Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.584

Rīgā 2008.gada 22.jūlijā (prot. Nr.52 13.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infra­struktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3.aktivitāti “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” (turpmāk – aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības pro­jektu iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sa­dalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros.

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Aktivitātes īstenošanu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un nacionālā publiskā finansējuma, ko nodrošina projekta iesniedzējs.

6. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 107.punktu)

6.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 107.punktu)

6.2 Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 35 310 541 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 30 013 958 euro un nacionālais publiskais finansējums – 5 296 583 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1128 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6.3 Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 6.2 punktā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 13 050 073 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1128 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 pro­centus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

8. Projekta iesniedzēja finansējums ir 15 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem var finansēt vairāk par minimālo noteikto apjomu.

9. Lai veicinātu valsts teritoriju līdzsvarotu attīstību, ir noteiktas kvotas plānošanas reģioniem un Rīgas pilsētai, pamatojoties uz šādiem statistikas datiem par sociāli ekonomiskajiem rādītājiem 2006.gadā:

9.1. iedzīvotāju skaits;

9.2. bērnu skaits rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādē;

9.3. bērnu skaits pirmsskolas vecumā;

9.4. vietu skaits bērnudārzos.

10. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 107.punktu)

10.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un šo noteikumu 6.3 punktā minētā virssaistību finansējuma kvotas plānošanas reģioniem un Rīgas pilsētai:

10.1 1. Zemgales plānošanas reģionam – 6 970 359 euro;

10.1 2. Latgales plānošanas reģionam – 5 237 435 euro;

10.1 3. Kurzemes plānošanas reģionam – 9 718 057 euro;

10.1 4. Vidzemes plānošanas reģionam – 5 152 065 euro;

10.1 5. Rīgas plānošanas reģionam – 8 830 879 euro;

10.1 6. Rīgas pilsētai – 7 155 236 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1128 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz trīs gadus pēc vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk –- vienošanās) noslēgšanas, taču ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas un kompetence

12. Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk – sadarbības iestāde).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.22)

13. Atbildīgās iestādes kompetence:

13.1. nodrošināt aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, analizēt pro­blēmas aktivitātes īstenošanā un iesniegt vadošajai iestādei un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejai priekš­likumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

13.2. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

13.3. izstrādāt un apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

13.4. nodrošināt ar aktivitāti saistītos informācijas un publicitātes pasākumus aktivitātes līmenī;

13.5. lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu aktivitātes uzraudzībai;

13.6. saskaņot šo noteikumu 98.punktā minētos projekta grozījumus vai sniegt atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos.

14. Sadarbības iestādes kompetence:

14.1. nodrošināt ar aktivitāti saistītos informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī, tajā skaitā projektu iesniedzēju informēšanu par projektu iesniegumu sagatavošanu un atlases nosacījumiem;

14.2. izstrādāt un saskaņot ar atbildīgo iestādi vērtēšanas komisijas no­likumu, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, kārtību, kādā nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī pieņemt lēmumu par pro­jekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu;

14.3. nosūtīt uzaicinājumus ierobežotam projektu iesniedzēju lokam iesniegt projekta iesniegumus;

14.4. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtē­šanas komisija);

14.5. nodrošināt projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu;

14.6. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstip­rināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī uzraudzīt nosacījumu izpildi;

14.7. izstrādāt vienošanās projektu;

14.8. slēgt vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu;

14.9. noteiktā kārtībā administrēt valsts budžetā piešķirtos līdzekļus – pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

14.10. izskatīt un apstiprināt iesniegtos projekta progresa pārskatus;

14.11. izvērtēt ierosinātos grozījumus projektos, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un pieņemt lēmumu par grozījumiem projektos;

14.12. lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu projektu uzraudzībai un uzkrāt tajā datus par projektiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.13. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veikt izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

14.14. kontrolēt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

14.15. veikt iepirkumu pirmspārbaudes, izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

14.16. izskatīt maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku;

14.17. sniegt normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai;

14.18. nodrošināt informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi.

(Grozīts ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.808)

15. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēja atbilstība

16. Projekta iesniedzējs ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Cēsu, Ventspils, Jūrmalas, Ogres, Bauskas, Aizkraukles, Siguldas, Limbažu, Alūksnes, Valkas, Gulbenes, Kuldīgas, Madonas, Saldus, Tukuma, Smiltenes, Talsu, Dobeles, Krāslavas, Balvu, Līvānu, Preiļu, Ludzas un Rīgas – pašvaldības dome vai tās izveidota iestāde, kas ir reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā.

17. Projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu lī­dzekļi, lai nodrošinātu projekta finansējuma daļu, ko projekta īstenošanai paredzēts segt no projekta iesniedzēja puses, un projekta īstenošanas nepār­trauktību.

18. Projekta iesniedzējs vienas atlases kārtas ietvaros iesniedz vienu projekta iesniegumu.

IV. Projekta iesnieguma atbilstība

19. Projekta iesniedzējs, izstrādājot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

19.1. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo un aizpilda atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām, katru projekta iesnieguma lapu numurē;

19.2. projekta iesnieguma veidlapai pievieno šādu pavaddokumentu oriģinālus, notariāli apstiprinātas kopijas vai kopijas, uz kurām ir atbilstošas iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam:

19.2.1. dokumentāciju, kas apliecina projekta īstenošanas gatavības pakāpi:

19.2.1.1. ja paredzēta vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija, – būvvaldes apstiprinātu apliecinājuma karti ar tai pielikumā pievienotajiem dokumentiem un sertificēta tāmētāja apstiprinātu būvniecības izmaksu tāmi (2.pielikums);

19.2.1.2. ja paredzēta renovācija, rekonstrukcija vai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība, – būvvaldes akceptētu tehnisko projektu, tajā skaitā ekonomikas daļu;

19.2.1.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus vai, ja iepirkums nav veikts, – iepirkuma veikšanai sagatavotu dokumentāciju par visiem projekta iesniegumā plānotajiem būvdarbiem;

19.2.2. Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu;

19.2.3. pozitīvu plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu par projekta atbilstību plānošanas reģiona attīstības prioritātēm, kā arī šo noteikumu 10.punktā noteiktās plānošanas reģiona kvotas ievērošanu;

19.2.4. pašvaldības iestādes nolikuma kopiju, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības iestāde;

19.2.5. projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves aprakstus (Curriculum Vitae);

19.2.6. projekta iesniedzēja aptaujas lapu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

19.2.7. pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un saistību uzņemšanos, norādot projekta iesniegumā plānotās kopējās izmaksas un finansēšanas avotus. Ņemot aizņēmumu, norāda aizņēmuma apmēru, izņemšanas laika grafiku un atmaksas termiņu, ja projekta iesniedzējs atrodas finanšu stabilizācijas procesā;

19.2.8. informāciju par projekta iesnieguma iesniegšanas dienā esošajiem pašvaldības aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, iekļaujot tajā arī jauno, plānoto aizņēmumu, ja projekta iesniedzējs atrodas finanšu stabili­zācijas procesā;

19.3. ja projekta iesnieguma pavaddokumenti nav latviešu valodā, pievieno notariāli apliecinātu dokumenta tulkojumu valsts valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā var tikt apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā;

19.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplāru iesniedz personīgi vai ar pasta starpniecību, projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots);

19.5. projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz datorrakstā latviešu valodā bez neatrunātiem labojumiem, dzēsumiem, aizkrāsojumiem, svītro­jumiem vai papildinājumiem;

19.6. projekta iesnieguma aprēķinos lieto naudas vienību – euro;

19.7. visu informāciju norāda precīzi un detalizēti, lai projekta iesniegumu varētu izvērtēt atbilstoši projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1128; 19.6.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

20. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim – veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

21. Projekts paredz atbalstu esošo pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijai, rekonstrukcijai, jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecībai, tai skaitā energoefektivitātes pasākumiem, teritoriju labiekārtošanai, iebūvējamā aprīkojuma un iebūvējamo iekārtu modernizācijai, kā arī pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

22. Projekta iesniegumā plānotās darbības nepārklājas ar darbībām (citu projektu vai tā daļu), kas ir paredzētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var būt pašvaldība.

23. Projekta ietvaros plānotās darbības ir saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām, pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina projekta mērķa sasniegšanu, kā arī atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

24. Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir atbilstošas projektā plānotajām darbībām.

25. Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas atbilstoši paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, paredzēto darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadā. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts un nepārsniedz pieļaujamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjomu.

26. Projekta iesniegumā plānotās darbības ir vērstas uz horizontālo prioritāšu īstenošanu:

26.1. makroekonomiskā stabilitāte – līdzfinansējuma daļa ir lielāka nekā minimāli noteiktā līdzfinansējuma daļa;

26.2. ilgtspējīga attīstība – projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai nepasliktināšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai;

26.3. vienlīdzīgas iespējas – projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

26.4. informācijas sabiedrība – projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu.

27. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777.)

28. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777.)

29. Projekta iesniegumā pamato, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība.

30. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēti, izmērāmi un sekmē aktivitātes mērķa sasniegšanu.

31. Plānotie projekta rezultāti ir vērsti uz rādītāja izpildi – bērnu skaita samazināšanās rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

32. Projekta iesniegumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas vismaz divu alternatīvu izvērtējums un ir piedāvāts visefektīvākais risinājums.

33. Projektam ir veikts iespējamo risku novērtējums, tajā skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums.

34. Projekta iesniegumā paredzēta projektā sasniegto rezultātu uztu­rēšanas nodrošināšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

V. Atbalstāmās darbības

35. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

35.1. jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība;

35.2. esošo pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija, rekonstrukcija, tajā skaitā energoefektivitātes pasākumi;

35.3. pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana;

35.4. pirmsskolas izglītības iestāžu iebūvējamā aprīkojuma un iebūvējamo iekārtu modernizācija vai vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

36. Projekta ietvaros nav atbalstāmas darbības, kas:

36.1. nav minētas šo noteikumu 35.punktā;

36.2. vērstas uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma izman­tošanu, lai piešķirtu aizdevumus fiziskām un juridiskām personām;

36.3. nav saistītas ar pašvaldības autonomajām funkcijām un to izpildi;

36.4. iekļauj informācijas un komunikācijas pasākumus, kuriem nav ietekmes uz mērķa grupu;

36.5. saistītas ar normatīvajos aktos noteiktajiem komercdarbības atbalsta pasākumiem – jebkāda tieša vai netieša palīdzība izvēlētām komercsabiedrībām, kas varētu radīt šķēršļus konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētām komercsabiedrībām vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.

VI. Attiecināmās izmaksas

37. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

37.1. projekta netiešās izmaksas:

37.1.1. ar projekta darbībām tieši saistīto obligāto publicitātes pasākumu izmaksas;

37.1.2. neparedzētie izdevumi ne vairāk kā piecu procentu apjomā no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām (uzskatāmas par attiecināmām tikai ar sadarbības iestādes iepriekšēju rakstisku atļauju);

37.2. projekta tiešās izmaksas:

37.2.1. projekta sagatavošanas izmaksas, izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas, kas veiktas pēc 2006.gada 24.oktobra, līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām, kas veiktas saskaņā ar normatī­vajiem aktiem publiskā iepirkuma jomā, tajā skaitā projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un dokumentu sagatavošana atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

37.2.2. būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas;

37.2.3. teritorijas labiekārtošanas izmaksas, tajā skaitā rotaļlaukumu izveides izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

37.2.4. pirmsskolas izglītības iestādes iebūvējamā aprīkojuma un iebūvējamo iekārtu iegādes izmaksas, kas nepārsniedz 20 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

37.2.5. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

38. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

38.1. nepieciešamas šo noteikumu 35.punktā minēto darbību īstenošanai un atbilst drošas finanšu vadības principam saskaņā ar Komisijas 2002.gada 19.novembra Regulas Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185.pantā Padomes Regulā Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 25.panta pirmo daļu;

38.2. veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem publiskā iepirkuma jomā;

38.3. veiktas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, izņemot šo noteikumu 37.2.1.
apakšpunktā minētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.22)

39. Projekta ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

39.1. projekta administrēšanas izmaksas;

39.2. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas šo noteikumu 37.punktā;

39.3. izmaksas, kas pārsniedz noteikto attiecināmo izmaksu apmēru;

39.4. izmaksas, kas nav pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem saskaņā ar vienošanos;

39.5. pakalpojumu sniegšanas, preču piegādes vai darbu veikšanas izmak­sas, kurām nav piemērota publiskā iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

39.6. izmaksas, kas saistītas ar noslēgtajiem apakšlīgumiem par pakal­pojumu sniegšanu, preču piegādi vai darbu veikšanu, ja šie apakšlīgumi palielina projekta izmaksas;

39.7. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda un zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu, soda nauda un nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

39.8. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

39.9. transportlīdzekļu iegāde;

39.10. izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļu līzinga un nomas darījumiem;

39.11. projektu administrējošam personālam izmaksātās prēmijas, naudas balvas, dāvanas vai cita materiālā stimulēšana;

39.12. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, kā arī projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību apdrošināšanas izmaksas;

39.13. izdevumi par audita pakalpojumiem;

39.14. ieguldījumi natūrā, piemēram, zeme, nekustamais īpašums (pilnībā vai tā daļa), ilglietojamas preces, izejmateriāli un personas veikts neapmaksāts labdarības darbs;

39.15. stipendijas studijām vai mācību kursiem;

39.16. mācību vizītes, komandējumu un dienesta braucienu izmaksas, tajā skaitā transporta izmaksas;

39.17. ražošanas iekārtu iegāde.

40. Projekta iesniegumā nevar tik iekļautas izmaksas, kas radušās līdz 2006.gada 24.oktobrim.

41. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz tos no saviem budžeta līdzekļiem un uzskaita saskaņā ar vienošanās nosacījumiem.

VII. Projektu iesniegumu iesniegšanas kārtība

42. Sadarbības iestāde nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu šo noteikumu 16.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 60 darbdienām no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas, un attiecīgo projekta iesnieguma atlases kārtu. Projektu iesniegumu atlasi organizē vairākās kārtās, nodrošinot, ka pirmā, otrā, trešā un ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta tiek izsludināta par šo noteikumu 6.punktā minēto finansējumu un piektā un nākamās projektu iesniegumu atlases kārtas – par pirmās, otrās, trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma atlikumu un šo noteikumu 6.1 punktā minēto virssaistību finansējumu.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.808 redakcijā)

43. Ja pēc kārtējās atlases kārtas nav noslēgtas vienošanās par visu aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru vai nav apgūts viss aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vai šo noteikumu 6.1 punktā minētais virssaistību finansējums, sadarbības iestāde rīko vienu vai vairākas atkārtotas projektu iesniegumu atlases kārtas, ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.808 redakcijā)

44. Sadarbības iestāde paziņojumu par ierobežotas projektu iesniegumu atlases uzsākšanu ievieto sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.22)

45. Projekta iesniegumu projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vienā oriģināleksemplārā vienā no šādiem veidiem:

45.1. personīgi papīra formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, pievienojot identisku elektronisko kopiju;

45.2. nosūtot pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), pievienojot identisku elektronisko kopiju. Par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Strīdu gadījumā projekta iesniedzējs pierāda faktu, kad sūtījums nodots pastā;

45.3. elektroniskā dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, pievienojot noteiktos pavaddokumentus. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka projekta iesniegums nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato.

VIII. Projektu iesniegumu vērtēšana

46. Sadarbības iestāde izveido vērtēšanas komisiju. Komisijas sastāvā ir divi atbildīgās iestādes pārstāvji, trīs Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji, viens Labklājības ministrijas pārstāvis un viens Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.22)

47. Vērtēšanas komisijā novērotāja statusā sadarbības iestāde uzaicina piedalīties vadošās iestādes pārstāvjus.

48. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir sadarbības iestādes vadītājs, kuram ir balsstiesīga komisijas locekļa statuss, vai sadarbības iestādes vadītāja norīkota amatpersona.

49. Ja nepieciešams, sadarbības iestāde projektu iesniegumu vērtēšanā normatīvajos aktos par publisko iepirkumu noteiktajā kārtībā iesaista neat­ka­rīgus ekspertus.

50. Vērtēšanas komisija saņemto projekta iesniegumu vērtē saskaņā ar projekta iesnieguma administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

51. Administratīvie kritēriji:

51.1. projekta iesniegums ir iesniegts:

51.1.1. pa pastu vai personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē);

51.1.2. elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

51.2. projekta iesniegums ir iesniegts termiņā, kāds noteikts uzaicinā­jumā iesniegt projekta iesniegumu;

51.3. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

51.4. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā amatpersona;

51.5. projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

51.6. iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

51.7. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra lapas ir numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

51.8. projekta iesniegumam ir pievienota elektroniskā versija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

51.9. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts euro;

51.10. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas nosacījumiem;

51.11. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

51.12. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

51.13. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 19.2.apakšpunktā noteiktie pavaddokumenti;

51.14. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav izdoti latviešu valodā, dokumentiem ir pievienots apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā var tikt apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā;

51.15. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu, papildinājumu.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1128; 51.9.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

52. Atbilstības kritēriji:

52.1. projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim – veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru;

52.2. projektā iekļautās darbības paredz vismaz vienu no šādām darbībām – projekta iesniedzēja īpašumā esošās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība, rekonstrukcija, renovācija, labiekārtošana;

52.3. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 37.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

52.4. projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 39.punktā noteiktajām neattiecināmajām izmaksām;

52.5. projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir atbilstošas projektā plānotajām darbībām;

52.6. projekta iesniegumā ir skaidri definēta mērķa grupa – ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros;

52.7. projekta ietvaros plānotās darbības pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku, nodrošina mērķa sasniegšanu un atbilst šo noteikumu 35.punktā noteiktajām prasībām;

52.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanu;

52.9. projekta vadības komandai ir definēti veicamie darba uzdevumi un atbildības līmenis par katru plānoto projekta darbību un sasniedzamiem rezultātiem;

52.10. projekta iesniegumā pamatots, kā projekta iesniedzējs nodrošinās projekta īstenošanu un uzraudzību;

52.11. projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, atbilstošas paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, paredzēto darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadā;

52.12. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

52.13. projektā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā noteikto apjomu;

52.14. projekta īstenošanas laiks nepārsniedz pieļaujamo maksimālo projekta īstenošanas ilgumu – trīs gadus;

52.15. projekta iesniegumā ir atspoguļots, kā projekta iesniedzējs nodrošinās projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

52.16. projekta ietvaros nav iekļautas darbības, kas klasificētas kā komercdarbības atbalsts;

52.17. projekta iesniegumā plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas ir paredzētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var būt pašvaldība;

52.18. projekta iesniegumam ir pievienots pozitīvs plānošanas reģiona attīstības padomes lēmums par projekta atbilstību reģiona attīstības prioritātēm un šo noteikumu 10.punktā noteiktās plānošanas reģionam paredzētās kvotas ievērošanu;

52.19. (svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777);

52.20. (svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777);

52.21. projekta sagatavošanas izmaksas ir veiktas pēc 2006.gada 24.oktobra un tās nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

52.22. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

52.23. projekta ietvaros izveidotās pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo iebūvējamo iekārtu un iebūvējamā aprīkojuma iegādes izmaksas nepārsniedz 20 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

52.24. neparedzētie izdevumi nepārsniedz piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

52.25. projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

52.26. projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Ventspils, Jūrmala, Ogre, Bauska, Aizkraukle, Sigulda, Limbaži, Alūksne, Valka, Gulbene, Kuldīga, Madona, Saldus, Tukums, Smiltene, Talsi, Dobele, Krāslava, Balvi, Līvāni, Preiļi, Ludza un Rīga) pašvaldība vai tās izveidota iestāde;

52.27. projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai;

52.28. projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļi.

53. Kvalitātes kritēriji:

53.1. projekta ietvaros plānotās darbības vērstas uz pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu atbilstoši pieprasījumam:

53.1.1. saglabātas esošās un izveidotas vismaz 200 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādēs – seši punkti;

53.1.2. saglabātas esošās un izveidotas no 100 līdz 199 jaunām vietām bērniem pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādēs – pieci punkti;

53.1.3. saglabātas esošās un izveidotas no 50 līdz 99 jaunām vietām bērniem pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādēs – četri punkti;

53.1.4. saglabātas esošās un izveidotas no vienas līdz 49 jaunām vietām bērniem pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādēs – trīs punkti;

53.1.5. saglabātas esošās vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādēs – divi punkti;

53.1.6. nebūs saglabātas esošās vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādēs – nulle punktu;

53.2. projekta īstenošanas rezultātā samazināsies rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldībā:

53.2.1. samazināsies rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldībā par vairāk nekā 40 procentiem – seši punkti;

53.2.2. samazināsies rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldībā par 20 līdz 40 procentiem – pieci punkti;

53.2.3. samazināsies rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldībā par 10 līdz 19,99 procentiem – četri punkti;

53.2.4. samazināsies rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldībā par 0,01 līdz 9,99 procentiem – trīs punkti;

53.2.5. nesamazināsies rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldībā – nulle punktu;

53.3. projekts vērsts uz pirmsskolas vecuma bērnu vecāku nodarbinātības veicināšanu:

53.3.1. projekts sniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības 60 un vairāk pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – seši punkti;

53.3.2. projekts sniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības no 40 līdz 59 pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – pieci punkti;

53.3.3. projekts sniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības no 20 līdz 39 pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – četri punkti;

53.3.4. projekts sniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības no pieciem līdz 19 pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – trīs punkti;

53.3.5. projekts sniedz iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības mazāk kā pieciem pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – nulle punktu;

53.4. projektā ir aprakstīts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības modelis:

53.4.1. projektā ir aprakstīts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības modelis, tajā skaitā, pašreizējās situācijas analīze un dažādu finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismu izvērtējums – pieci punkti;

53.4.2. projektā ir aprakstīts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības modelis, tajā skaitā, pašreizējās situācijas analīze, bet nav sniegts dažādu finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismu izvērtējums – trīs punkti;

53.4.3. projektā nav aprakstīts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības modelis – nulle punktu;

53.5. projekta iesniegumā paredzētās darbības ir plānots īstenot:

53.5.1. līdz pusotram gadam – trīs punkti;

53.5.2. no pusotra (neieskaitot) līdz divarpus gadiem – divi punkti;

53.5.3. no divarpus (neieskaitot) līdz trim gadiem – viens punkts;

53.5.4. ilgāk par trim gadiem – nulle punktu;

53.6. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas:

53.6.1. projekta vadītājam ir augstākā izglītība (ekonomikā, finansēs vai inženierzinātnēs) un vismaz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, projekta vadības komandai ir augstākā izglītība, pieredze infrastruktūras projektu īstenošanā un profesionālās zināšanas par attiecīgo jomu – trīs punkti;

53.6.2. projekta vadītājam ir augstākā izglītība un vismaz gadu ilga darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, projekta vadības komandai ir augstākā izglītība un profesionālās zināšanas par attiecīgo jomu, bet nav pieredzes infrastruktūras projektu īstenošanā – divi punkti;

53.6.3. projekta vadītājam un projekta vadības grupas locekļiem ir augstākā izglītība, bet nav darba pieredzes infrastruktūras projektu īstenošanā un darba pieredzes attiecīgajā jomā – nulle punktu;

53.7. projekta iesniegumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un ir piedāvāts visefektīvākais risinājums:

53.7.1. projekta iesniegumā ir sniegts vismaz triju ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un ir piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums – četri punkti;

53.7.2. projekta iesniegumā ir sniegts divu ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un ir piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums – divi punkti;

53.7.3. projekta iesniegumā nav sniegts vismaz divu ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un nav piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums – nulle punktu;

53.8. projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas gatavības pakāpe:

53.8.1. vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā ir pievienota būvvaldes apstiprinātā apliecinājuma karte ar tai pielikumā pievienotajiem dokumentiem un sertificēta tāmētāja apstiprināta būvniecības izmaksu tāme vai renovācijas, rekonstrukcijas un jaunas būvniecības gadījumā ir pievienots būvvaldes akceptēts tehniskais projekts, tajā skaitā ekonomikas daļa, un ir veikts iepirkums par projekta iesniegumā plānotajiem būvdarbiem – pieci punkti;

53.8.2. vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā ir pievienota būvvaldes apstiprinātā apliecinājuma karte ar tai pielikumā pievienotajiem dokumentiem un sertificēta tāmētāja apstiprināta būvniecības izmaksu tāme vai renovācijas, rekonstrukcijas un jaunas būvniecības gadījumā ir pievienots būvvaldes akceptēts tehniskais projekts, tajā skaitā ekonomikas daļa, un ir sagatavota iepirkuma veikšanai nepieciešamā dokumentācija par projekta iesniegumā plānotajiem būvdarbiem – trīs punkti;

53.8.3. nav pievienots neviens no šo noteikumu 53.8.1. un 53.8.2.apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem;

53.9. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie projekta īstenošanas riski, sniegts risku novērtējums, tajā skaitā izvērtēts iespējamais izmaksu pieaugums:

53.9.1. projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku novērtējums, izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai – četri punkti;

53.9.2. projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku novērtējums, bet nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai – divi punkti;

53.9.3. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku novērtējums un nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai – nulle punktu;

53.10. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma daļa ir lielāka nekā minimāli noteiktā līdzfinansējuma daļa:

53.10.1. vairāk par 10 procentiem – trīs punkti;

53.10.2. no sešiem līdz 10 procentiem (ieskaitot) – divi punkti;

53.10.3. līdz sešiem procentiem (neieskaitot) – viens punkts;

53.11. projektā paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

53.11.1. projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – trīs punkti;

53.11.2. projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – divi punkti;

53.11.3. projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – nulle punktu;

53.12. projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu:

53.12.1. projekts paredz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu – divi punkti;

53.12.2. projekts paredz informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi – viens punkts;

53.12.3. projekts neparedz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu – nulle punktu;

53.13. projekta īstenošanas rezultāti veicinās vides piesārņojuma mazināšanos vai nepasliktināšanos, projekta iesniegumā ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai:

53.13.1. projekta īstenošanas rezultāti veicinās vides piesārņojuma mazināšanos vai nepasliktināšanos, projekta iesniegumā ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai – divi punkti;

53.13.2. projekta īstenošanas rezultāti neveicinās vides piesārņojuma mazināšanos vai nepasliktināšanos, projekta iesniegumā nav noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai – nulle punktu.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

54. Finansējuma piešķiršanas kritērijs – ja projekta iesniegums pilnībā atbilst šo noteikumu 51.1., 51.2., 51.3., 51.4., 51.5., 51.6., 51.8., 51.9., 51.10., 51.11., 51.12., 51.13., 51.15., 52.1., 52.2., 52.16., 52.17., 52.18., 52.26., 52.27. un 52.28.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 53.1., 53.6., 53.7., 53.9. un 53.11.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos ir saņēmis katrā vismaz divus punktus, 53.3., 53.4., 53.8.apakš­punktā minētajos vērtēšanas kritērijos ir saņēmis katrā vismaz trīs punktus, 53.5.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu un kopā vismaz 21 punktu un pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu) projekta iesnieguma finansēšanai plānošanas reģionam pietiek aktivitātes ietvaros noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības fonda kvotas pieejamā finansējuma.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.777 redakcijā)

55. Vērtēšanas komisija projekta iesnieguma atbilstību administra­tīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē’’ (“Jā’’ – atbilst, “Nē” – neatbilst).

56. Vērtēšanas komisija vērtēšanas procesu sāk, vērtējot projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

57. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 51.1., 51.2., 51.3., 51.4., 51.5., 51.6., 51.8., 51.9., 51.10., 51.11., 51.12., 51.13. vai 51.15.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas komisija neturpina konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanu.

58. Projektu iesniegumus, kas pilnībā atbilst visiem šo noteikumu 57.punktā minētajiem kritērijiem un daļēji vai pilnībā atbilst šo noteikumu 51.7. un 51.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtē saskaņā ar atbilstības kritērijiem.

59. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 52.1., 52.2., 52.16., 52.17., 52.18., 52.26., 52.27. vai 52.28.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas komisija neturpina konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanu.

60. Projektu iesniegumus, kas pilnībā atbilst visiem šo noteikumu 59.punktā minētajiem kritērijiem un daļēji vai pilnībā atbilst šo noteikumu 52.3., 52.4., 52.5., 52.6., 52.7., 52.8., 52.9., 52.10., 52.11., 52.12., 52.13., 52.14., 52.15., 52.21., 52.22., 52.23., 52.24.un 52.25.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtē saskaņā ar kvalitātes kritērijiem.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

61. Vērtēšanas komisija projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Ja projekta iesnieguma vērtējums šo noteikumu 53.punktā noteiktajos projekta iesnieguma kvalitātes kritērijos ir mazāks par 21 punktu, vērtēšanas komisija neturpina konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanu.

62. Projektu iesniegumus, kam vērtējums projekta iesnieguma kvalitātes kritērijos ir vienāds vai lielāks par 21 punktu, vērtē saskaņā ar šo noteikumu 54.punktā minēto kritēriju.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

IX. Lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņemšana

63. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi – projekta iesniegums pilnībā atbilst šo noteikumu 51., 52. un 54.punktā minētajiem kritērijiem un vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 53.3., 53.4. un 53.8.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūst vismaz trīs punktus katrā no minētajiem kritērijiem, vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 53.1., 53.6., 53.7., 53.9. un 53.11.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūst vismaz divus punktus katrā no minētajiem kritērijiem un vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 53.5.apakšpunktā minētajam kritērijam iegūst vismaz vienu punktu.

64. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja:

64.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 51.7. vai 51.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

64.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 52.3., 52.4., 52.5., 52.6., 52.7., 52.8., 52.9., 52.10., 52.11., 52.12., 52.13., 52.14., 52.15., 52.21., 52.22., 52.23., 52.24. un 52.25.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

65. Šo noteikumu 64.punktā minētais nosacījums var ietvert:

65.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

65.2. projekta īstenošanas uzsākšanas laika un laika grafika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

65.3. izmaksu precizēšanu – samazināšanu vai izslēgšanu, aritmētiskās atbilstības nodrošināšanu;

65.4. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 51.7., 51.14., 52.3., 52.4., 52.5., 52.6., 52.7., 52.8., 52.9., 52.10., 52.11., 52.12., 52.13., 52.14., 52.15., 52.21., 52.22., 52.23., 52.24. vai 52.25.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

66. Ja šo noteikumu 65.punktā noteikto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 51., 52., 53. un 54.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

67. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja netiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

67.1. projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 57.punktā minētajiem kritērijiem;

67.2. projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 59.punktā minētajiem kritērijiem;

67.3. projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 53.3., 53.4. un 53.8.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūst mazāk nekā trīs punktus katrā no šiem kritērijiem, vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 53.1., 53.6., 53.7., 53.9. un 53.11.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūst mazāk nekā divus punktus katrā no šiem kritērijiem un vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 53.5.apakšpunktā minētajam kritērijam iegūst mazāk nekā vienu punktu;

67.4. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 54.punktā minētajam kritērijam.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

68. Ja vairāki projektu iesniegumi vērtējumā ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tiem projektu iesniegumiem, kuriem ir augstāka šo noteikumu 53.1., 53.3., 53.7. un 53.9.apakšpunktā minēto projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju kopsumma.

69. Šo noteikumu 64.punktā minēto nosacījumu izpildes termiņš nepār­sniedz 20 darbdienas no lēmuma pieņemšanas dienas.

70. Sadarbības iestāde koordinē šo noteikumu 64.punktā minēto nosacījumu izpildes uzraudzību. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem, sagatavo atzinumu par lēmuma ar nosacījumu izpildi piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par nosacījumu izpildi.

71. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis vai nodrošinājis daļēji lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacī­jumu izpildi vai nav ievērojis šo noteikumu 69.punktā minēto termiņu, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

72. Atzinumu par nosacījumu izpildi sadarbības iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 70.punktā minētā termiņa beigām.

73. Šo noteikumu 70.punktā minētā atzinuma tiesiskuma kontrole notiek tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

74. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā šo noteikumu 63., 64. un 67.punktā minētos lēmumus pa pastu ierakstītā vēstulē nosūta projekta iesnie­dzējam un rakstiski informē atbildīgo iestādi par pieņemtajiem lēmumiem.

75. Sadarbības iestāde nodrošina, ka informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiek publicēta tās tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.22)

X. Vienošanās slēgšana, projekta īstenošana, maksājumu veikšana un piešķirtā finansējuma izlietošanas uzraudzība

76. Sadarbības iestāde vienošanos ar finansējuma saņēmēju slēdz termiņā un kārtībā, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.777 redakcijā)

77. Ja finansējuma saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu nav ieradies sadarbības iestādē slēgt vienošanos, sadarbības iestāde vienošanos neslēdz un informē atbildīgo iestādi.

78. Finansējuma saņēmējs 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63.punktā noteiktā lēmuma saņemšanas vai pēc šo noteikumu 64.punktā minētā lēmuma nosacījumu izpildes iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku (3.pielikums).

79. Finansējuma saņēmējs nodrošina konta atvēršanu Valsts kasē projekta finanšu pārskaitījumu veikšanai.

80. Pēc tam kad ir noslēgta vienošanās, sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.808 redakcijā)

81. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas iesniedz iepirkumu plānu (4.pielikums) sadarbības iestādē izskatīšanai.

82. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms vienošanās noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē.

83. Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmā iepirkuma konkursa izsludi­nāšanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas. Ja pirmais iepirkuma konkurss netiek izsludināts iepriekšminētajā termiņā, tad sadarbības iestāde ziņo atbildīgajai iestādei, kura lemj par projekta pārtraukšanu.

84. Sadarbības iestāde, nodrošinot avansa un starpposma maksājumus finansējuma saņēmējam, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentu no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

85. Finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniedz maksājuma piepra­sījumu un izdevumu attaisnojošo dokumentu kopijas, kā arī projekta progresa pārskatu atbilstoši termiņiem un kārtībai, kāda noteikta saskaņā ar vienošanos.

86. Šo noteikumu 85.punktā minētos dokumentus var iesniegt sadarbības iestādē personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā, noformētu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, ne biežāk kā reizi ceturksnī, ja saskaņā ar vienošanos nav noteikts citādi. Ja maksājuma pieprasījuma dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, iesniedz apliecinātu dokumentu tulkojumu valsts valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Dokumentu oriģinālu pārbaude, ja nepieciešams, tiek veikta projekta īstenošanas vietā.

87. Sadarbības iestāde termiņā, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī veicami maksājumi un sagatavojama izdevumu deklarācija, pārbauda šo noteikumu 85.punktā minētos dokumentus, apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un atbilst prasībām, ko nosaka vienošanās, un sagatavo maksājuma uzdevumu.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.777 redakcijā)

88. Ja sadarbības iestāde konstatē, ka maksājuma pieprasījumu nepieciešams precizēt, finansējuma saņēmējs to precizē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā. Sadarbības iestāde precizēto maksājuma pieprasījumu atkārtoti izskata termiņā, kas pagarināts par laiku, kurā tika iesniegti precizējumi, un sagatavo maksājuma uzdevumu iesniegšanai Valsts kasē.

89. Ja maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā rodas izmaiņas, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē piecu darbdienu laikā iesniedz aktualizēto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

90. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina piešķirtā finansējuma apjomu šādos gadījumos:

90.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts saskaņā ar vienošanos;

90.2. ja nav īstenota kāda no darbībām saskaņā ar vienošanos, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

90.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

90.4. ja maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

90.5. ja finansējuma saņēmējs ir maldinājis atbildīgo vai sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju.

91. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju par projekta īstenošanu.

92. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu maksājuma pieprasījumā norādīto attiecināmo izmaksu atbilstību un pamatotību.

93. Sadarbības iestāde, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem, kontrolē aktivitātes finansējuma līdzekļu apguves summu, nepieļaujot aktivitātei noteiktās summas pārsniegšanu.

94. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka attiecināmie izdevumi, kurus atmaksā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem, kā arī attiecināmie izdevumi, kurus sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem, kā arī ar projekta īstenošanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

95. Sadarbības iestāde nosaka termiņu pārbaužu laikā konstatēto neatbilstību novēršanai, ja tiek konstatētas neatbilstības piešķirtā finansējuma izlietojumā.

96. Ja noteiktajā termiņā konstatētās neatbilstības netiek novērstas, finansējuma saņēmējs atmaksā nepamatoti veiktos izdevumus. Sadarbības iestāde sniedz informāciju par konstatētajām neatbilstībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

97. Visas izmaiņas projekta īstenošanā finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

98. Izmaiņas, kas skar projekta mērķi, projekta īstenošanas vietu, šo noteikumu 14.14.apakšpunktā minētā principa izpildi, sasniedzamos uzraudzības rādītājus, kā arī šo noteikumu 90.2.apakšpunktā minētās izmaiņas sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā saskaņo ar atbildīgo iestādi.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.808 redakcijā)

99. (Svītrots ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.808)

100. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

101. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras vai tās daļas nodošana lietošanā vai iznomāšana notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

102. Finansējuma saņēmējs visas iebūvējamās iekārtas, visu iebūvējamo aprīkojumu, būves un citas materiālās vērtības, kas iegādātas vai izveidotas projekta ietvaros, vismaz piecus gadus to derīguma termiņa laikā apdrošina pret zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies ugunsgrēka, vētras postījumu, plūdu vai trešo personu prettiesiskās rīcības dēļ.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777)

103. Lai veiktu projekta īstenošanas pārbaudes, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas institūcijām pieeju ar projekta īstenošanu saistītajai dokumentācijai.

104. Ja aktivitātes ietvaros tiek lauzta vienošanās vai kādā projektā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, ir konstatēta neatbilstība, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus. Attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošo projektu ietvaros.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.808 redakcijā)

105. Sadarbības iestāde šo noteikumu 6.1 punktā minēto virssaistību finansējumu uzņemas tikai gadījumā, ja projekta ietvaros atbalstāmās darbības tiks uzsāktas vai turpinātas ne vēlāk kā pirmajos trijos mēnešos pēc vienošanās noslēgšanas un izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajos sešos mēnešos pēc vienošanās noslēgšanas.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.808 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 27.11.2012. noteikumu Nr.808 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1128 redakcijā)

106. Šo noteikumu 42.punktā minētās piektās projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšana tiek organizēta līdz 2012.gada 28.decembrim. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 52.18.apakšpunktā minēto lēmumu un ievērojot šo noteikumu 10.punktā minēto finansējuma sadalījumu, nosūta šo noteikumu 16.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.

107. Šo noteikumu 6., 6.1 un 10.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1128 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.584

(Pielikums grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.777; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1128; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.584

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1128; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.584

(Pielikums MK 14.07.2009. noteikumu Nr.777 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1128; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Vienošanās Nr.

Projekta nosaukums

Finansējuma saņēmējs

Vienošanās kopsumma

Pieprasītā avansa apmērs1

euro

%

 

 

Periods2

Plānots iesniegt struktūrfondu pieprasījumu3,4:

Plānotais atmaksas datums5

ERAF finansējums
(euro)

valsts budžeta finansējums (dotācija pašvaldībām, euro)

finan­sējuma saņēmēja finan­sējums
(euro)

kopā

Avanss

Saņemšanas datums/
mēnesis

2008.gada II ceturksnis

2008.gada III ceturksnis

2008.gada IV ceturksnis

2009.gada I ceturksnis

2009.gada II ceturksnis

2009.gada III ceturksnis

2009.gada IV ceturksnis

2010.gada I ceturksnis

2010.gada II ceturksnis

2010.gada III ceturksnis

2010.gada IV ceturksnis

2011.gada I ceturksnis

2011.gada II ceturksnis

2011.gada III ceturksnis

2011.gada IV ceturksnis

2012.gada I ceturksnis

2012.gada II ceturksnis

2012.gada III ceturksnis

2012.gada IV ceturksnis

.......

KOPĀ

Piezīmes.

1. Avansa maksājums līdz 20 procentiem no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēra.

2. Periods jānorāda par pilnu projekta ieviešanas termiņu (no projekta ieviešanas sākuma dienas līdz projekta ieviešanas beigām) par katru ceturksni atsevišķi. Ja nepieciešams, tabulu var papildināt ar papildu rindām.

3. Plānotais struktūrfonda finansējuma apmērs sadalījumā pa finansējuma avotiem.

4. Ja projekts netiek finansēts no attiecīgā finansējuma avota, attiecīgajā ailē norāda “0,00”.

5. Datums, kad finansējuma saņēmējs ir plānojis iesniegt maksājuma pieprasījumu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai valsts budžeta finansējumam).

 

_________________________________________________________________________________________________________

(amats)

(paraksts)

_____.gada ___._______________.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.584

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
01.01.2014