Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.10.2010. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.364

Rīgā 2008.gada 26.maijā (prot. Nr.33 13.§)
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas “Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas “Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” (turpmāk – programma) apakšprojektu atklāta konkursa nolikumu, kurā ietverti arī apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

2. Programmas mērķis ir publiskās infrastruktūras būvniecības, apsaimniekošanas un finansēšanas alternatīvo modeļu (valsts un privātā partnerība) piemērošanas veicināšana, tādējādi uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību valsts un reģionālā līmenī.

3. Programmas apsaimniekotājs ir valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – apsaimniekotājs).

4. Programmas apakšprojektu atklātajam konkursam pieejamais līdzfinansējums ir EUR 1 940 135 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

II. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera skaidrojums

5. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – iesnieguma iesniedzējs) ir Latvijas Republikas ministrija, īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, vietējā vai rajona pašvaldība, kas apsaimniekotājam ir iesniegusi apakšprojekta iesniegumu programmas līdzfinansējuma saņemšanai atklāta konkursa ietvaros.

6. Iesnieguma iesniedzējs atbilst šādām prasībām un apliecina to, parakstot attiecīgu apliecinājumu (1.pielikums):

6.1. iesnieguma iesniedzējs ir tieši atbildīgs par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu, apakšprojekta ieviešanu un vadību, kā arī par tā rezultātiem. Iesnieguma iesniedzējs nav starpnieks;

6.2. iesnieguma iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta ieviešanas nepārtrauktību;

6.3. iesnieguma iesniedzējs var nodrošināt apakšprojekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas, pieredze vai izpratne par apakšprojekta darbības jomu;

6.4. iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka apakšprojekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot ilgtspējīgas attīstības, dzimumu līdztiesības un labas pārvaldības principus.

7. Uz programmas līdzfinansējumu apakšprojekta īstenošanai nevar pretendēt, ja iesnieguma iesniedzējs:

7.1. nav pildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no Latvijas Republikas tiesību aktiem;

7.2. nav pildījis saistības vai pārkāpis līguma noteikumus citu līgumu ietvaros, kas slēgti ar apsaimniekotāju, vai citu projektu ietvaros, kas ir līdzfinansēti no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem;

7.3. centies ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā vai, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju saistībā ar programmas apakšprojektu atklātā konkursa procedūru;

7.4. jau ir saņēmis līdzfinansējumu programmas ietvaros atbalstāmās aktivitātes īstenošanai no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem vai citiem finansējuma avotiem.

8. Iesnieguma iesniedzējs var iesniegt apakšprojekta iesniegumu viens pats vai kopā ar sadarbības partneriem. Sadarbības partneru skaits nav ierobežots.

9. Sadarbības partneris var būt cita Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, biedrība vai nodibinājums, vai cita juridiska persona, kas reģistrēta Latvijas Republikā. Sadarbības partneris var būt arī cita Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai pašvaldību iestāde, biedrība vai nodibinājums, vai cita juridiska persona, kas reģistrēta vai darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

10. Sadarbības partneris apakšprojektā var līdzdarboties gan kā tiešais partneris, kurš ir tieši iesaistīts apakšprojekta īstenošanā, gan kā finanšu partneris, kurš piedalās apakšprojekta finansēšanā.

11. Iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka nodomu protokols vai līgums par pušu atbildību apakšprojekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un apakšprojekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām.

12. Iesnieguma iesniedzējs nevar pretendēt uz programmas līdz­finansējumu apakšprojekta īstenošanai, ja tā sadarbības partneris:

12.1. ir juridiska persona, kas pasludināta par maksātnespējīgu, tās saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par tās bankrotu;

12.2. nav pildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no sadarbības partnera valsts nodokļu sistēmu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

12.3. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu atzīts par vainojamu būtiskā attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā, vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kā arī profesionālās darbības pārkāpumā saskaņā ar sadarbības partnera valsts normatīvajiem aktiem;

12.4. nav pildījis saistības vai ir pārkāpis līguma noteikumus citu līgumu ietvaros, kas slēgti ar apsaimniekotāju, vai citu projektu ietvaros, kas līdzfinansēti no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem;

12.5. centies ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanā vai, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju saistībā ar programmas apakšprojektu atklātā konkursa procedūru.

III. Atbalstāmās aktivitātes

13. Programmas ietvaros atbalstāmas ir šādas aktivitātes:

13.1. finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerības projektam, obligāti iekļaujot iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības;

13.2. valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izstrāde, obligāti iekļaujot iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības.

14. Šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros atbalstāma ir arī:

14.1. skiču projekta izstrāde, ja tas nepieciešams finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei;

14.2. inženierizpēte, dokumentu un atļauju sagatavošana, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir obligāti nepieciešami skiču projekta izstrādei, ja skiču projekts ir nepieciešams finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei.

15. Programmas ietvaros iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt ne vairāk kā divus apakšprojekta iesniegumus programmas līdzfinansējuma saņemšanai.

IV. Apakšprojekta finansēšana

16. Apakšprojektu finansē no iesnieguma iesniedzēja un tā sadarbības partneru līdzekļiem, kā arī no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem.

17. Apakšprojekta ietvaros minimālais programmas līdzfinansējuma apmērs no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām ir:

17.1. EUR 30 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei valsts un privātās partnerības projektam;

17.2. EUR 20 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izstrādei.

18. Apakšprojekta ietvaros maksimālais programmas līdzfinansējuma apmērs no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām ir EUR 250 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

19. Maksimālā programmas atbalsta intensitāte apakšprojektam ir 90 % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām.

20. Apakšprojekta ietvaros ieguldījums natūrā nepārsniedz 20 % no iesnieguma iesniedzēja un tā sadarbības partneru finansējuma.

21. Apakšprojekta ietvaros sadarbības partneris var saņemt ne vairāk kā 50 % no apakšprojektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma.

22. Atbalstāmo aktivitāšu ietvaros nav pieļaujama programmas līdz­finansējuma izmantošana komercdarbības veicināšanai (jebkādai tiešai vai netiešai palīdzībai izvēlētajām komercsabiedrībām, lai ietekmētu konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū un nodrošinātu ekonomiskas priekšrocības konkrētām komercsabiedrībām vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai).

23. Apakšprojekta finanšu aprēķinus veic Eiropas Savienības valstu vienotajā valūtā.

V. Apakšprojekta izmaksas

24. Programmas līdzfinansējuma apjomu aprēķina, ņemot vērā apakš­projekta attiecināmās izmaksas.

25. Apakšprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās apakšprojekta ieviešanas līguma darbības laikā un ir:

25.1. paredzētas apstiprinātajā apakšprojekta iesniegumā, kā arī veiktas, ievērojot atbilstošu finanšu vadības principu, tai skaitā ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principu;

25.2. veiktas un uzskaitītas tā iesnieguma iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ar kuru apsaimniekotājs noslēdzis apakšprojekta īstenošanas līgumu (turpmāk – līdzfinansējuma saņēmējs), minētās izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem.

26. Attiecināmās izmaksas ir:

26.1. tiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

26.1.1. atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām izstrādātā valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomiskā pamatojuma izmaksas;

26.1.2. finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei nepieciešamā skiču projekta izmaksas, kas izstrādāts atbilstoši normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajām normām;

26.1.3. inženierizpētes izmaksas, kā arī dokumentu un atļauju sagatavošanas izmaksas, ja saskaņā ar tiesību aktiem šādas izpētes, dokumentu vai atļauju sagatavošana ir nepieciešama skiču projekta izstrādei;

26.1.4. atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām izstrādātas valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izmaksas, tajā skaitā valsts un privātās partnerības projekta konkursa nolikuma un līguma izmaksas;

26.1.5. ar šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakš­punktā minētajām atbalstāma­jām aktivitātēm saistīto apmācību izmaksas atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām;

26.1.6. ieguldījumi natūrā (neapmaksāts brīvprātīgs darbs), ja to vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt un auditēt un šī vērtība nepārsniedz 20 % no iesnieguma iesniedzēja un tā sadarbības partneru finansējuma;

26.2. netiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

26.2.1. apakšprojekta īstenošanā iesaistīto darbinieku darba alga (ieskaitot slimības naudu – darba nespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs, ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmajām, ja tās ir veiktas par apakšprojekta ieviešanas periodu;

26.2.2. apakšprojekta īstenošanā iesaistīto darbinieku komandējumu (Latvijas Republikā un uz ārvalstīm) izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi:

26.2.2.1. dienas nauda;

26.2.2.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

26.2.2.3. ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas;

26.2.3. telekomunikāciju un interneta pakalpojuma izmaksas;

26.2.4. apakšprojekta īstenošanai nepieciešamā biroja aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas;

26.2.5. telpu un audiovizuālo līdzekļu nomas maksa;

26.2.6. apakšprojekta vajadzībām atvērtā bankas konta apkalpošanas izmaksas, ja konts nav atvērts Valsts kasē.

27. Netiešās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 10 % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām.

28. Šo noteikumu 26.1.1., 26.1.2. un 26.1.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas vienīgi šo noteikumu 13.1.apakš­punktā minētās atbalstāmās aktivitātes ietvaros. Savukārt šo noteikumu 26.1.4.apakš­punktā minētās izmaksas ir attiecināmas vienīgi šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes ietvaros.

29. Neattiecināmās izmaksas ir:

29.1. nodrošinājums nākotnes zaudējumu vai parādu segšanai;

29.2. aizdevums pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanai;

29.3. nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

29.4. valsts un privātās partnerības projekta infrastruktūras attīstībai nepieciešamā teritorijas plānojuma vai detālplānojuma izmaksas;

29.5. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ko iesnieguma iesniedzējam un/vai tā sadarbības partnerim ir tiesības saņemt atpakaļ;

29.6. izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz iesnieguma iesniedzēja un trešās personas līgumu, kas noslēgts pirms apakšprojekta ieviešanas līguma vai pēc apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktā apakšprojekta īstenošanas termiņa beigām;

29.7. pārējās apakšprojekta izmaksas, kas nav attiecināmas, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu.

VI. Apakšprojekta īstenošanas laiks un vieta

30. Apakšprojektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.martam. Šis termiņš nav pagarināms, un tajā iesnieguma iesniedzējs pabeidz visas aktivitātes un veic visus maksājumus.

(MK 19.10.2010. noteikumu Nr.981 redakcijā)

31. Apakšprojektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

VII. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

32. Apsaimniekotājs publicē apakšprojekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamos normatīvos aktus, kā arī apakšprojekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums) elektronisko versiju XLS formātā savā mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

33. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos, finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv) un savā mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

34. Atklāta konkursa sludinājumā norāda apakšprojekta iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku) – trīs mēneši no atklāta konkursa sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

35. Jautājumus par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu nosūta apsaimniekotājam pa pastu vai uz e-pasta adresi ppp@liaa.gov.lv.

36. Ja apsaimniekotājs ne vēlāk kā 14 kalendāra dienas pirms atklātā konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām saņem ieinteresētās personas rakstisku vēstuli ar jautājumu par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu, tas septiņu kalendāra dienu laikā pēc vēstules saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu ieinteresētajai personai. Ja jautājums saņemts elektroniski, apsaim­niekotājs atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski.

37. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, apsaimniekotājs tās publicē savā mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.

38. Lai pieteiktos programmas līdzfinansējuma saņemšanai, iesnieguma iesniedzējs sagatavo un iesniedz apsaimniekotājam apakšprojekta iesniegumu. Iesniegums sastāv no:

38.1. apakšprojekta iesnieguma veidlapas, kas ir sagatavota datorrakstā latviešu valodā;

38.2. valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomiskā pamatojuma, kas atbilst šo noteikumu 4.pielikuma prasībām (ja iesnieguma iesniedzējs pretendē uz programmas līdzfinansējumu šo noteikumu 13.2.apakš­punktā minētās atbalstāmās aktivitātes ietvaros);

38.3. šo noteikumu 39.punktā minētiem papildus iesniedzamiem dokumentiem.

39. Papildus iesniedz šādus dokumentus:

39.1. attiecībā uz iesnieguma iesniedzēju:

39.1.1. iesnieguma iesniedzēja apliecinājumu;

39.1.2. lēmumu par piedalīšanos apakšprojektā un visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos, norādot apakšprojekta kopējās izmaksas (tai skaitā paša ieguldījumu apakšprojektā) un priekšfinansēšanas avotus;

39.1.3. ja iesnieguma iesniedzējs atrodas finanšu stabilizācijas procesā, Finanšu ministrijas piekrišanas vēstuli apakšprojekta īstenošanai;

39.1.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu, un kas iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 30 kalendāra dienām, vai iesnieguma iesniedzēja piekrišanas vēstuli (5.pielikums), kurā iesnieguma iesniedzējs pilnvaro apsaimniekotāju no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīt izziņu, ka tai nav nodokļu parādu (ir nodokļu parāds);

39.1.5. apakšprojekta vadībā iesaistīto personu dzīvesgājuma aprakstus (6.pielikums), kuros norādīta darba pieredze valsts un privātās partnerības projekta nozarē, minot tajā nostrādāto gadu skaitu un projektus, kuros minētās personas ir piedalījušās;

39.1.6. ja iesnieguma iesniedzējs ir iepriekš sagatavojis projekta iesniegumu valsts un privātās partnerības projektam un iesniedzis to līdzfinansējuma saņemšanai no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem vai citiem finansējuma avotiem, iesnieguma iesniedzējam adresētu vēstuli vai citu dokumentu, kas apliecina, ka šis projekts nav atbalstīts (ir atbalstīts);

39.2. attiecībā uz sadarbības partneri (ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu):

39.2.1. sadarbības partnera reģistrācijas apliecības vai tā juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopiju. Sadarbības partneris, kas ir reģistrēts citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, iesniedz sadarbības partnera valsts noteiktā kārtībā izsniegtu sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopiju vai tā juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopiju;

39.2.2. sadarbības partnera un iesnieguma iesniedzēja noslēgtā līguma vai nodomu protokola kopiju;

39.2.3. apakšprojekta partnerības apliecinājumu (7.pielikums) uz sadarbības partnera veidlapas;

39.2.4. ja sadarbības partneris atrodas finanšu stabilizācijas procesā, Finanšu ministrijas piekrišanas vēstuli apakšprojekta īstenošanai;

39.2.5. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, un kas iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 30 kalendāra dienām, vai sadarbības partnera piekrišanas vēstuli (5.pielikums), kurā sadarbības partneris pilnvaro apsaimniekotāju no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīt izziņu, ka tam nav nodokļu parādu (ir nodokļu parāds). Sadarbības partneris, kas ir reģistrēts citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, iesniedz sadarbības partnera valsts noteiktā kārtībā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka sadarbības partneris ir maksātspējīgs un tam nav nodokļu parādu. Ja attiecīgās valsts normatīvie akti šādas izziņas sniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā.

40. Ja papildus iesniedzamais dokuments nav izdots latviešu valodā, tam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, pievieno dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

41. Apakšprojekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu. Kļūdainus ierakstus pārsvītro un jebkuru labojumu atrunā.

42. Iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par apakšprojekta iesniegumā sniegto ziņu pareizību un precizitāti.

43. Apakšprojekta iesniegumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

44. Apakšprojekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, iesniedz apsaimniekotājam personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Apakš­projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, iesniedz apsaimniekotājam personīgi, nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūta uz atklātā konkursa sludinājumā norādīto apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi.

45. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu un laiku uzskata apsaimniekotāja zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

46. Ja apakšprojekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

47. Ja apakšprojekta iesniegumu nosūta uz apsaimniekotāja norādīto elektroniskā pasta adresi, par tā iesniegšanas datumu un laiku uzskata datumu un laiku, kad tas nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības par apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku, iesnieguma iesniedzējam jāpierāda, ka apakšprojekta iesniegums ir nosūtīts pirms iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

48. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros – oriģinālu un kopiju. Uz apakšprojekta iesnieguma oriģināla un kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī izvieto uzrakstu ar lielajiem burtiem attiecīgi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”.

49. Apakšprojekta iesnieguma oriģinālu un kopiju iesniedz dokumentu mapēs (A4 formātā, cietos vākos) ar caurauklotām un sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmējot, apzīmogojot ar iesnieguma iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norādot informāciju par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, ievērojot šādu dokumentu komplektēšanas secību:

49.1. apakšprojekta iesnieguma veidlapa un, ja iesnieguma iesniedzējs pretendē uz programmas līdzfinansējumu šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes īstenošanai, valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomiskais pamatojums;

49.2. apakšprojekta iesnieguma oriģinālam pievienotā apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija XLS formātā kompaktdiskā (CD). Ja iesnieguma iesniedzējs pretendē uz programmas līdzfinansējumu šo noteikumu 13.2.apakš­punktā minētās atbalstāmās aktivitātes īstenošanai, apakšprojekta iesnieguma oriģinālam pievienotajā kompaktdiskā (CD) ir arī valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomiskā pamatojuma elektroniskā versija;

49.3. papildus iesniedzamie dokumenti, kas pievienoti apakšprojekta iesnieguma veidlapai, ievērojot apakšprojekta iesnieguma veidlapā noteikto papildus iesniedzamo dokumentu secību.

50. Šo noteikumu 39.1.4. un 39.2.5.apakš­punktā minētās piekrišanas vēstules apakšprojekta iesniegumam pievieno necaurauklotas.

51. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

51.1. tas ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

51.2. tas ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datnes formātā, izņemot šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minēto apakšprojekta iesnieguma veidlapu, ko iesniedz XLS formātā;

51.3. tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu pirms apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām.

52. Apsaimniekotājs 21 kalendāra dienas laikā pēc apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo apakšprojekta iesnieguma identifikācijas numuru.

VIII. Apakšprojekta iesnieguma vērtēšana

53. Apsaimniekotājs lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā noteiktajā termiņā, par apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienu pieņemot atklāta konkursa sludinājumā norādīto iesniegšanas termiņu.

54. Apakšprojekta iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai apsaimniekotājs izveido apakšprojekta iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija). Komisija veic arī programmas ieviešanas uzraudzības komitejas pienākumus.

55. Komisijā iekļauj apsaimniekotāja pārstāvi, kā arī attiecīgās nozares ministrijas, attiecīgās starpniekinstitūcijas un Valsts kancelejas pārstāvi. Tās sastāvu saskaņo attiecīgās nozares ministrija.

56. Komisijai ir tiesības uzaicināt citu institūciju pārstāvjus un ekspertus piedalīties komisijas sēdē ar padomdevēja tiesībām. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un aģentūras pārstāvji, kā arī profesionālās asociācijas.

57. Komisijas darbību nosaka apsaimniekotāja apstiprināta kārtība.

58. Apakšprojekta iesniegumi tiek vērtēti atbilstoši administratīvajiem (8.pielikums), kvalitātes (9.pielikums) un specifiskajiem (10.pielikums) vērtēšanas kritērijiem.

59. Apsaimniekotājs pārbauda apakšprojekta iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, izvērtē, vai apakšprojekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju pārbaudei.

60. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, iesnieguma iesniedzējam rakstiski pieprasa 21 kalendāra dienas laikā pēc vēstules nosūtīšanas sniegt papildu informāciju vai precizēt apakšprojekta iesniegumu. Papildu informācijas iesniegšanas termiņš nav pagarināms.

61. Komisija izvērtē katru apakšprojekta iesniegumu atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un sakārto tos prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam vērtējumam.

62. Apakšprojekta iesnieguma kopējā vērtējumā kvalitātes vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 50 % un specifisko vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 50 %. Kopējo vērtējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(KK/KKmax) x 50 + (SK/SKmax) x 50, kur

KK – kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

SK– specifisko vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

KKmax – kvalitātes vērtēšanas kritēriju maksimālais vērtējums – 3;

SKmax – specifisko vērtēšanas kritēriju maksimālais vērtējums – 5.

63. Ja divi vai vairāki apakšprojekta iesniegumi ir saņēmuši vienādu vērtējumu, priekšroku dod tam iesniegumam, kurā ir norādīta mazāka atbalsta intensitāte. Ja arī atbalsta intensitāte ir vienāda, priekšroku dod tam apakšprojekta iesniegumam, kurā ir norādītas lielākas attiecināmās izmaksas.

64. Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par to apakšprojekta iesniegumu apstiprināšanu, kas atklātam konkursam pieejamā programmas līdzfinansējuma ietvaros ir ieguvuši augstāko vērtējumu.

65. Lēmumu par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja:

65.1. precizētais apakšprojekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

65.2. šo noteikumu 60.punktā minēto informāciju iesnieguma iesniedzējs neiesniedz prasītajā termiņā;

65.3. sarindojot apakšprojekta iesniegumus atbilstoši kvalitātes un specifisko kritēriju vērtējumam, apakšprojekta iesniegums atklātā konkursa finansējuma ietvaros nepietiekama finansējuma dēļ nav saņēmis pietiekamu vērtējumu.

66. Pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu apsaimniekotājs 14 kalendāra dienu laikā nosūta pa pastu iesnieguma iesniedzējam pamatotu atteikumu, norādot apakšprojekta iesnieguma noraidīšanas iemeslus.

IX. Apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšana

67. Pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesniegumu apstipri­nāšanu apsaimniekotājs 14 kalendāra dienu laikā nosūta pa pastu iesnieguma iesniedzējam vēstuli par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu un uzaicina to noslēgt apakšprojekta īstenošanas līgumu.

68. Ja iesnieguma iesniedzējs 30 kalendāra dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu nenoslēdz apakš­projekta īstenošanas līgumu ar apsaimniekotāju vai neiesniedz pamatotu paskaidrojumu par minētā līguma noslēgšanu kavējošiem faktoriem, tad iesnieguma iesniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.

X. Programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

69. Apakšprojekta īstenošanai piešķirto programmas līdzfinansējumu apsaimniekotājs izmaksā līdzfinansējuma saņēmējam pēc apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšanas un apakšprojekta īstenošanas pabeigšanas, pamatojoties uz veikto attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem.

70. Ja nepieciešams, pēc apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšanas vietējā vai rajona pašvaldība kā programmas līdzfinansējuma saņēmējs saņem avansu ne vairāk kā 10 % apmērā no apakšprojekta īstenošanai piešķirtā programmas līdzfinansējuma, ja apstiprinātajā apakšprojekta iesniegumā šāds avansa pieprasījums ir norādīts.

71. Līdzfinansējuma saņēmējs katru ceturksni sniedz apsaimniekotājam pārskatu par apakšprojekta ieviešanas progresu un finanšu līdzekļu izlietojumu.

72. Ne vēlāk kā 21 kalendāra dienas laikā pēc noslēgtajā apakšprojekta īstenošanas līgumā minētā apakšprojekta īstenošanas termiņa beigām līdzfinansējuma saņēmējs apsaimniekotājam iesniedz:

72.1. apakšprojekta noslēguma pārskatu;

72.2. apakšprojekta īstenošanas laikā veikto attiecināmo izmaksu pamatojošo dokumentu oriģinālus;

72.3. apstiprinātajā apakšprojekta iesniegumā minētās atbalstāmās aktivitātes īstenošanas laikā izstrādāto dokumentāciju.

73. Apsaimniekotājs līdzfinansējuma saņēmējam izmaksājamo program­mas līdzfinansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz apakšprojekta iesniegumu un iesniegtajiem attiecināmās izmaksas pamatojošiem dokumentiem.

74. Apsaimniekotājam samazina programmas līdzfinansējuma maksājuma summu, kā arī atgūst izmaksāto avansu šādos gadījumos:

74.1. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

74.2. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts apstiprinātajā apakšprojekta iesniegumā;

74.3. ja apakšprojekta īstenošanas ietvaros veiktās attiecināmās izmaksas ir nepamatoti augstas;

74.4. ja iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta ieviešanas laikā ir maldinājis apsaimniekotāju, sniedzot nepatiesu informāciju.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka:

1. Esmu iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Reģionālā
politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas “Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu atklāta konkursa nolikumā, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot.

2. Apakšprojekta mērķi un apakšprojekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, ja tie nosaka
papildu prasības saistībā ar apakšprojekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

3. Esmu atbildīgs, lai apakšprojekts tiktu īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot
ilgtspējīgas attīstības, dzimumu līdztiesības un labas pārvaldības principus.

4. Apakšprojektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšanas ar apsaimniekotāju.

5. Apakšprojekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 10 mēnešus no apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšanas dienas, šajā laikposmā tiks pabeigtas visas aktivitātes un veikti visi maksājumi.

6. Man ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā
apmērā nodrošinātu savu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta ieviešanas nepārtrauktību. Spēju nodrošināt apakšprojekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas, pieredze vai izpratne par apakšprojekta darbības jomu.

7. Neesmu apzināti sniedzis nepatiesu vai sagrozītu informāciju, kā arī neesmu slēpis ar valsts un privātās partnerības projektu saistītu informāciju. Apakšprojekta iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa. Piekrītu, ka apsaimniekotājs to pārbauda.

8. Neesmu pārkāpis līguma noteikumus citu līgumu ietvaros, kas slēgti ar apsaimniekotāju,
vai citu projektu ietvaros, kas ir līdzfinansēti no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem.

9. Neesmu saņēmis līdzfinansējumu programmas ietvaros atbalstītās aktivitātes
īstenošanai no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem vai citiem finansējuma avotiem.

10. Esmu veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, samaksājis nodokļus un
citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

11. Esmu tieši atbildīgs (neesmu starpnieks) par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu, apakšprojekta īstenošanu un vadību, kā arī par tā rezultātiem.

12. Ja apakšprojekta īstenošanā ir iesaistīti sadarbības partneri, tiem tiks nosūtītas
projekta pārskata kopijas.

13. Pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām apakš­projektā (piemēram,
izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un sadarbības partneriem) tiks panākta vienošanās ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, par to tiks informēts
apsaimniekotājs un tam iesniegti attiecīgi priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām.

14. Pēc apsaimniekotāja pieprasījuma tiks sniegta nepieciešamā papildinformācija un dokumentācija.

15. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcija apņemas 10 gadus pēc apakšprojekta pabeigšanas glabāt visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīt, kā arī piekrīt Latvijas Republikas vai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms apakšprojekta apstiprināšanas, apakšprojekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

Apzinos, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, esmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju saistībā ar programmas apakšprojektu atklātā konkursa procedūru vai ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā, man tiks liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu un apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Ja apakšprojekta iesniegums tiks apstiprināts programmas līdzfinansē­juma saņemšanai, tiek garantēts apakšprojekta finansējums EUR _______ apmērā, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, un ieguldījums natūrā EUR _________ apmērā, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām.


Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs*
Vārds, uzvārds
Iestāde, juridiska persona
Amats
Paraksts
Datums


Z.v.


Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “datums”, “paraksts” un “zīmoga vieta” (“Z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
Programmas atbalstāmo aktivitāšu rezultātiem noteiktās prasības

1. Šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes ietvaros izstrādātais finanšu un ekonomiskais pamatojums ietver šādu informāciju:

1.1. situācijas raksturojumu un valsts un privātās partnerības projekta (turpmāk – partnerības projekts) nepieciešamības pamatojumu:

1.1.1. partnerības projekta atbilstību vietējā, reģionālā un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem;

1.1.2. partnerības projekta īstenošanai nepieciešamā budžeta pieejamības analīzi;

1.1.3. partnerības projekta īstenotāju ieinteresētības un kapacitātes raksturojumu;

1.1.4. partnerības projekta sasniedzamo mērķu aprakstu;

1.2. iespējamo risinājumu analīzi:

1.2.1. iespējamo risinājumu uzskaitījumu;

1.2.2. katra risinājuma novērtējumu;

1.2.3. labākā risinājuma pamatojumu;

1.3. partnerības projekta īstenošanas tiesisko aspektu analīzi:

1.3.1. partnerības projekta īstenošanas un darbības tiesisko ietvaru;

1.3.2. apbūves gabala īpašumtiesību un pieejamības jautājumus (ja partnerības projekta ietvaros paredzēta būvniecība);

1.3.3. ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;

1.4. partnerības projekta finanšu un ekonomisko analīzi:

1.4.1. partnerības projekta tehniskos parametrus un apjomus;

1.4.2. partnerības projekta tiešās izmaksas;

1.4.3. partnerības projekta netiešās izmaksas;

1.4.4. partnerības projekta finanšu ieguvumus;

1.4.5. partnerības projekta ekonomiskos ieguvumus;

1.4.6. partnerības projekta finanšu ekonomisko atdevi;

1.5. ieguldījumam atbilstošās vērtības novērtējumu;

1.6. partnerības projekta īstenošanas aktivitātes un laika grafiku.

2. Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes ietvaros izstrādātais partnerības iepirkuma līgums atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot koncesijas gadījumus.

3. Koncesijas piešķiršanas konkursa nolikums bez pretendentu atlases ietver šādu informāciju:

3.1. publiskā partnera un viņa pārstāvja nosaukumu (firmu), juridisko adresi un citus nepieciešamos rekvizītus;

3.2. pretendentu piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību;

3.3. prasības attiecībā uz pretendenta piedāvājuma derīguma termiņu, noformējumu un iesniegšanu, finanšu piedāvājuma formu, kā arī informāciju par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams;

3.4. pretendentu izslēgšanas nosacījumus, kā arī informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar izslēgšanas nosacījumiem;

3.5. prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības, kā arī informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām;

3.6. ziņas par koncesijas līguma priekšmetu, kurā norādītas būvdarbiem un pakalpojumiem noteiktās prasības, šo būvdarbu un pakalpojumu mērķis, to izpildes laiks un vieta un, ja nepieciešams, būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas metodes un resursi, kā arī darbu vai pakalpojumu kvalitātes līmenis;

3.7. vides un drošības aizsardzības nosacījumus (ja nepieciešams);

3.8. laikposmu, kurā plānots izskatīt piedāvājumus;

3.9. piedāvājuma vērtēšanas kritērijus, kā arī norādi, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus;

3.10. laiku un veidu, kā tiks paziņoti koncesijas procedūras rezultāti;

3.11. kādā gadījumā piedāvājumi tiek uzskatīti par neatbilstošiem nolikumam;

3.12. termiņu, kādā pēc rezultātu noteikšanas jāpanāk galīgā vienošanās ar koncesijas procedūras uzvarētāju par koncesijas līguma noslēgšanu;

3.13. koncesijas līguma projekta nosacījumus, kurus koncesijas līguma saskaņošanas laikā nedrīkst grozīt;

3.14. sakaru līdzekļus, ar kādiem notiks informācijas apmaiņa;

3.15. citu informāciju, ko publiskais partneris uzskata par nepieciešamu iekļaut nolikumā.

4. Ja koncesijas procedūrai piemēro konkursu ar pretendentu atlasi, papildus šā pielikuma 3.punktā minētajai informācijai nolikumā norāda:

4.1. laiku un vietu, kur pretendentam ir jāiesniedz pieteikums par gatavību piedalīties privātā partnera izvēles procedūrā;

4.2. iesniedzamo dokumentu un informācijas sarakstu;

4.3. kritērijus, kuriem jāatbilst pretendentam, lai tas tiktu aicināts iesniegt piedāvājumu;

4.4. vietu, laiku un kārtību, kādā atver pretendentu pieteikumus;

4.5. laikposmu, kurā plānots atlasīt pretendentus;

4.6. laiku un veidu, kādā tiks paziņoti pretendentu atlases rezultāti;

4.7. plānotais laika grafiks pārējo koncesijas procedūru veikšanai;

4.8. citu ar pretendentu atlasi saistītu informāciju;

4.9. ja koncesijas procedūrai piemēro konkursu ar pretendentu atlasi, nolikumā var ietvert nosacījumu, ka publiskais partneris patur tiesības pieprasīt iesniegt piedāvājumus tikai ierobežotam pretendentu skaitam, kuri vislabāk atbilst pretendentu atlases kritērijiem.

5. Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes ietvaros izstrādātais partnerības iepirkuma līgums ietver:

5.1. būvdarbu vai pakalpojumu apjomu, saturu un veidu, kurus apņēmies veikt privātais partneris, kā arī jebkurus citus nosacījumus, kas attiecas uz līguma priekšmetu;

5.2. līguma termiņu;

5.3. tiesību kopumu, ko publiskais partneris nodod privātajam partnerim;

5.4. līguma finansiālos nosacījumus;

5.5. publiskā partnera resursus, ko publiskais partneris nodod privātajam partnerim, šo resursu nodošanas kārtību un kārtību, kādā šie resursi tiek nodoti atpakaļ publiskajam partnerim līguma beigās;

5.6. pušu īpašuma tiesības uz mantu, kas tiks radīta, lietota, pārveidota, apsaimniekota, uzturēta vai nodrošināta vai kas tiks lietota pakalpojumu sniegšanai;

5.7. būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas termiņus un to pār­skatīšanas nosacījumus;

5.8. kārtību, kādā publiskā partnera resursi un atbilstoši līgumam jaunradītās vērtības tiks nodotas publiskajam partnerim, ja līgums beidzas pirms termiņa vai pēc līguma termiņa beigām;

5.9. ierobežojumus vai nosacījumus, kas attiecas uz izmaiņām privātā partnera pamatkapitālā vai attiecībā uz izšķirošo ietekmi privātā partnera komercsabiedrībā (vai jebkāda veida izmaiņām komercsabiedrībās, kurās privātajam partnerim ir izšķiroša ietekme);

5.10. riskus, ko publiskais partneris nodod privātajam partnerim;

5.11. maksājumus, ko puses maksā viena otrai, un to pārskatīšanas nosacījumus (ja tādi paredzēti);

5.12. tiesības (ja nepieciešams) privātajam partnerim iekasēt maksājumus no trešajām personām par jebkādiem pakalpojumiem, pakalpojumu saņēmēja maksājuma lielumu par attiecīgo pakalpojumu līguma darbības laikā, šo maksājumu pārskatīšanas nosacījumus;

5.13. privātā partnera pienākumus (ja nepieciešams) nodrošināt trešajām personām nepārtrauktu pieeju līguma laikā izmantotajam objektam vai sniegtajam pakalpojumam, kā arī pieejamības nosacījumus;

5.14. pušu tiesības līguma ietvaros nodot savas tiesības trešajām personām un apstākļus, kas šīs tiesības ierobežo;

5.15. nosacījumu, vai privātajam partnerim jāsniedz nodrošinājums par saistību izpildi un, ja jāsniedz, tad kādā apjomā;

5.16. nosacījumu, vai privātajam partnerim jāapdrošina ar līguma izpildi saistītas lietas, un, ja jāapdrošina, informāciju par to, kas jāapdrošina un kādā apjomā;

5.17. privātā partnera pienākumus attiecībā uz vides un kultūras pieminekļu aizsardzību (ja tas nepieciešams);

5.18. pušu pienākumus attiecībā uz līguma izpildei nepieciešamā nekustamā īpašuma, aprīkojuma un citas mantas nodrošināšanu, nodošanu vai iegādi un citus nosacījumus, kas attiecas uz šiem pienākumiem (ja tādi paredzēti);

5.19. kādā veidā publiskais partneris pārbaudīs līguma izpildi;

5.20. nepārvaramas varas gadījumus un pušu rīcību nepārvaramas varas apstākļos;

5.21. līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumus un procedūras līguma pirmstermiņa izbeigšanai, kompensāciju apmēru noteikšanas kārtību un šo kompensāciju izmaksas;

5.22. pušu strīdu risināšanas kārtību;

5.23. līguma nosacījumu pārskatīšanas periodiskumu, pieļaujamās robežas un kārtību;

5.24. līguma sasaisti ar jebkādiem citiem iepriekš noslēgtiem līgumiem (vai saistībām pret trešajām personām, ja tādas pastāv) un saistības, kas jāpārņem no šiem līgumiem;

5.25. apstākļus, kuriem iestājoties publiskais partneris vai finansētājs var pārņemt jebkuru privātā partnera pienākumu izpildi, lai nodrošinātu efektīvu un nepārtrauktu līgumā paredzēto pakalpojuma sniegšanu;

5.26. līguma grozīšanas gadījumus un kārtību;

5.27. citus nepieciešamos nosacījumus.

6. Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes ietvaros izstrādātais partnerības projekta dalībnieku līgums ietver:

6.1. sabiedrības pārvaldes struktūru;

6.2. lēmumu pieņemšanas kārtību;

6.3. sabiedrības komercdarbību un tās vadīšanu;

6.4. dalībnieku sapulces un peļņu;

6.5. sabiedrības finansēšanu;

6.6. kapitāla daļu nodošanu;

6.7. rīcību gadījumos, kad puses nespēj vienoties;

6.8. jaunu dalībnieku uzņemšanu;

6.9. dalībnieku izstāšanos;

6.10. līguma darbības termiņu (nedrīkst būt nenoteikts termiņš);

6.11. konfidencialitātes nosacījumus;

6.12. paziņojumus un vispārīgos jautājumus.

7. Šo noteikumu atbalstāmo aktivitāšu ietvaros veiktās apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera apmācības atbilst šādām prasībām:

7.1. apmācību dalībnieku skaitam, amatam un profesionālajai kvalifikācijai netiek noteiktas īpašas prasības, taču ieteicams nodrošināt apmācības speciālistiem šādās jomās: iepirkumu speciālists/jurists, finansists/ekonomists un arhitekts/inženiertehniskais speciālists;

7.2. apmācību materiāli sagatavoti elektroniski un papīra formā;

7.3. apmācību materiāla prezentācija ir sagatavota MS PowerPoint vai līdzīgā formātā;

7.4. apmācību beigās katrs dalībnieks aizpilda apmācību veicēju sagatavotu anketu, kurā sniedz vērtējumu par apmācību saturisko un organizatorisko kvalitāti;

7.5. apmācību beigās katram dalībniekam izsniedz dokumentu, kas apliecina, ka dalībnieks ir noklausījies attiecīgo kursu;

7.6. apmācības ietver:

7.6.1. detalizētu tās dokumentācijas prezentāciju, kas izstrādāta, īstenojot apakšprojekta atbalstāmās aktivitātes;

7.6.2. teoriju par valsts un privāto partnerību plānotā partnerības projekta nozarē;

7.6.3. partnerības projekta cikla aprakstu;

7.6.4. ieguldījumam atbilstošās vērtības noteikšanas metodiku;

7.6.5. risku novērtēšanas nepieciešamību un metodiku to ietekmes novērtēšanai;

7.6.6. līguma izstrādes nosacījumus.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
Valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomiskā pamatojuma prasības

1. Valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomisko pamatojumu iesniedz apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs, kurš pretendē uz programmas līdzfinansējuma saņemšanu atbalstāmajai aktivitātei, kas paredz valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izstrādi. Finanšu un ekonomisko pamatojumu izstrādā vai aktualizē ne agrāk kā gadu pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas programmas apsaimniekotājam.

2. Finanšu un ekonomiskajā pamatojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

2.1. situācijas raksturojumu un valsts un privātās partnerības projekta (turpmāk – partnerības projekts) nepieciešamības pamatojumu:

2.1.1. partnerības projekta atbilstību vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem;

2.1.2. partnerības projekta attīstībai nepieciešamā budžeta pieejamības analīzi;

2.1.3. partnerības projekta īstenotāja ieinteresētības un kapacitātes raksturojumu;

2.1.4. partnerības projekta sasniedzamo mērķu un rezultātu aprakstu;

2.2. iespējamo risinājumu analīzi:

2.2.1. iespējamo risinājumu uzskaitījumu;

2.2.2. katra risinājuma novērtējumu;

2.2.3. labākā risinājuma pamatojumu;

2.3. partnerības projekta īstenošanas tiesisko aspektu analīzi:

2.3.1. partnerības projekta īstenošanas un darbības tiesisko ietvaru;

2.3.2. apbūves gabala īpašumtiesību un pieejamības jautājumus;

2.3.3. ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;

2.4. partnerības projekta finanšu un ekonomisko analīzi:

2.4.1. partnerības projekta tehniskos parametrus un apjomus;

2.4.2. partnerības projekta tiešās izmaksas;

2.4.3. partnerības projekta netiešās izmaksas;

2.4.4. partnerības projekta finanšu ieguvumus;

2.4.5. partnerības projekta ekonomiskos ieguvumus;

2.4.6. partnerības projekta finanšu ekonomisko atdevi;

2.5. ieguldījumam atbilstošās vērtības novērtējumu;

2.6. partnerības projekta īstenošanas aktivitātes un laika grafiku.

3. Finanšu un ekonomiskajā pamatojumā aprēķinātā ieguldījumam atbilstošā vērtība partnerības projekta risinājumam ir augstāka par publiskā iepirkuma risinājumu, kas nav valsts un privātā partnerība, un ir lielāka par 0.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
KN364P5.JPG (50708 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
KN364P6.JPG (80548 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364

KN364P7_PAGE_1.JPG (182899 bytes)

KN364P7_PAGE_2.JPG (122468 bytes)KN364P7_PAGE_3.JPG (206473 bytes)

KN364P7_PAGE_4.JPG (87928 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Jā vai neattiecas

1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un tā sadarbības partneris/-i (ja ir)

1.1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikas ministrija, īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, vietējā vai rajona pašvaldība

1.2.

Apakšprojekta iesniegumā nav norādīts neviens apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja sadarbības partneris vai norādītais sadarbības partneris/-i ir cita Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, biedrība vai nodibinājums, vai cita juridiska persona, kas reģistrēta Latvijas Republikā, cita Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai pašvaldības iestāde, biedrība vai nodibinājums, vai juridiska persona, kas reģistrēta vai darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī

2.

Apakšprojekta iesniegums

2.1.

Apakšprojekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.2.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir iesniedzis ne vairāk kā divus apakšprojekta iesniegumus

2.3.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pretendē uz programmas līdzfinansējumu valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei vai pretendē uz programmas līdzfinansējumu valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izstrādei. Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomiskais pamatojums, un tas atbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām prasībām

2.4.

Ja apakšprojekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, tas ir noformēts atbilstoši šādām prasībām:

2.4.1.

ir iesniegts pieprasītais apakšprojekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, uz apakšprojekta iesnieguma oriģināla un kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī izvietots uzraksts ar lielajiem burtiem attiecīgi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”

2.4.2.

apakšprojekta iesnieguma oriģinālam pievienots kompaktdisks (CD) ar apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju XLS formātā un, ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pretendē uz programmas līdzfinansējumu valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas sagatavošanai, iesnieguma oriģinālam pievienotajā kompaktdiskā (CD) ir arī valsts un privātās partnerības projekta finanšu un ekonomiskā pamatojuma elektroniskā versija

2.4.3.

apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

2.4.4.

apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta datorrakstā

2.4.5.

apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā

2.4.6.

apakšprojekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

2.4.7.

apakšprojekta iesniegums (oriģināls un kopija) ir iesniegts dokumentu mapēs (A4 formātā, cietos vākos) ar caurauklotām un sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmējot, apzīmogojot ar apakšprojekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norādot informāciju par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu

2.4.8.

apakšprojekta iesniegumu ir parakstījusi apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā amatpersona

2.4.9.

ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, kas attiecas uz apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju un apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja sadarbības partneri/-iem (ja ir)

2.4.10.

papildus iesniedzamie dokumenti ir noformēti latviešu valodā vai, ja papildus iesniedzamais dokuments nav izdots latviešu valodā, tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, ir pievienots apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā

2.5.

Ja apakšprojekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta veidā, tas ir noformēts atbilstoši šādām prasībām:

2.5.1.

apakšprojekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā, izņemot apakšprojekta iesnieguma veidlapu, kas ir izstrādāta XLS formātā, un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām

2.5.2.

apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

2.5.3.

apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā

2.5.4.

apakšprojekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu pirms apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām

2.5.5.

apakšprojekta iesniegumu ir parakstījusi apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā amatpersona

2.5.6.

ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, kas attiecas uz apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju un sadarbības partneri/-iem (ja ir)

2.5.7.

papildus iesniedzamie dokumenti ir noformēti latviešu valodā vai, ja papildus iesniedzamais dokuments nav izdots latviešu valodā, tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, ir pievienots apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā

2.6.

Apakšprojekta iesniegumā pieprasītais programmas līdzfinansējums ir paredzēts programmas atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai, un tajā ir iekļautas tikai attiecināmās izmaksas

2.7.

Apakšprojekta finanšu aprēķins ir veikts Eiropas Savienības valstu vienotajā valūtā, un tas ir aritmētiski pareizs un precīzs

2.8.

Apakšprojekta iesniegumā pieprasītais programmas līdzfinansējums nepārsniedz 90 % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 250 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa un nav mazāks par:

EUR 30 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja apakšprojekta iesniedzējs pretendē uz programmas līdzfinansējumu finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei valsts un privātās partnerības projektam vai nav mazāks par

EUR 20 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja apakšprojekta iesniedzējs pretendē uz programmas līdzfinansējumu valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izstrādei

2.9.

Apakšprojekta netiešās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 10 % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām

2.10.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz 20 % no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera finansējuma daļas

2.11.

Ja apakšprojekta iesniegums ir iesniegts, lai pretendētu uz programmas līdzfinansējumu valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izstrādei, projekta iesniegumam ir pievienots projekta finanšu un ekonomiskais pamatojums, kurā aprēķinātā ieguldījumam atbilstošā vērtība valsts un privātās partnerības projekta risinājumam ir augstāka par publiskā iepirkuma risinājumu, kas nav valsts un privātā partnerība, un ir lielāka par 0.

2.12.

Apakšprojekta plānotais īstenošanas ilgums nepārsniedz 10 mēnešus no apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas dienas

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Kritērija apraksts

Punkti

Kritērija vērtējuma īpatsvars (%)

1.

Valsts un privātās partnerības projekta (partnerības projekta) atbilstība nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu mērķiem

Partnerības projekta mērķis neatbilst vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem vai neatbilst vietējā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, vai neatbilst vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem

0

15

Partnerības projekta mērķis atbilst vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem

1

Partnerības projekta mērķis atbilst gan vietējā, gan reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem

2

Partnerības projekta mērķis atbilst vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības
plānošanas dokumentiem

3

2.

Ietekme uz reģionālo attīstību*

Apakšprojekts neparedz sadarbības partneri, kas iesaistīts apakšprojekta aktivitāšu un plānotā partnerības projekta īstenošanā

0

20

Apakšprojektam ir viens sadarbības partneris, kas iesaistīts apakšprojekta aktivitāšu un plānotā partnerības projekta īstenošanā

1

Apakšprojektam ir divi sadarbības partneri, kas iesaistīti apakšprojekta aktivitāšu un plānotā partnerības projekta īstenošanā

2

Apakšprojektam ir vairāk nekā divi sadarbības partneri, kas iesaistīti apakšprojekta aktivitāšu un plānotā partnerības projekta īstenošanā

3

3.

Ir pamatota partnerības projekta nozīmība apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja problēmu risināšanai

Apakšprojekta iesniegumā nav noteikts, ka partnerības projekts ir nozīmīgs apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja problēmu risināšanā

0

25

Apakšprojekta iesniegumā nav precīzi noteikts, cik ilgā laikā partnerības projekts var atrisināt problēmas

1

Partnerības projekts piecos gados atrisinās problēmas

2

Partnerības projekts trijos gados atrisinās problēmas

3

4.

Partnerības projekta ietekme uz apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja nodrošināto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu

Uzlabojot infrastruktūru, netiks uzlabota pakalpojumu pieejamība

0

25

Tiks renovēta esošā infrastruktūra, kas nenodrošinās papildu pieejamību pakalpojumiem, bet uzlabos pakalpojumu kvalitāti

1

Tiks renovēta esošā infrastruktūra, kas uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

2

Tiks būvēta tikai jauna infrastruktūra, kas uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

3

5.

Pieredze

Nevienam no apakšprojekta vadībā iesaistītā personāla nav darba pieredzes partnerības projekta nozarē

0

15

Vismaz vienam no apakšprojekta vadībā iesaistītā personāla ir vairāk nekā viena gada darba pieredze partnerības projekta nozarē

1

Vismaz vienam no apakšprojekta vadībā iesaistītā personāla ir vairāk nekā triju gadu darba pieredze partnerības projekta nozarē

2

Vismaz vienam no apakšprojekta vadībā iesaistītā personāla ir vairāk nekā piecu gadu darba pieredze partnerības projekta nozarē

3

Maksimālais iespējamais vērtējums

15

100

Kopējais (katra kritērija) vērtējums: (Iegūtais vērtējums x vērtējuma īpatsvars) /100.

Piezīme. * Apakšprojekta īstenošanā kā sadarbības partneri tiek piesaistītas tiešās, pastarpinātās pārvaldes iestādes no administratīvās(-ajām) teritorijas(-ām) ārpus apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja administratīvās teritorijas. Ar administratīvo teritoriju saprot Latvijas teritorijas iedalījuma vienību, kurā valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības atbilstoši kompetencei īsteno pārvaldi. Ja apakšprojekta sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas īsteno pārvaldi visā Latvijā, tad tas tiek uzskatīts par sadarbības partneri ārpus apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja administratīvās teritorijas.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.364
Specifiskie vērtēšanas kritēriji
Nr. p.k.

Kritērijs

Kritērija apraksts

Punkti

Kritērija vērtējuma īpatsvars (%)

1.

Valsts un privātās partnerības veids

Plānotā valsts un privātā partnerība tiks īstenota sektora attīstībai, kas vairāk par 50 % tiek finansēta no gala lietotāju maksas

3

20

Plānotā valsts un privātā partnerība tiks īstenota sektora attīstībai, kas vairāk par 50 % tiek finansēta no publiskā sektora finanšu līdzekļiem

5

2.

Valsts un privātās partnerības projekta (partnerības projekta) īstenošanas gatavības stadija

Ir izstrādāts tikai apakšprojekta iesniegums

1

25

Ir izstrādāts partnerības projekta skiču vai tehniskais projekts un pievienots apakšprojekta iesniegumam

3

Ir izstrādāts partnerības projekta finanšu un ekonomiskais pamatojums, kurā aprēķinātā ieguldījumam atbilstošā vērtība partnerības projekta risinājumam ir augstāka par publiskā iepirkuma risinājumu, kas nav valsts un privātā partnerība, un ir lielāka par 0. Partnerības projekta finanšu un ekonomiskais pamatojums ir pievienots apakšprojekta iesniegumam

5

3.

Tirgus izpēte par potenciālajiem pretendentiem partnerības līguma slēgšanai

Tirgus izpēte nav veikta

0

20

Tirgus izpēte ir veikta, apakšprojekta iesnieguma veidlapā ir atsauksme par privātā sektora interesi un gatavību iesaistīties partnerības projektā, minot konkrētus privātā sektora pārstāvjus

3

Tirgus izpēte ir veikta un apakšprojekta iesniegumam ir pievienoti vismaz triju privātā sektora pārstāvju atbilstoši dokumenti, kas apliecina tā interesi un gatavību iesaistīties partnerības projektā

5

4.

Partnerības projekta multiplikatīvais efekts

Partnerības projekts ir saistīts tikai ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja risināmajām problēmām

1

15

Partnerības projekts var tikt attiecināts uz tās pašas tautsaimniecības nozares citiem labuma saņēmējiem (ministrijām, īpašu uzdevumu ministra sekretariātiem, vietējām vai rajona pašvaldībām)

3

Partnerības projekts var tikt attiecināts gan uz to pašu gan citām tautsaimniecības nozarēm

5

5.

Plānotais investīciju apjoms

Partnerības projekta investīciju apjoms nepārsniedz EUR 1 430 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa

1

10

Partnerības projekta investīciju apjoms ir no EUR 1 430 000 līdz EUR 7 140 000 ekvivalenta latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa

3

Partnerības projekta investīciju apjoms pārsniedz EUR 7 140 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa

5

6.

Ietekme uz iedzīvotājiem

Partnerības projekta investīciju apjoms neatstās ietekmi uz iedzīvotājiem

0

10

Partnerības projekta investīciju apjoms pozitīvi ietekmēs mazāk nekā 2 000 iedzīvotājus

2

Partnerības projekta investīciju apjoms pozitīvi ietekmēs no 2001 līdz 5 000 iedzīvotāju

3

Partnerības projekta investīciju apjoms pozitīvi ietekmēs no 5001 līdz 10 000 iedzīvotāju

4

Partnerības projekta investīciju apjoms pozitīvi ietekmēs vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju

5

Maksimālais iespējamais vērtējums

30

100

Kopējais (katra kritērija) vērtējums: (Iegūtais vērtējums x vērtējuma īpatsvars) /100.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
22.10.2010