Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.584

Rīgā 2007.gada 28.augustā (prot. Nr.47 54.§)
Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā un Finanšu ministrija izvērtē pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta devīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk - ministrija) izstrādā un Finanšu ministrija izvērtē ministriju pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk- pieprasījums).

2. Ministrija likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajos gadījumos, ievērojot saimnieciskajam gadam noteikto kopējo apropriācijas pārdales apjomu, izstrādā pieprasījumu likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātās apropriācijas pārdalei starp pamatbudžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pieprasījumu apropriācijas pārdalei speciālajā budžetā izstrādā tikai starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem apakšprogrammu ietvaros.

3. Ministrija nodrošina, ka budžeta izpildītāji izvērtē attiecīgajā valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto līdzekļu faktisko izlietojumu un plānoto izdevumu prognozes un, ja piešķirtās apro­priācijas ietvaros nav iespējams nodrošināt ministrijas noteikto mērķu sasniegšanai paredzētos izdevumus, ministrija izstrādā pieprasījumu apropriācijas pārdalei starp likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

4. Budžeta gada laikā kopējais pieprasījuma apjoms apropriācijas pārdalei starp likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrijai apstiprinātajām programmām (apakšprogrammām) nedrīkst pārsniegt noteikto pārdales apjomu. Pārdales apjoms tiek aprēķināts absolūtās summās programmu (apakš­programmu) līmenī, kurās tiek veiktas izmaiņas, un gadskārtējā valsts budžeta likumā izteikts procentos no gadā programmai (apakšprogrammai) apstiprinātā apropriācijas apjoma.

5. Apropriācijas pārdales apjoms budžeta gada laikā starp vienas programmas (apakšprogrammas) izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriācijas pārdales apjomu. Pārdales apjoms tiek aprēķināts absolūtās summās programmu (apakšprogrammu) līmenī, kurās tiek veiktas izmaiņas, un gads­kārtējā valsts budžeta likumā izteikts procentos no gadā apstiprinātā apropriācijas apjoma attiecīgajam izdevumu veidam.

6. Ministrija nodrošina, ka apropriācijas pārdales rezultātā veiktās izmaiņas programmu (apakšprogrammu) finansējumā nav pasliktinājušas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto programmu (apakšprogrammu) mērķu sasniegšanai noteiktos svarīgākos rezultatīvos rādītājus.

II. Pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana

7. Ministrija, izstrādājot pieprasījumu, ievēro, ka:

7.1. ir pieļaujama tikai tāda apropriācijas pārdale no kapitāliem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, kas neietekmē ministrijas nākamajiem periodiem noteiktos maksimāli pieļaujamos izdevumu apjomus;

7.2. pārskaitījumi pašvaldībām tiek nodrošināti tikai ar transfertu starpniecību;

7.3. nav pieļaujama apropriācijas pārdale atalgojumu palielināšanai, ja tā ietekmē ministrijai nākamajiem periodiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu kopējo apjomu;

7.4. nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem un pensijām (tajā skaitā izdienas pensijām) uz kārtējiem izdevumiem;

7.5. nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz citiem izdevumiem;

7.6. nav pieļaujamas tādas apropriācijas izmaiņas, kas ietekmē kopējos ministrijas ilgtermiņa saistību pilnvaru limitus;

7.7. nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto pamatbudžetu un speciālo budžetu;

7.8. nav pieļaujama jaunu programmu (apakšprogrammu) izveidošana.

8. Ministrija, ja nepieciešams, iesniedz pieprasījumu Finanšu ministrijā trīs reizes gadā - līdz 1.aprīlim, 1.jūlijam un 1.oktobrim.

9. Ministrijas pieprasījumā ietilpst:

9.1. veidlapa Nr.1 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (1.pielikums);

9.2. veidlapa Nr.2 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (2.pielikums);

9.3. veidlapa Nr.3 "Paskaidrojums ____________________________________________

(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes)

pieprasījumam par apropriācijas pārdali" (3.pielikums).

10. Veidlapā Nr.1 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšpro­grammām" un veidlapā Nr.2 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" ministrija norāda šādu informāciju:

10.1. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto ministrijas valsts pamatbudžeta programmas (apakšpro­grammas) kodu un nosaukumu;

10.2. likumā apstiprināto valdības funkciju klasifikācijas kodu;

10.3. budžeta izdevumu klasifikācijas koda nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

10.4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto un ar Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumiem precizēto kārtējā gada plānu;

10.5. pieprasāmo valsts budžeta apro­priācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

10.6. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām un tā procentuālās izmaiņas.

11.Veidlapā Nr.3 "Paskaidrojums ____________________________________________

(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes)

pieprasījumam par apropriācijas pārdali" ir trīs sadaļas, kurās ministrija norāda šādu informāciju:

11.1. nepieciešamās izmaiņas starp apakšprogrammām (programmām) pamatbudžeta apropriācijas pārdalei starp programmām (apakšprogrammām), kas ietekmē kopējo programmas (apakšprogrammas) apropriācijas apjomu, uzrāda sadaļā "Pamatbudžeta apropriācijas pārdale starp programmām (apakšprogrammām) un sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem". Minētajā sadaļā ministrija uzrāda apropriācijas sadalījumu pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem kopā ar detalizētu izmaiņu skaidrojumu. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrijai nav apstiprinātas apakšprogrammas, tad izmaiņas uzrāda programmu sadalījumā;

11.2. informāciju pamatbudžeta apropriācijas pārdalei, kas neietekmē kopējo programmas (apakšprogrammas) apjomu, uzrāda sadaļā "Pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas (apakšprogrammas) ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem" un sniedz detalizētu skaidrojumu par izmaiņu iemesliem budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā;

11.3. speciālā budžeta apropriācijas pārdalei apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikāciju kodiem uzrāda izmaiņu apjomu un sniedz detalizētu skaidrojumu par izmaiņu iemesliem sadaļā "Speciālā budžeta apropriācijas pārdale apakš­programmas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem".

III. Pieprasījuma izvērtējums

12. Finanšu ministrija izskata ministrijas pieprasījumu triju nedēļu laikā.

13. Izvērtējot ministrijas pieprasījumu, Finanšu ministrija:

13.1. salīdzina ministrijas pieprasījumā uzrādīto informāciju ar Finanšu ministrijas rīcībā esošo informāciju;

13.2. izvērtē ministrijas apropriācijas pārdales starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem kopējā apjoma atbilstību likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajam apjomam.

14. Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt no ministrijas papildu informāciju un detalizētus aprēķinus par nepieciešamajām apropriācijas izmaiņām.

15. Ja ministrijas pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām, Finanšu ministrija sagatavo par to atzinumu un nosūta to ministrijai. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas iesniedz Finanšu ministrijā precizētu pieprasījumu.

16. Finanšu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā un iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali, norādot ministrijas, programmas, apakšprogrammas un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodus.

IV. Noslēguma jautājums

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.584

Veidlapa Nr.1

Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

 Ls

Programmas/ apakš­programmas kods, SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Likumā apstiprinātais
kārtējā gada plāns

Kārtējā gada plāns (precizētais)

Pieprasījums izmaiņām
+/-

Kārtējā gada plāns kopā ar izmaiņām

Izmaiņas
 (8):(5) x 100-100 (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

xx. ................................................   (ministrijas/citas centrālā valsts iestādes kods un nosaukums)

 

 

 

 

 

P0

 

 18000-21700;
 22100-22300

Resursi izdevumu segšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B000

 

1000-9000

Izdevumi - kopā

 

 

 

 

 

B100

1.0.

1000-4000;

6000-7000

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B200

2.0.

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1M

F 00 00 00 00

 

 

 [18000-21700;
 22100-22300] -
 [1000-9000]

F 00 00 00 00

Finansiālā bilance

Finansēšana

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx.xx.xx

 

xx.xxx

...................................... ............  ............ (Programmas/ apakšprogrammas nosaukums)

 

 

 

 

 

P0

 

 18000-21700;
 22100-22300

Resursi izdevumu segšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B000

 

1000-9000

Izdevumi - kopā

 

 

 

 

 

B100

1.0.

1000-4000; 
6000-7000

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B200

2.0.

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1M

 

[18000-21700;
 22100-22300] -
 [1000-9000]

Finansiālā bilance

 

 

 

 

 

F 00 00 00 00

 

F 00 00 00 00

Finansēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs

 

 

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

 

Sagatavotājs

  

 

(amats, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

(Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "paraksta atšifrējums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām par  elektronisko dokumentu noformēšanu)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.584

Veidlapa Nr.2

Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

 Ls

Programmas/ apakšprogrammas kods,
SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgru-pas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Likumā apstiprinātais
kārtējā gada plāns

Kārtējā gada plāns (precizētais)

Pieprasījums izmaiņām +/-

Kārtējā gada plāns kopā ar izmaiņām

Izmaiņas
 (8):(5) x 100-100 (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

xx. ..................................................  (ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

 

 

 

 

 

A000

 

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100-22300; 
21100; 21200;
18000; 19000

Ieņēmumi - kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B000

 

1000-9000

Izdevumi - kopā

 

 

 

 

 

B100

1.0.

1000-4000;
6000-7000

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B200

2.0.

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1

 

[1000-23000] -
 [1000-9000]

Finansiālā bilance

 

 

 

 

 

F 00 00 00 00

 

F 00 00 00 00

Finansēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx.xx.xx

 

xx.xxx

........................................ ............... ................ (Programmas/apakšprogrammas nosaukums)

 

 

 

 

 

A000

 

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100 - 22300; 
21100; 21200;
18000; 19000

Ieņēmumi - kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B000

 

1000-9000

Izdevumi - kopā

 

 

 

 

 

B100

1.0.

1000-4000;
 6000-7000

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B200

2.0.

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1

 

[1000-23000] - [1000-9000]

Finansiālā bilance

 

 

 

 

 

F 00 00 00 00

 

F 00 00 00 00

Finansēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs

 

 

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

 

Sagatavotājs

 

 

(amats, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

(Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "paraksta atšifrējums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.584

01.JPG (42885 bytes)

02.JPG (62542 bytes)

03.JPG (134439 bytes)

04.JPG (94250 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
01.01.2008