Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 17.06.2014. - 06.06.2019. / Vēsturiskā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Rēzeknē 2008.gada 14.martā (prot. Nr.5, 18.p., lēm. Nr.122)
Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
Noteikumos lietotie termini

Pašvaldības līdzfinansējums – Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai Rēzeknes pilsētā.

Dzīvokļa īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa un mākslinieka darbnīca likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē.

Pretendents – dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, biedrība, fiziska vai juridiska persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai saskaņā ar šiem noteikumiem Rēzeknes pilsētas dome var piešķirt līdzfinansējumu.

Iepirkuma procedūra – procedūra, kas veikta atbilstoši tiesību aktiem.

Renovācija – būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķ­tiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkcijas.

Energoaudits – sistemātiska procedūra, kuras mērķi ir iegūt pareizu informāciju par esošo enerģijas patēriņu ēkā un noteikt faktorus, kas ietekmē šo patēriņu, kā arī noteikt un salīdzināt ekonomiski izdevīgākos energoefektivitātes pasākumus.

Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Rēzeknes pilsētas dome (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu patēriņu samazinājumu, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus, kā arī dzīvojamo māju renovācijas pasākumus, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai un ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas.

2. Pretendenti ir tiesīgi saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumi ir iegūti saskaņā ar likumiem “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”.

3. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai tiek piešķirts no Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.09.2010. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

Pretendentiem izvirzāmās prasības

4. Pretendentiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 10% (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

5. Pretendentiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas un dzīvojamo māju renovācijas darbu līdzfinansējuma saņemšanai jāatbilst šādām prasībām:

5.1. māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība (DzĪKS), biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums;

5.2. vismaz 51% dzīvokļu īpašnieku balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt mājas energoauditu;

5.3. vismaz 51% dzīvokļu īpašnieku balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt mājas energoefektivitātes, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas un/vai renovācijas pasākumus;

5.4. mājas kopējā lietderīgā platība ir lielāka par 300m2 un mājas neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības;

5.5. vienai personai pieder ne vairāk nekā 25% no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

5.6. šo noteikumu 6., 7. un 8. punktā minētie pasākumi jau nav tikuši finansēti/līdzfinansēti no Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts budžeta līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 10.4.apakšpunktu;

5.7. iesniegti iepirkuma procedūras veikšanu apliecinoši dokumenti, ja pašvaldības līdzfinansējuma apjoms pārsniedz 5000 euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.49; 17.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2; 09.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

6. Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:

6.1. energoaudita veikšana;

6.2. termogrāfijas veikšana;

6.3. siltummezglu modernizācijai vai nomaiņai, kā arī individuālo siltummezglu uzstādīšana;

6.4. karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācija;

6.5. norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana;

6.6. ārējo sienu siltināšana;

6.7. ārdurvju bloku, logu atjaunošana un/vai nomaiņa koplietošanas telpās.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

7. Mājām piesaistīto zemesgabalu lab­iekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:

7.1. piebraucamo ceļu un gājēju celiņu renovācija/būvniecība;

7.2. bērnu rotaļu lauku renovācija/būvniecība;

7.3. zaļo zonu labiekārtošana;

7.4. pagalmu apgaismojuma rekon­strukcijas vai izbūves darbi.

8. Māju renovācijas darbu atbalstāmās izmaksas, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, ir šādas:

8.1. sertificēta speciālista atzinums par mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli, ja vizuāli ir konstatēti konstruktīvo elementu bojājumi vai deformācijas;

8.2. tehniskā projekta izstrāde un renovācijas darbi;

8.3. liftu renovācija vai nomaiņa.

9. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

9.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

9.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

9.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

9.4. izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c., izņemot šo noteikumu 8.1.punktā minētās izmaksas;

9.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma apjoms

10. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:

10.1. mājas energoaudita veikšanai – 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 355,72 euro;

10.2. siltummezglu modernizācijai vai nomaiņai, kā arī individuālo siltummezglu uzstādīšanai - līdz 50% no kopējām izmaksām;

10.3. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2);

10.4. projektiem, kas tiks finansēti no KPFI un Eiropas Savienības fondiem, tehniskā projekta dokumentācijas izstrādei – 95%, bet ne vairāk kā 2800 euro pēc augstāk minētā finansējuma saņemšanas vai energoefektivitātes darbu uzsākšanas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16; 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.49; 17.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms

11. Līdzfinansējums mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem projektiem:

11.1. mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma renovācijai – līdz 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

11.2. mājas ceļu servitūtu seguma renovācijai – līdz 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

11.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu renovācijai – līdz 95% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 7000 euro;

11.4. mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbiem – 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

11.5. pagalmu apgaismojuma rekonstrukcijas vai izbūves darbi – 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

Māju renovācijas darbu līdzfinansējuma apjoms

12. Līdzfinansējums māju renovācijai tiek piešķirts šādiem darbiem:

12.1. sertificēta speciālista atzinums par mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli 8.1.punktā minētajos gadījumos – 50%, bet ne vairāk kā 1422,88 euro;

12.2. tehniskā projekta izstrāde – 50%, bet ne vairāk kā 1422,88 euro;

12.3. dzīvojamās mājas renovācijas darbi – 50%, bet ne vairāk kā 28457,44 euro;

12.4. liftu renovācija vai nomaiņa – 50%, bet ne vairāk kā 28457,44 euro;

12.5. ārkārtas situācijas novēršanai pašvaldība var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

13. Pašvaldības izveidotā komisija publiski izsludina pieteikšanos šajos noteikumos minēto pasākumu līdzfinansēšanai. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Rēzeknes pilsētas domei pieteikumu ar pielikumiem (pielikums Nr.1).

(Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2014. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

14. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam:

14.1. par iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

14.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

15. Pieteikuma novērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

16. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

17. Komisija sagatavo lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšanai Rēzeknes pilsētas domes sēdē.

(Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2014. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

18. Pēc pozitīva Rēzeknes pilsētas domes lēmuma pieņemšanas tiek noslēgta rakstiska vienošanās ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un informācija tiek publicēta Rēzeknes pilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv.

19. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

20. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, komisija ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

21. Ja Rēzeknes pilsētas domes atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmām kārtām, tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

22. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc komisijas pieprasījuma ir pienākums informēt par atbalstīto darbu gaitu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse
1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
(apstiprināti 14.03.2008.)

(Pielikums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.49; 17.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

REZEKNE7_PAGE_1.JPG (92679 bytes)

REZEKNE7_PAGE_2.JPG (50982 bytes)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse
2.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
(apstiprināti 14.03.2008.)

(Pielikums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

REZEKNE7_PAGE_3.JPG (86610 bytes)

REZEKNE7_PAGE_4.JPG (66536 bytes)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse
17.06.2014