Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr.E02-123

Rīgā 2006.gada 18. oktobrī

Administratīvā pārkāpuma lietā Nr. A/06/06/2

 

Konkurences padome, piedaloties SIA "Rimi Latvia" pārstāvjiem: valdes loceklim M. Krupenkovam un juristei I. Baltgalvei, izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu Nr. A/06/06/2 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu SIA "Rimi Latvia", vienotais reģ.Nr.40003053029, juridiskā adrese Rīga, A. Deglava iela 161, darbībās un

 

konstatēja:

01.09.2006. Konkurences padome (turpmāk tekstā - KP) sakarā ar tirgus uzraudzības veikšanu olu realizācijas tirgū, pamatojoties uz Konkurences likuma 6. panta pirmo daļu, 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 9. panta piektās daļas 1. punktu, nosūtīja SIA "Rimi Latvia" pieprasījuma vēstuli Nr. 2157 ar lūgumu septiņu dienu laikā no šīs vēstules saņemšanas dienas iesniegt visu SIA "Rimi Latvia" noslēgto līgumu (piegādes, vienotā pirkuma, pirkuma) par olu realizāciju 2006. gadā lielveikalā "Mols" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātas kopijas.

11.09.2006. SIA "Rimi Latvia" savā vēstulē Nr. 01-01/267 norādīja, ka pieprasīto dokumentu identifikācija ir veikta pēc piegādājamā produkta veida, nevis pēc konkrētās līguma puses, ar kuru SIA "Rimi Latvia" ir sadarbība, un KP norādītais septiņu dienu termiņš dokumentu iesniegšanai ir nepietiekams, un lūdza pagarināt informācijas sniegšanas termiņu līdz 20.09.2006. Minētajā vēstulē SIA "Rimi Latvia" lūdza sniegt informācijas sniegšanas pieprasījuma pamatojumu un apliecināt šī pieprasījuma likumību.

15.09.2006. KP savā vēstulē Nr. 2316 pagarināja 01.09.2006. vēstulē Nr. 2157 pieprasītās informācijas sniegšanas termiņu līdz 20.09.2006.

19.09.2006. SIA "Rimi Latvia" savā vēstulē Nr. 01-01/274 sniedza informāciju par olu realizāciju 2006. gadā SIA "Rimi Latvia" lielveikalā "Mols" nepilnīgi, t.i., atbildes vēstulē bija norādīts noslēgto līgumu uzskaitījums, bet nebija pievienotas līgumu normatīvo aktu noteiktā kārtībā apliecinātas kopijas.

20.09.2006. KP savā vēstulē Nr. 2373 sniedza SIA "Rimi Latvia" skaidrojumu par normatīvo aktu piemērošanu, kā arī apliecināja, ka 01.09.2006. KP vēstulē Nr. 2157 SIA "Rimi Latvia" pieprasītā informācija par olu realizāciju 2006. gadā SIA "Rimi Latvia" lielveikalā "Mols" ir pieprasīta likumīgi.

03.10.2006. SIA "Rimi Latvia" savā vēstulē Nr. 01-01/295 informēja, ka tās skatījumā pieprasīto informāciju par olu realizāciju 2006. gadā SIA "Rimi Latvia" lielveikalā "Mols" KP ir sniegusi un uzskata to par pietiekamu tirgus izpētes veikšanai.

Sakarā ar to, ka SIA "Rimi Latvia" 11.09.2006. vēstulē Nr. 01-01/267 un 19.09.2006. vēstulē Nr. 01-01/274 Konkurences padomei nesniedza 01.09.2006 pieprasīto informāciju, t.i., SIA "Rimi Latvia" noslēgto līgumu (piegādes, vienotā pirkuma, pirkuma) par olu realizāciju 2006. gadā lielveikalā "Mols" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātas dokumentu kopijas (01.09.2006. pieprasījuma vēstule Nr. 2157), un pamatojoties uz Konkurences likuma 9. panta ceturto daļu un piektās daļas 1., 2. un 6.punktu, 12.10.2006. uz pilnvaras Nr. 2586 pamata KP Biroja 2. analītiskā departamenta vadītājas v.i. I. Skripste un 2. analītiskā departamenta vecākā referente S. Titova tika pilnvarotas atkārtoti pieprasīt visu SIA "Rimi Latvia" noslēgto līgumu (piegādes, vienotā pirkuma, pirkuma) par olu realizāciju 2006. gadā apstiprinātas kopijas un saņemt no jebkuras SIA "Rimi Latvia" amatpersonas un darbinieka rakstveida vai mutvārdu informāciju (arī ierobežotas pieejamības vai komercnoslēpumu saturošu) un paskaidrojumus, uz vietas iepazīties ar visiem dokumentiem (arī elektroniski sagatavotiem), pieprasīt un saņemt dokumentus vai to apliecinātas kopijas.

12.10.2006. SIA "Rimi Latvia" telpās: A. Deglava ielā 161, Rīgā, KP Biroja 2. analītiskā departamenta vadītājas v.i. I. Skripstes un 2. analītiskā departamenta vecākās referentes S. Titovas tikšanās laikā ar SIA "Rimi Latvia" pārstāvjiem: valdes locekli M. Krupenkovu un juristi I. Baltgalvi un SIA "Rimi Baltic" pārstāvi - juristi D. Freimani, SIA "Rimi Latvia" atteicās izsniegt 01.09.2006. pieprasījuma vēstulē Nr. 2157 pieprasīto līgumu kopijas.

12.10.2006. SIA "Rimi Latvia" telpās: A. Deglava ielā 161, Rīgā, tika sastādīts sarunu protokols, kurā SIA "Rimi Latvia" pārstāvis paskaidroja, ka "(…) piekrītam sadarboties jautājumā par olu realizācijas tirgus uzraudzību. Esam gatavi piešķirt dokumentu kopijas vai oriģinālus jebkurai KP pilnvarotai personai SIA "Rimi Latvia" ofisa telpās Rīgā, Deglava ielā 161. Tomēr neuzskatām, ka SIA "Rimi Latvia" saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir pienākums izsniegt KP pilnvarotām personām pieprasīto dokumentu kopijas līdznešanai, t.i., respektīvi ārpus biroja telpām".

Savukārt KP Biroja amatpersonas informēja SIA "Rimi Latvia" valdes locekli M. Krupenkovu par viņa tiesībām un pienākumiem un par atbildību par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu un uzsāka administratīvā pārkāpuma protokola RA Nr. 600008 sastādīšanu.

Minētā protokola sastādīšanas laikā SIA "Rimi Latvia" pārstāvji paziņoja, ka KP pieprasīto līgumu kopijas iesniegs līdz 16.10.2006. plkst.17.00, kā arī izteica lūgumu neturpināt administratīvā pārkāpuma protokola Nr. 600008 sastādīšanu, pamatojot, ka " uz šī administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas brīdi netika saņemts Rimi augstākās vadības lēmums par pieprasīto dokumentu kopiju izsniegšanu (..). Rimi augstākā vadība pieņēma lēmumu sniegt pieprasīto dokumentu apliecinātas kopijas līdz 16.10.2006. plkst.17.00. Lūdzam anulēt 12.10.2006. plkst. 15.55 sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu RA Nr. 600008(..)".

Tā kā SIA "Rimi Latvia" protokola sastādīšanas brīdī jau bija veikusi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu un 12.10.2006. apmeklējuma laikā sākotnēji atteicās sniegt KP 01.09.2006. pieprasījuma vēstulē Nr. 2157 pieprasīto informāciju, tad KP Biroja amatpersonām nebija tiesiska pamata anulēt 12.10.2006. sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu RA Nr. 600008.

18.10.2006. KP administratīvās lietas A/06/06/2 izskatīšanas sēdes laikā SIA "Rimi Latvia" valdes loceklis M. Krupenkovs lūdza, izvērtējot soda piemērošanu, ņemt vērā to, ka pastāv vainu mīkstinoši apstākļi - pēc 12.10.2006. KP apmeklējuma SIA "Rimi Latvia" visu 01.09.2006. pieprasījuma vēstulē Nr. 2157 pieprasīto informāciju 16.10.2006. KP iesniedza pilnā apjomā.

Par galīgo pieprasītās informācijas sniegšanas termiņu ir uzskatāms 21.09.2006, jo sarakstē ar SIA "Rimi Latvia" KP 15.09.2006. savā vēstulē Nr. 2316 pagarināja informācijas sniegšanas termiņu informācijai, kura pieprasīta 01.09.2006. vēstulē Nr. 2157 līdz 20.09.2006. Arī atkārtoti uz 12.10.2006. pilnvaras Nr. 2586 pamata 12.10.2006. SIA "Rimi Latvia" atteicās iesniegt KP Biroja pilnvarotajām personām pieprasīto līgumu kopijas.

Līdz ar to SIA "Rimi Latvia" nav sniegusi KP tās rīcībā esošo informāciju pilnā apjomā KP noteiktā termiņā.

Ņemot vēro minētos apstākļus, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 246. pantu 12.10.2006. tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols RA Nr. 600008 un tika uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā Nr. A/06/06/2.

Konkurences padome, izvērtējusi administratīvās lietas Nr. A/06/06/2 apstākļus, nekonstatē, ka pastāv apstākļi, kuru dēļ SIA "Rimi Latvia" nav piemērojams administratīvais sods.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantu "Par personu vai to apvienību rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī nepatiesas informācijas sniegšanu - uzliek naudas sodu (..) juridiskajām personām - no piecdesmit līdz desmit tūkstoš latiem".

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 215.8 pantu KP izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 166.13 (…), 175.5 un 175.6 pantā.

Konkurences padome secina, ka minētās SIA "Rimi Latvia" darbības, nesniedzot KP 01.09.2006. vēstulē Nr. 2157 pieprasīto līgumu kopijas KP noteiktajā termiņā, satur Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 panta pārkāpuma pazīmes.

Nosakot SIA "Rimi Latvia" uzliekamo naudas soda apmēru, KP ņem vērā Administratīvā procesa likuma 5., 13.pantu un 66.panta pirmo daļu, lai noteiktu lēmuma par personas sodīšanu nepieciešamību, piemērotību, vajadzību un atbilstību, konkrētajā gadījumā ievērojot samērību starp pie atbildības sauktā tirgus dalībnieka rīcību un tam uzliekamo ierobežojumu, kā arī sabiedrības tiesiskās intereses, to, ka piemērojamām sankcijām jābūt efektīvām un atturošām.

Ņemot vērā minētos apstākļus, to, ka ir izdarīts administratīvais pārkāpums, lai sasniegtu tiesisku mērķi - sodītu pārkāpēju par tā veikto pārkāpumu, nepieciešams piemērot SIA "Rimi Latvia" administratīvo sodu.

KP atzīst administratīvā soda piemērošanu par nepieciešamu un vajadzīgu, lai turpmāk atturētu pārkāpēju un citas personas no šādu administratīvo pārkāpumu izdarīšanas.

Vērtējot samērīgumu starp labumu, ko iegūst sabiedrība ar administratīvā akta izdošanu un ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, KP konstatē, ka SIA "Rimi Latvia" darbības, nesniedzot pieprasītos līgumus, aizskar sabiedrības intereses, neļaujot KP pilnvērtīgi izvērtēt pastāvošo situāciju olu realizācijas tirgu, līdz ar to īstenot Konkurences likuma 2. pantā noteiktos mērķus - aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs. Tomēr, ņemot vērā to, ka administratīvā pārkāpuma sastādīšanas laikā SIA "Rimi Latvia" ir piekritusi sniegt pieprasīto informāciju un 16.10.2006. to ir iesniegusi, tad KP uzskata, ka samērīgs sods par šīm darbībām ir naudas sods Ls 250 apmērā.

Pārbaudījusi un izvērtējusi lietas Nr. A/06/06/2 materiālus, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 14.1 pantu, 23.panta pirmās daļas 2.punktu, 175.5 pantu, 215.8 pantu, 274.pantu, 275.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvā procesa likuma 5.pantu, 13.pantu un 66.panta pirmo daļu, Konkurences padome

 

nolēma:

uzlikt SIA "Rimi Latvia", vienotais reģistrācijas Nr. 40003053029, naudas sodu Ls 250 (divi simti piecdesmit latu) apmērā. Uzlikto naudas sodu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē, reģ.Nr.90000050138, konta Nr.LV93TREL1060001010900, Latvijas Banka, kods TRELLV22), norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru un datumu, un 10 dienu laikā par soda nomaksu paziņot KP, iesniedzot maksājuma apliecinošu dokumentu normatīvos aktos paredzētā kārtībā apstiprinātu kopiju.

Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

Sekretāre N.Volčenko