Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.350

Rīgā 2008.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 1.§)

Grozījumi Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmā 2007.-2010.gadam

1. Izdarīt Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2007.gada 25.maija rīkojumu Nr.305) (Latvijas Vēstnesis, 2007, 85.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt informatīvajā daļā un kopsavilkumā vārdus "valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts aģentūra "Būvnie­cības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra"" (attiecīgā locījumā);

1.2. svītrot informatīvās daļas pirmo rindkopu;

1.3. izteikt informatīvās daļas 5.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"5.3. Pasākums "Energoaudits", kura ietvaros tiek sniegts valsts līdzfinan­sējums (200 LVL uz vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai (2.2.apakšmērķis);";

1.4. izteikt informatīvās daļas 6.nodaļu šādā redakcijā:

"6. Uzdevumu izpildes laika plānojums

Programmu plānots īstenot laikposmā no 2008.gada līdz 2010.gadam.

Pamatojoties uz energoauditu un renovācijas izmēģinājumprojektu īsteno­šanas pieredzi, plānots, ka šīs Programmas ietvaros uz pasākumu "Energoaudits" varēs pretendēt 962 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, savukārt uz pasākumu "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija" - vismaz 233 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Ņemot vērā, ka Programmas īstenošana tiks uzsākta 2008.gadā un dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē jāpieņem lēmums par energoaudita vai daudz­dzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanā esošās daļas renovāciju, kā arī to, ka, lai pretendētu uz valsts līdzfinansējumu pasākuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija" ietvaros, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nepieciešams energoaudits, Programmas darbības pirmajā gadā tiek plānots mazāks pieteikumu skaits uz attiecīgu valsts līdzfinansējumu. Tādējādi:

- 2008.gadā netiks veikts neviens energoaudits un māju renovācijas projekts (nav piešķirts valsts līdzfinansējums programmas īstenošanai);

- 2009.gadā tiks veikti 442 energoauditi un 120 māju renovācijas projekti;

- 2010.gadā tiks veikti 520 energoauditi un 113 māju renovācijas projekti.

Visā šīs programmas īstenošanas laikā valsts aģentūra "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" veiks daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju informēšanas kampaņu un iedzīvotāju konsultēšanu jautājumos, kas saistīti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldi, apsaimniekošanu un ēku renovāciju.";

1.5. izteikt informatīvās daļas 1.tabulu šādā redakcijā:

"1.tabula

Programmas pasākuma "Energoaudits" finansiālais plānojums

Gads

Viena energo­audita izmaksas,

LVL*

Valsts līdzfi­nansē­jums,

%

Maksimālais valsts līdzfinansē­jums vienai mājai,

LVL

Energo­auditu skaits

Valsts līdzfinansē­juma kopējā summa,

LVL

Dzīvokļu īpašnieku finansē­jums,

%

2008

0

0

0

0

0

0

2009

350

60

200

442

88 400

40

2010

385

50

200

520

104 000

50

Pasākums kopā:

962

192 400

Piezīme.

* Summa noteikta, ņemot vērā inflāciju un citus ekonomiskos faktorus.";

1.6. izteikt informatīvās daļas 2.tabulu šādā redakcijā:

"2.tabula

Programmas pasākuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija" finansiālais plānojums

Gads

Vienas mājas atbalstā­mās renovācijas izmaksas,

LVL*

Valsts līdz­finansē­jums,

%

Maksi­mālais valsts līdzfinan­sējums vienai mājai,

LVL*

Renovēto māju skaits

Valsts līdzfinan­sējuma kopējā summa,

LVL

Dzīvokļu īpašnieku finansē­jums,

%

2008

0

0

0

0

0

0

2009

110 000

20

22 000

120

2 640 000

80

2010

120 000

20

24 000

113

2 712 000

80

Pasākums kopā:

233

5 352 000

Piezīme.

* Summa noteikta, ņemot vērā inflāciju un citus ekonomiskos faktorus, tai skaitā būvniecības cenu pieaugumu.";

1.7. izteikt informatīvās daļas 3.tabulu šādā redakcijā:

"3.tabula

Programmas īstenošanai nepieciešamo līdzekļu plānojums

Gads

Pasākuma "Energo­audits" valsts līdzfinan­sējuma kopējā summa,

LVL

Pasākuma "Daudzdzī­vokļu dzīvojamo māju renovācija" valsts līdzfinan­sējuma kopējā summa,

LVL

Ekonomikas ministrijai nepiecie­šamās Programmas administrē­šanas izmaksas,

LVL

Valsts aģentūrai "Būvniecī­bas, ener­ģētikas un mājokļu valsts aģentūra" nepiecieša­mās Pro­grammas ieviešanas izmaksas, LVL

Programmas īstenošanai nepiecie­šamie valsts budžeta līdzekļi,

LVL

Dzīvokļu īpašnieku finansējums,

LVL

2008

0

0

0

0

0

0

2009

88 400

2 640 000

16 000

16 000

2 760 400

10 626 300

2010

104 000

2 712 000

12 000

12 000

2 840 000

10 944 200

Kopā:

192 400

5 352 000

28 000

28 000

5 600 400

21 570 500"

1.8. papildināt informatīvās daļas 7.nodaļu ar trešo un ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets 2008.gada 7.februārī pieņēma rīkojumu Nr.52 "Par darbības programmu "Infrastruktūra un pakalpojumi"". Šī darbības programma ietver arī pasākumu "Mājokļa energoefektivitāte" (3.4.4.pasākums). Pasākuma mērķis ir veicināt mājokļu pieejamību, to ilgtspēju, efektivitāti un mazināt sociālo spriedzi pašvaldībās, investējot mājokļu atjaunošanas un energoefekti­vitātes pasākumos. Aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" (3.4.4.1.) vērsta uz atbalsta sniegšanu energoefektivitātes pasāku­miem daudzdzīvokļu mājās, t.sk. siltumsistēmu izolācijai un renovācijai, ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanai saskaņā ar energoaudita ieteikumiem, ēkas galveno daļu atjaunošanai (tai skaitā jumta, fasādes, logu, durvju, trepju telpu, pagrabu, kāpņu telpu, ieejas atjaunošanai) un tehnisko instalāciju atjauno­šanai ēkā (ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas, elektrības un ugunsdrošības instalāciju, ventilācijas un atkritumu sistēmas atjaunošanai). Kopējais pieejamais finansējums attiecīgās aktivitātes ietvaros ir 14 141 000 LVL laikposmam līdz 2013.gadam (ieskaitot). Atkarībā no dzīvokļu īpašnieku plānotajām investīcijām ēkā ar minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu iespējams renovēt vismaz 200 dzīvojamās mājas.

Aktivitātes ieviešanai nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, lai noteiktu prasības energoresursu ietaupījumam pēc dzīvojamo māju renovācijas.";

1.9. izteikt informatīvās daļas 8.nodaļas otrās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:

"Programmas ietvaros iesniegto dokumentu vērtēšanai Ekonomikas ministrija izveido komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj Ekonomikas ministrijas, valsts aģentūras "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus.";

1.10. svītrot kopsavilkuma pirmo rindkopu;

1.11. izteikt kopsavilkuma septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Lai īstenotu programmā izvirzītos mērķus un apakšmērķus (saņemot stabilu valsts līdzfinansējumu), noteikti šādi uzdevumi un pasākumi:

- pasākuma "Energoaudits" ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai paredzēts līdzfinansējums 200 latu apmērā vienai daudzdzī­vokļu dzīvojamai mājai;

- pasākuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija" ietvaros daudz­dzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijā energoresursu ekonomiskai izmantošanai (saskaņā ar energoauditora ieteikumiem) paredzēts valsts līdzfinansējums 20 % apmērā no viena renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

- valsts aģentūrai "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju informēšanas kampaņu un kon­sultēt iedzīvotājus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, apsaim­niekošanu un ēku renovāciju, tādējādi piesaistot dzīvokļu īpašnieku kapitālu, kas izpaužas kā ikmēneša apsaimniekošanas maksājumu palielinājums kredītsaistību izpildei, daudzdzī­vokļu dzīvojamo māju energoauditam un renovācijai.";

1.12. izteikt kopsavilkuma devītās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ekonomikas ministrija iesniegto dokumentu izvērtēšanai izveido komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj Ekonomikas ministrijas, valsts aģentūras "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus."

2. Ekonomikas ministrijai iesniegt precizēto programmu Valsts kancelejā.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

 

30.06.2008