Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.371

Rīgā 2008.gada 26.maijā (prot. Nr.33 32.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” (turpmāk – pasākums), lai īstenotu Rīcības programmu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam.

2. Pasākuma mērķis ir uzlabot zvejas produktu izkraušanai un uzglabā­šanai nepieciešamo infrastruktūru ostās, kā arī nodrošināt kvalitatīvus ostas pakalpojumus zvejniekiem. Pasākuma aktivitātēm nav komerciāla rakstura.

3. Pasākuma īstenošanas vieta ir zvejas ostas un zivju izkraušanas vietas Latvijas teritorijā, izņemot iekšējos ūdeņos esošās.

3.1 Šo noteikumu izpratnē zvejas osta ir osta vai tās daļa, ko izmanto vai paredzēts izmantot galvenokārt zvejniecībai.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.910 redakcijā)

4. Pieteikšanās publiskajam atbalstam, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un atbalsta pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.910 redakcijā)

5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. biedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, kurā ne mazāk kā piecu biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība vai ar to saistītie pakalpojumi;

5.2. pašvaldība;

5.3. valsts vai pašvaldības atvasināta publiska juridiskā persona.

6. Pasākumā atbalsta:

6.1. zivju izkraušanas un zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu un infrastruktūras rekonstrukciju un modernizāciju, tai skaitā jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kā arī zvejas darbību datorizētas pārvaldības nodrošināšanu un zivju tirdzniecības (izsoles) vietu izveidi;

6.2. zvejas kuģu uzturēšanas un remonta iekārtu iegādi un uzstādīšanu, kā arī remonta un uzturēšanas būvju rekonstrukciju.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.650 redakcijā)

7. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi.

7.1 Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta preten­dents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu.

(MK 28.10.2008. noteikumu Nr.902 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

8. (Svītrots ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984)

9. (Svītrots ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984)

10. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniski saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu iesniedz šādus dokumentus (iesnie­dzot elektroniski, dokumentu oriģinālus neuzrāda):

10.1. ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā biedrība:

10.1.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (vienu projekta iesnieguma eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā));

10.1.2. biedrības statūtu apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu);

10.1.3. (svītrots ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984);

10.1.4. (svītrots ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984);

10.1.5. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

10.1.6. (svītrots ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984);

10.1.7. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;

10.2. ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētā paš­valdība:

10.2.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (vienu projekta iesnieguma eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā));

10.2.2. pašvaldības domes (padomes) lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus. Ja paredzēts ņemt aizņēmumu, norāda aizņēmuma izņemšanas laika grafiku;

10.2.3. (svītrots ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984);

10.3. ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētā juridiskā persona:

10.3.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (vienu projekta iesnieguma eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā));

10.3.2. pārvaldes lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

10.3.3. (svītrots ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984);

10.3.4. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;

10.4. papildus šo noteikumu 10.1., 10.2. vai 10.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem atbalsta pretendents iesniedz:

10.4.1. (svītrots ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984);

10.4.2. iegādājoties pamatlīdzekļus, – ja šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents projektu īsteno uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā, tas iesniedz dokumentu, kas saskaņā ar likumu "Par ostām" apliecina zemes nodošanu atbalsta pretendenta valdījumā (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu));

10.4.3. ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, papildus iesniedz:

10.4.3.1. dokumentu, kas saskaņā ar likumu "Par ostām" apliecina zemes nodošanu atbalsta pretendenta valdījumā (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), – ja šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents projektu īsteno uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā;

10.4.3.2. plānošanas un arhitektūras uzdevumu (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja iesniegšanas dienā nav apstiprināta tehniskā projekta;

10.4.3.3. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, kopā ar projekta iesnie­gumu iesniedz apliecinājuma kartes un ieceres dokumentāciju (minēto dokumentu apliecinātas kopijas (uzrāda oriģinālus)). Ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

10.4.3.4. iegādājoties būvmateriālus, – akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu), bet, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

10.4.3.5. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai apliecinātu tā kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

10.4.3.6. būvatļauju (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja iesnieg­šanas dienā ir tehniskais projekts;

10.4.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvniecības un iepirkuma dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

10.4.5. ja investīcijas paredzētas zvejas produktu izkraušanas vietās – Pār­tikas un veterinārā dienesta izsniegtas zvejas produktu izkraušanas vietas reģistrācijas apliecību (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu));

10.4.6. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(Grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.902; MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.910; MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.650)

10.1 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu parādiem un informāciju par darījumu atbilstību šo noteikumu 15.5.1 apakšpunktā noteiktajām prasībām.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.666 redakcijā)

10.2 Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā, un to apliecina zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, izņemot šo noteikumu 10.4.2. un 10.4.3.1.apakšpunktā minētos gadījumus.

(MK 19.10.2010. noteikumu Nr.984 redakcijā)

10.3 Ja šo noteikumu 10.1.7. un 10.3.4.apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā ietver nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.650 redakcijā)

11. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 2.pielikumā. Ja projekti pēc atlases kritērijiem saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kura projekts tiek īstenots ostā ar lielāko reģistrēto zvejas kuģu skaitu.

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

12. Publiskā atbalsta apmērs ir 90 % no projekta attiecināmajām izmak­sām. Peļņu, kas iegūta projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā, atskaita no publiskā finansējuma daļas. Atbalsta pretendents grāmatvedības uzskaitē nodala ieņēmumus, izdevumus un peļņu, kas radusies projekta rezultātā.

12.1 Publiskā atbalsta apmērs vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, ir 40 %.

(MK 28.10.2008. noteikumu Nr.902 redakcijā)

13. 2007.–2013.gada plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz 4 268 616 euro.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.523)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

14. Publiskais finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajām tirgus izmaksām.

15. Pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

15.1. jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas esošajās ostās, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:

15.1.1. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.650);

15.1.2. zivju izsoles tirgus vietām nepieciešamās būves;

15.2. rekonstrukcijas izmaksas ostās, pamatojoties uz līgumiem ar treša­jām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:

15.2.1. remonta un uzturēšanas būvju rekonstrukcija;

15.2.2. zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietas rekonstrukcija;

15.2.3. būvju rekonstrukcija, kas paredzētas zivju izkraušanas nodrošinā­šanai, tajā skaitā laipu un slīpsliedņu būve un vinču uzstādīšana;

15.2.4. zvejnieku vajadzībām nepieciešamo infrastruktūras elementu re­konstrukcija;

15.2.5. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.650);

15.3. jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana:

15.3.1. dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas un aizvadīšanas un elektropadeves iekārtas un sistēmas;

15.3.2. kravu celšanas un kraušanas tehnika, zivju izkraušanas iekārtas un aprīkojums;

15.3.3. zivju šķirošanas iekārtas, kastu un konteineru mazgāšanas iekārtas un aprīkojums;

15.3.4. taras iegāde apmaiņas servisa nodrošināšanai;

15.3.5. ledus izgatavošanas iekārtas, aukstuma iekārtas, agregāti un aprīkojums;

15.3.6. zivju atvēsināšanas mobilās kameras;

15.3.7. zivju izsoles tirgus vietu aprīkojums un iekārtas;

15.3.8. iekārtas atkritumu glabāšanai un apsaimniekošanai;

15.3.9. aprīkojums zvejas darbību datorizētai pārvaldībai;

15.3.10. zvejas kuģu uzturēšanas un remonta ierīces mazajās ostās;

15.4. jaunu būvniecības materiālu iegāde saskaņā ar tehnisko projektu;

15.5. (svītrots ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.902);

15.5.1 ja atbalsta pretendents ir biedrība – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā;

15.6. vispārējās izmaksas (tostarp arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no pārējo šo noteikumu 15.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 15.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.666; MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.984; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.650)

16. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām. Publisko finansējumu par iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un attiecīgu minēto faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

17. Būvējot jaunas būves vai rekonstruējot esošās, maksimālās attiecinā­mās izmaksas attiecīgajiem būvju tipiem, no kuriem aprēķina publisko finan­sējumu, ir noteiktas šo noteikumu 3.pielikumā.

18. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā iekļauj visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tai skaitā iekšējos un ārējos ūdensvadus, iekšējo un ārējo kanalizāciju, iekšējo un ārējo elektroapgādi un ventilācijas un apkures sistēmas, bet neiekļauj iekārtu izmaksas.

19. Ja projektā paredzētās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmak­sas, izmaksu starpību pilnībā sedz atbalsta pretendents.

20. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tieši saistītas ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

21. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesais­tītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 % no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

21.1. administratīvo telpu būvniecība vai rekonstrukcija;

21.2. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošana;

21.3. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot video novērošanas sistēmas;

21.4. personāla atpūtas telpu ierīkošana;

21.5. palīgtelpu ierīkošana, pamatojot to funkcionālo izmantošanu;

21.6. teritorijas labiekārtošana, kas ietver teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma izveidošanu, zāliena ierīkošanu, ārējo apgaismošanu un žoga izbūvi.

22. (Svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.650)

23. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

23.1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

23.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

23.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

23.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

23.5. būvju uzturēšanas izmaksas;

23.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

23.7. atlīdzība personālam;

23.8. vispārīgas nozīmes transportlīdzekļu izmaksas;

23.9. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

23.10. saldētavu būvniecība un rekonstrukcija zivju saldēšanai ostas teritorijā, tai skaitā būvju būvniecība un rekonstrukcija izkrauto zivju uzglabāšanai un pirmapstrādes nodrošināšanai;

23.11. zivju apstrādes uzņēmumu būvniecība un rekonstrukcija ostas teritorijā;

23.12. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2006.ga­da 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu;

23.13. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtu darbu izmaksas.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.650)

24. Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību minimālajām higiēnas prasībām (ja prasība attiecas uz atbalsta saņēmēju).

24.1 Atbalsta saņēmējs vienlaikus ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (4.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums).

(MK 19.10.2010. noteikumu Nr.984 redakcijā)

24.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.910 redakcijā)

25. Zemkopības ministrija pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par ostā reģistrēto zvejas kuģu skaitu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1516 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 20.07.2010. noteikumu Nr.666 redakcijā)

26. Šo noteikumu 15.5.1 apakšpunkta nosacījumus piemēro arī jau apstiprinātiem projektu iesniegumiem. Ja atbalsta saņēmējs ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par īstenoto projektu vai tā daļu, tas līdz 2011.gada 31.decembrim var iesniegt dienestā projekta iesnieguma grozījumus par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu attiecināmajās izmaksās. Ja atbalsta saņēmēja darījumi atbilst šo noteikumu 15.5.1 apakšpunktā noteiktajām prasībām, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma grozījumu apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.371

(Pielikums MK 19.10.2010. noteikumu Nr.984 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.650; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.523)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.371

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.650 redakcijā)

Projektu atlases kritēriji

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits

1.

Attiecināmās izmaksas Dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas un aizvadīšanas sistēmu ierīkošana

10

Pārējie projekti

0

2.

Atbalsta pretendents Biedrība

10

Biedrības biedriem 2012.gada 1.janvārī piešķirtās nozvejas kvotas īpatsvars no Latvijai noteiktās Baltijas jūrā kopējās pieļaujamās nozvejas*

Par katru 1 % papildus 0,2 punkti

Cits

0

Piezīme. * Visas sugas, kurām piešķirtas nozvejas kvotas, izņemot lašus.

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.371
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai būvniecības, rekonstrukcijas un vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem (bez PVN)

(Pielikums MK 06.08.2013. noteikumu Nr.523 redakcijā)

Nr.
p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūve

Rekonstrukcija

Vienkāršotā rekonstrukcija

1.

Saldētava

euro/m2*

499

385

235

2.

Noliktava

euro/m3

65

45

36

3.

Citas būves (izņemot molus un piestātnes)

euro/m2*

100

65

50

Piezīme. * Euro par kopējās būves grīdas platības kvadrātmetru.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.371
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem

(Pielikums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.910 redakcijā)

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma “Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” ietvaros

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “Pārskats iesniegts” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.371

(Pielikums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.910 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.523)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem
pēc projekta īstenošanas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā
“Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”

par _______ .gadu

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “Pārskats iesniegts” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

01.01.2014