Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otro daļu pēc vārdiem "Valsts vides dienests" ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs".

2. 5.pantā:

aizstāt 7.punktā vārdu "izglītības" ar vārdu "sagatavošanas";

izslēgt 9.punktā vārdus "kuģa īpašnieka vārdā".

3. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) veic Kuģu reģistrā iekļauto kuģu tilpības mērīšanu un izsniedz tilpību apliecinošus dokumentus;";

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus "izmeklē un analizē jūras negadījumus, kā arī";

izteikt pirmās daļas 25.punktu šādā redakcijā:

"25) uzrauga, lai komersanti, kas komplektē apkalpi un iekārto personas darbā uz kuģiem, atbilstu prasībām, kuras noteiktas 1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos;";

aizstāt otrās daļas pirmo un otro teikumu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets izdod noteikumus par to pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu, kurus Latvijas Jūras administrācija sniedz, pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī nosaka to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmajā daļā minēto funkciju īstenošanai pieņemtie Latvijas Jūras administrācijas lēmumi izpildāmi ar to spēkā stāšanās dienu. Šo lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību."

4. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja kompetence

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs izmeklē un analizē jūras negadījumus."

5. 11.pantā:

papildināt pirmās daļas 7.punktu ar vārdiem un skaitli "un tās 1996.gada protokols";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā mēra kuģa tilpību un izsniedz tilpību apliecinošus dokumentus."

6. 21.pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Aizpildītu kuģa žurnālu glabā uz kuģa divus gadus, pēc tam to nodod glabāšanā kuģa īpašniekam vai kuģa menedžmenta kompānijai, kura to glabā vismaz četrus gadus."

7. 24.pantā:

papildināt piekto daļu pēc pirmā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

"Šī prasība neattiecas uz kuģu īpašniekiem, kuri iekārto personas darbā uz SOLAS konvencijai nepakļautajiem kuģiem.";

aizstāt piektās daļas līdzšinējā otrajā teikumā vārdu "to" ar vārdu "šādu";

izslēgt piektās daļas līdzšinējā otrajā teikumā vārdus "kuri kuģa īpašnieka vārdā iekārto personas darbā uz kuģiem";

aizstāt sestajā daļā vārdus "kuģu īpašnieku un" ar vārdu "to" un vārdus "tiem iekārtojot" — ar vārdiem "kuri iekārto".

8. 26.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "izglītības" ar vārdu "sagatavošanas";

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Atpūtai un sportam paredzēto" ar vārdu "mazizmēra";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "Latvijas Jūras administrācija un";

papildināt ceturtās daļas otro teikumu pēc vārdiem "atpūtai un sportam paredzēto" ar vārdu "mazizmēra";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atpūtai un sportam paredzēto buru jahtu un motorjahtu vadītāju apmācību un sertificēšanu veic saskaņā ar Sporta likuma 5.panta trešo daļu Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes atzīta burāšanas sporta federācija. Apmācības programmu sagatavošanā minētā burāšanas sporta federācija vadās pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas un Starptautiskās burāšanas sporta federācijas rekomendācijām par atpūtas kuģu vadītāju sertifikāciju.

(6) Motorjahtu vadītāju apmācību un sertificēšanu veic arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencēti mācību centri, kuri nodarbojas ar atpūtas kuģu vadītāju apmācību. Nosakot atpūtas kuģu vadītāju sertifikāta formu, mācību centri vadās pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomiskās komisijas rekomendācijām."

9. Papildināt 33.panta sesto daļu pēc vārdiem "Krasta apsardzei" ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam".

10. 50.pantā:

papildināt pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem "Latvijas Jūras administrācijai" ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Jūras administrācija" ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs";

aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdus "Latvijas Jūras administrācija" ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs";

izslēgt piekto daļu.

11. Aizstāt 51.panta astotajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās" ar vārdiem "Ministru kabineta apstiprinātās".

12. Papildināt 52.panta pirmo daļu pēc vārda "naftas" ar vārdu "bīstamo".

13. Papildināt 54.pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja neatbilstība jūrlietas reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai kāda informācija rada aizdomas, ka kuģis, kas labprātīgi atrodas Latvijas ostā vai ārzonas terminālā, ir iesaistījies vai iesaistās naftas, bīstamu vai citu kaitīgu vielu noplūdē Latvijas ūdeņos, ostās, starptautiskai kuģošanai izmantotajos jūras šaurumos, tad, ievērojot 1982.gada ANO Jūras tiesību konvencijas III daļas 2.nodaļā noteikto tranzīta režīmu, tiktāl, ciktāl šādi jūras šaurumi ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā un atklātā jūrā, Krasta apsardze, Valsts vides dienests vai cita kompetenta institūcija nodrošina atbilstošas pārbaudes veikšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē šādu pārbaužu veikšanu, ņemot vērā attiecīgas Starptautiskās jūras organizācijas pamatnostādnes.

(6) Ja šā panta piektajā daļā minētajā pārbaudē tiek atklāti fakti, kas varētu norādīt uz šā likuma 51.panta trešajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu, Valsts vides dienests par to informē attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk — dalībvalsts) kompetentās iestādes un karoga valsts iestādes.

(7) Ja naftas, bīstamo vai citu kaitīgo vielu noplūde notiek Latvijas teritoriālajos ūdeņos, Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai līdzvērtīgā zonā, kas izveidota saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, starptautiskai kuģošanai izmantotajos jūras šaurumos un ja kuģis, kuru tur aizdomās par šo noplūdi, nepiestāj dalībvalsts ostā, kurai ir informācija par iespējamo noplūdi, tad, ievērojot 1982.gada ANO Konvencijas par jūras tiesībām III daļas 2.nodaļā noteikto tranzīta režīmu, tiktāl, ciktāl šādi jūras šaurumi ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā un atklātā jūrā, piemēro šādus nosacījumus:

1) ja nākamā osta, kurā kuģis piestāj, ir kādā citā dalībvalstī, Valsts vides dienests, sadarbojoties ar attiecīgās dalībvalsts kompetento institūciju, veic šā panta piektajā daļā minētās pārbaudes un lemj par atbilstīgiem pasākumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecībā uz šādu noplūdi;

2) ja nākamā osta, kurā kuģis piestāj, ir tādas valsts osta, kas nav dalībvalsts, Valsts vides dienests veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nākamā osta, kurā kuģis piestāj, ir informēta par iespējamo noplūdi, un lūdz nākamās ostas valsts kompetento institūciju veikt atbilstīgus pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecībā uz šādu noplūdi.

(8) Ja kuģim, kas atrodas Latvijas ostā, kuģo Latvijas teritoriālajos ūdeņos vai starptautiskai kuģošanai izmantotajos jūras šaurumos, ir bijusi noplūde, tad, ievērojot 1982.gada ANO Jūras tiesību konvencijas III daļas 2.nodaļā noteikto tranzīta režīmu, tiktāl, ciktāl šādi jūras šaurumi ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā, Krasta apsardze sadarbībā ar Valsts vides dienestu atbilstoši normatīvajiem aktiem uzsāk pārkāpuma izmeklēšanu, ja nepieciešams, aizturot kuģi līdz apstākļu noskaidrošanai un garantijas saņemšanai no kuģa īpašnieka, aģenta vai apdrošinātāja par piemēroto soda naudu samaksu un videi nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(9) Valsts vides dienests šā panta septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos nekavējoties informē par notikušo Latvijas Jūras administrāciju un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroju."

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 51.panta astotajā daļā minētos noteikumus.

14. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs šā likuma 8.1 pantā minētās funkcijas realizāciju uzsāk ar 2008.gada 1.janvāri. Līdz brīdim, kad šā likuma 8.1 pantā minētās funkcijas realizāciju uzsāk Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs, tās realizāciju nodrošina Latvijas Jūras administrācija."

15. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 10.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 30.maijā
13.06.2007