Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.493

Rīgā 2008.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 66.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 24.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42., 162.nr.; 2003, 165.nr.; 2004, 55., 61., 124., 156.nr.; 2005, 68., 134.nr.; 2006, 77.nr.; 2007, 205.nr.; 2008, 89.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.1.5.apakšpunktā vārdu "iestādes" ar vārdu "institūcijas";

1.2. svītrot 20.punktā vārdus "(pieciem gadiem)";

1.3. izteikt 2.6.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.6. Tiešās pārvaldes institūcijas darbības stratēģija

29.1 Tiešās pārvaldes institūcijas darbības stratēģija (turpmāk - stratēģija) ir institūcijas vadības dokuments, kas nodrošina tiešās pārvaldes institūcijas dar­bības vidēja termiņa plānošanu tās kompetencē esošajās politikas jomās saistībā ar attiecīgajā jomā apstiprinātiem politikas plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem un plānoto valsts budžeta izdevumu kopapjomu vidējam termiņam.

29.2 Stratēģija ietver šādas sadaļas:

29.2 1. attīstības daļa;

29.2 2. valsts budžeta programmu daļa.

29.3 Ministrijas stratēģiju apstiprina Ministru kabinets. Ministru kabineta locekļa padotības iestādes vai ministrijas padotības iestādes stratēģiju apstiprina attiecīgais Ministru kabineta loceklis, ja Ministru kabinets nav lēmis par stratēģijas apstiprināšanu Ministru kabinetā.

29.4 Stratēģijas saturu, kā arī kārtību, kādā to izstrādā, aktualizē un novērtē, nosaka Ministru kabineta instrukcija.

29.5 Ministru kabineta rīkojumā par attiecīgo stratēģiju var iekļaut uzdevumus stratēģijas īstenošanai.";

1.4. izteikt 44.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju apkopo un izvērtē institūciju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas atbilstoši Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam noteiktajām prioritātēm, Ministru kabineta apstiprinātajiem vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem, kā arī minis­triju stratēģijās un politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un vidēja termiņa makro­ekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaram. Jauno politikas iniciatīvu sagatavošanas, iesniegšanas, izvērtēšanas un vienota starpnozaru jauno politikas ini­ciatīvu prioritārā saraksta izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

1.5. aizstāt 72.punkta otrajā teikumā vārdu "iestādes" ar vārdu "institūcijas";

1.6. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Atzinumā par tiesību akta projektam pievienoto anotāciju:

78.1. atbilstoši kompetencei ministrija vai cita institūcija sniedz vērtējumu par šādām anotācijas sadaļām:

78.1.1. Ārlietu ministrija - anotācijas V sadaļas 2. un 3.punktu;

78.1.2. Ekonomikas ministrija - anotācijas II sadaļas 1., 2. un 3.punktu;

78.1.3. Finanšu ministrija - anotācijas III sadaļu;

78.1.4. Izglītības un zinātnes ministrija - anotācijas II sadaļas 2.6. un 5.2.apakš­punktu;

78.1.5. Labklājības ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts - anotācijas II sadaļas 5.punktu;

78.1.6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija - anotācijas I sadaļas 1.punktu, II sadaļas 5.1.apakšpunktu un VII sadaļas 1.punktu;

78.1.7. Tieslietu ministrija - anotācijas I sadaļas 2. un 3.punktu, IV un V sadaļu, kā arī VII sadaļas 3.punktu;

78.1.8. Valsts kanceleja - anotācijas I sadaļu, II sadaļas 4.punktu, kā arī VI un VII sadaļu;

78.1.9. Vides ministrija - anotācijas II sadaļas 6.punktu;

78.1.10. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts - anotācijas II sadaļas 3. un 4.punktu;

78.1.11. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts - anotācijas VI un VII sadaļu;

78.2. ministrija vai cita institūcija var sniegt vērtējumu par jebkuru anotācijas sadaļu.";

1.7. izteikt 244.2 punktu šādā redakcijā:

"244.2 Ministriju padotībā esošās valsts tiešās pārvaldes iestādes izstrādā stratēģiju 2010.-2012.gada plānošanas ciklam un iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā vai attiecīgajam ministram saskaņā ar šo noteikumu 29.3 un 29.4 punktā noteikto kārtību."

2. Noteikumi piemērojami ar 2008.gada 30.jūniju.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2008.gada 30.jūniju.

09.07.2008