Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2008, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta 2.punkta "c" apakš-punktu pēc vārda "kontrolieris" ar vārdiem "Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais probācijas darbinieks".

2. 14.pantā:

papildināt divpadsmito daļu pēc vārda "kontrolierim" ar vārdiem "Valsts probācijas dienesta brīvprātīgajam probācijas darbiniekam";

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Šā panta piektajā daļā noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs netiek piemērots personai, uz kuru attiecas Padomes 1968.gada 29.februāra regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (Civildienesta noteikumi), ja Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrātais pensijas kapitāls tiek ieskaitīts Latvijas valsts pensiju sistēmā."

3. 16.1 pantā:

aizstāt pirmajā un piektajā daļā vārdus "četrkāršā apmērā" ar vārdiem "un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "vai darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis" ar vārdiem "un darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis vai viņam bija jāaprēķina un jāizmaksā" un vārdus "vai Valsts ieņēmumu dienestam" - ar vārdiem "un Valsts ieņēmumu dienestam";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, noslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, bet tai izmaksātie ienākumi, no kuriem bija jāaprēķina obligātās iemaksas, nav uzrādīti grāmatvedības uzskaitē un Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī un no šiem ienākumiem nav aprēķinātas obligātās iemaksas, Valsts ieņēmumu dienests piedzen no darba devēja obligātās iemaksas no summas, kas atbilst personai faktiski izmaksātajai atlīdzībai, un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā."

4. 19.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"19.pants. Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta vai speciālajiem budžetiem netiek veiktas par mēnesi, par kuru personai ir aprēķinātas vai veiktas obligātās iemaksas kā par darba ņēmēju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja - ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja - ārvalstnieka vai kā par pašnodarbināto.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

5. Aizstāt 20.panta piektajā daļā vārdus "ja personām, kuras ir nosūtītas" ar vārdiem "ja personai, kura ir nosūtīta".

6. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūšana

(1) Aģentūras lēmumu par personai piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta pārmaksas atgūšanu izpilda Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja personai ir piešķirts sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts, Aģentūra veic ieturējumus sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta pārmaksas atgūšanai ne vairāk kā 10 procentu apmērā no katra piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta, izņemot bērna piedzimšanas pabalstu, vienreizējo pabalstu pārdzīvojušajam laulātajam un apbedīšanas pabalstu.

(3) Ja personai nav piešķirts sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts vai tā izmaksa pārtraukta, iepriekš piešķirto un izmaksāto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu pārmaksu atgūst tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Aģentūras amatpersonas izpildrīkojumu.

(4) Atgūtās sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu pārmaksas ieskaita attiecīgajā speciālajā budžetā vai valsts pamatbudžetā, no kura finansēts pārmaksātais sociālās apdrošināšanas pakalpojums vai valsts sociālais pabalsts."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 11.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 30.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

01.01.2009