Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 18. jūnija noteikumus Nr. 245 "Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 297

Rīgā 1999.gada 24.augustā (prot. Nr. 43, 2.§)

Noteikumi par bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta paraugu un bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas un nodošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā"
3.panta otro daļu un 5.panta trešo daļu

 

1. Šie noteikumi nosaka bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta - bezvalstnieka personas apliecības (turpmāk - apliecība) - paraugu, kā arī bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas un nodošanas kārtību. .

2. Bezvalstnieks, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, saņem apliecību.

3. Bezvalstnieks, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, apliecību saņem pirms izbraukšanas uz ārvalstīm.

4. Apliecības izgatavojamas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

5. Apliecības galvenajā datu lapā par bezvalstnieku ir ierakstāmas šādas ziņas latviešu valodā:

5.1. vārds (vārdi), uzvārds;

5.2. dzimšanas datums;

5.3. personas kods;

5.4. dzimums (dzimumu norāda ar latviešu un angļu valodas atbilstošajiem sākuma burtiem: "S/F" vai "V/M");

5.5. dzimšanas vieta.

6. Bezvalstnieka vārdu un uzvārdu apliecībā ieraksta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par vārda un uzvārda rakstību latviešu valodā. Ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) rakstība apliecībā atšķiras no to rakstības iepriekšējos personas dokumentos, apliecībā īpašām atzīmēm paredzētajā vietā ieraksta bezvalstnieka vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) iepriekšējā rakstībā latīņu vai slāvu burtiem. Apliecības mašīnlasāmajā daļā personas vārdu un uzvārdu atveido atbilstoši to rakstībai latviešu valodā, bet neizmantojot diakritiskās zīmes.

7. Apliecībā ir ierakstāmas šādas ziņas par bezvalstnieka bērniem līdz 16 gadu vecumam:

7.1. vārds (vārdi), uzvārds;

7.2. dzimšanas datums;

7.3. dzimums;

7.4. personas kods, ja bērns ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

8. Visiem ierakstiem apliecībā jāatbilst Iedzīvotāju reģistra datiem par bezvalstnieku.

9. Apliecībā Latvijas iestādes likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdara šādas atzīmes:

9.1. par laulības reģistrāciju;

9.2. par laulības līgumu;

9.3. par laulības šķiršanu;

9.4. par miršanas reģistrāciju;

9.5. par bērna dzimšanas reģistrāciju;

9.6. par reģistrāciju dzīvesvietā vai noņemšanu no uzskaites dzīvesvietā;

9.7. par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;

9.8. par pienākumu maksāt uzturnaudu bērnu vai vecāku uzturēšanai;

9.9. par asins grupu un rēzus faktoru, kā arī par atļauju vai aizliegumu izmantot attiecīgās personas ķermeni pēc nāves.

10. Ja apliecībā ir izdarītas citas atzīmes, kas nav paredzētas šajos noteikumos, apliecība ir nederīga.

11. Apliecības derīguma termiņš ir no trim mēnešiem līdz diviem gadiem. Apliecību, kuras derīguma termiņš ir mazāks par diviem gadiem, izsniedz bezvalstniekam, ja viņš kārto ar pilsonības iegūšanu saistītas lietas un viņam ir kādas valsts garantija par uzņemšanu pilsonībā. Pārējos gadījumos izsniedz apliecību, kuras derīguma termiņš ir divi gadi.

12. Apliecību bezvalstniekam izsniedz un apmaina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālā nodaļa (turpmāk - pārvalde) atbilstoši bezvalstnieka reģistrētajai dzīvesvietai.

13. Lai saņemtu apliecību, bezvalstnieks iesniedz šādus dokumentus:

13.1. iesniegumu (2.pielikums) ar fotokartīti;

13.2. iepriekšējo personu apliecinošo dokumentu;

13.3. ceļošanas dokumentu, ja tāds ir;

13.4. dzimšanas apliecību;

13.5. divas fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā, izgatavotas no viena fotonegatīva).

14. Bezvalstnieks, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, dokumentus apliecības saņemšanai iesniedz 30 dienu laikā pēc minētā vecuma sasniegšanas.

15. Apliecību apmaina, ja:

15.1. ir beidzies apliecības derīguma termiņš;

15.2. apliecība ir kļuvusi nederīga (apliecībā izdarītas citas atzīmes, kas nav paredzētas šajos noteikumos, kāds no ierakstiem nav salasāms, mehāniski bojātas apliecības lapas, vāciņi u.tml.);

15.3. ir mainījies bezvalstnieka vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

15.4. konstatētas neprecizitātes ierakstos;

15.5. apliecībā nav vietas jauniem ierakstiem.

16. Dokumenti apliecības apmaiņai iesniedzami 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. vai 15.4.apakšpunktā minēto nosacījumu iestāšanās vai konstatēšanas dienas.

17. Lai apmainītu apliecību, iesniedzami šādi dokumenti:

17.1. iesniegums;

17.2. apmaināmā apliecība;

17.3. divas fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā, izgatavotas no viena fotonegatīva).

18. Ja apliecība ir nozaudēta, nozagta vai gājusi bojā, 30 dienu laikā iesniedzami šādi dokumenti:

18.1. iesniegums;

18.2. paskaidrojums par apliecības nozaudēšanas, nozagšanas vai bojāejas apstākļiem;

18.3. policijas iestādes atbilde uz personas iesniegto ziņojumu, ja apliecība nozagta;

18.4. izraksts no mājasgrāmatas vai izziņa par reģistrāciju dzīvesvietā (izraksts no veidlapas Nr.16);

18.5. dokuments, kas apliecina bezvalstnieka ģimenes stāvokli, ja viņš ir vai ir bijis reģistrētā laulībā; ;

18.6. bērnu (līdz 16 gadu vecumam) dzimšanas apliecība, ja bezvalstniekam ir bērni līdz 16 gadu vecumam;

18.7. trīs fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā, izgatavotas no viena fotonegatīva).

19. Ja apliecības saņemšana saistīta ar labojumiem iepriekšējā personu apliecinošā dokumenta ierakstos vai vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu, bezvalstnieks papildus iesniedz likumos un citos normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas apliecina minētos faktus.

20. Ja konstatēta bezvalstnieka iesniegumā minēto ziņu neatbilstība Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, bezvalstnieks iesniedz likumos un citos normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

21. Iesniegumu un citus šajos noteikumos paredzētos dokumentus bezvalstnieks personīgi iesniedz šo noteikumu 12.punktā minētajā iestādē.

22. Pārvaldes darbinieks pārbauda bezvalstnieka iesniegtos dokumentus un iesniegumu, ko paraksta bezvalstnieks.

23. Pārvalde, izsniedzot vai apmainot apliecību, apliecībā ieraksta ziņas par bērniem līdz 16 gadu vecumam, kā arī izdara atzīmi par laulības reģistrāciju.

24. Apliecību izsniedz 20 darbadienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments nozaudēts, nozagts vai gājis bojā, jaunu apliecību izsniedz 30 darbadienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

25. Apliecība, kas izsniegta bezvalstniekam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, pēc apliecības derīguma termiņa beigām nododama pārvaldē atbilstoši bezvalstnieka reģistrētajai dzīvesvietai.

26. Persona, kura zaudējusi bezvalstnieka statusu, mēneša laikā par to paziņo un apliecību nodod pārvaldē atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Ārvalstīs dzīvojoša persona, kura zaudējusi bezvalstnieka statusu, mēneša laikā par to paziņo un apliecību nogādā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.

27. Personu apliecinošais dokuments, kura vietā bezvalstniekam izsniegta apliecība, norakstāms un nododams Valsts arhīvā.

28. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Šķēle

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 24.augusta
noteikumiem Nr.297

Bezvalstnieka personas apliecības paraugs

1. Bezvalstnieka personas apliecības apraksts s

1.1. Apliecības vāka (brūnā krāsā) 1.lappuse:

LATVIJAS REPUBLIKA

Mazais valsts ģerbonis

TRAVEL DOCUMENT

PERSONAS APLIECĪBA A

(CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954)

1.2. Titullapa:

LATVIJAS REPUBLIKA / REPUBLIC OF LATVIA

Mazais valsts ģerbonis

PERSONAS APLIECĪBA / IDENTIFICATION DOCUMENT

TRAVEL DOCUMENT

(CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954)

Sērija un numurs

1.3. 2.lappuse:

Personas paraksts / Holder's signature

1.4. Galvenā datu lapa:

Personas apliecība / Identification document

Tips / Type

Valsts kods / Code of issuing State

Apliecības Nr. / Identification document No.

Uzvārds / Surname

Vārds / Given names

BEZVALSTNIEKS / STATELESS PERSON

Dzimšanas datums / Date of birth

Personas kods / Identity No.

Dzimums / Sex

Dzimšanas vieta / Place of birth

Izdošanas datums / Date of issue

Derīga līdz / Date of expiration

Izdevējiestāde / Authority

Personas fotokartīte e

1.5. 5.-6.lappuse:

BĒRNI / CHILDREN

Uzvārds, vārds / Surname, Given names

Dzimšanas datums / Date of birth

Dzimums / Sex

Personas kods / Identity No.

1.6. 7.-14.lappuse:

ĪPAŠAS ATZĪMES

1954.gada 28.septembra Konvencija

1.7. 15.-31.lappuse:

VĪZAS / VISAS

1954.gada 28.septembra Konvencija

1.8. 32.lappuse:

Lappuse aizpildāma tikai ar zīmuli

Personas adrese / Holder's address

Telefons / Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā / The holder should insert below particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency

Uzvārds, vārds / Surname, Given names s

Adrese / Address

Telefons / Telephone

1954.gada 28.septembra Konvencija

1.9. Apliecības vāka 3.lappuse:

Šajā apliecībā ir 32 lappuses

Apliecība ir Latvijas Republikas īpašums /

This document contains 32 pages

This document is the property of the Republic of Latvia

1954.gada 28.septembra Konvencija

2. Apliecības paraugs

PASE1.JPG (72515 BYTES)

PASE2.JPG (101914 BYTES)

PASE3.JPG (98612 BYTES)

PASE4.JPG (87015 BYTES)

PASE5.JPG (100934 BYTES)

PASE6.JPG (101282 BYTES)

PASE7.JPG (106200 BYTES)

PASE8.JPG (109580 BYTES)

PASE9.JPG (100151 BYTES

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 24.augusta
noteikumiem Nr.297

Iesniegums bezvalstnieka personas apliecības saņemšanai

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

01.10.1999