Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr. 1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.99

Rīgā 2008.gada 12.februārī (prot. Nr.9 16.§)
Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 42.1panta pirmo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 22.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā energoapgādes komersants (turpmāk - sistēmas operators) piegādā un enerģijas lietotājs (turpmāk - lietotājs) lieto dabas­­gāzi, kā arī kārtību un gadījumus, kādos sistēmas operators var pārtraukt dabasgāzes piegādi tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemto dabasgāzi vai nav izpildījuši citas saistības pret sistēmas operatoru.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. atļautais maksimālais dabasgāzes patēriņš stundā - lielākais dabas­gā­zes patēriņš, ko lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar sistēmas operatora un lieto­tāja noslēgto līgumu par dabasgāzes piegādi;

2.2. dabasgāzes apgādes iekšējā sistēma - ēkās un būvēs izvietotie dabas­gāzes vadi, noslēgierīces, gāzes iekārtas un apa­ratūra;

2.3. dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robeža - piederības un atbil­dības dalījuma vieta starp sistēmas operatora un lietotāja dabasgāzes ap­gādes sistēmām;

2.4. dabasgāzes patēriņa skaitītājs - norēķinu uzskaites mēraparāts ar mak­­­si­­mālo dabasgāzes patēriņa mērīšanas robežu līdz 16 kubikmetriem stun­­dā;

2.5. gazificēts objekts - ēka, būve, dzīvoklis vai telpa, kuras dabasgāzes ap­gādes iekšējā sistēma nodota ekspluatācijā un kura pieslēgta dabasgāzes ap­gādes sistēmai;

2.6. lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma - piederības robežas lietotāja pusē ierīkoto dabasgāzes vadu, noslēgierīču, gāzes iekārtu, aparatūras un citu tehnisko ietaišu kopums lietotāja apgādei ar dabasgāzi;

2.7. norēķinu periods - laikposms, par kuru veic norēķinus;

2.8. norēķinu uzskaites mēraparāts - komercuzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma patērētās dabasgāzes daudzuma, slodzes un dabasgāzes parametru kontrolei un uzskaitei komercnorēķiniem;

2.9. normālkubikmetrs (nm3) - ar norēķinu uzskaites mēraparātu fiksētais patērētās dabasgāzes daudzums, kas pārrēķināts atbilstoši noteiktiem dabasgāzes bāzes stāvokļa parametriem (temperatūra 20 °C, spiediens 1,01325 x 105 Pa).

3. Dabasgāzes piegāde lietotājam notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un līgumu par dabasgāzes piegādi. Minēto līgumu par dabasgāzes piegādi noslēdz sistēmas operators un lietotājs (turpmāk - līgums). Ja persona, kas lieto dabas­gāzi, nav noslēgusi līgumu, sistēmas operators var pārtraukt dabasgāzes piegādi, iepriekš par to nebrīdinot.

4. Līgumā pēc pušu vienošanās var iekļaut papildu noteikumus un nosa­cījumus, kas nav minēti šajos noteikumos.

5. Gazificētajos objektos par dabasgāzes apgādes sistēmas piederības ro­bežu tiek noteikta vieta uzreiz aiz ievada noslēgierīces, ja līgumam nav pie­vienots robežakts, kurā ir noteikta cita dabasgāzes apgādes sistēmas piederības ro­beža.

6. Lietotājs pieņem lēmumu par sev nepieciešamo dabasgāzes apgādes dro­šumu - ja nepieciešams, izmanto citu kurināmo dabasgāzes piegādes pārtrau­kumu laikā.

7. Ja atbilstoši tehnoloģiskajam procesam lietotāja iekārtām ir nepiecie­šama nepārtraukta dabasgāzes padeve, lietotājs dabasgāzes apgādes pārtraukuma laikā izmanto citu kurināmo.

8. Palielināt atļauto maksimālo dabasgāzes patēriņu stundā, pārsniedzot līgumā noteikto apjomu, drīkst tikai ar sistēmas operatora atļauju pēc tam, kad ir izdarīti attiecīgi grozījumi līgumā.

9. Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu izbūvi, rekonstrukciju, remontu un tehnisko apkalpi un apkopi veic par lietotāja līdzekļiem. Lietotājs ir atbildīgs par savas dabasgāzes apgādes sistēmas drošību un nodrošina tā īpašumā, val­dījumā vai lietojumā esošo dabasgāzes tīklu un dabasgāzes iekārtu tehnisko ap­kal­pi, apkopi un remontu.

10. Jaunu gazificējamo objektu sistēmas operators dabasgāzes apgādes sistēmai pieslēdz saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas komisijas (turpmāk - regulators) apstiprinātiem pieslēguma noteikumiem pēc tam, kad lietotājs noslēdzis attiecīgu līgumu.

11. Pēc lietotāja pieprasījuma sistēmas operators konsultē lietotāju par dabasgāzes apgādes sistēmas ierīkošanu, tehnisko apkopi, dabasgāzes uzskaiti, norēķiniem par dabasgāzi un tās kvalitāti.

II. Norēķinu uzskaites mēraparātu un dabasgāzes patēriņa skaitītāju uzstādīšana un tehniskā apkope

12. Lai norēķinātos ar sistēmas operatoru par piegādāto un saņemto da­bas­gāzi, visu lietotāju dabasgāzes apgādes sistēmas aprīko ar no­rēķinu uzskaites mēraparātiem vai dabasgāzes patēriņa skaitītājiem.

13. Norēķinu uzskaites mēraparāti un dabasgāzes patēriņa skai­tītāji ir lietotāja īpašums (šis nosacījums neattiecas uz mājsaimniecības lietotājiem). Ar norēķinu uzskaites mēraparātu un dabasgāzes pa­tēriņa skaitītāju iegādi, uzstā­dīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi saistītos izde­vumus sedz to īpašnieki.

14. Sistēmas operatoram ir tiesības par saviem līdzekļiem uzstādīt lieto­tājam augstākas mērījumu precizitātes klases norēķinu uzskaites mēraparātu un tā rādījumus izmantot norēķinos par dabasgāzi.

15. Norēķinu uzskaites mēraparātus un dabasgāzes patēriņa skaitītājus uzstāda saskaņā ar dabasgāzes apgādes būvprojektu vai tehniskā risinājuma skici.

16. Dabasgāzes patēriņa uzskaitei izmanto tādus norēķinu uzskaites mēraparātus un dabasgāzes patēriņa skaitītājus, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

17. Norēķinu uzskaites mēraparātus un dabasgāzes patēriņa skaitītājus ekspluatācijas laikā atkārtoti verificē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kār­tību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, verificēšana un tir­gus uzraudzība (ievēro verificēšanas periodiskumu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu).

18. Ja lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma ir aprīkota ar tādu norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa skaitītāju, kas neatbilst nor­matīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem vai sistēmas operatora noteiktajām prasībām, sistēmas operators var aprēķināt izlie­totās dabasgāzes daudzumu, pamatojoties uz lietotājam atļauto maksimālo da­bas­gāzes patēriņu stundā.

19. Lietotājs sistēmas operatoram var rakstiski pieprasīt norēķinu uz­skaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja rādījumu pārbaudi minēto ie­­rīču ekspluatācijas laikā. Sistēmas operators attiecīgo pārbaudi veic inspi­cēšanas institūcijā. Ar pārbaudi saistītos izdevumus sedz lietotājs. Ja bojā­jums radies sistēmas operatora vainas dēļ, ar pārbaudi saistītos izdevumus sedz sis­tēmas operators.

20. Norēķinu uzskaites mēraparātus vai dabasgāzes patēriņa skaitītājus pēc uzstādīšanas, remonta vai pārbaudes lietotāja klātbūtnē ekspluatācijā pieņem sistēmas operators vai viņa pilnvarots pārstāvis. Sistēmas operators vai viņa pilnvarots pārstāvis pārbauda minēto ierīču uzstādīšanas pareizību un kom­plektāciju, metroloģisko dokumentāciju un atzīmes, noplombē pievienošanas vie­tas un sastāda par to aktu.

21. Lietotājam aizliegts ietekmēt norēķinu uzskaites mēraparātu un dabas­gāzes patēriņa skaitītāju darbību.

22. Par norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabas­gāzes patēriņa skaitītāju darbībā konstatētajiem defektiem lietotājs diennakts laikā ziņo sistēmas ope­ratoram (tai skaitā telefoniski pa sistēmas operatora publicētajiem tālruņa numu­riem).

23. Lietotājs savā dabasgāzes apgādes sistēmā papildus norēķinu uzskai­tes mēraparātam vai dabas­gāzes patēriņa skaitītājam var uzstādīt kontroles mēr­aparātus. Kontroles mēraparāti ir lietotāja īpašums, un to uzstādīšana nav jā­saskaņo ar sistēmas operatoru. Kontroles mēraparātus uzstāda lietotāja dabas­gāzes apgādes sistēmā aiz no­rēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes pa­tēriņa skaitītāja.

24. Norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja pie­vienošanas shēmas izmaiņas, minēto ierīču nomaiņu, pārvietošanu, remontu un pārbaudi lietotājs saskaņo ar sistēmas operatoru.

III. Sistēmas operatora tiesības un pienākumi

25. Sistēmas operators saskaņā ar līgumu nodrošina dabasgāzes piegādi lietotājam līdz dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežai. Par piederības robežu tiek noteikta līgumam pievienotajā robežaktā norādītā vieta.

26. Sistēmas operators dabasgāzi piegādā atbilstoši līgumā noteiktajam apjomam. Pieļaujamā dabasgāzes piegādes apjoma un kvalitātes parametru novirze nedrīkst pārsniegt līgumā noteikto.

27. Šo noteikumu 42.punktā minētajos gadījumos, kā arī ja dabasgāzes pa­deve pārtraukta ilgāk par 24 stundām un tas ir paziņots lietotājam, sistēmas ope­rators piegādā lietotājam nepiegādātās dabasgāzes daudzumu jebkurā lieto­tājam pieņemamā laikposmā par cenu, kas ir spēkā padeves dienā. Ja lieto­tājs veicis iepriekšēju samaksu, pēc lietotāja rakstiska pieprasījuma sistēmas operators atmaksā saņemto priekšapmaksu. Ja dabasgāzes padeve pārtraukta sistēmas operatora vainas dēļ, sistēmas operators līgumā noteiktajā kārtībā sedz lietotājam nodarītos zaudējumus.

28. Sistēmas operators izskata lietotāja iesniegumu par dabasgāzes pade­ves pārtraukumiem vai neatbilstošu kvalitāti un 10 darbdienu laikā sniedz rakstisku atbildi iesniedzējam.

29. Sistēmas operatora pienākums ir atjaunot dabasgāzes padevi tehniski iespējami īsākā laikposmā.

30. Faktisko dabasgāzes padeves pārtraukuma laiku nosaka atbilstoši no­rēķinu uzskaites mēraparātu rādījumiem. Sistēmas operators un lietotājs faktisko dabasgāzes padeves pārtraukuma laiku reģistrē attiecīgā iesniegumu reģistrācijas dokumentācijā, norādot dabasgāzes padeves pārtraukuma iemeslus (šis nosacījums neattiecas uz mājsaimniecības lietotājiem).

31. Sistēmas operators ir atbildīgs par dabasgāzes avārijas dienesta uztu­rēšanu, tā materiāltehnisko nodrošinājumu, avārijas seku likvidēšanas plāna iz­strādāšanu (iekļauj arī pasākumus cilvēku un vides aizsardzībai), kā arī par ope­ratīvu avārijas seku likvidēšanu.

32. Ja sistēmas operators konstatē lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas un dabasgāzes iekārtu ierīkošanas vai ekspluatācijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām, tas informē attiecīgās ēkas (būves) īpašnieku vai tā pilnvarotu per­sonu.

IV. Lietotāja tiesības un pienākumi

33. Ēkas (būves) īpašnieks ir atbildīgs par attiecīgajā ēkā (būvē) esošo dabasgāzes apgādes sistēmu un tās darbību. Lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai lietošanā esošo dabasgāzes apgādes sistēmu un tās darbību.

34. Ja nepieciešams, lietotājs pēc saskaņošanas ar sistēmas operatoru drīkst mainīt līgumā noteikto dabasgāzes patēriņa režīmu.

35. Lietotājam ir šādi pienākumi:

35.1. uzturēt tehniskā kārtībā lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu un nodrošināt tās tehnisko apkopi saskaņā ar LVS 445:2003/A1:2004 "Dabasgāzes sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope";

35.2. nodrošināt uzstādīto norēķinu uzskaites mēraparātu, dabasgāzes patēriņa skaitītāju un plombu saglabāšanu (plombas drīkst noņemt tikai sistēmas operators), kā arī 24 stundu laikā ziņot sistēmas operatoram par pamanītajiem norēķinu uzskaites mēraparātu un dabasgāzes patēriņa skaitītāju bojājumiem;

35.3. ievērot līgumā noteikto dabasgāzes patēriņa režīmu;

35.4. nodrošināt sistēmas operatora pilnvaroto pārstāvju netraucētu pie­kļū­šanu lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām, norēķinu uzskaites mēr­aparātiem un dabasgāzes patēriņa skaitītājiem jebkurā diennakts laikā (minētā prasība neattiecas uz mājsaimniecības lietotājiem) un atļaut uzstādīt papildu telemehāniskus līdzekļus, lai automatizēti kontrolētu dabasgāzes patēriņa režīmu un daudzumu;

35.5. līgumā noteiktajā kārtībā reģistrēt datus par izlietotās dabasgāzes dau­dzumu un ziņot par to sistēmas operatoram, kā arī izdarīt maksājumus lī­gumā noteiktajos termiņos un apmērā;

35.6. dabasgāzes noplūdes un avārijas gadījumā lietotāja dabasgāzes ap­gādes sistēmā nekavējoties atvienot bojātos lietotāja dabasgāzes tīklus, iekārtas un aparatūru un ziņot par to sistēmas operatoram;

35.7. saskaņot ar sistēmas operatoru dabasgāzes apgādes sistēmu (arī dabasgāzes vadu, pa kuriem piegādā dabasgāzi citiem lietotājiem) atvienošanu, remontu un to pievienošanu pēc remonta, kā arī jaunu dabasgāzes apgādes sis­tēmu pievienošanu;

35.8. ievērot sistēmas operatora vai cita lietotāja dabasgāzes vadu aizsarg­joslās noteiktos aprobežojumus un atļaut brīvu pieeju un piebraukšanu tiem, lai remontētu, pievienotu vai atvienotu dabasgāzes apgādes sistēmu vai veiktu tās apskati;

35.9. nekavējoties ziņot sistēmas operatora dabasgāzes avārijas dienestam par dabasgāzes padeves pārtraukumu.

36. Ja ir saņemta neatbilstošas kvalitātes dabasgāze, iesniegumu sistēmas ope­ratoram lietotājs iesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā attiecīgās darbdienas lai­kā.

37. Lietotājs ir atbildīgs, ja viņa vainas dēļ ir traucēta dabasgāzes piegāde citiem lietotājiem.

38. Lietotājam ir šādas tiesības:

38.1. mēneša laikā iesniegt sistēmas operatoram sūdzību par sistēmas ope­ratora pilnvaroto personu nepamatotām prasībām dabasgāzes izmantošanas jomā un mēneša laikā saņemt atbildi par iesniegto sūdzību;

38.2. saņemt no sistēmas operatora informāciju par dabasgāzes tarifiem un norēķiniem par dabasgāzi;

38.3. saņemt no sistēmas operatora informāciju par neplānotiem dabas­gāzes padeves pārtraukumiem un iespējamo dabasgāzes padeves atjaunošanas laiku.

V. Dabasgāzes padeves pārtraukšana un ierobežošana

39. Sistēmas operators ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt dabasgāzes padevi, ja:

39.1. notikusi avārija dabasgāzes apgādes sistēmā un lietotājs neievēro noteiktos dabasgāzes patēriņa ierobežojumus vai saskaņā ar Enerģētikas likumu izsludināta enerģētiskā krīze;

39.2. lietotājs ir patvaļīgi noņēmis vai sabojājis norēķinu uzskaites mēr­aparātus, dabasgāzes patēriņa skaitītājus vai plombas, vai ar tiem saistītus tele­mehāniskos līdzekļus;

39.3. lietotājs dabasgāzes iekārtas ir pievienojis neatbilstošā vietā - tās atrodas pirms norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skai­tī­tāja;

39.4. lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmā ir bojājumi, kas var izraisīt avāriju un nelaimes gadījumus vai traucēt citu lietotāju apgādi ar dabasgāzi;

39.5. lietotājs neļauj sistēmas operatora pārstāvim kontrolēt lietotāja da­basgāzes apgādes sistēmas darbību un norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabas­gāzes patēriņa skaitītāja darbību;

39.6. lietotājs savai dabasgāzes apgādes sistēmai ir patvaļīgi pievienojis jaunu dabasgāzes apgādes sistēmu vai dabasgāzes iekārtu un aparātu vai cita lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu, iekārtu un aparātu.

40. Sistēmas operators, brīdinot vismaz piecas darbdienas iepriekš, var pārtraukt dabasgāzes padevi lietotājam šādos gadījumos:

40.1. nav pagarināts līguma darbības noteiktais termiņš;

40.2. lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma ir aprīkota ar tādiem norēķinu uzskaites mēraparātiem vai dabasgāzes patēriņa skaitītājiem, kas neatbilst nor­matīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām vai sistēmas operatora noteiktajām tehniskajām prasībām;

40.3. lietotājs noteiktajos termiņos nenorēķinās par saņemto dabasgāzi.

41. Sistēmas operators nav atbildīgs par dabasgāzes padeves pārtrau­kumiem, ja tos izraisījuši lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas drošības ierīču darbības traucējumi, lietotāja vai trešo personu darbība vai bezdarbība.

42. Par dabasgāzes padeves pārtraukumu sakarā ar plānotu dabasgāzes apgādes sistēmu atvienošanu sistēmas operators lietotāju brīdina rakstiski ne vē­lāk kā piecas darbdienas iepriekš. Ja piecu darbdienu laikā pēc brīdinājuma izteikšanas neizdodas saskaņot dabasgāzes apgādes sistēmu atvienošanas laiku, sis­tēmas operators nosaka šo laiku patstāvīgi (ja iespējams, izvēloties tādu laiku, kad lietotājs dabasgāzi nepatērē) un paziņo par to lietotājam. Par dabasgāzes apgādes sis­tēmu atvienošanas laiku lietotāju atkārtoti brīdina 24 stundas pirms šo sistēmu atvie­nošanas.

43. Lai veiktu neatliekamus pasākumus avārijas un bojājumu novēršanai, sistēmas operatoram ir tiesības atvienot lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas. Sistēmas operators pirms tam steidzamības kārtībā brīdina lietotāju, bet pēc tam paziņo lietotājam par dabasgāzes piegādes pārtraukuma iemeslu.

44. Sistēmas operators nav atbildīgs par dabasgāzes padeves pār­traukumiem un zaudējumiem, kas lietotājam radušies dabasgāzes padeves pār­trauk­šanas dēļ, ja sistēmas operators pārtraucis dabasgāzes padevi lietotājam saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu.

VI. Norēķini par saņemto dabasgāzi

45. Par saņemto dabasgāzi lietotājs norēķinās saskaņā ar sistēmas ope­ratora apstiprināto norēķinu kārtību, kurā arī paredzēts, kā lietotājs nolasa norēķinu uzskaites mēraparāta un dabasgāzes patēriņa skaitītāja rādījumus un paziņo tos sistēmas operatoram. Norēķinu kārtību, kā arī grozījumus tajā sistēmas operators ne vēlāk kā 10 dienas pirms tās spēkā stāšanās publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā.

46. Sistēmas operators pārdod dabasgāzi lietotājam par tarifiem, kas apstiprināti saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un Enerģē­tikas likumu.

47. Par dabasgāzes tarifu pareizu piemērošanu atbild sistēmas operators.

48. Par dabasgāzes tarifa spēkā stāšanos sistēmas operators informē lietotāju ne vēlāk kā 30 dienas pirms tā spēkā stāšanās. Dabasgāzes tarifu sis­tēmas operators publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā inter­netā.

49. Ja ir mainījies dabasgāzes tarifs un lietotājs sistēmas ope­ratora noteiktajā kārtībā pēc tarifa izmaiņu spēkā stāšanās nepaziņo norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa skaitītāju rādījumus, sistēmas operators var izrakstīt maksājuma dokumentus atbilstoši jaunajam tarifam.

50. Norēķinus par katrā gazificētajā objektā patērēto dabasgāzi lietotājs iz­dara pēc dabasgāzes tirdzniecības gala tarifa, tarifu grupu nosakot katram gazi­ficētajam objektam atsevišķi. Viena lietotāja vairākiem gazificētajiem ob­jektiem, kuri ir savstarpēji savienoti ar vienotu attiecīgā lietotāja dabasgāzes apgādes iekšējo sistēmu un atrodas vienā adresē, norēķinos piemēro dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu, tarifu grupu nosakot pēc attiecīgo gazificēto objektu kopējā dabasgāzes patēriņa.

51. Komersantam, kas sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpo­jumus pašvaldības administratīvajā teritorijā, un to apliecina attiecīgā pašvaldība, norēķinos piemēro dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu, tarifu grupu nosakot pēc siltumapgādes komersanta gazificēto objektu kopējā dabasgāzes patēriņa attiecīgās paš­valdības administratīvajā teritorijā.

52. Ja lietotāja patērēto dabasgāzes daudzumu uzskaita ar norēķinu uz­skaites mēraparātu, patērēto dabasgāzes daudzumu nosaka normāl­kubikmetros. Ja lietotāja patērēto dabasgāzes daudzumu uzskaita ar dabasgāzes patēriņa skai­tītāju, patērēto dabasgāzes daudzumu nosaka kubikmetros. Lietotājs no­rēķinās saskaņā ar norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa skaitītāju rādījumiem.

53. Lai nodrošinātu iespēju norēķinu uzskaites mēraparātus vai dabas­gāzes patēriņa skaitītājus un aparatūru pārbaudīt un nolasīt to rādījumus, minētās ierīces ir brīvi pieejamas, tās nedrīkst aizkraut un aizliegts uz tām novietot priekšmetus.

54. Ja tehnisku iemeslu dēļ dabasgāzes patēriņa skaitītājs vai norēķinu uzskaites mēraparāts nav uzstādīts uz dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežas, gāzes zudumus dabasgāzes tīklos no dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežas līdz dabasgāzes patēriņa skaitītāja vai norēķinu uzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietai nosaka pēc šādiem aprēķiniem:

54.1. ja norēķinu uzskaites mēraparāts vai dabasgāzes patēriņa skaitītājs uzstādīts sistēmas operatora pusē pirms piederības robežas, dabasgāzes zu­dumus, kas radušies posmā starp norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja uzstādīšanas vietu un piederības robežu, atskaita no lietotājam piegādātās dabasgāzes daudzuma;

54.2. ja norēķinu uzskaites mēraparāts vai dabasgāzes patēriņa skaitītājs uzstādīts lietotāja pusē pirms piederības robežas, dabasgāzes zudumus, kas radušies posmā starp norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja uzstādīšanas vietu un piederības robežu, pieskaita lietotājam piegā­dā­tās dabasgāzes kopējam daudzumam.

55. Ja nav iespējams precīzi noteikt, no kura laika dabasgāze patērēta neli­kumīgi, par perioda sākumu uzskata norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabas­gāzes patēriņa skaitītāja pēdējās pārbaudes vai uzstādīšanas laiku (ne ilgāku par diviem gadiem).

56. Dabasgāzes padevi lietotājam atjauno pēc tam, kad lietotājs ir samak­sājis sistēmas operatoram par sistēmas operatora aprēķināto nelikumīgi patērētās dabasgāzes daudzumu un līgumsodu, kā arī ar dabasgāzes padeves pārtraukšanu un atjaunošanu saistītos izdevumus.

57. Ja norēķinu uzskaites mēraparāti vai dabasgāzes patēriņa skaitītāji ir bojāti vai atvienoti, lai tos remontētu vai pārbaudītu, katrā diennaktī saņemto dabasgāzes daudzumu nosaka atbilstoši dabasgāzes iekārtas un aparātu vidējai slodzei līdzīgā laikposmā vai aprēķina atbilstoši atļautajam maksimālajam dabasgāzes patēriņam stundā.

58. Ja norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja dar­bību ilgstoši nav iespējams atjaunot, sistēmas operators vienojas ar lietotāju par norēķinu kārtību un norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja darbības atjaunošanas termiņu.

59. Ja dabasgāzi lieto nelikumīgi, kā arī ja lietotājs atkārtoti kavē pie­kļūšanu norēķinu uzskaites mēraparātiem vai dabasgāzes patēriņa skaitītājiem, sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt, lai lietotājs izdara izmaiņas dabasgāzes apgādes sistēmā vai pārvieto norēķinu uzskaites mēraparātus vai dabasgāzes pa­tē­riņa skaitītājus ar sistēmas operatoru saskaņotā vietā.

60. Sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt, lai lietotājs izdara starpnorēķinu maksājumus, ja tas paredzēts līgumā.

61. Ja lietotājs atkārtoti aizkavē maksājumus par izlietoto dabasgāzi, sis­tēmas operators ir tiesīgs noteikt iepriekšēju samaksu mēneša vidējā maksājuma apmērā.

62. Ja maksājuma dokumentos konstatē kļūdu vai norēķinu uzskaites mēr­aparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja rādījums nolasīts nepareizi, lietotājs 10 darbdienu laikā no kļūdas rašanās dienas par to paziņo sistēmas operatoram. Iesniegums par norēķinu uzskaites mēr­aparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja rādījumu pārbaudi vai kļūdu maksājuma dokumentā neatbrīvo lietotāju no pie­nākuma noteiktajā termiņā izdarīt maksājumus.

63. 10 darbdienu laikā pēc lietotāja rakstiska iesnieguma saņemšanas sistēmas operators pārbauda aprēķinus un, ja nepieciešams, arī no­rēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa skaitītāju rādījumus. Pār­baudes rezultātus paziņo lietotājam.

64. Ja konstatē kļūdu norēķinu uzskaitē vai aprēķinos par saņemto dabas­gāzi, sistēmas operators izdara pārrēķinu par pēdējo norēķinu periodu vai laik­posmu, sākot no iepriekšējās norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa skaitītāju pārbaudes dienas.

65. Ja lietotājs dabasgāzes iekārtu vai aparatūru ir nodevis citai personai un par to nav informējis sistēmas operatoru, lietotājs ir atbildīgs par saņemtās dabasgāzes samaksu līdz dienai, kad noslēgts līgums ar jauno lietotāju.

66. Sistēmas operators ir tiesīgs izdarīt saņemtās dabasgāzes pārrēķinu par laikposmu, kad dabasgāzes caurplūde ir mazāka par lietotāja norēķinu uzskaites mēraparāta zemāko pieļaujamo mērījumu robežu (pēc mēraparāta pases noteiktā zemākā garantētā mērījuma robeža), pieņemot, ka caurplūdes lielums ir vienāds ar zemāko pieļaujamo mērījumu robežu, ja līgumā nav paredzēts citādi.

67. Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt pārtraukt dabasgāzes padevi uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem, nepārtraucot līguma darbību. Izdevumus, kas saistīti ar dabasgāzes padeves pārtraukšanu un atjaunošanu, sedz lietotājs.

VII. Dabasgāzes lietošana mājsaimniecībās

68. Mājsaimniecības lietotājs un gazificētā objekta īpašnieks, lietojot da­bas­­gāzi, ievēro šo noteikumu prasības (izņemot šo noteikumu 35.4.apakš­­punktu un 42.punktu).

69. Mājsaimniecības lietotājam atļauts lietot dabasgāzes aparatūru (piemē­ram, apkurei, karstā ūdens sildīšanai un ēdiena gatavošanai), ja tā uzstādīta saska­­ņā ar dabasgāzes apgādes būvprojektu vai tehnisko shēmu.

70. Ēkas, dzīvokļa vai telpas īpašnieks un mājsaimniecības lietotājs bez sistēmas operatora atļaujas nedrīkst savai dabasgāzes apgādes sistēmai pievienot cita lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu un padot dabasgāzi ārpus sava nekus­tamā īpašuma.

71. Par dabasgāzes aparatūras pareizu un drošu lietošanu atbild māj­saimniecības lietotājs.

72. Ja mājsaimniecības lietotājs ir gazificētās objektu sistēmas īrnieks, par šo noteikumu 35.punktā minēto prasību ievērošanu atbild gan lietotājs, gan objekta īpašnieks.

73. Kopējos dzīvokļos, kuros dabasgāzes patēriņu uzskaita viens dabas­gā­zes patēriņa skaitītājs, par dabasgāzi norēķinās atbildīgais īrnieks, kuru nosaka dzīvojamās ēkas vai dzīvokļa īpašnieks. Par saņemto dabasgāzi īrnieki sav­starpēji norēķinās atbilstoši ēkas vai dzīvokļa īpašnieka noteiktai kārtībai.

74. Lai uzstādītu, nomainītu vai kontrolētu norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa skaitītāju un nolasītu rādījumus, sistēmas operatora pār­stāvjiem ir tiesības, uzrādot dienesta apliecību, kurā norādītas šādas tiesības, no pulksten 8 līdz 21 piekļūt mājsaimniecības lietotāja dabasgāzes apgādes sis­tē­mai. Mājsaimniecības lietotājs un ēkas īpašnieks nodrošina sistēmas opera­tora pār­stāvju piekļūšanu dabasgāzes apgādes sistēmai, lai veiktu minētos darbus.

75. Ja šo noteikumu 74.punktā minētajā laikā piekļūt mājsaimniecības lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai nav iespējams, mājsaimniecības lietotājs pēc sistē­mas operatora pieprasījuma nekavējoties paziņo iespējamo dabasgāzes patē­riņa skaitītāju vai norēķinu uzskaites mēraparātu kontroles, uzstādīšanas un nomaiņas laiku.

76. Ja mājsaimniecības lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai, dabasgāzes patēriņa skaitītājam vai norēķinu uzskaites mēraparātam nav iespējams piekļūt vai arī mājsaimniecības lietotājs šo noteikumu 75.punktā noteiktajā kārtībā nav pa­ziņojis iespējamo dabasgāzes patēriņa skaitītāju vai norēķinu uzskaites mēraparātu uzstādīšanas, nomaiņas vai kontroles dienu, sistēmas operators, vis­maz piecas dienas iepriekš rakstiski brīdinot lietotāju, var pārtraukt dabasgāzes padevi attiecīgajam lietotājam vai turpmāk aprēķināt izlietotās dabas­gāzes daudzumu, pamatojoties uz lietotāja dabasgāzi patērējošo iekārtu maksi­mālo iespējamo dabasgāzes patēriņu stundā vai saskaņā ar sistēmas ope­ratora noteiktajā norēķinu kārtībā noteiktajām diferencētajām patēriņa normām.

77. Ja dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja uzstādīšana, remonts vai apkope mājsaimniecības lietotāja vainas dēļ nevar notikt noteiktajā laikā, mājsaimniecības lietotājs sedz izdevumus par sistēmas operatora atkārtotiem izbraukumiem, lai nodrošinātu dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes patēriņa skaitītāja uzstādīšanu, remontu vai apkopi.

78. Ja mājsaimniecības lietotājs dabasgāzi lieto patvaļīgi vai traucē sis­tēmas operatora pilnvarotajiem pārstāvjiem piekļūt attiecīgā lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai, sistēmas operatora pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības lūgt tiesībaizsardzības iestāžu palīdzību.

79. Ja dzīvojamās ēkas vai dzīvokļa īpašnieks slēdz telpu īres līgumu ar īrnieku, viņš informē īrnieku, ka piecu darbdienu laikā ar sistēmas operatoru noslēdzams līgums par dabasgāzes piegādi.

80. Mājsaimniecības lietotājs norēķinās ar sistēmas operatoru par attiecīgo norēķinu periodu līdz nākamā norēķinu perioda divdesmitajam datumam.

81. Ja maksājumi par dabasgāzi nav izdarīti 20 dienu laikā pēc norēķinu pe­rioda, sistēmas operators ir tiesīgs pārtraukt dabasgāzes padevi mājsaim­niecības lietotājam, par to brīdinot lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

82. Mājsaimniecības lietotājam dabasgāzes padevi atjauno piecu darb­dienu laikā pēc tam, kad mājsaimniecības lietotājs ir pilnībā samaksājis par pa­tērēto dabasgāzi, nokavējuma procentus un sedzis sistēmas operatora aprē­ķinātos dabasgāzes padeves pārtraukšanas un atjaunošanas izdevumus.

83. Ja mājsaimniecības lietotājs, nolasot dabasgāzes patēriņa skaitītāja rā­dījumus, aizpildot maksājuma dokumentus un kārtojot maksājumus, ir kļūdījies, pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas no mājsaimniecības lietotāja sistēmas ope­rators izdara pārrēķinu nākamajā norēķinu periodā.

84. Visas sistēmas operatora un mājsaimniecības lietotāja dom­starpības par izlietotās dabasgāzes maksājumu parādiem un citiem ar dabasgāzes lietošanu saistītiem zaudējumiem sistēmas operatoram izšķir tiesa likumā noteiktajā kār­tībā.

85. Mājsaimniecības lietotājam ir šādi pienākumi:

85.1. atbilstoši sistēmas operatora apstiprinātajai norēķinu kārtībai maksā­jumus par dabasgāzi veikt 20 dienu laikā pēc norēķinu perioda beigām. Norē­ķinu periods ir kalendāra mēnesis;

85.2. segt izdevumus, kas saistīti ar sistēmas operatoram radītajiem zau­dējumiem, ja mājsaimniecības lietotājs ir izdarījis izmaiņas dabasgāzes vadu pievadā dabasgāzes patēriņa skaitītājam vai norēķinu uzskaites mēraparātam vai sabojājis minēto pievadu, dabasgāzes patēriņa skaitītāju, norēķinu uzskaites mēraparātu vai plombas;

85.3. ja tiek lauzts līgums pēc mājsaimniecības lietotāja iniciatīvas, pazi­ņot par to sistēmas operatoram 10 darbdienas iepriekš un pēc dabasgāzes lie­to­­šanas pārtraukšanas piecu darbdienu laikā norēķināties par saņemto dabas­gāzi.

86. Mājsaimniecības lietotājam ir šādas tiesības:

86.1. saņemt no sistēmas operatora dabasgāzi atbilstoši līgumam;

86.2. pieprasīt no sistēmas operatora informāciju par veiktajiem maksā­jumiem, dabasgāzes tarifiem un norēķiniem par dabasgāzi, kā arī pārbaudīt un salī­dzināt dabasgāzes patēriņa skaitītāju vai norēķinu uzskaites mēraparātu rā­dījumus (attiecīgais mājsaimniecības lietotājs nav tiesīgs pieprasīt informāciju par citiem mājsaimniecības lietotājiem);

86.3. pārveidot mājsaimniecības lietotāja dabasgāzes apgādes iekšējo sistēmu, ja saņemta dzīvojamās ēkas īpašnieka rakstiska piekrišana un šādai pārvei­doša­nai nav nepieciešami sistēmas operatora dabasgāzes apgādes tehniskie notei­kumi;

86.4. pieprasīt no sistēmas operatora informāciju par neplānotiem dabas­gāzes padeves pārtraukumiem un dabasgāzes padeves atjaunošanu.

87. Sistēmas operatoram ir šādi pienākumi:

87.1. piegādāt dabasgāzi līdz dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežai;

87.2. 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts mājsaimniecības lietotāja iesniegums par kļūdu norēķinos vai nepareizu dabasgāzes patēriņa skaitītāja vai norēķinu uzskaites mēraparāta rādījumu vai nolasījumu, pārbaudīt aprēķinus un, ja nepieciešams, arī dabasgāzes patēriņa skaitītāja vai norēķinu uzskaites mēr­aparāta rādījumus. Pārbaudes rezultātus paziņo mājsaimniecības lietotājam;

87.3. vismaz piecas darbdienas pirms dabasgāzes tīklu remonta uzsāk­šanas brīdināt mājsaimniecības lietotāju tieši vai ar ēkas īpašnieka (viņa piln­varotās personas) starpniecību par dabasgāzes piegādes pārtraukšanu.

88. Sistēmas operatoram ir šādas tiesības:

88.1. noteikt iepriekšēju samaksu mēneša vidējā maksājuma apmērā, ja mājsaimniecības lietotājs neievēro sistēmas operatora apstiprināto norēķinu kār­tību;

88.2. pārtraukt dabasgāzes padevi mājsaimniecības lietotājam, ja:

88.2.1. dabasgāzes aparatūra dabasgāzes vadam ir pievienota patvaļīgi;

88.2.2. mājsaimniecības lietotājs ir nelikumīgi lietojis dabasgāzi, sabojājis dabasgāzes patēriņa skaitītāju vai norēķinu uzskaites mēraparātu, dabasgāzes patēriņa skaitītāja, norēķinu uzskaites mēraparāta vai dabasgāzes vadu plombas;

88.2.3. mājsaimniecības lietotājs nav uzstādījis dabasgāzes patēriņa skaitītāju vai norēķinu uzskaites mēraparātu saņemtās dabasgāzes uzskaitei;

88.2.4. dabasgāzes apgādes iekšējās sistēmas tehniskais stāvoklis var iz­rai­sīt avāriju, sprādzienu, ugunsgrēku vai nelaimes gadījumu;

88.2.5. mājsaimniecības lietotājs ar savu rīcību atkārtoti tīši kavē sistēmas operatora pilnvaroto pārstāvju darbību un piekļūšanu dabasgāzes patēriņa skaitī­tājiem vai norēķinu uzskaites mēraparātiem un dabasgāzes apgādes iekšējai sistēmai, lai apskatē kontrolētu dabasgāzes izlietošanu;

88.2.6. mājsaimniecības lietotājs nepilda līguma noteikumus;

88.3. aprēķināt nokavējuma procentus;

88.4. vienpusēji izbeigt līgumu un pārtraukt dabasgāzes padevi mājsaim­niecības lietotājam, ja mājsaimniecības lietotājs ir zaudējis gazificētā objekta īpašuma tiesības vai īres tiesības.

89. Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas īpašniekam ir šādi pienākumi:

89.1. uzturēt kārtībā mājsaimniecības lietotāja dabasgāzes apgādes iekšē­jās sistēmas, lai mājsaimniecības lietotājs varētu nepārtraukti saņemt dabasgāzi no sistēmas operatora;

89.2. nodrošināt periodiskas gazificēto telpu vēdināšanas sistēmas un dūm­kanālu pārbaudes un tīrīšanu;

89.3. uzturēt kārtībā ēku pagrabos ievadīto dabasgāzes inženierkomuni­kāciju ievadu noblīvējumu un nodrošināt pagrabu vēdināšanu;

89.4. nekavējoties ziņot sistēmas operatora dabasgāzes avārijas dienestam par dabasgāzes noplūdi un nodrošināt sistēmas operatora dabasgāzes avārijas dienesta darbinieku iekļūšanu telpās, lai likvidētu iespējamo avāriju;

89.5. nekavējoties ziņot sistēmas operatoram par gazificēto objektu atvienošanu no dabasgāzes padeves vai to iznomāšanu.

90. Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas īpašniekam ir šādas tiesības:

90.1. pieprasīt no sistēmas operatora informāciju par ēkā izvietoto mājsaimniecības lieto­tāju maksājumiem par saņemto dabasgāzi, kā arī viņu noslēg­tajiem līgumiem un līgumu izpildi;

90.2. pieprasīt, lai sistēmas operators pārtrauktu dabasgāzes padevi, ja tiek veikta ēkas iekšējās dabasgāzes vadu sistēmas vai ēkas rekonstrukcija vai reno­vācija atbilstoši būvprojektam un saņemtajai būv­atļaujai;

90.3. pieprasīt, lai sistēmas operators pārtrauc dabasgāzes padevi ēkā iz­vie­­totajām lietotāja dabasgāzes iekārtām un aparatūrai, ja:

90.3.1. uzstādītā dabasgāzes aparatūra neatbilst būvnormatīvu prasībām un dabasgāzes aparatūras tehniskais stāvoklis neatbilst drošības noteikumu pra­sībām;

90.3.2. mājsaimniecības lietotājs pārkāpj dabasgāzes drošas lietošanas no­teikumus un tas var izraisīt avāriju un nelaimes gadījumus ar cilvēkiem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
16.02.2008