Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Daugavpilī 2008.gada 24.aprīlī (prot. Nr.8, 27.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 "Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 2.punktu

 

Veikt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 "Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi":

1. Saistošo noteikumu 1.2.punktā: izslēgt vārdus "saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.04.1997. noteikumiem Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām"".

2. Visā saistošo noteikumu tekstā: aizstāt vārdus "Daugavpils pilsētas PU "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (turpmāk tekstā - DZuKSU")" ar vārdiem "Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa (turpmāk tekstā - KSN)".

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: "Peldvietu labiekārtošanas projektus zemes īpašnieks vai valdītājs saskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi".

4. Saistošo noteikumu 2.8.2.apakšpunktā: izslēgt vārdus "ar straumes ātrumu, kas nepārsniedz 0,5 m/s)".

5. Izteikt saistošo noteikumu 2.8.4.apakš­punktu šādā redakcijā: "Ja peldvieta ir ierīkota netekošā ūdenstilpē un tās platība pārsniedz 10 m2, attiecīgajā ūdenstilpnē nav pieļaujama kanalizācijas ūdeņu novadīšana un ūdensputnu audzēšana".

6. Saistošo noteikumu 3.15.punktā: aizstāt vārdus "no Reģionālā vides veselības centra " ar vārdiem "no Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra"".

7. Saistošo noteikumu 3.16.punktā: izteikt pēdējo teikumu šādā redakcijā: "Bīstamu piesārņojumu gadījumā paziņot Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei".

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.17.12.apakšpunktu šādā redakcijā: "peldēties tālāk par peldvietās izvietotajām norobežojošām zīmēm (bojām)".

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.17.13.apakšpunktu šādā redakcijā: "peldēties laikā, kad pludmalē ir izvietota informācija "peldēties nav atļauts"".

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.17.14.apakšpunktu šādā redakcijā: "peldēties bērniem vecumā līdz 12 gadiem bez vecāku uzraudzības".

11. Saistošo noteikumu 4.2.punktā: aizstāt vārdus "LR MK 11.08.1998. noteikumu Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi" 2.pielikumā noteiktajiem ūdens kvalitātes rādītājiem" ar vārdiem "prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti".

12. Izteikt saistošo noteikumu 4.4.punktu šādā redakcijā: "Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā".

13. Saistošo noteikumu 5.2.punktā aizstāt vārdu "izpilddirektors" ar vārdiem "Pašvaldības policija".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode