Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 16.05.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.874

Rīgā 2006.gada 24.oktobrī (prot. Nr.55 48.§)
Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prioritātes, kā arī projektu iesniegumu izstrādes un atlases kārtību;

1.2. PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas kārtību;

1.3. PHARE programmas un Pārejas programmas (turpmāk - programma) uzraudzības un izvērtēšanas kārtību.

II. Programmas prioritāšu noteikšana, projektu iesniegumu izstrāde un atlase

2. PHARE programmas prioritātes izvirza Finanšu ministrija un Ārlietu ministrija.

3. Pārejas programmas prioritātes izvirza Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Ārlietu ministrija pēc saskaņošanas ar nozaru ministrijām.

4. Pēc prioritāšu izvirzīšanas nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos iesniedz programmas prioritātes apstiprināšanai Ministru kabinetā.

5. Pēc programmas prioritāšu apstiprināšanas Ministru kabinetā vecākā nozares amatpersona, izstrādājot projekta iesniegumu, nodrošina projekta finansējuma (arī līdzfinansējuma) plānošanu atbilstoši likumam "Par budžetu un finanšu vadību" un finanšu līdzekļu vadības dokumentiem.

6. Ja projekta iesnieguma izstrādi nodrošina vairākas vecākās nozares amat­personas, tās savstarpēji vienojas par vienu vecāko nozares amatpersonu, kas ir atbildīga par projekta iesnieguma iesniegšanu nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.

7. Vecākā nozares amatpersona izstrādāto projekta iesniegumu iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.

8. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos izvērtē iesniegto projekta iesniegumu, ņemot vērā šādus kritērijus:

8.1. projekta iesniegumā paredzēto mērķu atbilstība noteiktajām priori­tātēm;

8.2. projekta iesniegumā paredzēto darbību atbilstība projekta mērķiem;

8.3. projekta iesnieguma atbilstība programmas mērķiem.

9. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 8.punktā minētajiem kritērijiem, nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos ir tiesības noraidīt attiecīgo projekta iesniegumu vai nosūtīt to precizēšanai vecākajai nozares amatpersonai.

III. Informēšana par programmas apstiprināšanu un grozījumu izdarīšana

10. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pēc finanšu memoranda parakstīšanas vai finanšu lēmuma pieņemšanas Eiropas Komisijā informē par to nacionālo atbildīgo amatpersonu, programmas atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos un vecāko nozares amatpersonu.

11. Ja finanšu memorandā vai finanšu lēmumā nepieciešami grozījumi, vecākā nozares amatpersona ierosina izdarīt tos, iesniedzot nacionālajam koordi­natoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pamatojumu un projektu par nepieciešamajiem grozījumiem finanšu memorandā vai finanšu lēmumā.

12. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos projektu par grozījumiem finanšu memorandā vai finanšu lēmumā saskaņo ar nacionālo atbildīgo amatpersonu un programmas atbildīgo amatpersonu, kā arī atbilstoši finanšu līdzekļu vadības dokumentiem sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijā pieprasījumu par nepieciešamību izdarīt grozījumus finanšu memo­randā vai finanšu lēmumā.

IV. Programmas īstenošana

13. Programmu īsteno atbilstoši paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmai, ar kuru saskaņā programmas partnervalsts līgumu slēgšanu un maksā­jumus nodrošina bez papildu Eiropas Komisijas kontroles veikšanas, piemērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības iepirkumu jomā un nacionālajai atbildīgajai amatpersonai uzņemoties pilnu finanšu atbildību par programmas finansējuma izmantošanu.

14. Programmas projekta īstenošanas administratīvā un finanšu vadība (ko veic programmas atbildīgā amatpersona, slēdzot iepirkuma līgumu) ietver šādus pasākumus:

14.1. iepirkuma procedūras īstenošanas posmā:

14.1.1. iepirkuma dokumentācijas- konkursa nolikuma, cenu aptaujas, sarunu procedūras tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma procedūras īstenošanai nepieciešamo dokumentu - saskaņošana pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas un minēto dokumentu grozījumu saskaņošana, izvērtējot, vai iepirkuma priekšmets un termiņi atbilst finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktajām prasībām;

14.1.2. iepirkuma līguma projekta saskaņošana pirms iepirkuma līguma noslēgšanas;

14.1.3. līguma (apstiprinājuma finansējumam) noslēgšana ar vecāko nozares amatpersonu par programmas finansējuma piešķiršanu katram iepirkuma līgumam;

14.2. iepirkuma līguma izpildes posmā:

14.2.1. iepirkuma līguma grozījumu saskaņošana, izvērtējot, vai grozījumi budžetā, iepirkuma līguma izpildes un maksājumu termiņos atbilst finanšu memorandā vai finanšu lēmumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

14.2.2. pārbaužu veikšana piegāžu un būvdarbu līgumu izpildes vietās;

14.3. maksājumu veikšanas posmā:

14.3.1. vecākās nozares amatpersonas apstiprinātā projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un to attaisnojošo dokumentu, kā arī minēto doku­mentu atbilstības noslēgtajam iepirkuma līgumam un finanšu līdzekļu vadības dokumentiem izvērtēšana un apstiprināšana;

14.3.2. maksājuma pieprasījuma sagatavošana par izdevumu segšanu no programmas līdzekļiem un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai.

15. Programmas projekta īstenošanas tehniskā vadība (ko veic vecākā nozares amatpersona, slēdzot iepirkuma līgumu) ietver šādus pasākumus:

15.1. iepirkuma procedūras īstenošanas posmā:

15.1.1. iepirkuma komisiju apstiprināšana, to darbības nodrošināšana, projekta iepirkuma dokumentācijas izstrāde, nodrošinot finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteikto mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un nepieciešamo grozījumu saskaņošana ar programmas atbildīgo amatpersonu, iepirkuma organizēšana, kā arī to darbību nodrošināšana, kas saistītas ar projekta uzdevuma izskaidrošanu pretendentiem, iepirkuma procesa protokolēšanu un informēšanu par iepirkuma procesu;

15.1.2. iepirkuma līguma slēgšana pēc tā saskaņošanas ar programmas atbildīgo amatpersonu;

15.1.3. ja paredzēts slēgt būvdarbu līgumu, visu nepieciešamo priekšdarbu veikšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, lai nodrošinātu būvdarbu līguma noslēgšanu;

15.1.4. līguma (apstiprinājuma finansējumam) noslēgšana ar programmas atbildīgo amatpersonu par programmas finansējuma piešķiršanu katram iepirkuma līgumam;

15.2. iepirkuma līguma izpildes posmā:

15.2.1. nepieciešamo grozījumu sagatavošana un izdarīšana iepirkuma līgumā pēc to saskaņošanas ar programmas atbildīgo amatpersonu;

15.2.2. atbalsta sniegšana projekta izpildītājam projekta īstenošanā saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem, projekta izpildītāja darbības uzraudzīšana, izdevumu atbilstības nodrošināšana iepirkuma līgumā noteiktajiem projekta mērķiem, projekta izpildītāja pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana;

15.3. maksājumu veikšanas posmā:

15.3.1. apliecinājuma izrakstīšana par iepirkuma līgumā minēto preču vai pakalpojumu saņemšanu vai būvdarbu veikšanu, projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un to attaisnojošo dokumentu apstiprināšana;

15.3.2. maksājuma uzdevuma par projekta nacionālā līdzfinansējuma daļu sagatavošana, nacionālā līdzfinansējuma daļas samaksa projekta izpildītājam un maksājuma uzdevuma kopijas nosūtīšana programmas atbildīgajai amatpersonai;

15.4. programmas īstenošanas uzraudzības posmā - pastāvīgas programmas projekta uzraudzības veikšana, nozares uzraudzības ziņojuma sagatavošanas un iesniegšanas nodrošināšana nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību uzskaites nodrošināšana, projekta rezultātu izplatīšanas un piemērošanas nodrošināšana saskaņā ar projekta mērķiem.

16. Programmas projekta īstenošanas administratīvā un finanšu vadība (ko veic nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos, slēdzot neliela apjoma mērķsadarbības līgumu) ietver šādus pasākumus:

16.1. neliela apjoma mērķsadarbības projekta iesnieguma sagatavošanas posmā:

16.1.1. sadarbības nodrošināšana ar vecāko nozares amatpersonu projekta iesnieguma sagatavošanā;

16.1.2. projekta iesnieguma izskatīšana, projekta iesnieguma kvalitātes izvērtēšana saskaņā ar šo noteikumu 8.punktā minētajiem kritērijiem, komentāru sniegšana par projekta kvalitāti. Ja projekta iesniegums neatbilst noteiktajiem kritērijiem, tas var tikt noraidīts vai nosūtīts precizēšanai vecākajai nozares amatpersonai;

16.1.3. izvērtēto projektu iesniegumu apkopošana un iesniegšana apstip­rināšanai Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos;

16.1.4. Vecāko amatpersonu sanāksmē apstiprināto projektu iesniegumu iesniegšana Eiropas Komisijai oficiālā atzinuma saņemšanai;

16.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases un neliela apjoma mērķsadarbības līguma slēgšanas posmā:

16.2.1. apstiprināto projektu iesniegumu nosūtīšana Eiropas Savienības dalībvalstīm pēc finanšu memoranda vai finanšu lēmuma pieņemšanas;

16.2.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju iesniegto sadarbības piedāvājumu apkopošana un nosūtīšana programmas atbildīgajai amatpersonai un vecākajai nozares amatpersonai;

16.2.3. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju sadarbības piedāvā­jumu atlases sanāksmes organizēšana un dalība tajā novērotāja statusā;

16.2.4. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju sadarbības piedāvā­jumu atlases sanāksmes pārskata izskatīšana un apstiprināšana;

16.2.5. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju informēšana par atlases sanāksmes rezultātiem;

16.2.6. neliela apjoma mērķsadarbības līguma izskatīšana un apstiprināšana;

16.3. neliela apjoma mērķsadarbības līguma izpildes posmā:

16.3.1. dalība projektu vadības komitejas sēdēs;

16.3.2. projekta izpildītāja iesniegtā sākuma pārskata un gala pārskata izskatīšana, gala pārskata apstiprināšana;

16.3.3. neliela apjoma mērķsadarbības līguma grozījumu izskatīšana un apstiprināšana, ja tas nepieciešams atbilstoši grozījumu veidam.

17. Programmas projekta īstenošanas tehniskā vadība (ko veic vecākā nozares amatpersona, slēdzot neliela apjoma mērķsadarbības līgumu) ietver šādus pasākumus:

17.1. neliela apjoma mērķsadarbības projekta iesnieguma sagatavošanas posmā:

17.1.1. neliela apjoma mērķsadarbības projekta iesnieguma izstrāde. Ja projekta iesnieguma izstrādi nodrošina vairākas vecākās nozares amatpersonas, tās savstarpēji vienojas par galveno amatpersonu, kas ir atbildīga par projekta iesnieguma izstrādi;

17.1.2. neliela apjoma mērķsadarbības projekta iesnieguma iesniegšana nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības projektu jautājumos;

17.1.3. projekta finansējuma (arī līdzfinansējuma) plānošana atbilstoši finanšu līdzekļu vadības dokumentiem;

17.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases un neliela apjoma mērķsadarbības līguma slēgšanas posmā:

17.2.1. projekta izpildītāja atlases nodrošināšana, Eiropas Savienības dalīb­valstu administrāciju atlases sanāksmes pārskata izstrāde un iesniegšana apstipri­nāšanai nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības projektu jautājumos;

17.2.2. neliela apjoma mērķsadarbības līguma saskaņošana;

17.3. neliela apjoma mērķsadarbības līguma izpildes posmā:

17.3.1. nepieciešamo grozījumu sagatavošana un izdarīšana neliela apjoma mērķsadarbības līgumā pēc saskaņošanas ar nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos un programmas atbildīgo amatpersonu;

17.3.2. atbalsta sniegšana neliela apjoma mērķsadarbības projekta izpildītājam projekta īstenošanā saskaņā ar neliela apjoma mērķsadarbības līguma nosacījumiem, projekta izpildītāja darbības uzraudzīšana, izdevumu atbilstības nodrošināšana neliela apjoma mērķsadarbības līgumā noteiktajiem projekta mērķiem, projekta izpildītāja pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana, noteikto mērķu sasniegšanas un finansējuma izlietojuma nodrošināšana atbilstoši neliela apjoma mērķsadarbības līgumam;

17.4. maksājuma veikšanas posmā- apliecinājuma sniegšana par neliela apjoma mērķsadarbības līgumā minēto pasākumu izpildi, projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un to attaisnojošo dokumentu apstiprināšana.

18. Programmas projekta īstenošanas administratīvā un finanšu vadība (ko veic nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos, slēdzot mērķ­sadarbības līgumu) ietver šādus pasākumus:

18.1. mērķsadarbības projekta iesnieguma sagatavošanas posmā- sadarbības nodrošināšana ar vecāko nozares amatpersonu projekta iesnieguma sagatavošanā;

18.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases un līguma slēgšanas posmā:

18.2.1. apstiprināto projektu iesniegumu nosūtīšana Eiropas Komisijai;

18.2.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases sanāksmes organizēšana un vadīšana, kā arī sanāksmes pārskata par projekta izpildītāja izvēli apstiprināšana;

18.2.3. darba plāna nosūtīšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

18.2.4. no Eiropas Komisijas saņemto komentāru iestrādāšana mērķsadar­bības līguma projektā;

18.2.5. mērķsadarbības līguma izskatīšana un apstiprināšana;

18.3. mērķsadarbības līguma izpildes posmā:

18.3.1. sagatavoto mērķsadarbības līguma grozījumu izskatīšana un apstiprināšana, ja tas nepieciešams atbilstoši grozījumu veidam;

18.3.2. dalība projektu vadības komitejas sēdēs;

18.3.3. projekta izpildītāja iesniegtā ceturkšņa pārskata un gala pārskata izskatīšana, gala pārskata apstiprināšana.

19. Programmas projekta īstenošanas tehniskā vadība (ko veic vecākā nozares amatpersona, slēdzot mērķsadarbības līgumu) ietver šādus pasākumus:

19.1. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases un mērķsadar­bības līguma slēgšanas posmā:

19.1.1. izpildītāja atlases procesa organizēšana, Eiropas Savienības dalīb­valstu administrāciju atlases sanāksmes pārskata par sadarbības partnera izvēli vai noraidījumu sagatavošana un iesniegšana nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības projektu jautājumos;

19.1.2. projekta vadītāja un tiešās sadarbības personas norīkošana;

19.1.3. mērķsadarbības līguma sagatavošana, parakstīšana un iesniegšana apstiprināšanai nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības projektu jautājumos;

19.2. mērķsadarbības līguma izpildes posmā:

19.2.1. nepieciešamo grozījumu sagatavošana un izdarīšana mērķsadar­bības līgumā pēc saskaņošanas ar nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos un programmas atbildīgo amatpersonu;

19.2.2. atbalsta sniegšana projekta izpildītājam projekta īstenošanā saskaņā ar mērķsadarbības līguma nosacījumiem, projekta izpildītāja darbības uzraudzī­šana, izdevumu atbilstības nodrošināšana mērķsadarbības līgumā noteiktajiem projekta mērķiem, projekta izpildītāja pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana, noteikto mērķu sasniegšana un finansējuma izlietojuma nodrošināšana atbilstoši mērķsadarbības līgumam;

19.3. maksājuma veikšanas posmā- apliecinājuma izrakstīšana par mērķ­sadarbības līgumā minēto pasākumu izpildi, projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un attaisnojošo dokumentu apstiprināšana.

20. Nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos deleģē programmas atbildīgajai amatpersonai šādu neliela apjoma mērķsadarbības projekta īstenošanas administratīvās un finanšu vadības pasākumu izpildi:

20.1. neliela apjoma mērķsadarbības līguma slēgšanas posmā - līguma sagatavošana un saskaņošana;

20.2. neliela apjoma mērķsadarbības līguma izpildes posmā - līguma grozījumu izskatīšana un saskaņošana, ja tas nepieciešams atbilstoši grozījumu veidam;

20.3. maksājuma veikšanas posmā:

20.3.1. vecākās nozares amatpersonas apstiprinātā projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un finanšu pārskatu izvērtēšana, kā arī to atbilstības noslēgtajam līgumam un finanšu līdzekļu vadības dokumentiem apstiprināšana;

20.3.2. maksājuma pieprasījuma sagatavošana par izdevumu segšanu no programmas līdzekļiem un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai.

21. Nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos deleģē programmas atbildīgajai amatpersonai šādu mērķsadarbības projekta īstenošanas administratīvās un finanšu vadības pasākumu izpildi:

21.1. mērķsadarbības līguma slēgšanas posmā - izstrādātā līguma budžeta projekta izskatīšana un saskaņošana, kā arī konsultāciju sniegšana izvēlētajam projekta izpildītājam un vecākajai nozares amatpersonai projekta finanšu vadības jautājumos;

21.2. mērķsadarbības līguma izpildes posmā - līguma grozījumu izskatī­šana un saskaņošana, ja tas nepieciešams atbilstoši grozījumu veidam;

21.3. maksājuma veikšanas posmā:

21.3.1. vecākās nozares amatpersonas apstiprinātā projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un finanšu pārskatu izvērtēšana, kā arī to atbilstības noslēgtajam mērķsadarbības līgumam un finanšu līdzekļu vadības dokumentiem apstiprināšana;

21.3.2. maksājuma pieprasījuma sagatavošana par izdevumu segšanu no programmas līdzekļiem un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai.

22. Grantu shēmā administratīvā un finanšu vadība (ko veic programmas atbildīgā amatpersona) ietver šādus pasākumus:

22.1. atklāta projektu iesniegumu konkursa organizēšanas posmā- grantu shēmas vadlīniju izstrādes nodrošināšana, grantu shēmas vadlīniju izsniegšana projektu iesniedzējiem un, ja nepieciešams, grantu shēmas vadlīniju izskaidro­šana projektu iesniedzējiem, projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas pārskatu saskaņošana un to pretendentu informēšana, kuri nav izturējuši konkursu;

22.2. līgumu slēgšanas posmā- līgumu sarunu risināšana, līgumu doku­mentācijas sagatavošana, līgumu slēgšana un grozījumu izdarīšana līgumos;

22.3. līgumu īstenošanas posmā- līgumu īstenošanas uzraudzīšana, izpil­dītāju pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana, pārbaužu veikšana grantu līgumu izpildes vietās;

22.4. maksājumu veikšanas posmā- līguma izpildītāja maksājuma piepra­sījuma un to attaisnojošo dokumentu atbilstības noslēgtajam līgumam izvērtē­šana un apstiprināšana, maksājuma pieprasījuma sagatavošana par izdevumu segšanu no programmas līdzekļiem un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai, maksājuma uzdevuma sagatavošana valsts budžeta līdzfinansētās līguma daļas samaksai (ja tāda ir) un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai.

23. Grantu shēmā tehniskā vadība (ko veic vecākā nozares amatpersona vai programmas atbildīgā amatpersona, ja tā ir atbildīga par projekta īstenošanas tehnisko vadību) ietver šādus pasākumus:

23.1. atklāta grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa organizēšanas posmā- projektu iesniegumu un projektu iesniedzēju atbilstības kritēriju noteikšana, nodrošinot finanšu lēmumā noteikto mērķu sasniegšanu, konkursa vērtēšanas komisijas iecelšana un darbības nodrošināšana, lēmumu pieņemšana par atbalstāmajiem projektiem un konkursa vērtēšanas komisijas pārskata izstrāde;

23.2. līgumu īstenošanas posmā- grantu shēmas īstenošanas uzraudzīšana un izvērtēšanas nodrošināšana, projekta rezultātu izplatīšanas un piemērošanas nodrošināšana saskaņā ar projekta mērķiem.

24. Programmas ieviešanā iesaistītās institūcijas nodrošina ar projektu saistītās dokumentācijas glabāšanu piecus gadus pēc programmas slēgšanas.

(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.414 redakcijā)

IV1. Programmas projektu rezultātu ilgtspējas novērtēšana

(Nodaļa MK 12.05.2009. noteikumu Nr.414 redakcijā)

24.1 Lai pārliecinātos par īstenoto programmu projektu rezultātu ilgtspēju laikposmā no programmas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā izmaksu beigu datuma vai līgumu izpildes beigu datuma līdz attiecīgās programmas slēgšanai, programmas atbildīgā amatpersona, pamatojoties uz risku novērtējumu, katru kalendāra gadu līdz 30.decembrim sagatavo un saskaņo ar nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos nākamā gada plānu par programmu projektu pārbaudēm pēc projektu ieviešanas (turpmāk – projektu pēcpārbaudes). Ja nepieciešams, programmas atbildīgā amatpersona attiecīgā gada laikā projektu pēcpārbaužu plānu var aktualizēt, saskaņojot to ar nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos. Katru programmas projektu var iekļaut projektu pēcpārbaužu plānā ne vairāk kā vienu reizi līdz attiecīgās programmas slēgšanai. Piecu darbdienu laikā pēc kārtējā gada projektu pēcpārbaužu plāna saskaņošanas programmas atbildīgā amatpersona informāciju par plānotajām pēcpārbaudēm nosūta vecākajām nozares amatpersonām, kuru administrētajos programmu projektos tiks veiktas pēcpārbaudes.

24.2 Projekta pēcpārbaudi veic programmas atbildīgā amatpersona. Projekta pēcpārbaudē noskaidro, vai pēc projekta ieviešanas ir ievērotas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā, projekta iesniegumā un saskaņā ar tiem noslēg­tajos līgumos noteiktās prasības projekta rezultātu ilgtspējai un, ja tas attiecināms, vai:

24.21. programmas finansētā projekta īstenošanas gaitā vai rezultātā iegūtais nekustamais īpašums vai kustamā manta:

24.21.1. nav nodota lietošanā citai personai, kas nav projekta iesniegumā paredzētais finansējuma saņēmējs;

24.21.2. netiek izmantota komerciāliem mērķiem ienākumu gūšanai, kas nav paredzēts projekta iesniegumā;

24.21.3. tiek lietota;

24.22. nav notikusi finansējuma saņēmēja maiņa.

24.3 Saskaņā ar kārtējā gada projektu pēcpārbaužu plānu vai pēc atsevišķa nacionālās atbildīgās amatpersonas ierosinājuma programmas atbildīgā amatper­sona sagatavo pēcpārbaudei izvēlētā projekta rezultātu ilgtspējas kvalitatīvās izvērtēšanas anketu, ņemot vērā finanšu memorandā vai finanšu lēmumā, projekta iesniegumā un saskaņā ar tiem noslēgtajos līgumos noteiktās prasības attiecīgā projekta rezultātu ilgtspējai, kā arī šo noteikumu 24.2 punktā minētos nosacījumus un citu programmas atbildīgās amatpersonas rīcībā esošo informā­ciju par attiecīgo projektu. Sagatavoto projekta rezultātu ilgtspējas kvalitatīvās izvērtēšanas anketu programmas atbildīgā amatpersona nosūta vecākajai nozares amatpersonai (vai institūcijai, kas nodrošina projekta tehnisko vadību) vai, ja programmas atbildīgā amatpersona ir atbildīga par projekta tehnisko vadību, finansējuma saņēmējam.

24.4 Vecākā nozares amatpersona (vai institūcija, kas nodrošina projekta tehnisko vadību) vai finansējuma saņēmējs aizpilda šo noteikumu 24.3 punktā minēto anketu un programmas atbildīgās amatpersonas noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 20 darbdienām, nosūta to programmas atbildīgajai amatper­sonai.

24.5 Programmas atbildīgā amatpersona apkopo projektu pēcpārbaužu rezultātus un informāciju par projektu pēcpārbaudēs konstatēto trūkumu novēršanu (pielikums) un ne retāk kā divas reizes gadā – līdz 1.februārim un 1.augustam – informē par to nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos.

24.6 Par projektu pēcpārbaužu rezultātiem, kuros konstatēti šo noteikumu 24.21.1., 24.21.2., 24.21.3. vai 24.22.apakšpunktā minēto nosacījumu pārkāpumi, programmas atbildīgā amatpersona piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informā­cijas saņemšanas informē nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordi­natoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos (ja pārkāpumi konstatēti mērķsadarbības vai neliela apjoma mērķsadarbības projektu ietvaros).

24.7 Izskatot šo noteikumu 24.5 un 24.6 punktā minētos projektu pēcpār­baužu rezultātus, nacionālā atbildīgā amatpersona, nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālais koordinators mērķsadar­bības projektu jautājumos, savstarpēji apmainoties ar informāciju:

24.71. ja iespējams, ierosina projekta pēcpārbaudē konstatēto trūkumu novēršanas pasākumus un termiņus un uzdod programmas atbildīgajai amatper­sonai informēt par tiem attiecīgā projekta vecāko nozares amatpersonu (vai institūciju, kas nodrošina projekta tehnisko vadību) vai, ja programmas atbildīgā amatpersona ir atbildīga par projekta tehnisko vadību, finansējuma saņēmēju, kā arī pieprasīt un apkopot informāciju par minēto trūkumu novēršanu;

24.72. ja nepieciešams, uzdod programmas atbildīgajai amatpersonai veikt attiecīgā projekta papildu pēcpārbaudi vai pēcpārbaudi projekta īstenošanas vietā vai pie finansējuma saņēmēja.

24.8 Programmas atbildīgā amatpersona vismaz 10 darbdienas pirms šo noteikumu 24.72.apakšpunktā minētās pēcpārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pie finansējuma saņēmēja informē par to vecāko nozares amatpersonu (vai institūciju, kas nodrošina projekta tehnisko vadību) vai, ja programmas atbildīgā amatpersona ir atbildīga par projekta tehnisko vadību, finansējuma saņēmēju.

24.9 Nacionālā atbildīgā amatpersona pēc šo noteikumu 24.6 punktā minētās informācijas izskatīšanas atbilstoši šo noteikumu 24.7 punktā minētajām prasībām nodrošina Eiropas Komisijas rakstisku informēšanu par būtiskiem trūkumiem projektu rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā un to novēršanas pasākumiem, ja tādi ir noteikti.

IV2. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana

(Nodaļa MK 12.05.2009. noteikumu Nr.414 redakcijā)

24.10 Ja iepirkuma līguma izpildes vai maksājumu veikšanas posmā konstatēts, ka programmas īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir izmaksāts piešķirtais finansējums, bet tas nav izmantots atbilstoši programmas projekta īstenošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai noslēgto līgumu noteikumiem (turpmāk – neatbilstoši veiktie izdevumi), vai saņemts Eiropas Komisijas paziņojums par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu, programmas atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un:

24.101. ietur neatbilstoši veikto izdevumu summu no nākamās vai kārtējās izdevumu atmaksas, un triju darbdienu laikā pēc faktiskās ieturēšanas informē par to vecāko nozares amatpersonu un finansējuma saņēmēju;

24.102. ja nav iespējams neatbilstoši veiktos izdevumus atgūt šo notei­kumu 24.101.apakšpunktā minētajā kārtībā, nosūta šo noteikumu 24.10 punktā minēto lēmumu vecākajai nozares amatpersonai, vienlaikus lūdzot norādīt budžeta programmu, apakšprogrammu un izdevumu pozīciju, no kuras tiks atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi, un atmaksas grafiku vai – grantu shēmas gadījumā – vienojas ar finansējuma saņēmēju par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu;

24.103. informē Valsts kasi par šo noteikumu 24.10 punktā minēto lēmumu, budžeta programmu, apakšprogrammu un izdevumu pozīciju, no kuras tiks atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi, un atmaksas grafiku;

24.104. atver atmaksas kontu Valsts kasē no valsts budžeta neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošināšanai vai nodrošina no programmas līdzekļiem neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu Latvijas Bankas vienotajā euro kontā saskaņā ar Valsts kases sniegtajiem konta rekvizītiem vai attiecīgās programmas kontā Latvijas Bankā, ja tas nav slēgts;

24.105. pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas:

24.105.1. iesniedz Valsts kasē maksājuma uzdevumu par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, ja atmaksāti no valsts budžeta neatbilstoši veiktie izdevumi;

24.105.2. informē Valsts kasi par iemaksāto līdzekļu apmēru, kas pārskaitāmi Eiropas Komisijai, ja atmaksāti no programmas līdzekļiem neatbil­stoši veiktie izdevumi un atmaksa veikta šo noteikumu 24.104.apakšpunktā minētajā Latvijas Bankas vienotajā euro kontā.

24.11 Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 24.10 punktam vai Eiropas Komisijas paziņojumā par līdzekļu atmaksu norādītajā termiņā, programmas atbildīgā amatpersona par to rakstiski informē nacionālo atbildīgo amatpersonu.

24.12 Strīdu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu risina sarunu ceļā, pusēm savstarpēji vienojoties, un panākto vienošanos noformē rakstiski.

24.13 Ja sarunu ceļā savstarpēju vienošanos starp pusēm nav iespējams panākt un finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona, programmas atbildīgā amatpersona rakstiski informē par to finansējuma saņēmēja augstāko iestādi vai nacionālo atbildīgo amatpersonu, ja finansējuma saņēmējam nav augstākas iestādes vai tā ir Ministru kabinets.

24.14 Augstākā iestāde, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto kārtību, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.13 punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par padotības iestādes rīcību, risinot strīdu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu. Par pieņemto lēmumu augstākā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas informē programmas atbildīgo amat­personu.

24.15 Ja programmas atbildīgā amatpersona nepiekrīt augstākās iestādes pieņemtajam lēmumam, tā rakstiski informē nacionālo atbildīgo amatpersonu par strīdu, kurā sarunu ceļā nav panākta savstarpēja vienošanās.

24.16 Ja sarunu ceļā savstarpēju vienošanos starp pusēm nav iespējams panākt un finansējuma saņēmējs nav tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona, strīdu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu turpina risināt civiltiesiskā kārtībā, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem.

24.17 Nacionālā atbildīgā amatpersona 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.13 vai 24.15 punktā minētās informācijas saņemšanas nodrošina Ministru kabineta un Valsts kontroles rakstisku informēšanu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kurus nav iespējams atgūt. Termiņa tecējums Ministru kabineta un Valsts kontroles informēšanai sākas dienā, kad nacionālā atbildīgā amatpersona no programmas projekta administrēšanā iesaistītajām amatper­sonām ir saņēmusi visu nepieciešamo papildu informāciju, ja tāda pieprasīta.

24.18 Ja neatbilstoši veiktie izdevumi, kurus nav iespējams atgūt vai kurus nav iespējams atgūt Eiropas Komisijas paziņojumā par līdzekļu atmaksu norādītajā termiņā, ir atmaksājami Eiropas Komisijai, Ministru kabinets pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu atmaksas veikšanai.

24.19 Programmas atbildīgā amatpersona un vecākā nozares amatpersona atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

24.20 Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi atmaksāti attiecīgajā Valsts kases vai Latvijas Bankas kontā, vai datumu, kad informēts Ministru kabinets.

V. Programmas uzraudzība

25. Vienotā uzraudzības komiteja (turpmāk - komiteja) ne retāk kā divas reizes gadā pārskata un novērtē programmas īstenošanas gaitu saskaņā ar finanšu memorandu vai finanšu lēmumu.

26. Nozaru uzraudzības apakškomitejas sekretariāta funkcijas veic Finanšu ministrija.

27. Nozaru uzraudzības apakškomitejai ir šādi pienākumi:

27.1. pastāvīgi novērtēt programmas projektu īstenošanas gaitu;

27.2. novērtēt piešķirto līdzekļu izlietošanas efektivitāti atbilstoši pro­grammas mērķiem;

27.3. izstrādāt un sniegt priekšlikumus par iespējām uzlabot programmas projektu īstenošanu;

27.4. sniegt komitejai pārskatus par Eiropas Komisijas finanšu līdzekļu izlietojumu.

28. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos:

28.1. sagatavo programmas uzraudzības darba plānu kārtējam gadam;

28.2. sagatavo programmas īstenošanas statusa ziņojumu.

29. Programmas atbildīgā amatpersona:

29.1. saskaņā ar komitejas apstiprināto programmas uzraudzības darba plānu kārtējam gadam iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos uzraudzības ziņojumu par tiem programmas projektiem, kuru īstenošanas tehnisko vadību veic programmas atbildīgā amatpersona;

29.2. ievēro un izpilda komitejas un Nozaru uzraudzības apakškomitejas lēmumus par programmas īstenošanas uzlabošanu.

30. Vecākā nozares amatpersona:

30.1. sagatavo programmas projektu nozares uzraudzības ziņojumu un iesniedz to nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos saskaņā ar komitejas apstiprināto programmas uzraudzības darba plānu kārtējam gadam;

30.2. ievēro un izpilda komitejā un Nozaru uzraudzības apakškomitejās iesniegtos priekšlikumus par iespējām uzlabot programmas projektu īstenošanu.

VI. Programmas starpposmu izvērtēšana

31. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos organizē programmas starpposmu izvērtēšanu.

32. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos:

32.1. sagatavo programmas starpposmu izvērtēšanas darba plānu kārtējam gadam;

32.2. veic iepirkumu, lai nodrošinātu neatkarīga izvērtētāja vai izvērtēšanas kompānijas izvēli programmas starpposmu izvērtēšanai;

32.3. iesniedz Eiropas Komisijā programmas starpposmu izvērtēšanas ziņojumus un programmas izvērtēšanas gala ziņojumu par valsti;

32.4. uzrauga programmas starpposmu izvērtēšanas ziņojumā iekļauto ieteikumu izpildi.

33. Programmas atbildīgā amatpersona un vecākā nozares amatpersona:

33.1. sniedz neatkarīgajam izvērtētājam informāciju par programmas īstenošanu;

33.2. izskata programmas starpposma izvērtēšanas laikā sniegtos priekšli­kumus par iespējām uzlabot programmas īstenošanu un atbilstoši kompetencei lemj par to ieviešanu;

33.3. informē nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos par šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minēto lēmumu un tā izpildi.

VII. Noslēguma jautājumi

33.1 Šo noteikumu 24.1 punktā minēto projektu pēcpārbaužu plānu 2009.gadam programmas atbildīgā amatpersona sagatavo un iesniedz saskaņo­šanai nacionālajai atbildīgajai amatpersonai, nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības projektu jautājumos līdz 2009.gada 30.jūnijam.

(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.414 redakcijā)

34. Noteikumi piemērojami ar 2006.gada 1.novembri.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.oktobra noteikumiem Nr.874

(Pielikums MK 12.05.2009. noteikumu Nr.414 redakcijā)

16.05.2009