Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta sēdes protokola Nr.58 izraksts
 

Rīgā 1999.gada 2.novembrī

19.§

Par pasākumu plānu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

Apspriešanā piedalījās: V.Makarovs, E.Krastiņš, J.Bunkšs, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju un to, ka pasākumu plāna izpildes gaitas apkopojuma 16.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņš ir 2000.gada februāris un to veic arī īpašu uzdevumu ministrs valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs.

2. Ministru kabineta 1999.gada 11.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.25, 22.§) "Par pasākumu plānu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai saskaņā ar Pasaules bankas Ārvalstu investīciju padomdevēju dienesta pētījumā "Par administratīvajiem šķēršļiem investīcijām Latvijā" izteiktajām rekomendācijām" akceptētajā pasākumu plānā minētajām ministrijām līdz 1999.gada 15.novembrim iesniegt Ministru prezidentam un ekonomikas ministram ziņojumus par tām uzdoto uzdevumu iekļaušanu ministriju rīcības plānos valdības deklarācijas izpildei.

3. Ekonomikas ministrijai (Latvijas Attīstības aģentūrai) reizi trīs mēnešos ziņot Ministru kabinetam par uzņēmējdarbības vides uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem un par pasākumu plāna izpildes gaitu.

4. Atbildīgajām valsts institūcijām katru mēnesi līdz piektajam datumam sniegt informāciju Ekonomikas ministrijai (Latvijas Attīstības aģentūrai) par pasākumu plānā doto uzdevumu izpildi.

5. Ekonomikas ministrijai pēc š.g. 30.novembra kopīgi ar iesaistītajām ministrijām precizēt pasākumu plānā noteiktos uzdevumu izpildes termiņus un iesniegt jautājumu (grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 11.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25, 22.§) pielikumā) izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Ministru prezidents A.Šķēle

Valsts kancelejas direktors A.Vītols