Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Rēzeknē 2008.gada 8.februārī (prot. Nr.3, 3.p., lēmums Nr.56)

Grozījumi 2005.gada 13.oktobra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.14 "Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi"

 

Veikt grozījumus 2005.gada 13.oktobra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.14 "Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi":

1. Ieviest jaunu terminu "Darbu zīmējums" šādā redakcijā - "Darbu zīmējums - sertificēta speciālista izstrādāts vai saskaņots darbu veikšanas plāns ar īpašuma robežām, esošo apbūvi un komunikāciju izvietojumu un paredzēto darbu aprakstu".

2. Izteikt terminu "Darbu veikšanas projekts" šādā redakcijā - "Darbu veikšanas projekts - sertificēta speciālista izstrādāts vai saskaņots projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciāliem darbu veidiem".

3. Izteikt terminu "Izpildītājs" šādā redakcijā - "Izpildītājs - par rakšanas darbu vai zemes darbu izpildi atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona".

4. Terminu jēdzienā "Rakšanas atļauja" papildināt aiz vārdiem "veikšanas projekta" ar vārdiem "vai tehniskā projekta".

5. Terminu jēdzienā "Rakšanas darbi" papildināt aiz vārdiem "dziļāk par 30 cm" ar vārdiem "ja tie notiek ielu sarkano līniju robežās".

6. Ieviest jaunu terminu " Zemes darbi" šādā redakcijā - "Zemes darbi - zemes planēšanas, uzbēršanas, rakšanas darbi, kas saistīti ar augstuma atzīmju maiņu vairāk par 30 cm, dīķu rakšana - ja viss uzskaitītais notiek ārpus sarkano līniju robežām".

7. Ieviest jaunu terminu "Zemes darbu atļauja" šādā redakcijā - "Zemes darbu atļauja - noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt zemes darbus noteiktā vietā un laikā pēc saskaņota darba zīmējuma".

8. Izteikt 2.4.7.apakšpunktu šādā redakcijā - "Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 28.septembra saistošos noteikumus Nr.15 (protokols Nr. 21, 4.punkts) "Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam".

9. Izteikt 2.9.4.apakšpunktu šādā redakcijā - "radīt antisanitārus apstākļus dzīvokļos un koplietošanas telpās".

10. Papildināt 3.2.punktu ar 3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā - "lai atrisinātu jautājumu par piegulošo teritoriju uzkopšanu personām, kurām nepieciešams veikt savam īpašumam piegulošo trotuāru kopšanu, izveidot darba grupu iesniegumu no pilsētas iedzīvotājiem izskatīšanai par savam īpašumam piegulošas teritorijas uzkopšanu. Palīdzība sniedzama personām, kuras deklarētas Rēzeknes pašvaldības teritorijā. Personas, kuras var saņemt no pašvaldības palīdzību: privātmāju īpašnieki, atsevišķi dzīvojoši pensionāri; I, II grupas invalīdi; vientuļas darba spējīgas personas atveseļošanās periodā, kuru ienākumi nepārsniedz spēkā esošo Ministru kabineta noteiktās minimālās algas apmēru uz vienu personu".

11. Papildināt 3.2.punktu ar 3.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā - "Darba grupas par personu iesniegumu izskatīšanu par viņu īpašumam piegulošās teritorijas uzkopšanu sastāvs:

1. Sociālās aprūpes pārvaldes pārstāvis;

2. Juridiskās nodaļas pārstāvis;

3. Pilsētas saimniecības pārvaldes pārstāvis, kurš ir darba grupas vadītājs un kuram ir pilnvaras pieņemt iesniegumus.

"Darba grupas" darbības algoritms:

1. Iedzīvotāja iesniegums papildināts ar sekojošiem dokumentiem: ģimenes ārsta izziņa (027/u -forma); zemesgrāmatas akta kopija par īpašuma piederību vai dokuments, kas apliecina tiesisku valdījumu (kopija).

2. "Darba grupas" izbraukums informācijas savākšanai, dzīves apstākļu un piegulošās teritorijas apsekošana, kā rezultātā apsekošanas akta sagatavošana.

3. "Darba grupas" apsekošanas akta un atzinuma sniegšana atbildīgai Pilsētas saimniecības pārvaldes amatpersonai administratīvā akta izdošanai.

Lēmums par piegulošo teritoriju uzkopšanu tiek pieņemts 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un uz laiku līdz 6 mēnešiem gadā, kā arī rakstiskā veidā sagatavota atbilde iesniegumu sniedzējiem".

12. Aizstāt 3.3.punktā vārdus "līdz plkst. 9.00" ar vārdiem "līdz plkst.8.00".

13. Aizstāt 3.5.2.apakšpunktā vārdus "līdz plkst. 9.00" ar vārdiem "līdz plkst. 8.00".

14. Izteikt 3.6.2.apakšpunktu šādā redakcijā - "Aizliegts savāktos atkritumus, lapas, zāli, zarus, izvietot ārpus sava īpašuma, valdījuma, lietojuma teritorijas, kā arī tos dedzināt, ierīkot nelikumīgas atkritumu izgāztuves uz īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošā zemesgabala. No piegulošās koplietošanas teritorijas lapu, zāļu un citu ielu tīrīšanas atkritumi var tikt izvietoti blakus savam īpašumam, valdījumam, lietojuma teritorijas gadījumos, kad pašvaldība izsludina sakopšanas periodu, norādot, kādā laikā no attiecīgās koplietošanas teritorijas šie atkritumi tiek savākti. Atkritumi var tikt izvietoti attiecīgi savācot tos atkritumus celofānu maisā aizvērtā veidā".

15. Izslēgt 3.17.punktu.

16. Izteikt 6.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā - "Ķert un iznīcināt putnus, postīt putnu ligzdas;".

17. Izslēgt 6.4.5.apakšpunktu.

18. Izteikt 7.daļu šādā redakcijā - "Rakšanas darbi, zemes darbi".

19. Izteikt 7.1.punktu šādā redakcijā - "Pazemes inženierkomunikāciju izbūve un remonts pieļaujami tikai pēc projekta vai darba zīmējuma, vai darba veikšanas projekta, kas saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, īpašniekiem un būvvaldes atbildīgo speciālistu, iesniegšanas un rakšanas darbu atļaujas saņemšanas. Ja rakšanas darbi notiek kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, tie saskaņojami ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Jebkuri grunts rakšanas vai pārvietošanas darbi, kā arī ietvju un brauktuvju maiņa saskaņojama ar Būvvaldes atbildīgo speciālistu, lai saglabātu ģeodēziskās zīmes. Aizliegts patvarīgi rakt un urbt dziļāk par 0,3 metriem, dzīt pāļus, griezt velēnas, planēt laukumus, izstrādāt smilts vai grunts karjerus. Avārijas darbus, kas saistīti ar grunts rakšanu vai ceļu seguma uzlaušanu, drīkst sākt atbilstoši noteikumiem, kas norādīti šo noteikumu sadaļā "Avārijas darbi".

20. Izteikt 7.11.punktu šādā redakcijā -

"7.11. Kārtība, kādā izsniedzamas zemes darbu atļaujas:

7.11.1. Atļauju zemes darbiem pilsētā ārpus ielu sarkano līniju robežām izsniedz ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota Rakšanas darbu komisija.

7.11.2. Zemes darbu atļaujas saņemšanai jāiesniedz Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei šādi dokumenti:

7.11.2.1. iesniegums;

7.11.2.2. līgums ar izpildītāju vai pilnvara par darbu veikšanu;

7.11.2.3. darbu zīmējums vai projekts, uz kura ir attēlotas īpašuma robežas un kas ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, īpašniekiem un Būvvaldes atbildīgo speciālistu".

21. Izteikt 7.11.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā - "darbu veikšanas projekts vai tehniskais projekts, kas izstrādāts uz topogrāfiskā plāna pamata, uz kura ir attēlotas īpašuma robežas, un kas ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un īpašniekiem".

22. Izteikt 7.11.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā - "pēc komisijas ieskata un nepieciešamības gadījumā arī kalendārais plāns un transporta kustības shēma".

23. Izteikt 7.12.punktu šādā redakcijā - "Rakšanas darbu komisija nosaka būvdarbu termiņus, kas tiek ierakstīti rakšanas darbu un zemes darbu atļaujā. Nepieciešamības gadījumā, ja darbi netiek pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, rakšanas darbu komisija var pagarināt rakšanas darbu un zemes darbu atļauju. Rakšanas darbu komisija kontrolē rakšanas un zemes darbu izpildi. Ja tiek konstatēti pārkāpumi par darba izpildi, tad tiek sastādīts komisijas atzinums".

24. Izslēgt 8.daļu "Mehāniskie transporta līdzekļi".

25. Izteikt 9.1.punktu šādā redakcijā - "Par šo noteikumu neievērošanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem".

26. Izslēgt 9.2.punktu.

27. Izslēgt 10.punktā vārdus "un Rēzeknes pilsētas pašvaldības policijas darbinieki".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

21.03.2008