Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.91

Rīgā 2007.gada 9.oktobrī (prot. Nr.81, 10.§)

Noteikumi par vienreizēju Ziemassvētku pabalstu

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu


I. Vispārīgie noteikumi

1. Vienreizējs Ziemassvētku pabalsts (turpmāk - pabalsts) tiek piešķirts ar mērķi sniegt vienreizēju materiālu atbalstu bērniem, vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem un personām, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invalīdam kopš bērnības.

2. Šie saistošie noteikumi nosaka pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu.

II. Pabalsta apmērs

3. Pabalsta apmērs vienai personai:

3.1. Ls 100 - bērnam invalīdam;

3.2. Ls 100 - ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kurš saņem valsts atbalstu;

3.3. Ls 100 - invalīdam, kurš saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invalīdam kopš bērnības;

3.4. Ls 50 - bērnam no ģimenes, kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 katram ģimenes loceklim mēnesī;

3.5. Ls 50 - atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, ja viņa ienākumi pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 mēnesī;

3.6. Ls 50 - vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kurā ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, un viņu ienākumi pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 katram ģimenes loceklim mēnesī;

3.7. Ls 50 - vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kurā ir vismaz viena darbspējīga persona, un ģimenes locekļu ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 katram ģimenes loceklim mēnesī.

4. Šo saistošo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.4.apakšpunktā minētie pabalsta apmēri netiek summēti.

III. Pabalsta piešķiršanas kārtība

5. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis (turpmāk - persona), vēršas Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests) atbilstoši personas deklarētajai pamata dzīvesvietai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

7. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz personas rakstveida vai mutvārdu iesniegumu un aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju.

8. Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā un persona to paraksta.

9. Persona līdz 15.12.2007. iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (ja personai nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas).

10. Sociālais dienests ne vēlāk kā desmit dienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

11. Pabalsts tiek izmaksāts:

11.1. pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā;

11.2. izmaksājot personai skaidrā naudā.

12. Sociālais dienests piešķirto pabalstu izmaksā līdz 27.12.2007.

13. Ja piešķirtais pabalsts nav izmaksāts noteiktajā termiņā Sociālā dienesta vainas dēļ, pabalstu izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Sociālais dienests rakstveidā informē personu, kas pieprasījusi pabalstu, par pieņemto lēmumu (par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt), norādot lēmuma apstrīdēšanas kārtību, atteikuma iemeslu un pārsūdzēšanas termiņus.

15. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt persona Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

16. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

17. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "5 min" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

18. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2007.gada 12.oktobrī