Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.203

Rīgā 2008.gada 6.jūnijā (prot. Nr.22, 4.p.)

Par akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2008.gada 4.aprīlī un 8.aprīlī saņēma valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģistrācijas numurs: 40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV - 1547, (turpmāk - AS "Latvijas dzelzceļš") 2008.gada 3.aprīļa un 8.aprīļa iesniegumus (2008.gada 3.aprīļa vēstule Nr.D-7/296 un 2008.gada 8.aprīļa vēstule Nr.D-8/315) ar lūgumu apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem no 2008.gada 1.jūnija (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot AS "Latvijas dzelzceļš" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē:

1. Spēkā esošie AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētie) tarifi ir apstiprināti ar Komisijas 2007.gada 24.oktobra lēmumu Nr.448 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētajiem) tarifiem" un stājušies spēkā no 2008.gada 1.janvāra.

2. AS "Latvijas dzelzceļš" tarifu projekts ir aprēķināts un iesniegts saskaņā ar Komisijas 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 apstiprināto Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku saistītajiem lietotājiem un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pir­majai daļai un 20.pantam.

3. AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem izmaiņas pamato ar AS "Latvijas dzelzceļš" koncerna darbinieku darba samaksas palielināšanos un izmaiņām AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajos tarifos saistītajiem lietotājiem.

4. AS "Latvijas dzelzceļš" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2008.gada 8.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2008, 54.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par AS "Latvijas dzelzceļš" iesniegto tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

5. 2008.gada 6.jūnija padomes sēdē AS "Latvijas dzelzceļš" pārstāvis sniedza skaidrojumu par tarifu veidojošajām izmaksām un lūdza Komisiju apstiprināt tarifus no 2008.gada 1.augusta.

Izvērtējot AS "Latvijas dzelzceļš" iesniegto tarifu projektu, Komisija secina:

1. Tarifu projekts ir aprēķināts tādā apmērā, lai elektroenerģijas lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu AS "Latvijas dzelzceļš" izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti.

2. AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem izmaksu pieaugums ir pamatots un saistīts ar:

2.1. darba samaksas pieaugumu;

2.2. elektroenerģijas zudumu iepirkuma cenas pieaugumu, kas saistīts ar Komisijas 2008.gada 20.februāra lēmumu Nr.52 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem" apstiprinātajiem AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem;

2.3. darbuzņēmēju veikto ekspluatācijas remontu izmaksu pieaugumu, materiālu un degvielas sadārdzinājumu.

Saskaņā ar Komisijas 2005.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 apstiprināto Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikas saistītajiem lietotājiem 26. un 27. punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu, 21.panta septīto daļu, Enerģētikas likuma 6.panta trešo daļu un Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta trešo daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt AS "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Tarifa veids

Mērvienība

Pieslēguma spriegums un vieta

0,4 kV līnijas

0,4 kV kopnes

6-20 kV līnijas

Mājsaimniecības lietotāji (iedzīvotāju sektors)

(ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A ieskaitot)

Maksa par elektroenerģiju

 

 

Ls/kWh*

 

 

0,06762

Ielu apgaismojums

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

- dienas zona

 

Ls/kWh

Ls/kWh

 

0,05512

0,06730

Pārējie lietotāji

T-1 (viena laika zona, vienfāzes pieslēgums vai trīsfāžu pieslēgums ar atļauto slodzi līdz 300 kW)

Maksa par elektroenerģiju

T-2 (divas laika zonas, vienfāzes pieslēgums vai trīsfāžu pieslēgums ar atļauto slodzi līdz 300kW)

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

- dienas zona

T-3 (viena laika zona, trīsfāžu pieslēgums, visas atļautās slodzes)

Maksa par elektroenerģiju

T-4 (trīs laika zonas, trīsfāžu pieslēgums, visas atļautās slodzes)

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

- maksimumstundu zona

- dienas zona

 

 

Ls/kWh

 

 

Ls/kWh

Ls/kWh

 

Ls/kWh

 

 

Ls/kWh

Ls/kWh

Ls/kWh

 

 

0,07822

 

 

0,06719

0,08238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06208

 

 

0,05509

0,07101

0,06381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05837

 

 

0,05312

0,06408

0,06035

*Ls/kWh - lats par vienu kilovatstundu

Skaidrojums par laika zonu diferencēto tarifu pielietošanu:

1) pie divām laika zonām (ielu apgaismojuma tarifs un T-2):

- dienas zona - darba dienās no plkst. 7:00 līdz 23:00;

- nakts zona un nedēļas nogales zona - darba dienās no plkst. 23:00 līdz 7:00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

2) pie trīs laika zonām (tarifs T-4):

- dienas zona - darba dienās no plkst. 7:00 līdz 8:00, no 10:00 līdz 17:00, no 20:00 līdz 23:00;

- maksimumstundu zona - darba dienās no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no 17:00 līdz 20:00;

- nakts zona un nedēļas nogale - darba dienās no plkst. 23:00 līdz 7:00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie tarifi saistītajiem lietotājiem stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

3. Noteikt, ka ar 2008.gada 1.augustu tiek atcelts Komisijas 2007.gada 24.oktobra lēmums Nr.448 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētajiem) tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 175.nr.).

Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par elektroenerģijas pārdošanas cenām" maksa par reaktīvo enerģiju, ja tg φ ir lielāks par 0,4 (cos φ <0,929), ir 0,00300 Ls/kVArh.

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

06.06.2008