Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.838

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.55 44.§)

Par Nacionālo sporta attīstības programmu 2006.-2012.gadam

 

1. Apstiprināt Nacionālo sporta attīstības programmu 2006.-2012.gadam (turpmāk - programma).

2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju programmas īstenošanā.

3. Programmu 2006.gadā īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu programmas īstenošanai 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā šādus informatīvos ziņojumus par programmas izpildi un novērtējumu:

4.1. starpposma informatīvo ziņojumu - līdz 2009.gada 1.jūlijam;

4.2. gala informatīvo ziņojumu - līdz 2012.gada 31.decembrim.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

 


 

 

(Ministru kabineta

2006.gada 31.oktobra rīkojums Nr.838)

Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.-2012.gadam kopsavilkums

Lai īstenotu Sporta politikas pamatnostādnes 2004.-2009.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumu Nr.632) (turpmāk - pamatnostādnes), ir izstrādāta Nacionālā sporta attīstības programma 2006.-2012.gadam (turpmāk - programma). Programma izstrādāta laikposmam līdz 2012.gadam, ņemot vērā olimpisko ciklu (četri gadi).

Programma izstrādāta, pamatojoties uz:

• Izglītības un zinātnes ministrijas 2005.gada 21.februāra rīkojumu Nr.123 "Par Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.-2012.gadam izstrādes darba grupas izveidi";

• konsultācijām ar nevalstiskajām sporta organizācijām, valsts un pašvaldību pārstāvjiem;

• sabiedrisku apspriešanu Sporta forumā 2005.gada 29.septembrī, ko organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja un Latvijas Sporta federāciju padome;

• sabiedrisku apspriešanu Rīgas sporta aktīva konferencē 2006.gada 12.janvārī;

• sabiedrisku apspriešanu Latvijas 5.sporta kongresā 2006.gada 21.janvārī, kur šo programmu akceptēja un pieņēma aicinājumu programmas atbalstam.

Risināmā jautājuma būtība

Programmas mērķis ir radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanai.

Programmas mērķis sasniedzams, īstenojot četrus apakšmērķus:

1) nodrošināt, lai katram cilvēkam būtu iespējas nodarboties ar sportu (sports visiem);

2) nodrošināt, lai katrs bērns un jaunietis varētu nodarboties ar sportu, nosakot valsts atbildību par bērnu un jauniešu fizisko izglītību, sekmējot jauno sportistu meistarības pilnveidi un nodrošinot visu veidu resursu plānošanu un izmantošanu bērnu un jauniešu sportam (bērnu un jauniešu sports);

3) nodrošināt, lai talantīgie sportisti un nacionālo izlašu komandas (arī sporta spēļu komandas) varētu sagatavoties un startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (sporta spēļu atlases turnīros un finālturnīros) (augstu sasniegumu sports);

4) nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu vēlmēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta nodarbībās (sports cilvēkiem ar invaliditāti).

Piedāvātie risinājumi

Programmā ietverti pasākumi pamatnostādnēs noteikto rīcības virzienu īstenošanai.

Visi veicamie uzdevumi ietverti piecās sadaļās:

1. Bērnu un jauniešu sports.

2. Augstu sasniegumu sports.

3. Sports visiem.

4. Sports cilvēkiem ar invaliditāti.

5. Sporta bāzes.

Veiksmīgai programmas mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• vispusīgs atbalsts valsts, pārvaldes institūciju, pašvaldību, nevalstisko sporta organizāciju un visas sabiedrības līmenī;

• pietiekami finansiālie resursi programmas un tās atsevišķu sadaļu ieviešanai;

• programmas īstenošanas koordinācija, vadība, pārraudzība un izvērtēšana;

• prioritārajiem darbības virzieniem atbilstoši, precīzi formulēti rīcības plāni visām to īstenošanā iesaistītajām institūcijām;

• pietiekams cilvēkresursu nodrošinājums gan skaita, gan sagatavotības ziņā;

• indikatorrādītāju sistēmas izveide programmas rezultātu situācijas novērtēšanai, analīzei un prognozei īsā un ilgstošā laikposmā.

Īstenojot koordinētu iesaistīto organizāciju sadarbību programmā paredzēto pasākumu un uzdevumu izpildē, kā arī saņemot stabilu finansējumu to izpildei, iespējams sekmīgi sasniegt programmā norādītos mērķus un apakšmērķus.

Par sporta politikas veidošanu un šīs programmas īstenošanu ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija. Programma tiek īstenota, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbojoties ar valsts institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.

Politikas dokumenta īstenošanai papildus nepieciešamais finansējums un paredzētie finansēšanas avoti

Programmas mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai nepieciešams šāds papildu finansējums latos (sākot ar 2007.gadu, ir atspoguļots finansējums (latos), kas nepieciešams papildus iepriekšējā gadā piešķirtajam finansējumam):

(lati)

Nr.
p.k.

Gadi

Programmas
sadaļas

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Bērnu un jauniešu sports

4404547*

1670000

600455

560500

753050

710755

907331

2.

Augstu sasnie­gumu sports

4517833*

2440000

701783

874745

813658

1022524

999276

3.

Sports visiem

*

250000

275000

302500

332750

366025

402628

4.

Sports cilvēkiem ar invaliditāti

*

162000

165000

181500

199650

219625

241577

5.

Sporta bāzes

394704*

1000000

139470

153417

168759

185653

204198Papildus kopā


5522000

1881708

2072662

2267867

3279582

2755010Bāzes finansējums

13489632

19011632

20893340

22966002

25233869

27738451

30493461

* Esošais finansējums nav precīzi nosakāms, jo programmas sadaļas sportā ir savstarpēji saistītas un finansējums tiek sadalīts starp vairākām sadaļām.

Programmā norādīts institūcijām no valsts budžeta paredzamais papildus nepieciešamais finansējums pa gadiem. Katru gadu, plānojot nākamā gada budžetu, nepieciešamais finansējums tiek precizēts un iekļauts attiecīgās ministrijas gada budžeta pieprasījumā.

Būtiska nozīme programmas īstenošanā ir valsts netiešajam finansiālajam atbalstam, paredzot nodokļu atvieglojumus.

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

31.10.2006