Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Pašvaldību revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-263/99 Rīgā 1999.gada 23.novembrī

Par Preiļu rajona Rušonu pagasta padomē veiktās revīzijas rezultātiem

Valsts kontroles Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: padomes locekle, departamenta direktora pienākumu izpildītāja Dz.Ceihnere un kolēģijas locekļi J.Rumkovskis, A.Svirido un A.Zuitiņa izskatīja revīzijas rezultātus par rīcību ar pašvaldības un valsts mantu (arī finansu līdzekļiem) 1998.gadā Preiļu rajona Rušonu pagasta padomē un

konstatēja:

Rušonu pagasta padomē ievēlēti 7 deputāti. Padome izveidojusi 3 komitejas un 5 komisijas. Par padomes priekšsēdētāju 1997.gada 18.martā ievēlēts A.Soldāns, kurš šajā amatā strādā no 1986.gada 23.decembra. Pašvaldībā izveidotas 10 iestādes.

Revīzijā konstatēti vairāki trūkumi Rušonu pagasta padomes rīcībā ar pašvaldības un valsts mantu (arī finansu līdzekļiem), no kuriem būtiskākie ir šādi:

1. Neievērojot likuma "Par pašvaldībām" 71.panta prasības, padomes revīzijas komisija nav veikusi pašvaldības iestāžu un padomes finansiālās darbības pārbaudes. Nav pieaicināts zvērināts revidents vai auditorfirma finansu pārskata revīzijai.

2. Pagasta padomes grāmatvedības uzskaite neatbilst LR likuma "Par grāmatvedību" prasībām:

• grāmatvedības reģistri nav kārtoti divkāršā ieraksta sistēmā;

• pārskata gada beigās nav veikta krājumu, naudas līdzekļu un norēķinu inventarizācija. Pamatlīdzekļu inventarizācija veikta formāli - inventarizācijas sarakstos uzrādītā pamatlīdzekļu kopsumma par Ls 16 906,68 atšķiras no 1998.gada pārskatā uzrādītās;

• 1998.gada pārskatā uz perioda beigām nav uzrādīti:

- kreditoru parādi Ls 10 911,06,

- krājumi Ls 1 172,83;

• saistību un parādu summas ar debitoriem un kreditoriem nav salīdzinātas;

• pašvaldības ieņēmumos 1998.gadā nav uzskaitīta skolas darbinieku maksa par ēdināšanu Ls 205,36.

Pārējie pārkāpumi, kādi pieļauti rīcībā ar pašvaldības mantu (arī finansu līdzekļiem un minēti atzinumā, novēršami, sakārtojot grāmatvedības uzskaiti un veicot citus pasākumus.

Kolēģijas sēdē piedalījās un paskaidrojumus sniedza Preiļu rajona Rušonu pagasta padomes priekšsēdētājs A.Soldāns.

Pamatojoties uz LR likuma "Par Valsts kontroli" 32.pantu un likuma "Valsts kontroles revīzijas reglaments" 59. un 64.pantu, Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Par revīzijas rezultātiem paziņot Preiļu rajona Rušonu pagasta padomei, pieprasīt novērst visus revīzijā konstatētos trūkumus un par veiktajiem pasākumiem paziņot Valsts kontrolei līdz 1999.gada 31.decembrim.

2. Revīziju lietā Nr.5.1-2-263/99 slēgt.

Lēmumu var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Pašvaldību revīzijas departamentā.

Padomes locekle, departamenta direktora pienākumu izpildītāja Dz.Ceihnere

Kolēģijas locekļi: J.Rumkovskis, A.Svirido, A.Zuitiņa

 

 

23.11.1999