Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.07.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".
Ministru kabineta noteikumi Nr.844

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.69 9.§)
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra (turpmāk - reģistrs).

2. Valsts nodevu par informācijas saņemšanu no reģistra maksā šādā apmērā:

2.1. persona, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, – 7,11 euro;

2.2. persona, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, – 7,11 euro;

2.3. persona, kura saņem šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto informāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 5,69 euro;

2.4. informācijas saņemšana (papīra formā) par vienas personas datiem, ja informācija sagatavota pēc tās pieprasītāja norādītiem kritērijiem:

2.4.1. piecu darbdienu laikā – 4,27 euro;

2.4.2. vienas darbdienas laikā – 8,54 euro;

2.4.3. divu stundu laikā – 14,94 euro;

2.5. informācijas saņemšana tiešsaistes datu pārraides režīmā par vienas personas datiem, ja informācija sagatavota pēc tās pieprasītāja norādītiem kritērijiem:

2.5.1. akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam – 0,50 euro;

2.5.2. citām personām, kas nav minētas šo noteikumu 2.5.1.apakšpunktā, – 1,14 euro;

2.6. informācijas saņemšana triju darbdienu laikā par vienas personas datiem, ja informācija sagatavota pēc tās pieprasītāja norādītiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 2,13 euro;

2.7. statistiskas informācijas rakstiska saņemšana – 1,64 euro viena A4 formāta lappuse.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.785 redakcijā)

3. Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:

3.1. represētā persona;

3.2. aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

4. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

4.1. invalīdi;

4.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

4.3. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto mini­mālo darba algu;

4.4. personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4.5. personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ - nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

5. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, šo noteikumu 3. un 4.punktā minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

6. Valsts nodevu samaksā pirms informācijas saņemšanas.

7. (Svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.310)

8. Valsts nodevu ieskaita:

8.1. valsts pamatbudžetā, ja informāciju sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs;

8.2. pašvaldības budžetā, ja informāciju sniedz pašvaldība vai tās izveidota iestāde.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.310 redakcijā)

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumus Nr.119 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
01.01.2014