Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.165

Rīgā 2007.gada 6.martā (prot. Nr.17 17.§)
Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 9.punktu

1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju.

2. Profesionālās izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamie dokumenti ir šādi:

2.1. izglītības iestādes nolikums;

2.2. izglītības iestādes lietu nomenklatūra vai klasifikācijas shēma;

2.3. darba kārtības noteikumi;

2.4. izglītības iestādes reģistrācijas apliecība;

2.5. izglītības programmas licence;

2.6. izglītības iestādes un programmas akreditācijas lapa;

2.7. darba plāns mācību gadam un pārskats par darbu iepriekšējā gadā:

2.7.1. izglītības iestādes, kuras īsteno tikai profesionālās ievirzes izglītības programmas, pārskatā norāda ziņas par izglītojamo sastāvu, kā arī secinājumus par mācību un audzināšanas darbu un priekšlikumus tā uzlabošanai;

2.7.2. pārējās izglītības iestādes pārskatā norāda ziņas par izglītojamo un pedagogu sastāvu, eksāmenu rezultātiem, mācību un audzināšanas darbu, šo ziņu analīzi, secinājumus un priekšlikumus;

2.8. iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrācijas žurnāls vai reģistrs;

2.9. direktora rīkojumi par izglītojamajiem un minēto rīkojumu reģistrācijas žurnāls vai reģistrs. Rīkojumu reģistrācijas žurnālā vai reģistrā ieraksta rīkojuma datumu, numuru un īsu satura izklāstu;

2.10. izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmata. Tajā ieraksta uzņemtā izglītojamā kārtas numuru un ziņas par izglītojamo: vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimumu, deklarētās dzīvesvietas adresi, rīkojuma numuru par izglītojamā ieskaitīšanu un ieskaitīšanas datumu, izglītības programmas kodu un nosaukumu, mācību ilgumu gados, izglītojamā atskaitīšanas rīkojuma numuru un izglītības iestādes beigšanas vai izglītojamā atskaitīšanas datumu, izglītojamā atskaitīšanas iemeslu, iegūto izglītību un kvalifikāciju (ja tāda piešķirta), izsniedzamā izglītības dokumenta nosaukumu un numuru. Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir sniegti arī tās aizpildīšanas metodiskie norādījumi;

2.11. izglītojamā personas lieta:

2.11.1. ja izglītojamais apgūst profesionālās ievirzes izglītības program­mu, viņa personas lietā glabā izglītojamā iesniegumus, dzimšanas apliecības vai pases kopiju, fotogrāfiju, rīkojumus par izglītojamā ieskaitīšanu un atskaitīšanu, ziņas par izsniegto izglītības dokumentu (izziņu);

2.11.2. pārējo izglītojamo personas lietā glabā izglītojamā iesniegumus, dzimšanas apliecības vai pases kopiju, iepriekš iegūto izglītību apliecinošā dokumenta kopiju, fotogrāfiju, mācību līgumu (izglītojamajiem, kuri mācās par maksu), rīkojumus par izglītojamā ieskaitīšanu un atskaitīšanu, ziņas par izsniegto izglītību vai kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (izziņu). Personas lietā norāda izglītojamā vārdu, uzvārdu, kārtas numuru saskaņā ar izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatu, deklarēto dzīvesvietas adresi un ziņas par daļēji apgūtajiem kursiem;

2.12. pedagoģiskās padomes sēžu protokoli;

2.13. metodisko komisiju sēžu protokoli (ja šādas komisijas ir izveidotas);

2.14. kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls. Tajā ieraksta datumu un akta numuru, pārbaudes iemeslu, pārbaudes veicēja vārdu, uzvārdu, amatu un kontroles institūcijas nosaukumu;

2.15. īstenojamās izglītības programmas;

2.16. stundu (nodarbību) saraksti. Atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai sarakstā norāda katrai grupai katru dienu paredzētās mācību priekšmetu stundas, to norises laiku un vietu (profesionālās ievirzes grupām sportā norises vietu nenorāda);

2.17. grupas mācību nodarbību uzskaites žurnāls:

2.17.1. ja izglītojamie apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu sportā, žurnālā sniedz metodiskos norādījumus žurnāla iekārtošanai, kā arī norāda sporta skolas nosaukumu un ziņas par izglītības programmu (piemēram, sporta veids, grupas nosaukums), izglītojamajiem, nodarbību apmeklējumu un treniņu uzskaiti (datums, stundu skaits, nodarbību tēma, trenera paraksts), drošības instruktāžām, gada plānu un tā izpildi, kā arī treniņu procesa pārbaudītāja piezīmes un atzīmes ar ārsta parakstu par notikušajām medicīniskajām pārbaudēm;

2.17.2. ja izglītojamie apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā un mūzikā, žurnālā sniedz metodiskos norādījumus žurnāla iekārtošanai, kā arī norāda izglītības iestādes nosaukumu, mācību gadu, klasi, izglītojamā vārdu un uzvārdu, ziņas par notikušajām nodarbībām mācību priekšmetā (datums, stundu skaits, stundas tēma, skolotāja paraksts), izglītojamo saņemto vērtējumu un kavējumiem, drošības instruktāžām;

2.17.3. ja izglītojamie apgūst citas programmas (kas nav minētas šo noteikumu 2.17.1. un 2.17.2.apakšpunktā), žurnālā sniedz metodiskos norādījumus žurnāla iekārtošanai, kā arī norāda izglītības iestādes nosaukumu un ziņas par izglītības programmu, izglītojamajiem (vārds, uzvārds, izglītojamā reģistrācijas numurs, tēva, mātes vai aizbildņa vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs), notikušajām mācību nodarbībām (mācību priekšmets, datums, stundu skaits, stundas tēma, skolotāja paraksts), izglītojamo saņemto vērtējumu un kavējumiem, ziņas par drošības instruktāžām, mācību gada darba rezultātiem (stundu skaits mācību priekšmetā, semestra, gada vai galīgā atzīme, kavētās stundas);

2.18. kvalifikācijas prakses dienasgrāmata vai pārskats (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas). Prakses dienasgrāmatā ieraksta metodiskos norādījumus tās aizpildīšanai, ziņas par izglītojamo, prakses vietu, prakses vadītāju, prakses ilgumu, veikto darbu uzskaiti (datums, izpildītais darbs, ilgums, vērtējums, prakses vadītāja paraksts). Ievērojot izglītības programmai atbilstošu augstāku profesionālās kvalifikācijas līmeni un profesijas specifiku, izglītības iestāde var noteikt prakses dienasgrāmatas vietā lietot prakses pārskatu. Prakses pārskatu sagatavo izglītojamais atbilstoši prakses programmai un tajā iekļauj vispārīgas ziņas par prakses vietu, prakses laikā izpildītajiem darbiem, izmantotajām tehnoloģijām, aprīkojumu, praktikanta secinājumus un ieteikumus par darba organizāciju prakses vietā, prakses pārskata novērtējumu;

2.19. praktikanta raksturojums (izņemot profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas). Tajā norāda profesionālās izglītības programmas un piešķiramās kvalifikācijas nosaukumu, praktikanta vārdu un uzvārdu, kursu, prakses laiku, vietu un praktikanta profesionālās sagatavotības novērtējumu;

2.20. līgums par profesionālās izglītības iestādes izglītojamā mācību praksi (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas). Tajā norāda līguma priekšmetu, pušu pienākumus un tiesības, kā arī pušu rekvizītus;

2.21. sekmju grāmatiņa (izņemot profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides, kā arī tālākizglītības programmas, kuru īstenošanas laiks nav ilgāks par septiņiem mēnešiem). Tajā norāda ziņas par izglītojamo un izglītības programmu, semestra un eksāmenu sesijas pārbaudījumu vērtējumu mācību priekšmetos, praktisko mācību ilgumu un vērtējumu, galīgās atzīmes mācību priekšmetos, vērtējumu valsts pārbaudījumos un piešķirto kvalifikāciju;

2.22. grupas sekmju izraksts (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas). Tas ir izglītības programmas apguves noslēguma rezultātu kopsavilkums grupai, kurā katram izglītojamajam ieraksta vārdu, uzvārdu, personas kodu, galīgās atzīmes mācību priekšmetos un stundu skaitu, ziņas par valsts noslēguma pārbaudījumiem (ja tādi paredzēti), piešķirto profesionālo kvalifikāciju (ja tāda piešķirta) un izsniegtā izglītības dokumenta nosaukumu, sēriju un numuru;

2.23. profesionālās kvalifikācijas eksā­mena protokols (izņemot profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas). Tajā ieraksta izglītības programmas nosaukumu, komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un locekļus, izglītojamā uzvārdu, vārdu, personas kodu, eksāmena atzīmi un eksāmena komisijas lēmumu;

2.24. profesionālās izglītības dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnāls;

2.25. profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls;

2.26. pārskats par profesionālās izglītības dokumentu veidlapu apriti;

2.27. profesionālās izglītības dokumentu veidlapu norakstīšanas akti;

2.28. nelaimes gadījumu ar izglītojamajiem reģistrācijas žurnāls. Tajā ieraksta izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, mācību grupu, datumu, kad par nelaimes gadījumu sastādīts akts un atzinums, īss nelaimes gadījuma un tā cēloņu apraksts, nelaimes gadījuma sekas;

2.29. aktu kopijas par notikušajiem nelaimes gadījumiem ar izglītojamajiem;

2.30. izglītojamā apliecība (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā). Apliecībā norāda izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādes nosaukumu, izsniegšanas datumu un derīguma termiņu. Apliecība ir apstiprināta ar izglītības iestādes zīmogu un vadītāja parakstu.

3. Eksaminācijas centra profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai nepieciešamie dokumenti ir šādi:

3.1. eksaminācijas centra nolikums;

3.2. eksaminācijas centra lietu nomenklatūra vai klasifikācijas shēma;

3.3. darba kārtības noteikumi;

3.4. eksaminācijas centra reģistrācijas apliecība;

3.5. eksaminācijas centra licence;

3.6. eksaminācijas centra akreditācijas lapa;

3.7. attaisnojuma dokumenti, kas eksa­minējamajai personai dod tiesības kārtot centralizēto kvalifikācijas eksāmenu;

3.8. direktora rīkojumi par eksaminējamajām personām un šo rīkojumu reģistrācijas žurnāls vai reģistrs. Rīkojumu reģistrācijas žurnālā ieraksta rīkojuma datumu, numuru un īsu satura izklāstu;

3.9. profesionālās kvalifikācijas eksā­mena protokols. Tajā ieraksta izglītības programmas nosaukumu, komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un locekļus, izglītojamā uzvārdu, vārdu, personas kodu, eksāmena atzīmi un eksāmena komisijas lēmumu;

3.10. profesionālās izglītības dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnāls;

3.11. profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls;

3.12. pārskats par profesionālās izglītības dokumentu veidlapu apriti;

3.13. profesionālās izglītības dokumentu veidlapu norakstīšanas akti.

4. Šo noteikumu 2.17. un 2.22.apakšpunktā minēto dokumentu paraugu izstrādātājs tos saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
10.03.2007