Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā."

2. Aizstāt 30.panta otrajā daļā vārdus "piedzenama no vecākiem tiesas ceļā" ar vārdiem "atgūstama no vecākiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā".

3. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos."

4. Izteikt 50.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, iegādāšanās, lejupielādes, izplatīšanas, uzglabāšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus, kā arī izplatīšanas ierobežojumus attiecībā uz informāciju par šādiem materiāliem nosaka Ministru kabinets."

5. Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

"50.2 pants. Bērna drošība publiskos pasākumos vai publisku vietu apmeklēšanas laikā

(1) Publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība.

(2) Ministru kabinets nosaka bērna drošības prasības, kuras jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās.

(3) Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas šā likuma 72.pantā minētās personas."

6. Papildināt 61.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm."

7. Izslēgt 65.panta otrās daļas 5.punktā vārdus "pārrauga un".

8. Izteikt 65.1 pantu šādā redakcijā:

"65.1 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetence

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā."

9. Aizstāt 65.2 panta nosaukumā un tekstā vārdus "Valsts cilvēktiesību birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Tiesībsarga birojs" (attiecīgā locījumā).

10. 67.1 pantā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārdiem "Veselības ministrija" ar vārdiem "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija";

papildināt pēdējo teikumu pēc vārdiem "Bērnu un ģimenes lietu ministrijai" ar vārdiem "un Tiesībsarga birojam".

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 8.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.martam izdod šā likuma 50.2 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

13. Grozījumi šā likuma 65.2 pantā (par vārdu "Valsts cilvēktiesību birojs" aizstāšanu ar vārdiem "Tiesībsarga birojs") un 67.1 pantā (par papildināšanu ar vārdiem "un Tiesībsarga birojam") stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 1.novembrī
15.11.2006