Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.09.2010. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.287

Rīgā 2008.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 20.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Akadēmiskie pētījumi” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Akadēmiskie pētījumi” (turpmāk – grantu shēma) apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu, kurā ietverti apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

2. Grantu shēmas apsaimniekotājs ir starpniekinstitūcijas pārraudzībā esošā valsts aģentūra "Valsts izglītības attīstības aģentūra" (turpmāk – apsaimniekotājs).

(Grozīts ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.813)

3. Grantu shēmas mērķis ir sniegt ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā, izglītībā un pētniecībā, atbalstot zinātniskus pētījumus, kā arī veicinot pētniecisku sadarbību un partnerības veidošanu starp Latvijas Republiku un Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm – Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju (turpmāk – EEZ un EBTA valstis) – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta prioritātēs “Vides aizsardzība”, “Ilgtspējīga attīstība”, “Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana”, “Veselība”, “Bērni ar īpašām vajadzībām” un “Cilvēkresursu attīstība un izglītība”.

4. Grantu shēmas apakšprojektu atklātajam konkursam pieejamo līdzfinansējumu (turpmāk – grantu shēmas līdzfinansējums) veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta finansējums.

5. Grantu shēmas apakšprojektu veidi ir:

5.1. fundamentālais pētījums – eksperimentālais un teorētiskais darbs, kura mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par parādību būtību un novērot faktus bez īpaša nolūka tos praktiski izmantot;

5.2. lietišķais pētījums – eksperimentālais un teorētiskais darbs, kura mērķis ir uz zinātnisku ideju un sasniegumu bāzes radīt jaunas izstrādnes un tehnoloģijas vai pilnveidot esošās tehnoloģijas.

II. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneris

6. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija.

7. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs izstrādā apakšprojekta iesniegumu un īsteno apakšprojektu patstāvīgi vai piesaistot sadarbības partneri vai partnerus. Sadarbības partneris ir Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija vai EEZ un EBTA valsts zinātniskā institūcija.

8. Sadarbības partneris apakšprojektā ir tiešais partneris, kas tieši iesaistīts apakšprojekta īstenošanā, vai finanšu partneris, kas piedalās apakšprojekta finansēšanā.

9. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību apakšprojekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un apakšprojekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām, kas neierobežo apakšprojekta rezultātu brīvu izmantošanu.

10. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs paraksta apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājumu (1.pielikums).

11. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam katrā atklāta konkursa kārtā ir tiesības iesniegt neierobežotu apakšprojektu iesniegumu skaitu, ja iesniedzējs pamato, ka spēs izpildīt šo noteikumu 1.pielikumā minētās prasības un nodrošināt, lai vienā apakšprojektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos apakšprojektos.

12. Ja apsaimniekotājs konstatē, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs vai sadarbības partneris (ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu) apzināti vai nolaidības dēļ sniedz nepatiesas ziņas, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam liedz iespēju saņemt grantu shēmas līdzfinansējumu.

III. Apakšprojekta finansēšana

13. Apakšprojektu finansē no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un tā sadarbības partnera līdzekļiem (ja apakšprojektā ir iesaistīts finanšu partneris) un līdzfinansē no grantu shēmas līdzfinansējuma līdzekļiem. Grantu shēmas kopējais apakšprojektiem pieejamais grantu shēmas līdzfinansējums ir EUR 471 780 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa. Līdzfinansējums ir sadalīts atklāta konkursa divās kārtās:

13.1. pirmajā kārtā – EUR 172 169 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa. Ja finansējums ir atlicis no pirmās kārtas, to pārnes uz otro kārtu;

13.2. otrajā kārtā – EUR 299 611 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

(MK 31.08.2010. noteikumu Nr.813 redakcijā)

14. Minimālais apakšprojektam pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums ir EUR 10 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa. Maksimālais apakšprojektam pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums ir EUR 30 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

15. Apakšprojektam pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums nepārsniedz 90 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera (ja apakš­projektā ir iesaistīts finanšu partneris) kopējais finansējums nav mazāks par 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

16. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera (ja apakšprojektā ir iesaistīts finanšu partneris) kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz 50 % no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja kopējā finansējuma un nepārsniedz 20 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

17. Apakšprojekta finanšu aprēķinus veic Eiropas Savienības vienotajā valūtā.

18. Ja apakšprojekta īstenošanas gaitā apakšprojekta kopējās izmaksas pārsniedz maksimālo apakšprojektam piešķirto grantu shēmas līdzfinansējumu, starpību sedz no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja līdzekļiem.

IV. Apakšprojekta avansa maksājumi

19. Apakšprojektam var piešķirt avansa maksājumu līdz 40 % apmērā no kopējās apakšprojektam piešķirtās summas. Avansu izmaksā pēc apakšprojekta ieviešanas līguma parakstīšanas starp apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju un apsaimniekotāju.

20. Apsaimniekotājs pēc apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja apakšprojekta starpposma pārskata apstiprināšanas par apakšprojekta finansējuma izlietojumu izmaksā 40 % no apakšprojektam kopējā piešķirtā grantu shēmas līdzfinansējuma (starpposmu pārskata iesniegšanas kārtību nosaka apakšprojekta ieviešanas līgumā).

21. Atlikušo maksājuma daļu, kas ir ne mazāka kā 20 % no apakšprojektam kopējā piešķirtā grantu shēmas līdzfinansējuma, apsaimniekotājs izmaksā, kad tas ir apstiprinājis apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja noslēguma pārskatu par apakšprojekta finansējuma izlietojumu.

V. Apakšprojekta izmaksas

22. Grantu shēmas līdzfinansējuma apmēru apakšprojektam aprēķina, ņemot vērā attiecināmās izmaksas.

23. Apakšprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās apakšprojekta ieviešanas līguma darbības laikā un:

23.1. ir nepieciešamas apakšprojekta aktivitāšu īstenošanai, un ir paredzētas apstiprinātajā apakšprojekta iesniegumā, kā arī ir veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības principu, tai skaitā ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus;

23.2. ir veiktas, un iegrāmatotas līdzfinansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli.

24. Attiecināmās izmaksas ir:

24.1. darba alga apakšprojekta vadītājam un izpildītājiem (tai skaitā nodokļi un citi obligātie maksājumi);

24.2. izdevumi materiāltehniskajam nodrošinājumam (piemēram, aparatūra, materiāli, ķimikālijas un cits materiāltehniskais nodrošinājums, kura nepieciešamība ir tieši saistīta ar apakšprojekta mērķa sasniegšanu);

24.3. izdevumi komandējumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām komandējumu izdevumu normām;

24.4. izdevumi zinātniskās institūcijas infrastruktūras uzturēšanai, ja tā ir tieši saistīta ar apakšprojekta mērķu sasniegšanu;

24.5. ieguldījumi natūrā, ko veido iekārtu vai materiālu piešķīrums, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs, kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt un auditēt;

24.6. maksa par bankas konta atvēršanu un apkalpošanu, ja apakšprojekta vajadzībām konts nav atvērts Valsts kasē.

25. Neattiecināmās izmaksas ir:

25.1. nodrošinājuma izmaksas nākotnes zaudējumiem vai parādu segšanai;

25.2. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

25.3. nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

25.4. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja apakšprojekta finansējuma saņēmējam ir tiesības to saņemt atpakaļ;

25.5. izmaksas, kas tika segtas no citiem finanšu avotiem;

25.6. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem, valūtas maiņas komisijas maksas un ar to saistīti zaudējumi;

25.7. tiesāšanās izdevumi un naudas sodi;

25.8. pārējās apakšprojekta izmaksas, kas nav attiecināmas, tajā skaitā tās izmaksas, kas saistītas ar apakšprojekta iesnieguma izstrādāšanu.

VI. Apakšprojekta īstenošanas termiņi un vieta

26. Apakšprojekta īstenošanas termiņi ir šādi:

26.1. 2008.gadā iesniegtajiem apakšprojektu iesniegumiem – no 12 mēnešiem līdz 24 mēnešiem no apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas dienas. Visas apakšprojekta aktivitātes īsteno un visus maksājumus veic līdz 2010.gada 30.oktobrim;

26.2. 2009.gadā iesniegtajiem apakšprojektu iesniegumiem – 12 mēneši no apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas dienas. Visas apakšprojekta aktivitātes īsteno un visus maksājumus veic līdz 2010.gada 30.oktobrim.

27. Apakšprojekta aktivitātes īsteno Latvijas Republikā. Dažas apakšprojekta aktivitātes (pētījumu koordinācija ar partneriem, literatūras izpēte, specifiskie eksperimenti) var īstenot EEZ un EBTA valstīs, ja tas nodrošina šo noteikumu 3.punktā minēto mērķu sasniegšanu.

VII. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība

28. Atklātu konkursu īsteno divās kārtās – 2008.gada aprīlī un 2009.gada aprīlī. Ja finansējums ir atlicis no pirmās kārtas, to pārnes uz otro kārtu. Ja finansējums ir atlicis no otrās kārtas, 2009.gada augustā rīko papildu (trešo) kārtu.

29. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu par katru konkursa kārtu atsevišķi, ievietojot sludinājumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Zinātnes Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.apa.gov.lv), starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

30. Apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņš atklāta konkursa attiecīgajā kārtā ir trīs mēneši no atklāta konkursa attiecīgās kārtas izsludināšanas dienas. Atklāta konkursa attiecīgās kārtas sludinājumā norāda apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņu un apsaimniekotāja adresi.

VIII. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

31. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs sagatavo apakšprojekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) latviešu valodā, aizpildot apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā (pieejama apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.apa.gov.lv)).

32. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus:

32.1. detalizēts budžets (3.pielikums);

32.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums uz apakšprojekta iesniedzēja institūcijas veidlapas;

32.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecināta zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecības kopija;

32.4. finansējuma apliecinājums (4.pielikums);

32.5. ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir kapitālsabiedrība vai nevalstiskā organizācija, – izziņa par apakšprojektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ko izsniegusi institūcija, kura pēc apakšprojekta apstiprināšanas nodrošinās apakšprojekta īstenošanai nepieciešamos kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt). Izziņā norāda piešķiramā finansējuma apmēru;

32.6. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja publikāciju saraksts par pēdējiem trim gadiem, norādot publikācijas nosaukumu, autoru, gadu, žurnāla nosaukumu, numuru un lappusi (norādīt ne vairāk kā 30 publikācijas);

32.7. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja starptautisko projektu saraksts par pēdējiem trim gadiem;

32.8. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja aizstāvēto disertāciju saraksts, norādot disertācijas nosaukumu, doktorantu, iegūto grādu un gadu;

32.9. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja saņemto patentu un apstiprināto patentu pieteikumu saraksts, norādot patenta pilno nosaukumu, autoru, gadu, numuru un valsti;

32.10. apakšprojekta vadītāja un izpildītāju dzīves gaitu apraksti (Curriculum Vitae (CV));

32.11. jebkuri citi dokumenti, kurus apakš­projekta iesnieguma iesniedzējs papildus pievieno apakšprojekta iesniegumam, lai pamatotu un papildinātu apakšprojekta iesnieguma veidlapā minēto informāciju.

33. Ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs par katru sadarbības partneri, kas norādīts apakšprojekta iesnieguma veidlapas 2.5.apakšpunktā, apakšprojekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus:

33.1. sadarbības partnera apliecināta zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecības kopija vai tai ekvivalenta dokumenta kopija un tās tulkojums latviešu valodā (ja sadarbības partneris ir reģistrēts vienā no EEZ un EBTA valstīm);

33.2. sadarbības partnera parakstīts partnerības apliecinājums apakšprojektam (5.pielikums). Ja sadarbības partneris ir Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija, partnerības apliecinājumu sniedz latviešu valodā. Ja sadarbības partneris ir EEZ un EBTA valsts zinātniskā institūcija, partnerības apliecinājumu sniedz angļu valodā;

33.3. ja sadarbības partneris ir kapitālsabiedrība vai nevalstiskā organizācija, kas ir iesaistīta apakšprojekta finansēšanā, – izziņa par apakšprojektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ko izsniegusi institūcija, kura pēc apakšprojekta apstiprināšanas nodrošinās tā īstenošanai nepieciešamos kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt). Izziņā norāda piešķiramā finansējuma apmēru;

33.4. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera rakstiska vienošanās par pušu atbildību apakšprojekta ieviešanā, ieguldījuma apmēru un apakšprojekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām.

34. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz aizpildītu apakšprojekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 32.punktā minētos pielikumus, kā arī 33.punktā minētos nepieciešamos pielikumus (ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu) divos eksemplāros – oriģinālu un vienu kopiju, uz apakšprojekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot “oriģināls” un “kopija”. Apakšprojekta iesnieguma veidlapu iesniedz arī elektroniski kompaktdiskā (CD) vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi eez@apa.lv.

35. Apakšprojekta iesnieguma oriģinālu un kopiju noformē atbilstoši lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Dokumenti ir sanumurēti, cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums.

36. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesniegumu apsaimniekotājam iesniedz personīgi vai nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi eez@apa.lv, vai nosūta pa pastu, uz aploksnes norādot:

36.1. adresātu – Akadēmisko programmu aģentūra – un atklāta konkursa attiecīgās kārtas sludinājumā norādītā apsaimniekotāja adresi;

36.2. norādi “Grantu shēma “Akadēmiskie pētījumi””;

36.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un adresi;

36.4. norādi “Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.

37. Ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz apakšprojekta iesniegumu elektroniski, apakšprojekta iesnieguma veidlapu un nepieciešamos papildu dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

38. Apsaimniekotājs izskata tos apakšprojektu iesniegumus, kuri ir iesniegti apsaimniekotājam vai nodoti pasta iestādei līdz atklāta konkursa attiecīgās kārtas sludinājumā norādītajam termiņam:

38.1. ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu uzskata apsaimniekotāja zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku;

38.2. ja apakšprojekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

38.3. ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot apsaimniekotāja pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam jāpierāda, ka apakšprojekta iesniegums ir nosūtīts pirms apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja apsaimniekotājs apgalvo, ka apakšprojekta iesniegums nav saņemts, apgalvojumu pamato.

39. Apakšprojekta iesniegumu nepieņem, ja tas saņemts pēc apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minēto gadījumu, kad apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs var pierādīt, ka apakš­projekta iesniegums ir elektroniski nosūtīts pirms noteiktā termiņa beigām.

40. Apakšprojekta iesniegumu, kas saņemts pēc apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, neatver, un apsaimniekotājs informē apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju par vietu un laiku, kad apakšprojekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

IX. Apakšprojektu iesniegumu izvērtēšana

41. Apakšprojektu iesniegumus vērtē divos posmos:

41.1. apakšprojektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem (6.pielikums);

41.2. apakšprojektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (7.pielikums).

42. Apsaimniekotājs:

42.1. reģistrē apakšprojektu iesniegumus to iesniegšanas secībā;

42.2. atver apakšprojektu iesniegumus un katram apakšprojekta iesniegumam piešķir identifikācijas numuru;

42.3. novērtē apakšprojektu iesniegumus atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

43. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs pēc administratīvās vērtēšanas rakstiski pieprasa apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam precizēt apakšprojekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju, nosūtot pieprasījumu pa pastu un uz apakšprojekta iesnieguma veidlapā norādīto faksa numuru.

44. Ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs divu darbdienu laikā pēc apsaimniekotāja pieprasījuma saņemšanas iesniedz nepieciešamo papildu informāciju, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs), apakšprojekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti.

45. Ja pēc atkārtotas administratīvās vērtēšanas apakšprojekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās vērtēšanas kritērijam vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs divu darbdienu laikā (pasta zīmogs) pēc apsaimniekotāja pieprasījuma saņemšanas nav iesniedzis nepieciešamo papildu informāciju, apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju, norādot attiecīgo administratīvās vērtēšanas kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.

46. Apakšprojektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs nodod atklāta konkursa apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisijai (turpmāk – komisija) apakšprojektu iesniegumu izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

47. Apsaimniekotājs izstrādā komisijas nolikumu. Nolikumā nosaka komisijas izveidošanas un darbības kārtību. Komisijas sastāvā ir viens starpniekinstitūcijas pārstāvis, viens pārstāvis no Latvijas Zinātnes padomes un viens pārstāvis no Latvijas Zinātņu akadēmijas. Komisijas sastāvu apstiprina starpniekinstitūcija. Vērtēšanas komisijas darbā novērotāja statusā var piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Finanšu instrumentu biroja, nevalstisko organizāciju vai vadošās iestādes pārstāvji.

48. Komisijas darbam piesaista trīs neatkarīgus ekspertus. Apsaimniekotājs pēc nejaušības principa izvēlas neatkarīgus ekspertus no Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzes. Neatkarīgais eksperts ir noteiktā zinātnes nozarē strādājošs zinātnieks, kura kvalifikāciju apliecina zinātniskas publikācijas un aktīva darbība pētniecības projektos vai programmās.

49. Apakšprojektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, neatkarīgie eksperti vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru apakšprojekta iesniegumu aizpildot kvalitātes vērtēšanas veidlapu.

50. Eksperts aizpildītās kvalitātes vērtēšanas veidlapas iesniedz komisijai.

X. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

51. Pēc neatkarīgo ekspertu vērtējumu saņemšanas komisija:

51.1. veic apakšprojektu iesniegumu salīdzinošu analīzi. Ja ekspertu vērtējumi atšķiras vairāk nekā par 50 procentiem, uzaicina ekspertus uz ekspertu diskusiju, lai vienotos par apakšprojekta iesnieguma vērtējumu;

51.2. izskaitļo vidējo vērtējumu katram apakšprojekta iesniegumam, izveido apakš­projektu iesniegumu sarakstu atbilstoši iegūtajam vidējam punktu skaitam dilstošā secībā (turpmāk – saraksts) un iesniedz to apsaimniekotājam;

51.3. sagatavo un iesniedz apsaimniekotājam atzinumu par atbalstāmo apakšprojektu iesniegumu ieteikšanu apstiprināšanai.

52. Pamatojoties uz komisijas iesniegto sarakstu un atzinumu, apsaimniekotājs pieņem lēmumu par katra apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja vairāki apakšprojektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, apsaimniekotājs atbalsta apakšprojekta iesniegumu, kurā ir paredzēts lielāks partnerību skaits ar EEZ un EBTA valstu zinātniskajām institūcijām. Ja vairāki apakšprojektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu un tajos ir paredzēts vienāds partnerību skaits ar EEZ un EBTA valstu zinātniskajām institūcijām, apsaimniekotājs atbalsta apakšprojekta iesniegumu no tā Latvijas plānošanas reģiona, no kura atklāta konkursa attiecīgajā kārtā ir saņemts mazāks apakšprojektu iesniegumu skaits.

53. Lai nodrošinātu savlaicīgu un atbilstošu apakšprojektu ieviešanu, apsaimniekotājs var pieņemt lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja tiks izpildītas šādas prasības:

53.1. precizēt apakšprojekta ieviešanas laika grafiku;

53.2. precizēt apakšprojekta iesnieguma budžetu un finanses, ja ir pieļautas aritmētiskas kļūdas;

53.3. atskaitīt no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām izmaksas, kas šo noteikumu 24.punktā noteiktas kā neattiecināmas.

54. Šo noteikumu 53.punktā minētie precizējumi kopējo apakšprojekta iesnieguma vērtējumu punktu skalā nemaina.

55. Apsaimniekotājs lēmumu par apakš­projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā noteiktajā termiņā. Par apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienu pieņem atklāta konkursa sludinājumā norādīto apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu.

56. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu rakstiski paziņo apakšprojektu iesniegumu iesniedzējiem atklāta konkursa attiecīgās kārtas rezultātus.

57. Apsaimniekotājs 20 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu publicē apstiprināto apakšprojektu iesniegumu sarakstu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.apa.gov.lv) un starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv). Publikācijā norāda apakšprojekta iesnieguma nosaukumu, apakšprojekta vadītāju, kā arī piešķirtā finansējuma apmēru.

XI. Apakšprojekta ieviešanas līguma slēgšana

58. Apsaimniekotājs ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju slēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu.

59. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pēc vēstules saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu un līdz apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanai iesniedz apsaimniekotājam šo noteikumu 53.punktā minētos precizējumus, ja ir pieņemts lēmums par attiecīgā apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

60. Ja apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc apakšprojekta ieviešanas līguma projekta nosūtīšanas nenoslēdz ar apsaimniekotāju apakšprojekta ieviešanas līgumu un neiesniedz pamatotu paskaidrojumu par apstākļiem, kas kavējuši to noslēgt, apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs zaudē tiesības slēgt apakšprojekta ieviešanas līgumu.

61. Ja šo noteikumu 60.punktā minēto iemeslu dēļ apakšprojekta ieviešanas līgums netiek noslēgts atklāta konkursa papildu (trešajā) kārtā, apsaimniekotājs apakšprojekta ieviešanas līgumu slēdz ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju, kura apakšprojekta iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu kvalitātes vērtēšanā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.287
Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja atbilstības apliecinājums

1. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir iepazinies ar visiem grantu shēmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti šajos noteikumos, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot.

2. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir tieši atbildīgs par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par apakšprojekta rezultātiem.

3. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par to, lai apakšprojekts tiktu īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot ilgtspējīgas attīstības, dzimumu līdztiesības un labas pārvaldības principus.

4. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta ieviešanas nepārtrauktību.

5. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs var nodrošināt apakšprojekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze.

6. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par apakšprojekta vadītāja darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par apakšprojekta iesniegumā norādīto finanšu aprēķinu aritmētisko pareizību.

8. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina, lai apakšprojekta finansējums (naudas un procentu izteiksmē) būtu aprēķināts tikai no apakšprojekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

9. Ja apakšprojekta īstenošanā ir iesaistīts sadarbības partneris vai partneri, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apņemas regulāri konsultēties ar sadarbības partneri vai partneriem un sniegt pilnīgu informāciju par apakšprojekta īstenošanas gaitu.

10. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav iesniedzis vienu un to pašu apakšprojekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tas nepretendē saņemt dubultu līdzfinansējumu viena un tā paša apakšprojekta īstenošanai.

11. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par apakšprojekta iesniegumā sniegto ziņu pareizību un precizitāti.

Ar šo tiek apliecināts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, nav ievērojis normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus, ir centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā, tam tiks liegta iespēja saņemt grantu shēmas līdzfinansējumu.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcija

.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcijas vadītāja vārds un uzvārds

.

Amats

.

Paraksts*

.

Z.v.*

Datums* un vieta

.

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus “Datums”, “Paraksts” un “Zīmoga vieta” (“Z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.287

KN287P2_PAGE_1.JPG (80737 bytes)

KN287P2_PAGE_6.JPG (89786 bytes)

KN287P2_PAGE_7.JPG (117920 bytes)

KN287P2_PAGE_8.JPG (61287 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.287

KN287P3_PAGE_1.JPG (31487 bytes)

KN287P3_PAGE_2.JPG (13647 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.287
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.287

KN287P5_PAGE_1.JPG (151526 bytes)

KN287P5_PAGE_2.JPG (55224 bytes)

KN287P5_PAGE_4.JPG (10098 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.287
Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

APAKŠPROJEKTA IESNIEGUMA NOFORMĒJUMS

..

1.1.

Iesniegts apakšprojekta iesnieguma viens oriģināls un viena kopija

..

1.2.

Visi apakšprojekta iesnieguma veidlapas lauki ir aizpildīti un ir datorrakstā

..

1.3.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā

..

1.4.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija iesniegta kompaktdiskā (CD) vai nosūtīta uz e-pasta adresi eez@apa.lv

..

1.5.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta MS Excel formātā

..

1.6.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija atbilst oriģinālam

..

1.7.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 32.punktā minētie pielikumi, kā arī 33.punktā minētie pielikumi, ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu, un tie ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 32. un 33.punktā noteiktajām prasībām

..

1.8.

Apakšprojekta finanšu aprēķins ir veikts Eiropas Savienības vienotajā valūtā

..

1.9.

Detalizētais budžets ir iesniegts uz detalizētā budžeta veidlapas (3.pielikums), un tas ir saskaņots ar apakšprojekta iesnieguma veidlapu

..

1.10.

Apakšprojekta iesnieguma oriģināls un kopijas kopā ar konkursa nolikumā minētajiem pielikumiem ir cauršūti (cauraukloti)

..

2.

APAKŠPROJEKTA ATBILSTĪBA

..

2.1.

Pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums ir vismaz EUR 10000 un nepārsniedz EUR 30000

..

2.2.

Pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums nepārsniedz 90% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

..

2.3.

Apakšprojekta vadības izmaksas ir 4–10% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

..

2.4.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera (ja apakšprojektā ir iesaistīts finanšu sadarbības partneris) finansējums ir vismaz 10% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

..

2.5.

Apakšprojekta iesniegumā norādītais apakšprojekta īstenošanas termiņš atbilst šo noteikumu 26.punktā minētajām prasībām

..

2.6.

Apakšprojekta aktivitātes plānots īstenot Latvijas Republikā, kā arī EEZ un EBTA valstīs

..

3.

APAKŠPROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJS

..

3.1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija

..

3.2.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapu parakstījis apakšprojekta iesnie­guma iesniedzēja institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona

..

4.

SADARBĪBAS PARTNERIS

..

4.1.

Sadarbības partneris ir Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija vai EEZ un EBTA valsts zinātniskā institūcija

..
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.287
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Vidējais aritmētiskais no kritērija rādītāju vērtējumiem

1.

Apakšprojekta iesnieguma zinātniskā kvalitāte

1.1. skaidri noteikti un sasniedzami mērķi, kas vērsti uz šo noteikumu 3.punktā minēto mērķu sasniegšanu;

1.2. precīzi definēti darba uzdevumi, lai sasniegtu apakšprojektā izvirzītos mērķus, un izstrādāts rīcības plāns to īstenošanai;

1.3. izvēlētās darba metodes ir atbilstošas un efektīvi izmantojamas, lai sasniegtu apakšprojektā
izvirzītos mērķus un izpildītu uzdevumus;

1.4. secīgi un skaidri definētas apakšprojektā plānotās aktivitātes, lai izpildītu noteiktos uzdevumus;

1.5. ir paredzēti alternatīvi darba īstenošanas varianti;

1.6. precīzi definēti sasniedzamie rezultāti un ir identificētas iegūstamās vērtības;

1.7. pietiekami plaši atspoguļota apakšprojekta saikne ar citiem projektiem un pētījumu programmām, kur ir iesaistīts apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs;

1.8. pamatoti komandējumu, konferenču vai sanāksmju organizēšanas izdevumi, un tie atbilst plānoto uzdevumu izpildei

0–5

2.

Apakšprojekta paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība

2.1. apakšprojeka mērķu un uzdevumu aktualitāte;

2.2. plānoto rezultātu jaunradītā vērtība attiecīgajā zinātnes nozarē

0–5

3.

Apakšprojekta paredzamo rezultātu praktiskā nozīmība (attiecas uz apakšprojekta veidu “Lietišķais pētījums”)

3.1. plānoto rezultātu praktiskās izmantošanas iespējas;

3.2. plānoto rezultātu tieša vai netieša ietekme uz EEZ finanšu instrumenta prioritārajām jomām “Vides aizsardzība”, “Ilgtspējīga attīstība”, “Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana”, “Veselība”, “Bērni ar īpašām vajadzībām”, “Cilvēkresursu attīstība un izglītība”

0–5

4.

Apakšprojekta vadītāja un izpildītāju zinātniskā kvalifikācija

4.1. apakšprojekta vadītājam un galvenajiem izpildītājiem ir atbilstoši zinātniskie grādi, ir publicēti zinātniskie darbi, iegūti patenti un licences;

4.2. apakšprojekta vadītāja un izpildītāju publikāciju kvalitāte;

4.3. apakšprojekta vadītājs un izpildītāji ir vadījuši promocijas un maģistra darbu izstrādi;

4.4. apakšprojekta vadītājam ir pieredze līdzīga tipa zinātnisko projektu vadībā, līdzdalībā zinātniskajās organizācijās;

4.5. apakšprojekta vadītājam ir pieredze zinātnisko grupu vadībā, zinātniskā darba organizēšanā un popularizēšanā;

4.6. apakšprojekta izpildītājiem ir pieredze līdzīga tipa zinātnisko projektu izpildē;

4.7. apakšprojekta tehniskā personāla darba pieredze un darba kvalifikācija atbilst apakšprojekta specifikai;

4.8. apakšprojektā iesaistīto doktora programmu un maģistra programmu studentu skaits atbilst apakšprojekta apjomam

0–5

5.

Apakšprojekta izpildes iespējas un apakšprojekta nodrošinājums

5.1. apakšprojekta tiesiskais nodrošinājums (atļaujas, saskaņojumi ar kontroles un uzraudzības institūcijām);

5.2. apakšprojektā ir paredzēta unikālas zinātniskās aparatūras izmantošana, kas sekmēs zinātniskās infrastruktūras uzlabošanai ieguldīto līdzekļu efektīvu izmantošanu;

5.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja telpiskā infrastruktūra atbilst apakšprojekta izpildes nosacījumiem;

5.4. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir pieejami zinātniskās informācijas avoti, kas nepieciešami apakšprojekta īstenošanai

0–5

6.

Pieprasītā grantu shēmas līdzfinansējuma pamatojums

6.1. apakšprojekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst pašreizējām tirgus cenām;

6.2. mērķa sasniegšanai izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums (value for money – izmaksas rezultāts);

6.3. apakšprojekta attiecināmo izmaksu posteņi atbilst šo noteikumu 24.punktā minētajām prasībām, kā arī EBTA un Finanšu instrumentu biroja izstrādātajās un EEZ finanšu instrumenta komitejas apstiprinātajās ieviešanas vadlīnijās noteiktajām attiecināmo izmaksu prasībām

0–5

Piezīmes.

1. Katram apakšprojekta vērtēšanas kritērija rādītājam piešķir noteiktu punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 – nav attiecināms, 1 – neapmierinoši, 2 – apmierinoši, 3 – labi, 4 – ļoti labi, 5 – izcili.

2. Kritērija vērtējums ir vidējais aritmētiskais no kritērija rādītāju vērtējumiem.

3. Maksimālais iespējamais punktu skaits:

3.1. apakšprojekta veidam “Lietišķais pētījums” – 30 punktu;

3.2. apakšprojekta veidam “Fundamentālais pētījums” – 25 punkti.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
03.09.2010