Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes lēmums Nr.3228

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.87, 17.§)

Par Andrejostai piegulošās teritorijas detālplānojuma apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 69.1.apakšpunktu un 72.punktu, Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", ņemot vērā Rīgas domes 16.12.2003. lēmumu Nr.2771 "Par Andrejostai piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu", Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt Andrejostai piegulošās teritorijas detālplānojuma redakciju par galīgo redakciju un izdot tā grafiskās daļas plānus un shēmas - plānu "Teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana", shēmu "Satiksmes infrastruktūras izvietojuma shēma", shēmu "Eksporta ielas satiksmes organizēšanas shēma", plānu "Aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi", shēmu "Maģistrālo inženierkomunikāciju izvietojuma shēma" un Andrejostai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Rīgas domes 18.12.2007. saistošos noteikumus Nr.106 "Andrejostai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

2. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti 1.punktā minētie saistošie noteikumi, publicēšanu laikrakstos "5 min" un "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas, norādot, ka ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4.

3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2007.gada 20.decembrī

 

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4.

21.12.2007