātnieku, komersantu un investoru (finansētāju) sadarbību jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju attīstībai un nodrošinot izveidotajā sistēmā (platformā) vismaz viena izmēģinājumprojekta (pilotprojekta) īstenošanu no priekšizpētes līdz prototipa izstrādes investīciju fāzei un testēšanai;

6.2. vides tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārneses aktivitātes, lai demonstrētu ilgtspējīgus risinājumus praksē, tajā skaitā eko­efektivitātes risinājumus mazos un vidējos komersantos, zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanu un efektīvāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu;

6.3. ekoefektīvu standartrisinājumu komplektu izstrāde ar plašu izplatīšanas potenciālu Latvijā, to apkopošana un izplatīšana, tajā skaitā tehniski ekonomiskā pamatojuma paraugu, biznesa plānu paraugu izstrādāšana un tehniskās dokumentācijas paraugu sagatavošana, inovatīvu un vides tehnoloģiju projektu sagatavošana liela mēroga projektu izstrādei, kas sabiedrībai plaši pieejami bez maksas.

7. Konkursa ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

7.1. sadarbības veicināšana starp komercdarbību un zinātni, finansiālā atbalsta un sadarbības veicināšana starp komercdarbības, zinātnes un finanšu institūcijām, komersantu attīstības un mārketinga iniciatīvas;

7.2. apmācību kursi par tehnoloģisko prasmju un informācijas izplatīšanu, pieredzes apmaiņa tehnoloģiju izmantošanā, pieredzes apmaiņas braucieni;

7.3. tehnoloģiju un to izmantošanas pārneses aktivitātes;

7.4. dokumentācijas, publikāciju un informācijas sagatavošana un izplatīšana, informētību veicinošas aktivitātes;

7.5. tehniski ekonomiskā pamatojuma, biznesa plānu izstrādāšana un tehniskās dokumentācijas sagatavošana;

7.6. rūpniecisko prototipu izgatavošana, testēšana, pilnveidošana.

8. Apakšprojekta īstenošanas termiņš nav īsāks par sešiem mēnešiem no apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas dienas. Apakšprojekta īstenošanas maksimālo ilgumu (mēnešu skaitu) nosaka konkursa sludinājumā. Visas apakšprojekta aktivitātes īsteno un visus maksājumus veic līdz 2010.gada 31.decembrim.

9. Apakšprojektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

10. Mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajai definīcijai.

II. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneris

11. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – iesnieguma iesniedzējs) var izstrādāt apakšprojekta iesniegumu un īstenot apakšprojektu patstāvīgi vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona. Sadarbības partneris var būt arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

12. Apakšuzņēmēji nav partneri, un uz tiem attiecas tie normatīvie akti par publisko iepirkumu, kas saistoši attiecīgā juridiskā statusa projekta iesniedzējam un partnerim.

13. Sadarbības partneris apakšprojektā var būt gan tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts apakšprojekta īstenošanā, gan finanšu partneris, kas piedalās apakšprojekta finansēšanā.

14. Iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību apakšprojekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un apakšprojekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām.

15. Iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesniegumu iesniedz un apakšprojekta iesnieguma veidlapā norāda tikai vienu šo noteikumu 6.punktā minēto apakšprojekta apakšprioritāti.

16. Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt neierobežotu apakšprojektu iesniegumu skaitu, ja tas pamato, ka spēs izpildīt šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās prasības un nodrošināt, lai vienā apakšprojektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos apakšprojektos.

17. Ja apsaimniekotājs konstatē, ka iesnieguma iesniedzējs vai sadarbības partneris apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, iesnieguma iesniedzējam tiek liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu.

18. Uz programmas līdzfinansējumu apakšprojekta īstenošanai nevar pretendēt, ja iesnieguma iesniedzējs:

18.1. ar tiesas lēmumu ir pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā, vai radusies cita līdzīga situācija, kādu paredz valsts normatīvie akti vai konkursa nolikums;

18.2. nav samaksājis nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

18.3. nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

18.4. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību pārkāpumā;

18.5. ir komersants un tā pamatkapitāls ir samazinājies vairāk nekā par pusi, no kura vairāk nekā ceturtdaļa ir samazināta pēdējos 12 mēnešos.

19. Iesnieguma iesniedzējs nevar pretendēt uz programmas līdzfinansējumu apakšprojekta īstenošanai, ja tā sadarbības partneris:

19.1. ir juridiska persona, kas pasludināta par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā, vai radusies cita līdzīga situācija, kādu paredz sadarbības partnera valsts normatīvie akti vai konkursa nolikums;

19.2. nav pildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no sadarbības partnera valsts nodokļu sistēmu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

19.3. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā, vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību pārkāpumā, kā arī profesionālās darbības pārkāpumā saskaņā ar sadarbības partnera valsts normatīvajiem aktiem;

19.4. ir komersants un tā pamatkapitāls ir samazinājies vairāk nekā par pusi, no kura vairāk nekā ceturtdaļa ir samazināta pēdējos 12 mēnešos.

20. Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem atrodas finanšu stabilizācijas procesā, tā iesniedz Finanšu ministrijas apliecinājumu apakšprojekta īstenošanai.

21. Iesnieguma iesniedzējs var sākt apakšprojekta īstenošanu tikai pēc iesnieguma iesniegšanas apsaimniekotājam. Ja iesnieguma iesniedzējs ir lielais komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai, tas papildus pamato atbilstību vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

21.1. apakšprojekta apjoma un pielietojuma jomas pieaugums – no apakšprojekta sagaidāmo kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu pieaugums, to izmantošanas iespēju paplašināšana, tajā skaitā jauni produkti vai pakalpojumi, jaunas tehnoloģijas, cilvēku skaita pieaugums, kuri strādā ar pētniecību, attīstību un inovācijām (nesamazinoties apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem salīdzinājumā ar situāciju bez programmas līdzfinansējuma);

21.2. tempu pieaugums – īsāks laiks līdz apakšprojekta pabeigšanai salīdzinājumā ar to, kā šo pašu apakšprojektu izpildītu bez apakšprojekta līdzfinansējuma;

21.3. kopējās apakšprojektam iztērētās summas pieaugums – apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja veikto ieguldījumu pieaugums, izmaiņas apakšprojekta budžetā (kad nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos komersanta īstenotajos projektos), apakšprojektam paredzēto izdevumu izmaiņas proporcionāli kopējam apgrozījumam.

III. Apakšprojekta finansēšana

22. Apakšprojektu finansē no iesnieguma iesniedzēja līdzekļiem, tā finanšu partneru līdzekļiem (ja apakšprojektā ir iesaistīts finanšu partneris), kā arī programmas līdzfinansējuma līdzekļiem.

23. Programmas līdzfinansējuma apmērs konkursam ir EUR 2567978 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa.

24. Apakšprojekta ietvaros:

24.1. minimālais apakšprojektam pieprasītais programmas līdzfinansējums ir EUR 100 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa;

24.2. maksimālais apakšprojektam pieprasītais programmas līdzfinansējums ir EUR 500 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa.

25. Apakšprojektam pieprasītais programmas līdzfinansējums no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

25.1. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai apakšprioritātei:

25.1.1. 45 % – sīkajiem un mazajiem komersantiem un citiem iesnieguma iesniedzējiem, kuri neatbilst šo noteikumu 25.1.2. un 25.1.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

25.1.2. 35 % – vidējiem komersantiem;

25.1.3. 25 % – lielajiem komersantiem;

25.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajai apakšprioritātei:

25.2.1. 70 % – sīkajiem un mazajiem komersantiem un citiem iesnieguma iesniedzējiem, kuri neatbilst šo noteikumu 25.2.2. un 25.2.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

25.2.2. 60 % – vidējiem komersantiem;

25.2.3. 50 % – lielajiem komersantiem;

25.3. šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajai apakšprioritātei – 90 %.

26. Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai apakšprioritātei papildus šo noteikumu 25.1.apakšpunktā noteiktajam līdzfinansējumam var palielināt līdzfinansējuma apmēru par 15 %, ja:

26.1. apakšprojekts paredz vismaz divu tādu neatkarīgu komersantu sadarbību, no kuriem vismaz viens ir mazais vai vidējais komersants, vai ja apakšprojekta ietvaros pētījumu veic komersanti divās dažādās valstīs un neviens no pētījumā iesaistītajiem komersantiem nesedz vairāk par 70 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

26.2. apakšprojekts paredz komersanta un pētniecības organizācijas sadarbību, ja pētniecības organizācija sedz vismaz 10 % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām un tai ir tiesības publicēt pašas gūtos apakšprojekta pētījuma rezultātus.

27. Programmas līdzfinansējums aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu izmaksām šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajai apakšprioritātei nedrīkst pārsniegt 50 % no šā aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu atbilstošajām attiecināmām izmaksām.

28. Iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera kopējais finansējums nav mazāks par 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējo finansējumu nodrošina gan iesnieguma iesniedzēja, gan sadarbības partnera finanšu līdzekļi.

29. Iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz 5 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

30. Ja apakšprojekta īstenošanas gaitā apakšprojekta kopējās izmaksas pārsniedz maksimālo apakšprojektam piešķirto programmas līdzfinansējumu, šo starpību sedz no iesnieguma iesniedzēja līdzekļiem.

31. Sadarbības partneris var pretendēt ne vairāk kā uz 50 % no apakšprojektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma.

32. Apakšprojekta finanšu aprēķini ir veicami Eiropas Savienības vienotajā valūtā.

33. Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās apakšprioritātes ietvaros atbalstu sniedz eksperimentālai izstrādei, tas ir, zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu būtisku zināšanu vai prasmju apgūšanai, kombinēšanai, modelēšanai vai izmantošanai, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas. Programmas finansējumu eksperimentālai izstrādei nepiešķir attiecībā uz regulārām vai ierastām izmaiņām, ko ievieš produktos, ražošanas līnijās, ražošanas procesos, pakalpojumos vai citās operācijās darbības procesā, pat ja šādas izmaiņas nozīmē uzlabojumus.

34. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās apakšprioritātes ietvaros atbalstu sniedz sākotnējiem ieguldījumiem materiālos un nemateriālos aktīvos, kas veikti, lai:

34.1. izveidotu jaunu ražotni, produktu vai pakalpojumu;

34.2. paplašinātu esošu ražotni vai pakalpojumu;

34.3. dažādotu ražotnes produkciju ar jauniem papildu produktiem vai pakalpojumiem;

34.4. būtiski mainītu esošās ražotnes kopējo ražošanas procesu vai pakalpojuma procesu.

35. Šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar de minimis atbalstu, ja projektiem piešķirtais finansējums kopā ar de minimis atbalstu šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā apakš­prioritātē nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti un šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā apakšprioritātē nepārsniedz maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti pētniecībai, attīstībai un inovācijai neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek piešķirts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.

36. Iesnieguma iesniedzējs, iesniedzot apakšprojektu šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās apakšprioritātes ietvaros, apakšprojekta īstenošanai nodrošina finansiālu ieguldījumu no saviem līdzekļiem vai ārēju finansējumu, par kuru nav saņemts nekāds publisks atbalsts, vismaz 25 % apmērā no attiecināmajām izmaksām.

37. Finansējumu šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minētajiem apakšprojektiem nepiešķir šo noteikumu 2.pielikumā minētajās nozarēs, kurām nav paredzēts atbalsts.

IV. Apakšprojekta avansa maksājumi

38. Apakšprojektam var piešķirt avansa maksājumu 20 % apmērā no apakšprojektam kopējā piešķirtā programmas līdzfinansējuma. Avansu izmaksā pēc tam, kad apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs un apsaimniekotājs parakstījuši apakšprojekta ieviešanas līgumu.

39. Apsaimniekotājs pēc līdzfinansējuma saņēmēja apakšprojekta starpposma pārskata apstiprināšanas par apakšprojekta finansējuma izlietojumu izmaksā 60 % no apakšprojektam kopējā piešķirtā programmas līdzfinansējuma (starpposmu pārskata iesniegšanas kārtību nosaka apakšprojekta ieviešanas līgumā).

40. Atlikušo maksājuma daļu, kas nav mazāka par 20 % no apakšprojektam kopējā piešķirtā programmas līdzfinansējuma, apsaimniekotājs izmaksā pēc tam, kad tas ir apstiprinājis līdzfinansējuma saņēmēja noslēguma pārskatu par apakšprojekta finansējuma izlietojumu.

V. Apakšprojekta izmaksas

41. Programmas līdzfinansējuma apmēru apakšprojektam aprēķina, ņemot vērā apakšprojekta attiecināmās izmaksas.

42. Apakšprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās apakšprojekta ieviešanas līguma darbības laikā, tās ir veiktas un uzskaitītas apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja un apakšprojekta partnera grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli.

43. Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai apakšprioritātei attiecināmās izmaksas ir:

43.1. tiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

43.1.1. darbaspēka izmaksas – apakšprojekta īstenošanā iesaistītā personāla – vadības, pētnieku, zinātniski tehniskā personāla un cita palīgpersonāla – darba alga (ieskaitot slimības naudu (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja tās ir veiktas par apakšprojekta īstenošanas periodu. Darbaspēka izmaksas nedrīkst pārsniegt attiecīgā profila darbinieka pakalpojumu vidējo tirgus cenu;

43.1.2. apakšprojektā nodarbinātā personāla – vadības, pētnieku, zinātniski tehniskā personāla un cita palīgpersonāla – komandējumu (darba braucienu) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām – dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā, ceļa (transporta) izdevumi, bagāžas izdevumi, ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas, vietējā transporta izmaksas (sabiedriskais trans­ports, taksometrs, autotransporta noma), degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports;

43.1.3. ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, juridiskie pakalpojumi, grāmatvedības pakalpojumi, būvniecības izmaksas), tajā skaitā no ārējiem avotiem iegādātu līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un patentu vai to licenču tirgus izmaksas, ja darījums ir veikts konkurences apstākļos un nav bijis slepenu norunu. Ja laiks, kas nepieciešams šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minētajai apakšprioritātei nepieciešamo patentu un licenču izmantošanai eksperimentālās izstrādes apakšprojektā, pārsniedz licenču un patentu darbības laiku, par attiecināmām izmaksām uzskatāmas tikai to amortizācijas izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

43.1.4. aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu (jaunu vai lietotu) iegādes izmaksas, ja tās atbilst vidējām tirgus cenām un infrastruktūras izveide ir tieši nepieciešama apakšprojekta mērķu sasniegšanai. Ja šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai apakš­prioritātei nepieciešamā aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu, tajā skaitā instrumentu, izmantošanas laiks eksperimentālās izstrādes apakšprojektā neaptver visu šo instrumentu un iekārtu lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai nolietojuma izmaksas, kas atbilst eksperimentālās izstrādes apakšprojekta termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

43.1.5. materiālu, izejvielu, kancelejas preču izmaksas, kas radušās tieši apakšprojekta izstrādes ietvaros;

43.1.6. citas izmaksas, kas saistītas ar apakšprojekta ieviešanu un līguma prasību izpildi, tajā skaitā informācijas izplatīšana, apakšprojekta specifisks vērtējums, audits, rakstiskā un mutiskā tulkošana, materiālu pavairošana, apdrošināšana, apakšprojekta īstenošanā iesaistīto darbinieku apmācība un finanšu pakalpojumu izmaksas;

43.1.7. apakšprojekta administrēšanas izmaksas (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas);

43.1.8. ieguldījumi natūrā, ko veido piešķirtās iekārtas vai materiāli, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs, kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt un auditēt (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas);

43.2. netiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

43.2.1. īpaši pamatotas izmaksas un kas neietver izmaksas, kuras piešķirtas kādai citai līgumā noteiktajai budžeta pozīcijai (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas);

43.2.2. finansējuma saņēmēja pieskaitāmo izmaksu procentu likme, kas nepārsniedz 7 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas).

44. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajai apakšprioritātei attiecināmās izmaksas ir:

44.1. nekustamā īpašuma iegādes izmaksas, ja tas nepieciešams apakšprojekta īstenošanai;

44.2. aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu (jaunu vai lietotu) iegādes izmaksas (piegāde, uzstādīšana un apkalpojošā personāla instruktāža), ja tās atbilst vidējām tirgus cenām un infrastruktūras izveide ir tieši nepieciešama apakšprojekta mērķa sasniegšanai, ciktāl tās izmanto apakšprojektā un ir saistītas ar iekārtu pārneses aktivitātēm. Lielajiem komersantiem aprīkojuma un tehnoloģiskajām iekārtām jābūt jaunām;

44.3. ieguldījumu izmaksas nemateriālos aktīvos mazajam un vidējam komersantam tehnoloģijas nodošanai, iegādājoties patenttiesības, licences vai nepatentētas tehnoloģiskas zināšanas. Lieliem komersantiem minētās izmaksas ir atbalstāmas tikai līdz 50 % apmērā no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

44.4. apakšprojekta administrēšanas izmaksas (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas);

44.5. ieguldījumi natūrā, ko veido piešķirtās iekārtas vai materiāli, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs, kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt un auditēt (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas);

44.6. netiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

44.6.1. īpaši pamatotas izmaksas un kas neietver izmaksas, kuras piešķirtas kādai citai līgumā noteiktajai budžeta pozīcijai (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas);

44.6.2. finansējuma saņēmēja pieskaitāmo izmaksu procentu likme, kas nepārsniedz 7 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas).

45. Sākotnējie ieguldījumi šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās apakšprioritātes ietvaros ir attiecināmi, ja tos:

45.1. izmanto tikai tā apakšprojekta iesniedzēja vajadzībām, kurš saņem finansējumu;

45.2. iekļauj apakšprojekta iesniedzēja aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus un tie paliek apakšprojekta iesniedzēja īpašumā (teritorijā), tajā skaitā netiek nodoti lietošanā trešajām personām, vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas (maziem un vidējiem komersantiem – vismaz trīs gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas);

45.3. iegādājas no trešajām personām par tirgus nosacījumiem.

46. Atjaunošanai vai aizvietošanai paredzētie ieguldījumi šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minētās apakšprioritātes ietvaros, kuri neatbilst šo noteikumu 34.punktā minētajiem kritērijiem, nav kvalificējami kā sākotnējie ieguldījumi, tātad nav iekļaujami attiecināmajās izmaksās.

47. Šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajai apakšprioritātei attiecināmās izmaksas ir:

47.1. tiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

47.1.1. darbaspēka izmaksas – apakšprojekta īstenošanā iesaistītā personāla – vadības, pētnieku, zinātniski tehniskā personāla un cita palīgpersonāla – darba alga (ieskaitot slimības naudu (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja tās ir veiktas par apakšprojekta īstenošanas periodu. Darbaspēka izmaksas nedrīkst pārsniegt attiecīgā profila darbinieka pakalpojumu vidējo tirgus cenu;

47.1.2. apakšprojektā nodarbinātā personāla – vadības, pētnieku, zinātniski tehniskā personāla un cita palīgpersonāla – komandējumu (darba braucienu) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām – dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā, ceļa (transporta) izdevumi, bagāžas izdevumi, ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas, vietējā transporta izmaksas (sabiedriskais trans­ports, taksometrs, autotransporta noma), degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports;

47.1.3. ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, juridiskie pakalpojumi, grāmatvedības pakalpojumi);

47.1.4. materiālu, izejvielu, kancelejas preču izmaksas, kas radušās tieši apakšprojekta izstrādes ietvaros;

47.1.5. citas izmaksas, kas saistītas ar apakšprojekta ieviešanu un līguma prasību izpildi, tajā skaitā informācijas izplatīšana, apakšprojekta specifisks vērtējums, audits, rakstiskā un mutiskā tulkošana, materiālu pavairošana, apdrošināšana, apakšprojekta īstenošanā iesaistīto darbinieku apmācība un finanšu pakalpojumu izmaksas;

47.1.6. apakšprojekta administrēšanas izmaksas;

47.1.7. biroja tehnikas izmaksas, ja tās atbilst vidējām tirgus cenām;

47.1.8. ieguldījumi natūrā, ko veido piešķirtās iekārtas vai materiāli, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs, kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt un auditēt;

47.2. netiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

47.2.1. īpaši pamatotas izmaksas un kas neietver izmaksas, kuras piešķirtas kādai citai līgumā noteiktajai budžeta pozīcijai;

47.2.2. finansējuma saņēmēja pieskaitāmo izmaksu procentu likme, kas nepārsniedz 7 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

48. Apakšprojekta neattiecināmās izmaksas ir:

48.1. nodrošinājuma nākotnes zaudējumu vai parādu segšanas izmaksas;

48.2. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

48.3. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja apakšprojekta finansējuma saņēmējam ir tiesības to saņemt atpakaļ;

48.4. izmaksas, kas tika segtas no citiem finanšu avotiem;

48.5. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem, valūtas maiņas komisijas maksa un ar to saistīti zaudējumi;

48.6. soda naudas, finanšu sodi un tiesu izmaksas;

48.7. izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz iesnieguma iesniedzēja un trešās personas līgumu, kas noslēgts pirms apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas vai pēc apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktā apakšprojekta īstenošanas termiņa beigām;

48.8. iekārtu rezerves daļu izmaksas;

48.9. pārējās apakšprojekta izmaksas, kas nav attiecināmas, tajā skaitā tās izmaksas, kas saistītas ar apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu.

49. Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā noteiktās prasības ievērošanu kontrolē Vides ministrija.

VI. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība

50. Konkursa sludinājumā norāda apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku).

51. Apsaimniekotājs izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

52. Apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņš konkursā ir divi mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Apakšprojektu iesniegumus iesniedz ne agrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas līdz konkursa termiņa pēdējai dienai (konkursa beigu datumam, kurš norādīts konkursa sludinājumā). Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, iesniegumu iesniegšanas termiņu un apsaimniekotāja adresi.

VII. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

53. Apsaimniekotājs nodrošina apakšprojekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo normatīvo aktu un vadlīniju publicēšanu programmas apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv).

54. Lai pieteiktos programmas līdzfinansējuma saņemšanai, iesnieguma iesniedzējs sagatavo un iesniedz apsaimniekotājam apakšprojekta iesniegumu, kas sastāv no apakšprojekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums), kura ir pieejama programmas apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) un kuras elektronisko versiju aizpilda MS Excel formātā, un šo noteikumu 55.punktā noteiktos dokumentus.

55. Papildus iesniedz šādus dokumentus:

55.1. attiecībā uz iesnieguma iesniedzēju:

55.1.1. iesnieguma iesniedzēja apliecinājums (1.pielikums);

55.1.2. iesnieguma iesniedzēja organizācijas statūtu vai nolikuma kopija, reģistrācijas apliecības kopija par organizācijas juridisko stāvokli un nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

55.1.3. iesnieguma iesniedzēja gada pārskata kopija (peļņas vai zaudējumu aprēķins un pārskats (bilance) par iepriekšējo pārskata gadu);

55.1.4. izziņa no institūcijas, kura pēc apakšprojekta apstiprināšanas nodrošinās apakšprojekta īstenošanai nepieciešamos kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus, ja tādus ir paredzēts piesaistīt, par apakšprojektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, norādot piešķiramā finansējuma apmēru;

55.1.5. iesnieguma iesniedzēja lēmums par piedalīšanos apakšprojektā, norādot apakšprojekta kopējās izmaksas un priekšfinansējuma avotus (tajā skaitā paša ieguldījumu apakšprojektā);

55.1.6. ne agrāk kā mēnesi pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas izsniegta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu;

55.1.7. apakšprojekta vadībā iesaistīto personu dzīvesgājuma apraksti (Curriculum Vitae);

55.1.8. loģiskās plānošanas matrica;

55.2. attiecībā uz sadarbības partneri, ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu:

55.2.1. sadarbības partnera reģistrācijas apliecības vai tā juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopija. Ja ir ārvalstu sadarbības partneris, tad iesniedz sadarbības partnera valsts noteiktā kārtībā izsniegtu sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopiju vai juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopiju;

55.2.2. sadarbības partnera parakstīts partnerības apliecinājums apakšprojektam (4.pielikums). Ja sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, partnerības apliecinājumu sniedz latviešu valodā. Ja sadarbības partneris ir Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, partnerības apliecinājumu sniedz angļu valodā;

55.2.3. iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera rakstiska vienošanās par pušu atbildību apakšprojekta ieviešanā, ieguldījuma apmēru un apakšprojekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām;

55.2.4. ne agrāk kā mēnesi pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas izsniegta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav maksātnespējīgs un tam nav nodokļu parādu. Ja ir ārvalstu sadarbības partneris, tad iesniedz sadarbības partnera valsts noteiktā kārtībā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav maksātnespējīgs un tam nav nodokļu parādu. Ja nacionālā likumdošana šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu (tajā skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā).

56. Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

57. Iesnieguma iesniedzējs aizpildīto apakšprojekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 55.punktā minētos dokumentus iesniedz piecos eksemplāros – oriģinālu un četras kopijas, uz apakšprojekta iesnieguma veidlapas norādot “oriģināls” un “kopija”. Apakšprojekta iesnieguma veidlapu iesniedz arī elektroniskā veidā (kompaktdiskā) vai nosūtot uz programmas apsaimniekotāja elektronisko pasta adresi, kas norādīta atklāta konkursa sludinājumā.

58. Apakšprojekta iesnieguma oriģinālu un kopiju noformē atbilstoši lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Dokumenti ir sanumurēti, cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums.

59. Iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesniegumu iesniedz apsaimniekotājam personīgi vai nosūta elektroniski uz apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi, kas norādīta atklāta konkursa sludinājumā, vai nosūta pa pastu, uz aploksnes norādot:

59.1. adresātu – Latvijas Republikas Vides ministrija, Peldu iela 26/28–202.kab., Rīga, LV-1494, Latvija;

59.2. konkursa nosaukumu – “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija”;

59.3. iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un adresi;

59.4. norādi “Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.

60. Ja iesnieguma iesniedzējs nosūta apakšprojekta iesniegumu elektroniski, ievēro šādas prasības:

60.1. apakšprojekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

60.2. apakšprojekta iesniegumu izstrādā DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

60.3. apakšprojekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina katru atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām;

60.4. apakšprojekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona.

61. Apakšprojekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainus ierakstus pārsvītro un jebkuru labojumu atrunā.

62. Apsaimniekotājs izskata tos apakšprojektu iesniegumus, kuri ir iesniegti apsaimniekotājam vai nodoti pasta iestādē (pasta zīmogs) līdz konkursa attiecīgās kārtas sludinājumā norādītajam termiņam.

63. Apakšprojekta iesniegumu, kas saņemts pēc apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, neatver, un apsaimniekotājs informē iesnieguma iesniedzēju par vietu un laiku, kad apakšprojekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

64. Pa faksu nosūtīti apakšprojektu iesniegumi netiek pieņemti.

VIII. Apakšprojekta iesnieguma izvērtēšana

65. Programmas apsaimniekotājs reģistrē saņemtos apakšprojektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus.

66. Apakšprojektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai programmas apsaim­niekotājs izveido apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisijas darbību nosaka programmas apsaimniekotāja apstiprināta kārtība. Apakšprojektu iesniegumu kvalitātes izvērtēšanai var tikt pieaicināti neatkarīgi eksperti.

67. Vērtēšanas komisiju vada Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Komisijas locekļi ir Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas departamenta, Klimata un atjaunojamo energoresursu departamenta, Vides aizsardzības departamenta, Dabas aizsardzības departamenta, Investīciju departamenta direktori vai to vietnieki un pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Valsts kancelejas.

68. Vērtēšanas komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu.

69. Apakšprojektu iesniegumi tiek vērtēti atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums) un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (6.pielikums).

70. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisija pārbauda apakšprojektu iesniegumus atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai apakšprojekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes vērtēšanas kritēriju pārbaudei.

71. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs rakstiski pieprasa iesnieguma iesniedzējam noteiktā termiņā sniegt papildu informāciju vai precizēt apakšprojekta iesniegumu. Termiņš papildu informācijas iesniegšanai vai apakšprojekta iesnieguma precizēšanai nevar būt garāks par trijām darbdienām.

72. Ja precizētais apakšprojekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai šo noteikumu 71.punktā minēto informāciju iesnieguma iesniedzējs neiesniedz programmas apsaimniekotāja noteiktajā termiņā, programmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu, izņemot gadījumus, kad veiktie precizējumi ļauj programmas apsaimniekotājam pieņemt lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbilstoši šo noteikumu 78.punktam.

73. Apsaimniekotājs 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu nosūta pa pastu iesnieguma iesniedzējam pamatotu atteikumu, norādot noraidīšanas iemeslus.

74. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisija, vērtējot katru apakšprojekta iesniegumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, summē iegūtos punktus. Maksimālais punktu skaits ir 76 punkti. Ja apakšprojekta iesniegums saņem mazāk nekā četrus punktus jebkurā no norādītajiem kritērijiem, izņemot kritēriju “Starptautiskā ietekme” un “Darba vietu izveidošana un mazo un vidējo komersantu iesaiste”, tas tiek noraidīts.

75. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisija salīdzina apakšprojektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Ja divi vai vairāki apakšprojekta iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir tam apakšprojekta iesniegumam, kuram ir mazākas kopējās attiecināmās izmaksas. Ja divi vai vairāki apakšprojekta iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu un apakšprojektiem ir vienādas kopējās attiecināmās izmaksas, priekšroka ir tam apakšprojekta iesniegumam, kurā ir paredzēta partnerības veidošana ar Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētu juridisku personu vai valsts vai pašvaldību iestādi, vai starptautisku organizāciju, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

76. Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par to apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu, kas konkursam pieejamā programmas līdzfinansējuma ietvaros, salīdzinot apakšprojektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, ir ieguvuši lielāko punktu skaitu.

77. Ja, sarindojot apakšprojektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, apakšprojekta iesniegums konkursam pieejamā programmas līdzfinansējuma ietvaros nepietiekama finansējuma dēļ nav ieguvis pietiekamu punktu skaitu, lai pretendētu uz programmas līdzfinansējuma saņemšanu, tas tiek noraidīts. Apsaimniekotājs 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu pa pastu nosūta apakšprojekta iesniedzējam vēstuli ar pamatojumu par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ.

78. Lai nodrošinātu savlaicīgu un atbilstošu apakšprojektu ieviešanu, apsaimniekotājs var pieņemt lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kurā var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai iesnieguma iesniedzējs varētu noslēgt apakšprojekta ieviešanas līgumu:

78.1. jāprecizē apakšprojekta ieviešanas laika grafiks;

78.2. jāprecizē apakšprojekta budžets un finanses, ja pieļautas aritmētiskas kļūdas;

78.3. no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz izmaksas, kas šo noteikumu 48.punktā noteiktas kā neattiecināmās;

78.4. jāsniedz papildu informācija, ja apakšprojekta iesniegumā nav iekļauta pilnīga informācija vai iekļautā informācija ir neskaidra.

79. Pēc šo noteikumu 78.punktā minēto nosacījumu precizēšanas kopējais apakšprojekta iesnieguma vērtējums punktu skalā netiek mainīts, kā arī programmas līdzfinansējuma apmērs apakšprojektam netiek palielināts.

80. Apsaimniekotājs publicē konkursa rezultātus savā mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv).

IX. Apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšana

81. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu iesnieguma iesniedzējam nosūta vēstuli par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu un uzaicina apakšprojekta iesniedzēju noslēgt apakšprojekta ieviešanas līgumu par apakšprojekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumu izpildi.

82. Iesnieguma iesniedzējs pēc vēstules saņemšanas par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu un līdz apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanai iesniedz apsaimniekotājam attiecīgās institūcijas lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu, ja tādus ir paredzēts piesaistīt, piešķiršanu apakšprojektam ar tajā norādītu apakšprojektam piešķiramā finansējuma apmēru.

83. Iesnieguma iesniedzējs pēc vēstules saņemšanas par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu un līdz apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanai iesniedz apsaimniekotājam šo noteikumu 78.punktā minētos precizējumus, ja attiecībā uz apakšprojekta iesniegumu ir pieņemts lēmums par apakšprojekta apstiprināšanu.

84. Iesnieguma iesniedzējs 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta apsaimniekotāja vēstule par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz ar apsaimniekotāju apakšprojekta ieviešanas līgumu. Ja iesnieguma iesniedzējs nenoslēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu ar apsaimniekotāju 30 dienu laikā vai līdz apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanai neiesniedz šo noteikumu 82.punktā minēto dokumentu, iesnieguma iesniedzējs zaudē tiesības slēgt iepriekšminēto līgumu.

85. Ja šo noteikumu 84.punktā minēto iemeslu dēļ apakšprojekta ieviešanas līgums ar iesnieguma iesniedzēju netiek noslēgts, apsaimniekotājs slēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu ar to iesnieguma iesniedzēju, kura iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.43
Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums

1. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikumā, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot.

2. Apakšprojekta mērķi un apakšprojekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, ja tie nosaka papildu prasības saistībā ar apakšprojekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

3. Apakšprojekta ietvaros paredzētās aktivitātes tiks īstenotas sabiedrības interesēs, un tās atbilst Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības dokumentos noteiktajām horizontālajām prioritātēm: ilgtspējīga attīstība, dzimumu līdztiesība un laba pārvaldība.

4. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcija apņemas 10 gadus pēc apakšprojekta pabeigšanas glabāt visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, var to uzrādīt, kā arī piekrīt Latvijas Republikas vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms apakšprojekta apstiprināšanas, apakšprojekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

5. Apakšprojekta iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav apzināti sniedzis nepatiesu vai sagrozītu informāciju un piekrīt, ka programmas apsaimniekotājs to pārbauda.

6. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav pārkāpis līguma noteikumus citu līgumu ietvaros, kas slēgti ar programmas apsaimniekotāju, vai citu projektu ietvaros, kas līdzfinansēti no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem.

7. Apakšprojektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas ar programmas apsaimniekotāju.

8. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam un tā sadarbības partnerim būs pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta ieviešanas nepārtrauktību. Tāpat apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un tā sadarbības partneris spēs nodrošināt apakšprojekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas, pieredze vai izpratne par apakšprojekta darbības jomu.

9. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām apakšprojektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un sadarbības partneriem) apņemas panākt vienošanos ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs par to informē programmas apsaimniekotāju un iesniedz tam attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

10. Ja apakšprojekta īstenošanā ir iesais­tīti sadarbības partneri, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apņemas sadarbības partneriem nosūtīt projekta pārskatu kopijas.

11. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav iesniedzis vienu un to pašu apakšprojekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tas nepretendē saņemt dubultu līdzfinansējumu viena un tā paša apakšprojekta īstenošanai.

12. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, samaksājis nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

13. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir tieši atbildīgs par apakšprojekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par apakšprojekta rezultātiem. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav starpnieks.

14. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pēc programmas apsaimniekotāja pieprasījuma iesniegs tam nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

15. Aprēķinātais programmas līdzfinansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no apakšprojekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

16. Programmas apsaimniekotājam iesniegtās apakšprojekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst iesniegtajiem apakšprojekta iesnieguma oriģināliem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Ar šo tiek apliecināts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, ir centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt programmas apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā, tam tiks liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu un programmas apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Ja apakšprojekta iesniegums tiks apstiprināts programmas līdzfinansējuma saņemšanai, ar šo tiek garantēts apakšprojekta finansējums šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, un ieguldījums natūrā šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcija

_______________________________

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcijas vadītāja vārds un uzvārds

_______________________________

Amats

_______________________________

Paraksts*

_______________________________

Z.v.*

Datums* un vieta

_______________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “Datums”, “Paraksts” un “Zīmoga vieta” (“Z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.43
Nozaru saraksts, kurām nav paredzēts atbalsts

1. Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komersantu projekta gaitā izstrādātajiem produktiem vai pakalpojumiem.

2. Finansējums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” minētajām apakšaktivitātēm netiek sniegts šādās nozarēs:

2.1. tirdzniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. G sekciju “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts”, izņemot grupu 50.2 “Automobiļu apkope un remonts” un grupu 52.7 “Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts” (NACE 2.red. G sadaļa “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts”, izņemot grupu 45.2 “Automobiļu apkope un remonts”));

2.2. finanšu starpniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. J sekciju “Finanšu starpniecība” (NACE 2.red. K sadaļa “Finanšu un apdrošināšanas darbības”));

2.3. komercpakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. 70.nodaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 71.nodaļu “Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana” (NACE 2.red. L sadaļa “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 77.nodaļa “Iznomāšana un ekspluatācijas līzings”));

2.4. azartspēles (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. klasi 92.71 “Azartspēles un derības” (NACE 2.red. 92.nodaļa “Azartspēles un derības”));

2.5. zivsaimniecība un akvakultūra (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. B sekciju “Zvejniecība” (NACE 2.red. 03.nodaļa “Zivsaimniecība”));

2.6. alus un alkoholisko dzērienu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. grupu 15.9 “Dzērienu ražošana”, izņemot klasi 15.97 “Iesala ražošana” un klasi 15.98 “Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana” (NACE 2.red. 11.nodaļa “Dzērienu ražošana”, izņemot klasi 11.06 “Iesala ražošana” un klasi 11.07 “Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana”));

2.7. tabakas izstrādājumu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. 16.nodaļu “Tabakas izstrādājumu ražošana” (NACE 2.red. 12.nodaļa “Tabakas izstrādājumu ražošana”));

2.8. lauksaimniecības produktu primārā ražošana, pārstrāde un tirdzniecība (ierobežojums attiecas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem, produktiem ar kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi) un produktiem, kas paredzēti piena vai piena produktu atdarināšanai vai aizstāšanai, kā minēts Padomes Regulā (EK) 1234/2007);

2.9. tērauda rūpniecība – atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.–2013.gadam 1.pielikumam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 4.marts, C 54, 33.–34.lpp.) tērauda rūpniecības nozares ierobežojums ir attiecināms uz komersantiem, kas ražo šādus produktus:

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods
(KN 2007)1

2.9.1.

Čuguns

7201

2.9.2.

Ferosakausējumi

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 10

2.9.3.

Dzelzsrūdas tiešā reducē­šanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti

7203

2.9.4.

Dzelzs un neleģētais tērauds

7206

2.9.5.

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 12, 7207 19 80, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 52, 7207 20 80

2.9.6.

Dzelzs vai neleģētā tērauda plakani velmējumi

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54 00, 7208 90, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90, 7210 11 00, 7210 12, 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 50 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 70, 7210 90, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7211 23, 7211 29 00, 7211 90, 7212 10, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 40, 7212 50, 7212 60 00

2.9.7.

Dzelzs vai neleģētā tērauda karsti velmēti stieņi brīvi tītos saišķos

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

2.9.8.

Pārējie dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 00

2.9.9.

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 00

2.9.10.

Nerūsējošs tērauds

7218 10 00, 7218 91 10, 7218 91 80, 7218 99 11, 7218 99 20

2.9.11.

Nerūsējošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20, 7220 90

2.9.12.

Nerūsējošā tērauda stieņi

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 90

2.9.13.

Citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00, 7225 19, 7225 30, 7225 40, 7225 50, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 11 00, 7226 19, 7226 20 00, 7226 91, 7226 92 00, 7226 99

2.9.14.

Citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10, 7224 90 02, 7224 90 03, 7224 90 05, 7224 90 07, 7224 90 14, 7224 90 31, 7224 90 38, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60, 7228 70, 7228 80 00

2.9.15.

Rievkonstrukcijas

7301 10 00

2.9.16.

Sliedes un gulšņi

7302 10 21, 7302 10 23, 7302 10 29, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 10 90, 7302 40 00, 7302 90 00

2.9.17.

Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303 00, 7304

2.9.18.

Metināta dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

7305

Piezīme.

1 Komisijas 2006.gada 17.oktobra Regula (EK) Nr. 1549/2006, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

2.10. sintētisko šķiedru ražošana:

2.10.1. atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.–2013.gadam 2.pielikumam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 4.marts, C 54, 35.lpp.) ierobežojums attiecas uz komersantiem, kuri iesaistīti šādos mākslīgo šķiedru ražošanas palīgprocesos:

2.10.1.1. visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūzija vai teksturēšana;

2.10.1.2. polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā iekārtu izmantošanā ir apvienota ar ekstrūziju;

2.10.1.3. jebkādi palīgprocesi, kuri saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic projekta iesniedzējs vai cits tās pašas grupas komersants, un kuri attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām;

2.10.2. sintētisko šķiedru ražošanas nozare ietilpst NACE 1.1.red. grupā 24.7 “Sintētisko šķiedru ražošana” (NACE 2.red. grupā 20.6 “Sintētisko šķiedru ražošana”);

2.11. ogļu rūpniecība:

2.11.1. atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 2.augusts, L 205, 1.–8.lpp.) ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātās starptautiskās ogļu kodifikācijas sistēmas nozīmē (Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998), Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999));

2.11.2. ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 1.1.red. grupā 10.1 “Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija” un grupā 10.2 “Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija” (NACE 2.red. nodaļā 05 “Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve”);

2.12. kuģu būve:

2.12.1. atbilstoši Nostādnēm par valsts atbalstu kuģu būve tiek definēta kā paš­piedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Kopienā;

2.12.2. kuģu būves nozare ietilpst NACE 1.1.red. klasē 35.11 “Kuģu būve un remonts” (NACE 2.red. klasē 30.11 “Kuģu un peldošo iekārtu būve”).

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.43
Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.43
Partnerības apliecinājums apakšprojektam
________________________________________________________

(apakšprojekta iesnieguma nosaukums)

Lai nodrošinātu veiksmīgu apakšprojekta ieviešanu, apakšprojekta sadarbības part­neris piekrīt šādiem labas partnerības prakses principiem:

1. Pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas apsaimniekotājam sadarbības partneris ir iepazinies ar apakšprojekta iesniegumu un izpratis savu lomu apakšprojekta īstenošanā.

2. Sadarbības partneris pilnvaro apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju parakstīt apakšprojekta ieviešanas līgumu ar apsaimniekotāju un pārstāvēt to visos ar apakšprojekta īstenošanu saistītajos darījumos.

3. Sadarbības partneris apņemas regulāri sniegt apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam pilnīgu informāciju par sadarbības partnera apakšprojekta īstenotajām aktivitātēm.

4. Sadarbības partneris atbilstoši kompetencei pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām apakšprojektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un partneriem) panāk vienošanos ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs par to informē apsaimniekotāju un iesniedz tam attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

Ar šo tiek apliecināts, ka apakšprojekta sadarbības partneris apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka apakšprojekta sadarbības partneris apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, ir centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu un apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Ja apakšprojekta iesniegums tiks apstiprināts programmas līdzfinansējuma saņemšanai, ar šo tiek garantēts apakšprojekta finansējums šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, un ieguldījums natūrā šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām.

 

Sadarbības partnera institūcija

_______________________________

Sadarbības partnera institūcijas vadītāja vārds un uzvārds

_______________________________

Amats

_______________________________

Paraksts*

_______________________________

Z.v.*

Datums* un vieta

_______________________________

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “Datums”, “Paraksts” un “Zīmoga vieta” (“Z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

 

Partnerības apliecinājuma apakšprojektam tulkojums angļu valodā

Partnership statement for the sub-project

________________________________________________

(title of the sub-project application)

To ensure successful implementation of the sub-project, the cooperation partner agrees with the following principles of good partnership practice:

1. Before submission of the sub-project application to the Intermediary, the cooperation partner has familiarized itself with the sub-project application form and has recognized its role within the sub-project.

2. The cooperation partner authorizes the sub-project applicant to sign a cooperation agreement with the Intermediary and to represent it in all activities and transactions concerning the implementation of the sub-project.

3. The cooperation partner undertakes the duty to regularly provide the sub-project applicant with information regarding the cooperation partner’s implementation part of the sub-project.

4. Before submission of a proposal concerning the substantial amendments to the sub-project (for example, amendments related to the activities and partners), the cooperation partner must reach an agreement with the sub-project applicant. If it is not possible to reach such an agreement, the sub-project applicant notifies the Intermediary and submits to the Intermediary respective proposals on necessary amendments.

This is to confirm that the cooperation partner of the sub-project is aware that in the case of establishing that the cooperation partner of the sub-project has deliberately or by negligence provided false information, or has, by breaching the conditions of respective legal acts, tried to obtain restricted information or attempted to influence the Intermediary during the evaluation process of the sub­project application, the sub-project applicant will be denied the programme co-financing and the Intermediary may apply to law enforcement institutions.

If the sub-project application is approved for the co-financing from the programme, this is to guarantee the project financing in following amount: EUR ________ , which accounts for ________ % from the eligible costs, and EUR ________ contribution in kind, which accounts for ________ % from the eligible cost of the sub-project.

Cooperation partner’s organization

_______________________________

Name, surname

_______________________________

Job title

_______________________________

Signature

_______________________________

Seal

Date and time

_______________________________

Note: Document properties “Date and time”, “Signature” and “Seal” shall not be filled out provided that the electronic document is drafted according to requirements set forth in normative acts on drafting electronic documents.

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.43
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

APAKŠPROJEKTA IESNIEGUMA NOFORMĒJUMS

1.1.

Iesniegts viens apakšprojekta iesnieguma oriģināls un četras kopijas

1.2.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas visi lauki ir aizpildīti un ir datorrakstā

1.3.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā

1.4.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija iesniegta kompaktdiskā vai nosūtīta uz e-pasta adresi

1.5.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta MS Excel formātā

1.6.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija atbilst oriģinālam

1.7.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienoti Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 54.punktā noteiktie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši minēto noteikumu 55., 56. un 57.punktā noteiktajām prasībām

1.8.

Apakšprojekta finanšu aprēķins ir veikts Eiropas Savienības vienotajā valūtā (EUR)

1.9.

Apakšprojekta iesniegumā norādītie finanšu aprēķini ir aritmētiski pareizi

2.

APAKŠPROJEKTA ATBILSTĪBA

2.1.

No programmas pieprasītais līdzfinansējums atbilst Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 24.punktā noteiktajām prasībām

2.2.

Pieprasītais programmas līdzfinansējums nepārsniedz Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 25. un 27.punktā noteiktos apmērus no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām (nepārsniedz 50 % no tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma atbilstošajām attiecināmajām izmaksām, ja šādas darbības ir paredzētas apakšprojektā)

2.3.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera (ja apakšprojektā ir iesaistīts finanšu sadarbības partneris) finansējums ir vismaz 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

2.4.

Iesnieguma iesniedzēja finansiālais ieguldījums atbilst Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 36.punktā noteiktajām prasībām

2.5.

Apakšprojekta iesniegumā norādītais apakšprojekta īstenošanas termiņš atbilst Ministru kabineta 2009.gada
13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 8.punktā noteiktajām prasībām

2.6.

Apakšprojekta aktivitātes īsteno Latvijā

3.

APAKŠPROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJS

3.1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona

3.2.

Apakšprojekta iesniedzējam nav nodokļu parādu

3.3.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapu parakstījis apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

4.

SADARBĪBAS PARTNERIS (ja attiecināms)

4.1.

Sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī

4.2.

Partneris(-i) atbilst Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 12.punktā minētajām prasībām

Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.43
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Vērtē­jums

1.

Vides politikas integrācija un sadarbība

1.1. skaidri noteikts un sasniedzams mērķis, kas ir vērsts uz Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 4.punktā noteikto mērķu sasniegšanu

1.2. apakšprojekts atbilst Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 6.punktā minētajām apakš­prioritātēm

1.3. precīzi definēti darba uzdevumi, lai sasniegtu apakšprojektā noteikto mērķi, un izstrādāts rīcības plāns to īstenošanai

1.4. izvēlētās darba metodes ir atbilstošas un efektīvi izmantojamas, lai sasniegtu apakšprojekta mērķi un izpildītu uzdevumus

1.5. secīgi un skaidri definētas apakšprojektā plānotās aktivitātes, lai izpildītu definētos uzdevumus

1.6. precīzi definēts sasniedzamais rezultāts, un ir identificēta iegūstama vērtība

1.7. pietiekami plaši parādīta apakšprojekta saikne ar citiem projektiem un pētījumu programmām, kuros ir iesaistīts apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs

1.8. apakšprojekts ietver interdisciplinārus pētījumus

1.9. apakšprojekts ietver sadarbību starp zinātniekiem, komersantiem un investoriem vai finansistiem

1.10. ietverta esošās politikas analīze

0–10

2.

Ieguldījums sabiedrības informētības paaugstināšanā

2.1. parādīta iesaistīto mērķgrupu kapacitātes palielināšana

2.2. paredzēta apakšprojekta rezultātu izplatīšana nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī

2.3. apakšprojekta iesniedzējs ir ieinteresēts rezultātu izplatīšanā

2.4. izvēlētās informācijas izplatīšanas metodes ir efektīvas vai tās ir tieši vai netieši vērstas uz definēto mērķgrupu

2.5. precīzi definētas mērķgrupas

0–10

3.

Apakšprojekta partnerības (ja attiecināms) un pieredzes izvērtējums

3.1. apakšprojekta iesniedzēja un sadarbības partneru iepriekšējās darbības pieredzes izvērtējums

3.2. apakšprojekta iesniedzēja un sadarbības partneru finansiālā ilgtspēja

3.3. piesaistītā personāla profesionalitātes un darba pieredzes izvērtējums

3.4. apakšprojekta vadītājam un personālam ir pieredze līdzīga tipa projektu vadībā, līdzdalībā zinātniskajās organizācijās

0–10

4.

Vides problēmas, integrācijas un ilgtspējības izvērtējums

4.1. izvēlētās apakšprojekta aktivitātes atrisinās definēto vides problēmu un to ietekme uz vides problēmu ir vērtējama kā zema, vidēja vai augsta

4.2. definētā vides problēma ir plaši izplatīta – vietējā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī

4.3. apakšprojekta īstenošana ietekmēs ekonomikas un sociālos sektorus

4.4. cik ilgstoša būs apakšprojekta rezultātu ietekme

0–10

5.

Inovācija un progress

5.1. inovācija ietekmē visu procesu kopumā vai tikai daļu no tā

5.2. apakšprojekta īstenošana atstās ietekmi vietējā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī

5.3. cik lielas mērķgrupas ietekmēs apakšprojekta īstenošana

0–10

6.

Apakšprojekta daudz-kārtošanās/ multiplicējošais efekts un ieviešanas potenciāls

6.1. ir identificētas interešu grupas, kas būtu potenciālie līdzvērtīgu projektu ieviesēji

6.2. ir paredzēti speciāli pasākumi vai aktivitātes, kas popularizētu apakšprojektu un tā rezultātus

6.3. apakšprojekta popularizācija plānota vietējā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī

6.4. kādas problēmas sagaidāmas citiem projekta ieviesējiem

6.5. ir izvērtēti apakšprojekta ieviešanas riski

6.6. vai apakšprojekts ir ļoti specifisks un ir saistīts tikai ar projekta iesniedzēja risināmajām problēmām, vai to var attiecināt uz tā paša sektora citiem labuma saņēmējiem, vai tas var tikt attiecināts uz citiem valsts ekonomikas sektoriem

0–10

7.

Apakšprojekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

7.1. apakšprojekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām vidējām tirgus cenām

7.2. mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums (value for money – izmaksas – rezultāts)

7.3. apakšprojekta attiecināmo izmaksu posteņi atbilst Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.43 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums” 43., 44. un 47.punktā noteiktajām prasībām (atbilstoši apakšprioritātei)

7.4. ir izanalizēti finansiālie un administratīvie apakšprojekta ieviešanas riski

0–10

8.

Starptautiskā ietekme

8.1. apakšprojektā plānotā citu valstu labākās prakses, zināšanu un pieredzes pārņemšana veicinās apakšprojekta mērķu sasniegšanu

8.2. apakšprojektā ir iesaistīts citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts partneris

0–3

9.

Darba vietu izveidošana un mazo un vidējo komersantu iesaiste

9.1. apakšprojekta darbības rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas

9.2. apakšprojekta partneris ir mazais un vidējais komersants

9.3. apakšprojekta darbībā ir iesaistīti mazie un vidējie komersanti

0–3

Piezīmes.

1. Katram no 1. līdz 7.apakšprojekta vērtēšanas kritērija rādītājam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 10 saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 – netiek izmantots, 1 līdz 4 – vāji, 5 līdz 6 – apmierinoši, 7 līdz 8 – labi, 9 līdz 10 – izcili.

2. Ja apakšprojekts kādā no 1. līdz 7.apakšprojekta vērtēšanas kritērijiem saņem vērtējumu, kas zemāks vai vienāds ar 4, tas tiek noraidīts.

3. 8. un 9.apakšprojekta vērtēšanas kritērijam kā papildu kritērijiem piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 3 saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 – netiek izmantots, 1 – vāja ietekme, 2 – vidēja ietekme, 3 – stipra ietekme.

4. Kritērija vērtējums ir vidējais aritmētiskais no kritērija rādītāju vērtējumiem.

5. Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 76.

Vides ministrs R.Vējonis
04.02.2009