Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumus Nr. 82 "Noteikumi par Statistiskās informācijas valsts programmu 2001.gadam".

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 14.decembrī Noteikumi Nr.408

Rīgā (prot. Nr. 70, 14.§)

Noteikumi par valsts statistisko informāciju 2000.gadā

Izdoti saskaņā ar

Valsts statistikas likuma

5.panta otrās daļas 3.punktu

 

1. Šie noteikumi apstiprina statistiskās informācijas valsts programmu 2000.gadam (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Ministru Padomes 1993.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.200 "Par Latvijas Republikas maksājumu bilances sastādīšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 17.nr.);

3.2. Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumus Nr.98 "Noteikumi par valsts statistisko informāciju 1999.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 75./78.nr.).

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

Pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 14.decembra noteikumiem Nr. 408

Statistiskās informācijas valsts programma 2000.gadam

Informācijas saturu
un metodoloģiju Periodis- Informācijas Izstrādes kopums
Nr. Informācijas saturs koordinējošā Informācijas iegūšanas avots kums iegūšanas
p.k. starptautiskā metode
organizācija
1 2 3 4 5 6 7
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma pēc Eurostat modulis Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu gads aprēķini kopā Latvijā
Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu 401, Eiropas brī- aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases,
sistēmas Eiropas Kopienā (ESA-95) un vās tirdzniecības Labklājības ministrijas, Zemkopības
ANO pārveidotās metodoloģijas asociācija, Ekono- ministrijas un Latvijas Bankas dati
miskās sadarbības
un attīstības organi-
zācija, Eiropas eko-
nomiskā komisija,
Starptautiskais
valūtas fonds,
Pasaules banka
1.2. Preču un pakalpojumu izlaide faktiskajās Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu ceturksnis aprēķini kopā Latvijā,
cenās un 1995.gada salīdzināmajās cenās 401; 402; 405; aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, pa nozarēm
pa nozarēm 406 Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati
1.3. Starppatēriņš faktiskajās cenās un 1995.gada Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu ceturksnis aprēķini kopā Latvijā,
salīdzināmajās cenās pa nozarēm 401; 402; 405; aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, pa nozarēm
406 Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati
1.4. Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās
un 1995.gada salīdzināmajās cenās:
- no ražošanas aspekta Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu ceturksnis aprēķini kopā Latvijā,
401; 431; 432 aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, gads pa nozarēm
Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati
- no izlietojuma aspekta Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu ceturksnis aprēķini kopā Latvijā, pa
401; 431; 432 aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, gads svarīgākajiem
Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati izlietojuma veidiem
- no ieņēmumu aspekta Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu gads aprēķini kopā Latvijā, pa
401; 431; 432 aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, svarīgākajiem
Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati ieņēmumu veidiem
1.5. Iekšzemes kopprodukta aprēķins pa Eurostat moduļi statistikas veidlapas, Centrālās statistikas gads aprēķini kopā Latvijā un pa pieciem
reģioniem faktiskajās cenās 401; 721 pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, reģioniem (Rīgas reģions,
Finansu ministrijas, Valsts kases, Vidzeme, Kurzeme,
Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati Zemgale, Latgale)
1.6. Nacionālā kopprodukta aprēķins faktiskajās Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu ceturksnis aprēķini kopā Latvijā
cenās 411; 431; 432 aprēķini, Latvijas Bankas dati gads
1.7. Ēnu ekonomikas apjomi apsekojuma anketas, statistikas veidlapas, gads apsekojumi; kopā Latvijā
Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini aprēķini
1.8. Simetriskās izmaksu-izlaides tabulas Eurostat moduļi statistikas veidlapas, Centrālās statistikas gads apsekojumi; kopā Latvijā,
401; 405 pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, aprēķini pa nozarēm
Finansu ministrijas, Valsts kases, Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes, Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
1.9. Uzņēmumu finansu statistika: statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, pa nozarēm
- bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas gads aktīvo uzņēmumu pēc pamatdarbības, pa
- peļņas un zaudējumu aprēķins izlases veida īpašuma formām, pa
apsekojums sektoriem, pa republikas
pilsētām un rajoniem
- uzņēmumu ārējie norēķini Starptautiskais statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā,
valūtas fonds, aktīvo uzņēmumu pa nozarēm pēc
Eurostat moduļi izlases veida pamatdarbības
541; 542; 543; 544 apsekojums
- uzņēmumu ilgtermiņa ārvalstu aizņēmumi statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, pa nozarēm,
un ārējā parāda prognoze aktīvo pa aizdevēju tipiem,
uzņēmumu pa valstīm, pa valūtām,
izlases veida pēc nerezidentu līdzdalības
apsekojums uzņēmumu pamatkapitālā
- rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte u.c. statistikas veidlapas gads ekonomiski kopā Latvijā, pa nozarēm
finansu analīzes rādītāji aktīvo valsts un pēc pamatdarbības, pa
pašvaldību republikas pilsētām un
uzņēmumu, rajoniem
privātā sektora
uzņēmumu apse-
kojums, kur strā-
dājošo skaits ir
lielāks par 20 un/
vai neto apgro-
zījums ir lielāks
par 200 tūkst. latu
1.10. Apdrošināšanas sabiedrību parakstītās Eurostat modulis Valsts apdrošināšanas uzraudzības ceturksnis pilns kopā Latvijā,
apdrošināšanas prēmijas un izmaksātā 514 inspekcijas dati gads apsekojums pa apdrošināšanas
apdrošināšanas atlīdzība veidiem
2. Valsts finanses, bankas un naudas apgrozība
2.1. Valsts kopbudžeta izpilde Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns kopā Latvijā
valūtas fonds, ceturksnis apsekojums
Eurostat modulis
524
2.2. Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde pēc Starptautiskais Valsts kases dati gads pilns kopā Latvijā
ekonomiskās un funkcionālās klasifikācijas valūtas fonds, apsekojums
Eurostat modulis
524
2.3. Valsts pamatbudžeta izpilde pa ieņēmumu Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns kopā Latvijā
un izdevumu veidiem valūtas fonds, ceturksnis apsekojums
Eurostat modulis gads
524
2.4. Valsts speciālo budžetu izpilde pa ieņēmumu Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns kopā Latvijā
un izdevumu veidiem valūtas fonds, ceturksnis apsekojums
Eurostat modulis gads
524
2.5. Pašvaldību pamatbudžeta izpilde pa Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns kopā Latvijā,
ieņēmumu un izdevumu veidiem valūtas fonds, ceturksnis apsekojums pa pilsētām, rajoniem
Eurostat modulis gads un pagastiem
524
2.6. Pašvaldību speciālā budžeta izpilde pa Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns kopā Latvijā,
ieņēmumu un izdevumu veidiem valūtas fonds, ceturksnis apsekojums pa pilsētām, rajoniem
Eurostat modulis gads un pagastiem
524
2.7. Samaksātie nodokļi pa to veidiem; Valsts ieņēmumu dienesta dati mēnesis pilns kopā Latvijā
nodokļu parādi pa to veidiem perioda ceturksnis apsekojums
sākumā un perioda beigās gads
2.8. Valsts parāds Starptautiskais Valsts kases dati mēnesis pilns kopā Latvijā
valūtas fonds, ceturksnis apsekojums
Eurostat modulis gads
524
2.9. Latvijas Bankas bilance Starptautiskais Latvijas Bankas dati mēnesis pilns kopā Latvijā
valūtas fonds ceturksnis apsekojums
gads
2.10. Latvijas Bankas ienākumu un izdevumu pārskats Latvijas Bankas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
2.11. Latvijas Bankas peļņas un zaudējumu aprēķins Starptautiskais Latvijas Bankas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
valūtas fonds
2.12. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi Latvijas Bankas dati mēnesis pilns kopā Latvijā
ceturksnis apsekojums
gads
2.13. Lata reālā efektīvā kursa indekss Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
2.14. Skaidrā nauda apgrozībā (perioda beigās) Eurostat moduļi Latvijas Bankas dati mēnesis pilns kopā Latvijā
522; 523 apsekojums
2.15. Kredītiestāžu kopsavilkuma bilance Starptautiskais Latvijas Bankas dati mēnesis pilns kopā Latvijā
valūtas fonds ceturksnis apsekojums
gads
2.16. Kredītiestāžu peļņas un zaudējumu aprēķins Starptautiskais Latvijas Bankas dati ceturksnis pilns kopā Latvijā
valūtas fonds gads apsekojums
2.17. Banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi, izņemot Starptautiskais Latvijas Bankas dati mēnesis pilns kopā Latvijā
zeltu (perioda beigās) valūtas fonds apsekojums
2.18. Kredītu vidējās gada likmes kredītiestādēs Eurostat moduļi Latvijas Bankas dati mēnesis pilns kopā Latvijā
522; 523 ceturksnis apsekojums
gads
2.19. Noguldījumu vidējās gada likmes kredītiestādēs Eurostat moduļi Latvijas Bankas dati mēnesis pilns kopā Latvijā
522; 523 ceturksnis apsekojums
gads
2.20. Rīgas Fondu biržas pamatrādītāji: Rīgas Fondu biržas dati ceturksnis pilns kopā Latvijā
- kopējā tirgus kapitalizācija gads apsekojums
- sesiju skaits
- biržas sarakstos iekļauto akciju laidienu skaits
- kopējais apgrozījums
- Dow Jones Rīgas Fondu biržas indekss
(perioda beigās)
- Rīgas Fondu biržas indekss RICI (perioda beigās)
 
3. Ārējā tirdzniecība
3.1. Preču eksports un imports: ANO, Eurostat muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati mēnesis pilns kopā Latvijā
- kopā (latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē) moduļi 116; 531; ceturksnis apsekojums
532; 535; 536 gads
- pa valstīm (latos, ASV dolāros, naturālā ANO, Eurostat muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati mēnesis pilns kopā Latvijā
izteiksmē) moduļi 116; 531; ceturksnis apsekojums
532; 535; 536 gads
- pēc Harmonizētās preču aprakstīšanas un ANO, Eurostat muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati mēnesis pilns kopā Latvijā
kodēšanas sistēmas un Eiropas Savienības moduļi 116; 531; ceturksnis apsekojums
kombinētās nomenklatūras (latos, ASV 532; 535; 536 gads
dolāros, naturālā izteiksmē)
- pēc NACE nozarēm (latos, ASV dolāros, muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati ceturksnis pilns kopā Latvijā
naturālā izteiksmē) gads apsekojums
- pēc Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati ceturksnis pilns kopā Latvijā
- kapitāla, starppatēriņa un patēriņa preces gads apsekojums
(latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē)
- pa norēķinu valūtu veidiem (latos) muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati ceturksnis pilns kopā Latvijā
gads apsekojums
3.2. Kravu eksports un imports (arī uz laiku Eurostat modulis muitas kravas deklarācijas mēnesis pilns kopā Latvijā
ievestās un izvestās kravas) (tonnās, papildu 532 apsekojums
mērvienībās) pa transporta veidiem
4. Cenu statistika
4.1. Patēriņa cenu indeksa aprēķins Starptautiskais cenu reģistrācija mēnesis izlases veida kopā Latvijā, pa
valūtas fonds apsekojums 15 galvenajiem preču un
rajonu centros pakalpojumu veidiem
4.2. Harmonizētais patēriņa cenu indekss Eurostat modulis cenu reģistrācija mēnesis izlases veida kopā Latvijā, pa
551 apsekojums 15 galvenajiem preču un
rajonu centros pakalpojumu veidiem
4.3. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu Starptautiskais statistikas veidlapas mēnesis izlases veida kopā Latvijā, pa
indeksu aprēķins valūtas fonds apsekojums rūpniecības nozarēm
(cenas tiek reģis-
trētas aptuveni
300 uzņēmumos)
4.4. Eksporta cenu indeksu aprēķins Starptautiskais muitas kravas deklarācijas, pa atsevišķām ceturksnis izlases veida kopā Latvijā,
valūtas fonds, preču grupām - ražotāju cenu indeksi apsekojums pa svarīgākajām
Eurostat (aptuveni 400 preču grupām
modulis 442 Latvijas preču
kombinētās no-
menklatūras
9-zīmju pozīciju)
4.5. Importa cenu indeksu aprēķins Starptautiskais muitas kravas deklarācijas, ceturksnis izlases veida kopā Latvijā, pa svarī-
valūtas fonds statistikas veidlapas apsekojums gākajām preču grupām
4.6. Būvniecības cenu indeksu aprēķins Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis izlases veida kopā Latvijā,
modulis 442 apsekojums pa unificētiem
(informāciju būvniecības modeļiem,
sniedz aptuveni pa resursu veidiem
180 uzņēmumu)
4.7. Lauksaimniecības produktu vidējās Eurostat
iepirkuma cenas un to indeksi: modulis 633
- lopi, putni statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- piens mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- graudi mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
(augusts-
decembris)
- cukurbietes mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
(oktobris-
decembris)
- lini gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
4.8. Cenu apsekojums pirktspējas paritāšu Eurostat speciāls cenu apsekojums gads izlases veida patēriņa preču, investīciju
aprēķiniem modulis 552 apsekojums preču un būvprojektu cenas
 
5. Demogrāfiskā statistika
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits: Eurostat modulis 311
- 2000.gada sākumā (vidēji 1999.gadā) Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā, Rīgā,
pa pilsētām, rajoniem
un pagastiem
- katra ceturkšņa sākumā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa republikas
pilsētām un rajoniem
- katra mēneša sākumā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini mēnesis aprēķins kopā Latvijā, Rīgā
5.2. Iedzīvotāju dabiskās kustības (dzimušo un Eurostat
mirušo skaits) rādītāji: modulis 311
- dzimušo un mirušo cilvēku skaits civilstāvokļa aktu reģistri, apliecības par mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
nāves gadījumiem
civilstāvokļa aktu reģistri, apliecības ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
par nāves gadījumiem pilsētām un rajoniem
- dabiskās kustības rādītāji grupējumos pēc civilstāvokļa aktu reģistri, apliecības par gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
dažādām sociālekonomiskajām un nāves gadījumiem rajoniem un pagastiem
demogrāfiskajām pazīmēm
5.3. Noslēgto un šķirto laulību skaits pēc Eurostat civilstāvokļa aktu reģistri, statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
dažādām sociālekonomiskajām un modulis 311 rajoniem un pagastiem
demogrāfiskajām pazīmēm
5.4. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji: Eurostat modulis 313
- pierakstīto un izrakstīto personu skaits migrācijas statistiskās uzskaites taloni mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
migrācijas statistiskās uzskaites taloni ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
pilsētām un rajoniem
- migrācijas rādītāji pēc dažādām migrācijas statistiskās uzskaites taloni, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati pilsētām un rajoniem
pazīmēm
5.5. Iedzīvotāju dzimuma struktūras un vecuma Eurostat Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā,
struktūras (ar viena gada intervālu) aprēķini modulis 311 pa republikas pilsētām
pēc stāvokļa uz 2000.gada sākumu un rajoniem
5.6. Iedzīvotāju nacionālā sastāva aprēķins pēc Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā, pa republikas
stāvokļa uz 2000.gada sākumu pilsētām un rajoniem
5.7. Iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma aprēķins Eurostat Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā, Rīgā, pa
modulis 311 pilsētu un lauku
iedzīvotājiem
5.8. Iedzīvotāju sadalījums pēc pilsonības Eurostat Iedzīvotāju reģistra dati gads aprēķins kopā Latvijā
(dati apkopoti kopīgi ar Pilsonības un modulis 313
migrācijas lietu pārvaldi)
5.9. Iedzīvotāju mirstības cēloņi (dati apkopoti Pasaules veselības miršanas reģistri, apliecības par nāves gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
kopīgi ar bezpeļņas valsts akciju sabiedrību aizsardzības orga- gadījumiem pa republikas pilsētām
"Veselības statistikas un medicīnas nizācija, Eurostat un rajoniem
tehnoloģiju aģentūra") moduļi 311; 351
5.10. Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā Eurostat Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā,
bezdarba līmeņa aprēķiniem modulis 311 pa republikas pilsētām,
rajoniem un pagastiem
5.11. Valstī notiekošo administratīvi teritoriālo Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins pa rajoniem, pilsētām
izmaiņu uzskaite un ar tām saistītie un pagastiem
iedzīvotāju skaita izmaiņu aprēķini pa
atsevišķām administratīvajām teritorijām
5.12. Informācija pašvaldību finansu izlīdzināšanas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums pa rajoniem, pilsētām
sistēmas aprēķiniem un pagastiem
5.13. Starptautisko organizāciju nodrošināšana ar Eurostat moduļi Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins atbilstoši Eurostat, ANO,
statistisko informāciju (arī datu sagatavošana 311; 313 Eiropas Padomes
Eurostat demogrāfiskās un migrācijas programmai
statistikas datu bāzei)
5.14. 2000.gada tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti: Eurostat tautas skaitīšanas anketas pilns apsekojums kopā Latvijā,
- iedzīvotāju skaits modulis 312 pa pilsētām, pagastiem
- dzimuma sastāvs un rajoniem
 
6. Izglītības un zinātnes statistika
6.1. Vispārizglītojošo dienas skolu darbības rādītāji: Apvienoto Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- skolēnu skaits Nāciju Izglītības, pilsētām, rajoniem,
- skolēnu sadalījums pa vecuma un klašu zinātnes un kul- pagastiem un Rīgas
grupām, pēc apmācību valodas tūras organizācija, rajoniem, pa
- pedagoģiskais personāls Eurostat modulis īpašuma formām
- otrgadnieku skaits 331
- skolu absolventi
- svešvalodas apmācība
6.2. Vakarskolu darbības rādītāji: Apvienoto Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- skolēnu skaits Nāciju Izglītības, pilsētām, rajoniem,
- skolēnu uzņemšana zinātnes un kul- pagastiem un Rīgas
- izlaidums tūras organizācija, rajoniem
- pedagoģiskie darbinieki u.c. Eurostat modulis 331
6.3. Pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darba rādītāji: Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu skaits Nāciju Izglītības, pilsētām, rajoniem,
- bērnu skaits, vecums, tautība zinātnes un kul- pagastiem un Rīgas
- apmācību valoda tūras organizācija, rajoniem, pa īpašuma
- vietu un grupu skaits Eurostat formām
- pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darbinieki modulis 331
6.4. Augstskolu darbības rādītāji: Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- studentu skaits pa studiju programmām Nāciju Izglītības, pilsētām, rajoniem,
- studentu skaits pa kursiem zinātnes un kul- un Rīgas rajoniem,
- uzņemšanas rezultāti tūras organizācija, pa īpašuma formām
- izlaidums Eurostat
- mācību personāls modulis 331
- to studentu skaits, kuri ieradušies no ārvalstīm
6.5. Vidējo speciālo mācību iestāžu darbības rādītāji: Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- audzēkņu skaits pa mācību programmām Nāciju Izglītības, pilsētām, rajoniem,
- audzēkņu skaits pa kursiem zinātnes un kul- un Rīgas rajoniem,
- audzēkņu skaits pēc vecuma tūras organizācija, pa īpašuma formām
- izlaidums Eurostat
- uzņemšanas rezultāti modulis 331; 332
- darbinieki u.c.
6.6. Arodskolu darbības rādītāji: Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- audzēkņu skaits pa mācību programmām Nāciju Izglītības, pilsētām, rajoniem,
- audzēkņu skaits pa kursiem zinātnes un kul- un Rīgas rajoniem,
- audzēkņu skaits pēc vecuma tūras organizācija, pa īpašuma formām
- izlaidums Eurostat
- uzņemšanas rezultāti modulis 331; 332
- darbinieki u.c.
6.7. Ārpusskolas iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- pulciņu skaits un bērnu skaits tajos pilsētām, rajoniem un
- pedagoģiskie darbinieki Rīgas rajoniem, pa
īpašuma formām
6.8. Bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu Kultūras ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
darbības rādītāji: pilsētām, rajoniem, pa-
- audzēkņu skaits gastiem un Rīgas rajoniem,
- pedagoģisko darbinieku skaits u.c. pa īpašuma formām
6.9. Pieaugušo profesionālās izglītības Eurostat apsekojuma veidlapas gads izlases veida kopā Latvijā, pa ekono-
turpināšana darbavietā modulis 331 apsekojums miskās darbības veidiem
6.10. Pieaugušo apmācības iestāžu darbības rādītāji Eurostat statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
modulis 331 republikas pilsētām,
rajoniem un pagastiem
6.11. Zinātnisko iestāžu darbības rādītāji: Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- zinātnisko iestāžu skaits Nāciju Attīstības pa republikas pilsētām,
- zinātnisko darbinieku, tehniķu un programma, pa īpašuma formām
laborantu skaits Eurostat moduļi
- zinātniski tehniskās produkcijas apjoms 731; 731A; 731B
6.12. Fizkultūras kolektīvi, sporta objekti un Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
sporta skolu darbība: pārvaldes dati pa republikas pilsētām
- sporta organizāciju skaits un rajoniem
- sporta bāzu skaits
- sporta kolektīvos, klubos, sporta skolās,
sekcijās u.c. nodarbināto skaits
7. Kultūras statistika
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji: Apvienoto Latvijas Nacionālās bibliotēkas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- lasītāju skaits Nāciju Izglītības, pa republikas pilsētām,
- fondu kustība zinātnes un rajoniem un pagastiem,
- bibliotēku darbinieki kultūras pa īpašuma formām
- finansiālā darbība u.c. organizācija
7.2. Cirka darbības rādītāji: statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- vietu skaits
- izrāžu skaits Latvijā
- apmeklētāju skaits u.c.
7.3. Zooloģisko dārzu darbības rādītāji: statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- apmeklētāju skaits
- finansiālā darbība u.c.
7.4. Muzeju darbības rādītāji: Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- apmeklētāju skaits Nāciju Izglītības, pa republikas pilsētām,
- fondu kustība zinātnes un rajoniem un pagastiem,
- izstāžu organizēšana kultūras pa īpašuma formām
- finansiālā darbība u.c. organizācija
7.5. Teātru darbības rādītāji: Apvienoto statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- vietu skaits Nāciju Izglītības, pa republikas pilsētām
- apmeklētāju skaits zinātnes un un rajoniem,
- izrāžu skaits kultūras pa īpašuma formām
- pirmizrāžu skaits organizācija
- finansiālā darbība u.c.
7.6. Kinofilmu iznomāšana: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- iznomāto filmu skaits Izglītības, zinātnes pa republikas pilsētām
- skatītāju skaits un kultūras orga- un rajoniem, pa
- finansiālā darbība u.c. nizācija, Eurostat īpašuma formām
modulis 493
7.7. Kinoiestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- vietu skaits Izglītības, zinātnes pa republikas pilsētām,
- seansu skaits un kultūras orga- rajoniem un pagastiem,
- apmeklētāju skaits nizācija, Eurostat pa īpašuma formām
- kases ieņēmumi u.c. modulis 493
7.8. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
(dati apkopoti kopīgi ar Kultūras ministriju): Nāciju Izglītības, pa republikas pilsētām,
- pašdarbības kolektīvu skaits zinātnes un rajoniem un pagastiem,
- dalībnieku skaits kultūras pa īpašuma formām
- darbinieki organizācija
- finansiālie rādītāji u.c.
7.9. Ar tautas namiem nesaistīto māksliniecisko Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji Nāciju Izglītības, pa republikas pilsētām
(dati apkopoti kopīgi ar Kultūras ministriju): zinātnes un un rajoniem
- māksliniecisko kolektīvu skaits kultūras
- dalībnieku skaits u.c. organizācija
7.10. Filmu studiju darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- uzņemto filmu skaits Izglītības, zinātnes pa republikas pilsētām
- uzņemto filmu sadalījums pa veidiem un kultūras orga- un rajoniem,
- filmu uzņemšanas izmaksas u.c. nizācija, Eurostat pa īpašuma formām
modulis 493
7.11. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko Apvienoto Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
izdevumu izdošana: Nāciju Izglītības, pa republikas pilsētām
- izdoto žurnālu, avīžu u.c. periodisko zinātnes un un rajoniem,
izdevumu skaits kultūras pa īpašuma formām
- periodisko izdevumu sadalījums pēc organizācija
iespiešanas valodas un iznākšanas vietas
- metiens
- iespiedlokšņu novilkumu skaits
- grāmatu un brošūru izdevēji
- grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma
- grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas
- daiļliteratūra pa žanriem u.c.
7.12. Televīzijas un radio studiju darbība: Apvienoto statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- darbinieku skaits Nāciju Izglītības, pa republikas pilsētām
- raidījumu veidi zinātnes un un rajoniem,
- raidījumu ilgums kultūras pa īpašuma formām
- raidījumu valoda organizācija,
- demonstrēto mākslas, televīzijas un Eurostat
videofilmu skaits modulis 493
- finansu rādītāji u.c.
7.13. Videofilmu importēšana: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- importēto filmu un programmu skaits Izglītības, zinātnes
- Latvijā izplatīto videokasešu skaits un kultūras orga-
- valstis, no kurām importētas videofilmas nizācija, Eurostat
- finansu rādītāji u.c. modulis 493
7.14. Kabeļtelevīzijas tīklu darbība Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
Izglītības, zinātnes
un kultūras orga-
nizācija, Eurostat
modulis 493
8. Veselības aizsardzības statistika
8.1. Veselības aizsardzības iestāžu tīkls, to Pasaules veselības bezpeļņas valsts akciju sabiedrības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
darbība, medicīnas darbinieki aizsardzības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām,
organizācija, tehnoloģiju aģentūra" dati rajoniem, pagastiem un
Eurostat Rīgas rajoniem
modulis 351
8.2. Saslimstība ar infekcijas slimībām un Pasaules veselības bezpeļņas valsts akciju sabiedrības mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā,
parazītiskajām slimībām aizsardzības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām
organizācija tehnoloģiju aģentūra" dati un rajoniem
8.3. Saslimstība ar: Pasaules bezpeļņas valsts akciju sabiedrības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- ļaundabīgajiem audzējiem veselības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām
- tuberkulozi aizsardzības tehnoloģiju aģentūra" dati un rajoniem
- seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām organizācija
- AIDS
- psihiskajām slimībām u.c.
- alkoholismu un narkomāniju Pasaules bezpeļņas valsts akciju sabiedrības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
veselības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām
aizsardzības tehnoloģiju aģentūra" dati un rajoniem,
organizācija pa dzimumiem
8.4. Slimnīcu darbība: Pasaules bezpeļņas valsts akciju sabiedrības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- slimnieku sastāvs slimnīcās veselības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām
- ārstēšanās ilgums un rezultāti aizsardzības tehnoloģiju aģentūra" dati un rajoniem,
organizācija pa īpašuma formām
8.5. Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe: Pasaules bezpeļņas valsts akciju sabiedrības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- grūtnieču skaits veselības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām
- grūtniecības atrisinājuma veids aizsardzības tehnoloģiju aģentūra" dati un rajoniem
- grūtniecības sarežģījumu veidi organizācija
- dati par jaundzimušajiem u.c.
8.6. Bērnu un pusaudžu veselības aprūpe: Pasaules bezpeļņas valsts akciju sabiedrības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- veselības aizsardzības iestāžu uzskaitē veselības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām
esošo bērnu un pusaudžu skaits aizsardzības tehnoloģiju aģentūra" dati un rajoniem
- bērnu profilaktisko apskašu rezultāti organizācija
- bērnu saslimstība pirmajā dzīves gadā u.c.
8.7. Potēšana pret infekcijas slimībām: Pasaules bezpeļņas valsts akciju sabiedrības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- potēto skaits veselības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām
- potēto vecums u.c. aizsardzības tehnoloģiju aģentūra" dati un rajoniem
organizācija
8.8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs: Pasaules bezpeļņas valsts akciju sabiedrības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- neatliekamās medicīniskās palīdzības analīze veselības "Veselības statistikas un medicīnas pa republikas pilsētām
pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida aizsardzības tehnoloģiju aģentūra" dati un rajoniem
- ārstu, feldšeru un specializēto brigāžu darba organizācija
rezultāti
8.9. Pārejošā darba nespēja un cietušo skaits Pasaules veselības statistikas veidlapas gads ekonomiski kopā Latvijā, pa nozarēm
nelaimes gadījumos ekonomiskās darbības jomā: aizsardzības orga- aktīvo uzņēmumu
- nelaimes gadījumu skaits darbā nizācija, Starp- izlases veida
- kavēto darba dienu skaits tautiskā darba apsekojums
- cietušo skaits, to skaitā miruši organizācija,
Eurostat modulis 352
9. Sociālās aizsardzības statistika
9.1. Valsts pensijas: Eurostat Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- pensionāru kopskaits modulis 371 ceturksnis un republikas pilsētām,
- pensionāru sadalījums pēc saņemtās pa rajonu pilsētām un
pensijas veida pagastiem
- piešķirtās pensijas vidējais apmērs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- izmaksātās pensijas vidējais apmērs ceturksnis pa rajoniem un
- pensionāru sadalījums pa vecuma grupām republikas pilsētām
un pēc dzimuma
- kopējie izdevumi pensijām
9.2. Valsts sociālie pabalsti: Eurostat Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un gads pilns kopā Latvijā,
- sociālo pabalstu saņēmēju skaits pa pabalstu modulis 371 Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības apsekojums; pa rajoniem un
veidiem un pēc dzimuma fonda dati aprēķini republikas pilsētām
- sociālo pabalstu vidējie apmēri pa pabalstu veidiem
9.3. Pašvaldību sociālie pabalsti: Eurostat Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- saņēmēju skaits attiecīgajā mērķa grupā modulis 371 fonda dati pa rajoniem un
- izlietotā summa (kopā visās mērķa grupās) republikas pilsētām
9.4. Bērnu bāreņu aprūpes centri un pašvaldību Eurostat Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
bērnu nami-patversmes: modulis 371 fonda dati pa rajoniem un
- namu (centru) skaits republikas pilsētām,
- plānoto vietu skaits pa rajonu pilsētām un
- bērnu skaits pagastiem
9.5. Veco ļaužu un invalīdu un personu ar garīga Eurostat Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
rakstura traucējumiem pansionāti (centri): modulis 371 fonda dati pa rajoniem un
- pansionātu (centru) skaits republikas pilsētām,
- vietu skaits pa rajonu pilsētām un
- iemītnieku skaits u.c. pagastiem
9.6. Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri: Eurostat Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- centru skaits modulis 371 fonda dati un republikas pilsētām,
- vietu skaits pa rajonu pilsētām un
- bērnu skaits pagastiem
9.7. Profesionālās rehabilitācijas centri: Eurostat Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- vietu skaits modulis 371 fonda dati pa rajoniem un
- dalībnieku skaits u.c. republikas pilsētām
9.8. Invaliditātes piešķiršana: Labklājības ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- to invalīdu skaits, kuriem invaliditāte pa rajoniem un
piešķirta pirmo reizi republikas pilsētām
- invaliditātes cēloņi
- pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc
slimību veidiem, vecuma un invaliditātes grupām u.c.
9.9. Pašvaldību sociālās palīdzības dienestu Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
uzskaitē esošo: fonda dati pa rajoniem un
- ģimeņu skaits pēc piederības attiecīgajai republikas pilsētām
mazaizsargāto kategorijai
- attiecīgajai kategorijai piederošo personu skaits
9.10. Mājas aprūpe: Eurostat Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- aprūpējamo personu skaits modulis 371 fonda dati pa rajoniem un
- aprūpētāju skaits republikas pilsētām
- personu skaits, kurām aprūpe mājās
nepieciešama, bet nav nodrošināta
- aprūpei mājās izlietotā summa
9.11. Adopcija: - no bāreņu un bez vecāku gādības Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
palikušo bērnu aprūpes iestādēm gada laikā fonda un Tieslietu ministrijas dati pa rajoniem un
adoptēto bērnu skaits republikas pilsētām
9.12. Aizbildnība: Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- aizbildnībā esošo bērnu skaits fonda un Tieslietu ministrijas dati un republikas pilsētām
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
10.1. Mājsaimniecību budžeta pētījums: Eurostat apsekojuma anketas gads izlases veida kopā Latvijā,
- mājsaimniecību sastāvs modulis 361 apsekojums pa pilsētu un lauku
- mājsaimniecību dzīves apstākļu raksturojums iedzīvotājiem, kopā pa
- mājsaimniecību iespējas izmantot zemi un republikas pilsētām un
šīs zemes raksturojums Rīgu
- mājsaimniecību ienākumi
- mājsaimniecību patēriņa un citi izdevumi
- pārtikas produktu patēriņš mājsaimniecībās
- mājsaimniecību nodrošinātība ar
ilglietošanas priekšmetiem
- mājsaimniecības materiālās labklājības
pašnovērtējums
- mājsaimniecības locekļu nodarbinātība
10.2. Iztikas minimuma preču un pakalpojumu cenu reģistrācija mēnesis aprēķini kopā Latvijā
groza aprēķins
11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību statistika
11.1. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits un Iekšlietu ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā,
to atklāšana gads pa republikas pilsētām
un rajoniem
11.2. Pie kriminālatbildības saukto personu skaits Iekšlietu ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
gads noziedzīgo nodarījumu
veidiem, pēc vecuma
un dzimuma, pa repub-
likas pilsētām un rajoniem
11.3. Tiesās izskatītās krimināllietas, to skaitā Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
tiesās ienākušās krimināllietas:
- pirmās instances tiesas
- apelācijas instances tiesas
11.4. Notiesāto personu skaits un tām noteikto Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa nozie-
sodu veidi un apmēri dzīgo nodarījumu veidiem,
pēc vecuma un dzimuma
11.5. Informācija par pirmstiesas izmeklēšanas Prokuratūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
iestāžu darbu un prokuratūras darbu, kas
nav saistīts ar pirmstiesas izmeklēšanu
11.6. Brīvības atņemšanas iestāžu darba Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
pamatrādītāji (vietu skaits soda izpildes
iestādēs, notiesāto un ieslodzīto kontingents)
11.7. Dati par ugunsgrēkiem un to nodarītajiem Iekšlietu ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
materiālajiem zaudējumiem
Iekšlietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
pilsētām un rajoniem
11.8. Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
aizsardzības jomā, to nodarīto materiālo pa rajoniem
zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas
11.9. Ceļu satiksmes negadījumu statistika: Eiropas transporta Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- negadījumu skaits ministru konference, ceturksnis pa pilsētām un
- bojā gājušo cilvēku skaits Eiropas ekono- rajoniem
- ievainoto cilvēku skaits miskā komisija,
Eurostat modulis 488
Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
12. Statistikas uzņēmumu reģistrs
12.1. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa: Uzņēmumu reģistra dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā,
- uzņēmējdarbības veidiem pa pilsētām, rajoniem
- teritorijām pēc uzņēmumu juridiskās adreses un pagastiem
12.2. Reģistra apsekojums: reģistra aptauja periodiski regulārajos kopā Latvijā
- rekvizīti apsekojumos
- pamatkapitāls sadalījumā pa īpašuma formām neiekļautu
- ārvalstu kapitāla līdzdalība statūtu kapitālā uzņēmumu
pa valstīm aptauja
- neto apgrozījums un nodarbināto skaits
- vai uzņēmums apsekojuma brīdī ir
ekonomiski aktīvs (jā, nē)
12.3. Uzņēmumu sadalījums pēc strādājošo skaita: Statistikas uzņēmumu reģistra dati reizi gadā pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
- pēc Eiropas Savienības un ANO normatīviem uzņēmējdarbības veidiem,
- pēc Latvijas normatīvajiem aktiem pa pilsētām, rajoniem
- pēc mazo un vidējo uzņēmumu nacionālās un pagastiem
programmas projekta
12.4. Eksperimentāla Statistikas uzņēmumu reģistra statistikas veidlapas, reģistra aptauja visu gadu ekonomiski aktīvo
papildināšana ar uzņēmumu vietējām darbības uzņēmumu
veida vienībām apsekojums
13. Uzņēmumu gada statistikas pamatrādītāji
13.1. Uzņēmumu demogrāfija:
- uzņēmumu skaits Eurostat moduļi Statistikas uzņēmumu reģistra dati gads pilns apsekojums pa nozarēm,
441; 511; 513 pa lieluma grupām
- jaunizveidoto un likvidēto uzņēmumu skaits Eurostat Statistikas uzņēmumu reģistra dati gads pilns apsekojums rūpniecībā, būvniecībā
modulis 441
13.2. Apgrozījums Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads ekonomiski pa nozarēm,
441; 511; 513 aktīvo uzņēmumu pa lieluma grupām
izlases veida
apsekojums
13.3. Produkcijas (ražošanas) vērtība Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads aprēķins pa nozarēm
441; 511; 513
13.4. Pievienotā vērtība faktiskajās cenās Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads aprēķins pa nozarēm,
441; 511; 513 pa lieluma grupām
13.5. Preču un pakalpojumu iegāde Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads ekonomiski pa nozarēm,
441; 511; 513 aktīvo uzņēmumu pa lieluma grupām
izlases veida
apsekojums
13.6. Gatavo ražojumu un nepabeigtās ražošanas Eurostat statistikas veidlapas gads ekonomiski rūpniecībā, būvniecībā
krājumu izmaiņas modulis 441 aktīvo uzņēmumu
izlases veida
apsekojums
13.7. Preču un pakalpojumu krājumu izmaiņas Eurostat statistikas veidlapas gads ekonomiski tirdzniecībā
modulis 471 aktīvo uzņēmumu
izlases veida
apsekojums
13.8. Personāla izmaksas Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads ekonomiski pa nozarēm,
441; 511; 513 aktīvo uzņēmumu pa lieluma grupām
izlases veida
apsekojums
13.9. Darba samaksa un darba devēja sociālās Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads ekonomiski pa nozarēm,
apdrošināšanas iemaksas 441; 511; 513 aktīvo uzņēmumu pa lieluma grupām
izlases veida
apsekojums
13.10. Uzņēmumu investīcijas: - pamatlīdzekļu iegādei Eurostat statistikas veidlapas gads ekonomiski rūpniecībā, būvniecībā,
modulis 441 aktīvo uzņēmumu pa lieluma grupām
izlases veida
apsekojums
- zemes, iekārtu u.tml. iegādei, būvju un Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads ekonomiski pa nozarēm,
ēku būvniecībai un pārveidošanai 441; 511; 513 aktīvo uzņēmumu pa lieluma grupām
izlases veida
apsekojums
13.11. Nodarbināto skaits Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads ekonomiski pa nozarēm,
441; 511; 513 aktīvo uzņēmumu pa lieluma grupām
izlases veida
apsekojums
13.12. Strādājošo skaits Eurostat moduļi statistikas veidlapas gads ekonomiski pa nozarēm,
441; 511; 513 aktīvo uzņēmumu pa lieluma grupām
izlases veida
apsekojums
13.13. Apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji Eurostat Valsts apdrošināšanas uzraudzības gads pilns apsekojums kopā Latvijā
modulis 514 inspekcijas dati
14. Darba statistika
14.1. Darbaspēka resursu bilance Starptautiskā Centrālās statistikas pārvaldes dati gads aprēķins kopā Latvijā, pa nozarēm
darba organizācija un īpašuma formām
14.2. Ekonomiski aktīvo, nodarbināto un Starptautiskā Centrālās statistikas pārvaldes dati ceturksnis aprēķins kopā Latvijā,
nestrādājošo iedzīvotāju skaits darba organizācija, pa republikas pilsētām
Eurostat un rajoniem
modulis 321
14.3. Nodarbināto iedzīvotāju skaits Starptautiskā Centrālās statistikas pārvaldes dati ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, sabiedriskajā
darba organizācija un privātajā sektorā
gads aprēķini kopā Latvijā, sabiedriskajā
un privātajā sektorā,
pa nozarēm
14.4. Uzņēmumu īstermiņa statistika:
- nodarbināto skaits un darba samaksa Starptautiskā statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, sabiedriskajā
darba organizācija, (sadalī- aktīvo uzņēmumu un privātajā sektorā,
Eurostat moduļi jumā pa izlases veida pa republikas pilsētām
442; 512 mēnešiem) apsekojums, un rajoniem, pa nozarēm
iestādes pēc pamatdarbības
statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski pa dzimumiem - kopā
aktīvo uzņēmumu Latvijā, sabiedriskajā
izlases veida un privātajā sektorā,
apsekojums, pa republikas pilsētām
iestādes un rajoniem, pa nozarēm
pēc pamatdarbības
- mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa aprēķins ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, sabiedriskajā
(sadalī- aktīvo uzņēmumu un privātajā sektorā,
jumā pa izlases veida pa republikas pilsētām
mēnešiem) apsekojums, un rajoniem, pa nozarēm
iestādes pēc pamatdarbības
aprēķins reizi gadā ekonomiski pa dzimumiem - kopā
aktīvo uzņēmumu Latvijā, sabiedriskajā
izlases veida un privātajā sektorā,
apsekojums, pa republikas pilsētām
iestādes un rajoniem, pa nozarēm
pēc pamatdarbības
- faktiski nostrādātais laiks Starptautiskā statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, sabiedriskajā
darba organizācija, aktīvo uzņēmumu un privātajā sektorā,
Eurostat moduļi izlases veida pa republikas pilsētām
442; 512 apsekojums, un rajoniem, pa nozarēm
iestādes pēc pamatdarbības
14.5. Neizmaksātā darba samaksa Starptautiskā statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, sabiedriskajā
darba organizācija aktīvo uzņēmumu un privātajā sektorā,
izlases veida pa republikas pilsētām
apsekojums, un rajoniem, pa nozarēm
iestādes pēc pamatdarbības
14.6. Darba laika zudumi, to skaitā darba devēja Starptautiskā statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā, sabiedriskajā
samaksātais darbnespējas periods: darba organizācija aktīvo uzņēmumu un privātajā sektorā,
- gadījumu skaits izlases veida pa republikas pilsētām
- izmaksātās summas apsekojums, un rajoniem, pa nozarēm
- dienu skaits iestādes pēc pamatdarbības
14.7. Ierēdņu amatu skaits, faktiskais ierēdņu skaits, Valsts civildienesta pārvaldes dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ministrijām
faktiskais ierēdņu kandidātu skaits u.c. civildienesta iestādēm
14.8. Bezdarbnieku skaits, sastāvs un reģistrēto Starptautiskā Nodarbinātības valsts dienesta dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
brīvo darba vietu skaits darba organizācija ceturksnis pilsētām un rajoniem
14.9. Bezdarbnieku skaits un dzimuma sastāvs Starptautiskā Nodarbinātības valsts dienesta dati reizi pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
darba organizācija, ceturksnī republikas pilsētām un
Eurostat rajoniem, pilsētām un
modulis 321 pagastiem
14.10. Bezdarbnieka pabalstu izmaksa - pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
saņēmēju skaits un pabalstu summa pilsētām un rajoniem
14.11. Darbinieku skaita sadalījums pēc darba Starptautiskā statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā,
samaksas apmēriem darba uzņēmumu izlases pa republikas pilsētām
organizācija veida apsekojums, un rajoniem, pa nozarēm
iestādes
14.12. Darbinieku skaits un to darba samaksa Starptautiskā statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā,
pa profesijām darba uzņēmumu izlases pa republikas pilsētām
organizācija veida apsekojums, un rajoniem, pa nozarēm
iestādes
14.13. Darbaspēka izmaksu apsekojums Starptautiskā apsekojuma anketa reizi gadā izlases veida kopā izvēlētajās
darba organizācija, apsekojums nozarēs,
Eurostat uz vienu strādājošo
modulis 322
14.14. Darbaspēka izlases veida apsekojums: Starptautiskā apsekojuma anketa divas izlases veida kopā Latvijā, pilsētās
- darbaspēka sadalījums pēc vecuma, dzimuma darba reizes apsekojums (t.sk. Rīgā) un laukos
un izglītības un pa nozarēm un profesiju grupām organizācija, gadā
- nostrādātais darba laiks Eurostat
- darba raksturs (pastāvīgs, pagaidu, modulis 321
vienreizējs, sezonas)
- darba meklētāju skaits
- darba meklēšanas veids u.c.
15. Lauksaimniecības statistika
15.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās Eurostat statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
cenās un faktiskajās cenās modulis 631 uzņēmumu izlases
veida apsekojums
15.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, Eurostat moduļi statistikas veidlapas, apsekojuma anketa divas visas valsts un kopā Latvijā, pa rajoniem
kopraža un ražība 611; 612; 641 reizes statūtsabiedrības;
gadā izlases veidā -
iedzīvotāju
saimniecības
15.3. Lopbarības krājumi, izlietošana un bilance statistikas veidlapas, apsekojuma anketa gads visas valsts un kopā Latvijā, pa rajoniem
statūtsabiedrības;
izlases veidā -
iedzīvotāju
saimniecības
15.4. Lopu, putnu un kažokzvēru skaits Eurostat moduļi statistikas veidlapas, apsekojuma anketa divas visas valsts un kopā Latvijā, pa rajoniem
651; 652 reizes statūtsabiedrības;
gadā izlases veidā -
iedzīvotāju
saimniecības
15.5. Lopu un putnu produktivitāte statistikas veidlapas, apsekojuma anketa divas visas valsts un kopā Latvijā, pa rajoniem
reizes statūtsabiedrības; (par valsts saimniecībām
gadā izlases veidā - un statūtsabiedrībām)
iedzīvotāju
saimniecības
15.6. Lopkopības produkcijas pārdošana pārstrādes Eurostat moduļi statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
un pieņemšanas uzņēmumiem: 633; 652
- piena iepirkšana
- lopu un putnu kaušana un iepirkšana
- iepirktā piena kvalitāte
15.7. Augkopības produkcijas iepirkums: Eurostat statistikas veidlapas
- graudu iepirkšana modulis 633 mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
(augusts-
decembris)
- cukurbiešu iepirkšana mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
(oktobris-
janvāris)
- linu iepirkšana gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
15.8. Puķkopība (realizācija) statistikas veidlapas gads visas valsts un kopā Latvijā
statūtsabiedrības
15.9. Lauksaimniecības produkcijas realizācija Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis visas valsts un kopā Latvijā, pa rajoniem
naturālā un vērtības izteiksmē modulis 633 statūtsabiedrības
15.10. Lauksaimniecības tehnikas daudzums Eurostat statistikas veidlapas, apsekojuma anketa reizi gadā visas valsts un kopā Latvijā, pa rajoniem
modulis 621 statūtsabiedrības;
izlases veidā -
iedzīvotāju
saimniecības
15.11. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma statistikas veidlapas, apsekojuma anketa gads visas valsts un kopā Latvijā, pa rajoniem
iestrādāšana un augu aizsardzības līdzekļu statūtsabiedrības;
lietošana izlases veidā -
iedzīvotāju
saimniecības
15.12. Lauksaimniecības produktu naturālās bilances Eurostat moduļi Zemkopības ministrijas dati gads aprēķini kopā Latvijā
642; 653
15.13. Ieņēmumi un izdevumi (naudā) iedzīvotāju Eurostat apsekojuma anketa divas izlases veidā - kopā Latvijā
saimniecībās modulis 632 reizes iedzīvotāju
gadā saimniecības
15.14. Iedzīvotāju saimniecībās strādājošo nosacīto Eurostat apsekojuma anketa gads izlases veidā - kopā Latvijā
darba vienību skaits modulis 634 iedzīvotāju
saimniecības
15.15. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes Valsts zemes dienesta dati gads izlases veida apsekotās saimniecības
pārraudzība apsekojums
15.16. Saimniecību ekonomiskais lielums un Eurostat apsekojuma anketa gads aprēķini kopā Latvijā
specializācija modulis 621
15.17. 2001.gada lauksaimniecības skaitīšanas visu gadu
sagatavošanas darbi saskaņā ar
speciālu plānu
16. Mežsaimniecības statistika
16.1. Meža zeme, tās apsaimniekošana un izmantošana: Valsts meža dienesta dati gads aktualizēta datu kopā Latvijā,
- pēc mežu aizsardzības kategorijām bāzes informācija pa rajoniem,
- pēc koku vecuma struktūras pa īpašuma formām
16.2. Koku izciršana: Eurostat Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- meža galvenajā cirtē modulis 681 pa īpašuma formām
- starpcirtē (sastāva kopšanas, krājas
kopšanas, rekonstruktīvajā)
- sanitārajās cirtēs
- citās cirtēs
16.3. Meža izmantošana galvenajā cirtē, starpcirtē, Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
sanitārajās cirtēs un citās cirtēs (tāme, pa rajoniem
izsniegšana un izciršana):
- aizsargājamos mežos
- saudzējamos mežos
- saimnieciskajos mežos
16.4. Meža ugunsgrēki: Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- izdegusī platība pa valsts virsmežniecībām
- ugunsgrēku cēloņi
- ugunsgrēku nodarītie zaudējumi
- atbildība par mežu ugunsdrošības
noteikumu pārkāpumiem
16.5. Meža atjaunošana: Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- valsts mežos pa rajoniem
- citos mežos
16.6. Meža aizsardzība: Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- meža aizsardzības pasākumi pa valsts virsmežniecībām
- bojā gājušās audzes
- slimības un kaitēkļi
16.7. No izsniegtajiem mežmateriāliem Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
sagatavotā produkcija
16.8. Lietkoksnes iegūšana lauku saimniecībās statistikas veidlapas gads izlases veidā - kopā Latvijā,
iedzīvotāju pa rajoniem
saimniecības
16.9. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
nomedīto dzīvnieku skaits (medību
sezona)
17. Zvejniecības statistika
17.1. Zivju nozveja pa sugām Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
modulis 692 uzņēmumu izlases
veida apsekojums
17.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
pa okeānu zvejas rajoniem un zonām, modulis 692 uzņēmumu izlases
iekšējos ūdeņos, zvejniecības produkcijas veida apsekojums
apjoms faktiskajās cenās, zvejas flotes lielums
17.3. Zvejas kuģu skaits un tonnāža Eurostat statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
modulis 691 uzņēmumu izlases
veida apsekojums
18. Rūpniecības statistika
18.1. Rūpniecības uzņēmumu īstermiņa statistika:
- rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma Eurostat statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā,
indekss modulis 442 pa rūpniecības nozarēm
- nosūtīto pašražoto preču vērtība (to skaitā statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā,
iekšzemes patērētājiem un eksportam) pa rūpniecības nozarēm,
pa republikas pilsētām
un rajoniem
- jauno pasūtījumu apjoms vērtības izteiksmē statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā,
(to skaitā iekšzemes patērētājiem un eksportam) pa rūpniecības nozarēm
- nodarbināto skaits statistikas veidlapas ceturksnis apsekojums kopā Latvijā,
pa rūpniecības nozarēm
18.2. Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksi Eurostat statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā,
modulis 442 uzņēmumu izlases pa rūpniecības nozarēm
veida apsekojums
18.3. Galveno rūpniecības produkcijas veidu ražošana Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis apsekojums kopā Latvijā
modulis 445
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
uzņēmumu izlases
veida apsekojums
18.4. Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale statistikas veidlapas gads uzņēmumi un kopā Latvijā
uzņēmējsabiedrības,
kas nodarbojas ar
ūdens piegādi
18.5. Melnās metalurģijas produkcijas ražošana, Eurostat statistikas veidlapas gads uzņēmumi, kas kopā Latvijā
izejvielu un enerģijas patēriņš modulis 446 nodarbojas ar
metalurģiju
18.6. Rūpnieciskās ražošanas jaudu izmantošana statistikas veidlapas vien- ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm
1999.gadā reizējs uzņēmumu izlases
veida apsekojums
18.7. Rūpnieciskā ražošana zemnieku saimniecībās apsekojuma anketa vien- izlases veida kopā Latvijā, pa nozarēm
1999.gadā reizējs apsekojums zem-
nieku saimniecībās
19. Materiālo resursu un enerģētikas statistika
19.1. Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā Eurostat statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā,
patēriņš tās ražošanai, elektrostaciju jauda moduļi 456; apsekojums pa elektrostaciju tipiem
453; 451
19.2. Siltumenerģijas ražošana un sadale, Eurostat statistikas veidlapas gads uzņēmumi, kopā Latvijā,
kurināmā patēriņš tās ražošanai moduļi uzņēmējsa- pa republikas pilsētām
451; 456 biedrības, pa rajoniem
iestādes, kuras pa pašvaldībām
ražo siltumenerģiju
un piegādā to
patērētājiem,
kā arī izlieto savām
vajadzībām
19.3. Siltumenerģijas piegāde un kurināmā Eurostat statistikas veidlapas katrs uzņēmumi, kopā Latvijā,
patēriņš apkures sezonā modulis 456 apkures uzņēmēj- pa republikas pilsētām
sezonas sabiedrības un rajoniem,
mēnesis un iestādes, pa pašvaldībām
kuras ražo
siltumenerģiju
un piegādā to
patērētājiem
19.4. Gāzes piegāde patērētājiem: Eurostat
modulis 451
- dabas gāzes piegāde statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā,
apsekojums pa nozarēm
- sašķidrinātās gāzes piegāde statistikas veidlapas gads pilns kopā Latvijā,
apsekojums pa republikas pilsētām
un rajoniem
19.5. Atsevišķi kurināmā un degvielas Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā,
veidi (atlikumi, piegādes un patēriņš) modulis 452 aktīvo uzņē- pa republikas pilsētām
mumu izlases un rajoniem,
veida apse- pa nozarēm
kojums,
iestādes
19.6. Kopējā enerģētiskā bilance Eurostat aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā
modulis 451
20. Investīciju un būvniecības statistika
20.1. Investīcijas un kapitāla veidošana Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā,
modulis 441 aktīvo uzņē- pa republikas pilsētām
mumu izlases un rajoniem,
veida apse- pa nozarēm
kojums un īpašuma formām
20.2. Objektu un pamatlīdzekļu Eurostat statistikas veidlapas gads ekonomiski kopā Latvijā,
nodošana ekspluatācijā modulis 441 aktīvo uzņē- pa republikas pilsētām
mumu izlases un rajoniem,
veida apse- pa finansēšanas
kojums avotiem, pa nozarēm
un īpašuma formām
20.3. Ģimenes māju nodošana ekspluatācijā statistikas veidlapas ceturksnis pilns kopā Latvijā,
apsekojums pa republikas pilsētām,
rajoniem un pagastiem
20.4. Būvorganizāciju īstermiņa statistika: Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā,
- ēku būvniecības produkcija modulis aktīvo uzņē- pa republikas pilsētām
- inženierbūvniecības produkcija 441 mumu izlases un rajoniem
- izdoto būvatļauju skaits veida apse-
kojums
20.5. Valsts autoceļu uzturēšana un remonts Latvijas Autoceļu direkcijas dati ceturksnis pilns kopā Latvijā
apsekojums
20.6. Projektēšanas organizāciju darbības rādītāji statistikas veidlapas gada pilns kopā Latvijā,
apsekojums pa republikas pilsētām
un rajoniem
21. Tirdzniecības statistika
21.1. Tirdzniecības uzņēmumu
īstermiņa statistika:
- mazumtirdzniecības uzņēmumu Eurostat statistikas veidlapas mēnesis ekonomiski kopā Latvijā,
apgrozījums modulis 471 aktīvo uzņē- pa mazumtirdzniecības
mumu izlases nozarēm,
veida apsekojums pēc pamatdarbības
un sekundārās
darbības, pa īpašuma
formām
- vairumtirdzniecības Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā,
uzņēmumu apgrozījums modulis 471 aktīvo uzņē- pa vairumtirdzniecības
mumu izlases nozarēm,
veida apse- pa īpašuma formām
kojums
- automobiļu un motociklu Eurostat statistikas veidlapas mēnesis ekonomiski kopā Latvijā,
pārdošanas, automobiļu degvielas modulis 471 aktīvo uzņē- pa nozarēm,
mazumtirdzniecības uzņēmumu mumu izlases pa īpašuma formām
apgrozījums veida apse-
kojums
21.2. Pārdoto preču struktūra Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis izlases kopā Latvijā,
mazumtirdzniecības uzņēmumos modulis veida pa galvenajām preču
vērtības izteiksmē 471 apsekojums grupām
21.3. Svarīgāko preču vairumtirdzniecības Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski kopā Latvijā,
apjomi, iepirkto preču sadalījums pēc modulis aktīvo uzņē- pa galvenajām
iepirkuma vietas, vairumtirdzniecības 471 mumu izlases preču grupām,
apgrozījuma sadalījums pa klientu grupām veida apse- pa īpašuma formām
kojums
21.4. Mazumtirdzniecības veikalu skaits Eurostat statistikas veidlapas gads ekonomiski kopā Latvijā,
modulis 471 aktīvo uzņē- pēc tirdzniecības
mumu izlases platības
veida apsekojums
21.5. Tirgus vietu skaits Eurostat statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
modulis 471
22. Transporta un sakaru statistika
22.1. Transportlīdzekļu skaits: Eurostat
modulis 481
- kuģi (grupējums pa kuģu tipiem, pēc lieluma) Latvijas kuģu reģistra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- automobiļi (kravas, vieglie, autobusi), Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
motocikli (grupējums pēc degvielas veida,
vecuma, pa markām), to skaitā Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
privātpersonu transportlīdzekļi pa pilsētām
un rajoniem
- trolejbusi, tramvaji statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa pilsētām
- dzelzceļa transportlīdzekļi (lokomotīves, statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
preču un pasažieru vagoni)
- gaisa kuģi Latvijas gaisa kuģu reģistra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
22.2. Satiksmes ceļu un cauruļvadu garums: Eurostat
modulis 481
- valsts autoceļi Latvijas Autoceļu direkcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa rajoniem
- pagastu ceļi Latvijas Autoceļu direkcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa rajoniem
un pagastiem
- mežu ceļi Valsts meža dienesta dati gada pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa rajoniem
- dzelzceļa līnijas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- tramvaju un trolejbusu līnijas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa pilsētām
- maģistrālie naftas un naftas produktu vadi statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- maģistrālie gāzes vadi statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
22.3. Sakaru līdzekļu skaits: Eurostat
modulis 492
- publiskā telekomunikāciju tīkla statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pamata telefona aparātu skaits pa republikas pilsētām
un rajoniem, pa
pilsētām un laukiem
- mobilā telefona abonentu skaits statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- mobilā telefona tīkla bāzes staciju skaits statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa rajoniem
- televīzijas staciju un raidītāju skaits Valsts elektrosakaru inspekcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa rajoniem
22.4. Dzelzceļa transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- kravu pārvadājumi (iekšzemē, eksports, modulis 484 mēnesis
imports, tranzīts)
- pasažieru pārvadājumi (iekšzemē,
starptautiskie)
- kravu un pasažieru apgrozība
- eksporta un importa kravas sadalījumā
pa valstīm
- iekšzemes kravu pārvadājumi pēc
pārvadājumu attāluma
- ritošā sastāva izmantošanas rādītāji
- nodarbinātība
- pasažieru staciju un pieturas punktu skaits pa republikas pilsētām
un rajoniem
22.5. Regulārās autobusu satiksmes uzņēmumu Satiksmes ministrijas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā,
darbības rādītāji: pa satiksmes veidiem
- pasažieru pārvadājumi
- pasažieru apgrozība
22.6. Kravas autotransporta darbības pamatrādītāji: Eurostat apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida kopā Latvijā
kravu pārvadājumi: modulis 483 gads apsekojums
- iekšzemē un starptautiskajā satiksmē
- par maksu un savām vajadzībām
- pa kravu veidiem (pēc NST/R klasifikācijas)
- pēc pārvadājumu attāluma
- bīstamo kravu pārvadājumi
kravu apgrozība:
- iekšzemē un starptautiskajā satiksmē
- par maksu un savām vajadzībām
- pa kravu veidiem (pēc NST/R klasifikācijas)
- pēc pārvadājumu attāluma
- bīstamo kravu pārvadājumi
22.7. Pilsētu elektrotransporta darbības Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā,
pamatrādītāji: modulis 481 gads pa pilsētām
- pasažieru pārvadājumi
- pasažieru apgrozība
- vagonu nobraukums
22.8. Ostu darbības pamatrādītāji: Eurostat statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā,
- nosūtītās un saņemtās kravas (pa kravu modulis 485B pa ostām
veidiem), kravas konteineros
- iebraukušie un izbraukušie pasažieri
ar pasažieru kuģiem un prāmjiem
22.9. Lidostu darbības pamatrādītāji: Eurostat statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā,
- izbraukušie, iebraukušie pasažieri, modulis 486 pa lidostām
tiešais tranzīts
- gada laikā iebraukušie un izbraukušie
pasažieri sadalījumā pa valstīm
- nosūtītās un saņemtās kravas un pasts
22.10. Jūras transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- kravu pārvadājumi (imports, eksports, modulis 485B
starp ārvalstu ostām)
- kravu apgrozība
22.11. Cauruļvadu transporta darbības Eurostat statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
pamatrādītāji: modulis 481 gads
- transportētā nafta un naftas produkti
- naftas un naftas produktu apgrozība
- maģistrālo naftas un naftas produktu
vadu caurlaides spēja
22.12. Aviācijas transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- pasažieru pārvadājumi, pārvadātās modulis 486
kravas un pasts, pasažieru apgrozība
un kravu apgrozība
22.13. Kravu tranzīts (tonnās): Valsts ieņēmumu dienesta ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- iebraucot Latvijā (pa transporta veidiem) Muitas pārvaldes dati
- izbraucot no Latvijas (pa transporta veidiem)
22.14. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
darbības pamatrādītāji: modulis 492
- pasta sūtījumi (vēstules, pastkartes,
bandroles, pakas, naudas pārvedumi)
iekšzemē, uz ārvalstīm, no ārvalstīm
- piegādāto laikrakstu un žurnālu skaits
- pasta iestāžu un pastnieku skaits statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa rajoniem
22.15. Izejošo tālsarunu skaits publiskajā Eurostat statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
telekomunikāciju tīklā: modulis 492 gads
- iekšzemē, starptautiskās
- telefona centrāles publiskajā
telekomunikāciju tīklā (montētais
tilpums, izmantotais tilpums)
22.16. Glabāšanas un noliktavu saimniecības Eurostat statistikas veidlapas vienreizējs pilns apsekojums kopā Latvijā
un pārējo transporta palīgdarbības modulis 516
uzņēmumu darbība 1999.gadā
23. Tūrisma statistika
23.1. Tūrisma firmu darbība: Pasaules statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
- tūristu skaits, kuri ierodas Latvijā tūrisma
ar tūrisma firmu palīdzību organizācija,
- tūristu skaits, kuri dodas ceļojumā Eurostat
uz ārzemēm ar tūrisma firmu palīdzību modulis 502
- tūristu iedalījums pa valstīm
- tūrisma firmu finansu rādītāji u.c.
23.2. Viesnīcu, moteļu, viesu māju, Pasaules statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā,
kūrortviesnīcu, kempingu u.c. darbība: tūrisma pa pilsētām, rajoniem
- viesnīcu un atpūtas iestāžu skaits (pa veidiem) organizācija, un pagastiem
- gultasvietu skaits Eurostat
- gultasvietu noslogojums moduļi
- numuru skaits 501; 502
- numuru noslogojums
- apkalpoto cilvēku skaits (pa valstīm) u.c.
23.3. Dienesta viesnīcu darbība statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa pilsētām, rajoniem
un pagastiem,
pa īpašuma formām
23.4. Ceļotāju apsekojums: Pasaules apsekojuma anketa četras izlases veida kopā Latvijā,
- ceļojuma mērķis tūrisma reizes apsekojums pa pieciem reģioniem
- ceļojumā pavadīto dienu skaits organizācija, gadā (Rīgas reģions,
- naudas līdzekļi, kuri iztērēti ceļojuma laikā Eurostat Vidzeme, Kurzeme,
- iztērēto naudas līdzekļu sadalījums modulis 501 Zemgale, Latgale),
pa pakalpojumu veidiem u.c. pa valstīm
23.5. Robežu šķērsojošo personu skaits: Pasaules Valsts robežsardzes dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- iebraukušo personu skaits (to skaitā tūrisma
Latvijas iedzīvotāji, ārzemnieki) organizācija,
- izbraukušo personu skaits (to skaitā Eurostat
Latvijas iedzīvotāji, ārzemnieki) modulis 501
24. Nekustamā īpašuma statistika
24.1. Nekustamais īpašums: Valsts zemes dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- zemju, ēku un būvju, dzīvokļu pa pilsētām un
īpašumu skaits pagastiem,
- platības pa īpašuma formām
- īpašnieks vai valdītājs
- lietošanas mērķis
- kadastrālā vērtība
24.2. Dzīvojamais fonds: Eurostat statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- dzīvojamo māju skaits modulis 381 pa īpašuma formām,
- kopējā platība pa pilsētām un rajoniem,
- dzīvokļu skaits pašvaldību
- dzīvokļu labiekārtojums dzīvojamais fonds
- dzīvojamo māju nolietojums - pa pagastiem
24.3. Pašvaldību palīdzība dzīvokļu statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā,
jautājuma risināšanā: pa pilsētām un pagastiem
- piešķirto dzīvokļu skaits
- sociālās mājas un dzīvokļi
(skaits, iemītnieki)
- piešķirtie īres un komunālo
pakalpojumu pabalsti
24.4. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas Eurostat Valsts zemes dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
veidiem un īpašniekiem (lietotājiem) moduļi pa rajoniem
611; 621 un pagastiem
24.5. Pilsētu zemju platības un labiekārtošana statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa pilsētām
24.6. Nekustamā īpašuma aģentūru darbība statistikas veidlapas reizi gadā pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa pilsētām
25. Vides aizsardzības statistika
25.1. Gaisa piesārņojums no stacionāriem Eiropas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
izmešu avotiem (dati tiek apkopoti kopīgi ekonomiskā pa republikas pilsētām
ar Vides aizsardzības un reģionālās komisija, un rajoniem,
attīstības ministriju) Eurostat pa nozarēm
moduļi 715;
718; 719
25.2. Ūdens lietošanas rādītāji (dati tiek Eiropas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
apkopoti kopīgi ar Vides aizsardzības ekonomiskā pa republikas pilsētām
un reģionālās attīstības ministriju): komisija, un rajoniem,
- ūdens saņemšana un izmantošana Eurostat pa upju baseiniem,
- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana moduļi 714; pa nozarēm
- notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums 718; 719
- kanalizācijas saimniecība statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa pilsētām, rajoniem
un pagastiem
25.3. Izdevumi vides aizsardzībai ANO statistikas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
nodaļa, pa pilsētām
Eurostat moduļi un rajoniem,
717; 718; 719 pa nozarēm
25.4. Īpaši aizsargājamo teritoriju platība Vides datu centra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju veidiem
25.5. Dabas rezervātu platība, augu Eiropas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
un dzīvnieku sugas ekonomiskā pa rezervātiem
komisija, un nacionālajiem
Pasaules parkiem
dabas fonds,
Eurostat moduļi
611; 718; 719
25.6. Apkārtējās vides piesārņojuma Vispasaules Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes dati mēnesis novērojumu pa novērojumu
novērojumu rezultāti: meteoroloģiskā gads tīkls stacijām
- gaisa kvalitāte organizācija,
- nokrišņu skābums Eurostat
- virszemes ūdens moduļi 716;
- piesārņojošo vielu nosēdumi 715; 718; 719
25.7. Laikapstākļi Latvijā Vispasaules Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes dati mēnesis novērojumu pa novērojumu
meteoroloģiskā gads tīkls stacijām
organizācija,
Eurostat moduļi
718; 719
25.8. Bīstamie atkritumi: Eiropas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
- atkritumu daudzums ekonomiskā ministrijas dati pa republikas pilsētām
- atkritumu izcelsme komisija, un rajoniem
Eurostat moduļi
712; 718; 719
25.9. Ietekmes uz vidi novērtējums vides valsts ekspertīzes dati gads ekspertīžu ekspertīžu un saskaņojumu
kopums skaits, augsnes piesārņo-
juma rādītāji Latvijā
25.10. Vides veselības novērojumu rādītāji Pasaules veselības Nacionālā vides veselības centra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa
aizsardzības pilsētām un rajoniem
organizācija
26. Privatizācijas un denacionalizācijas procesu statistika
26.1. Namīpašumu denacionalizācijas gaita statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā,
pa pilsētām un laukiem
26.2. Dzīvojamā fonda privatizācija: Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā,
- privatizēto dzīvokļu kopējā un komisijas dati pa republikas pilsētām
dzīvojamā platība un rajoniem, pa pilsētām
- privatizēto dzīvokļu vērtība fizisko un un pagastiem
juridisko personu dzīvokļu īpašumi:
- iegūti saskaņā ar likumu
"Par dzīvojamo māju privatizāciju"
- iegūti saskaņā ar likumu "Par
lauksaimniecības uzņēmumu un
zvejnieku kolhozu privatizāciju"
dzīvojamās ēkas un būves:
- iegūtas saskaņā ar likumu
"Par dzīvojamo māju privatizāciju"
- iegūtas saskaņā ar likumu "Par
lauksaimniecības uzņēmumu un
zvejnieku kolhozu privatizāciju"
26.3. Valsts īpašuma saimniecisko objektu Privatizācijas aģentūras dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
privatizācija un privatizācijas metodes
26.4. Pašvaldībām piederošo tirdzniecības, statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā,
sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu pa republikas pilsētām
objektu privatizācija un rajoniem
26.5. Nekustamo īpašumu privatizācijas gaita Latvijā Valsts zemes dienesta dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
26.6. Privatizācijas sertifikāti un to izmantošana Ekonomikas ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
 
27. Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
27.1. Ražošanas konjunktūras rādītāji rūpniecībā Ekonomiskās apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida kopā Latvijā
sadarbības un apsekojums
attīstības (260 rūpniecības
organizācija, uzņēmumu)
Eiropas Komisija
27.2. Ražošanas konjunktūras rādītāji būvniecībā Ekonomiskās apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida kopā Latvijā
sadarbības un apsekojums
attīstības (160 būvnie-
organizācija, cības uzņēmumu)
Eiropas Komisija
27.3. Konjunktūras rādītāji tirdzniecībā Ekonomiskās apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida kopā Latvijā
sadarbības un apsekojums
attīstības (250 tirdznie-
organizācija, cības uzņēmumu)
Eiropas Komisija
27.4. Konjunktūras rādītāji lauksaimniecībā apsekojuma anketa divas pilns apsekojums kopā Latvijā
reizes (500 statūtsabiedrību
gadā un valsts saimniecību)
un izlases veida
apsekojums (1700
iedzīvotāju saimniecību)
27.5. Patērētāju apsekojums Ekonomiskās apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida kopā Latvijā
sadarbības un apsekojums
attīstības (1300 personu)
organizācija,
Eiropas Komisija
28. Informācija saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta uzdevumiem
28.1. Informācija īpaši atbalstāmo reģionu noteikšanai:
- mazumtirdzniecības apgrozījums uz vienu statistikas veidlapas, citu valsts institūciju gads aprēķins pa republikas pilsētām
iedzīvotāju dati, aprēķins un rajoniem
- demogrāfiskā slodze
- personas ar augstāko un vidējo izglītību uz
1000 iedzīvotājiem 18 un vairāk gadu vecumā
- mēneša vidējā bruto darba samaksa
- uzņēmumu skaits, kuri darbojas vai par
kuriem nav ziņu, ka to darbība ir pārtraukta
(uz 1000 iedzīvotājiem)
- bezdarba līmenis statistikas veidlapas, citu valsts institūciju gads aprēķins pa pilsētām un pagastiem
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz dati, aprēķins vai to kopumu
vienu iedzīvotāju
- demogrāfiskā slodze
- iedzīvotāju blīvums
- rūpniecības vajadzībām izmantojamās
platības un ar ražošanas un sociālās
infrastruktūras objektiem aizņemtās platības
īpatsvars kopējā teritorijas platībā
- personas ar augstāko un vidējo izglītību uz
1000 iedzīvotājiem 18 un vairāk gadu vecumā
28.2. Informācija par brīvostām un speciālajām statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā pa brīvostām un
ekonomiskajām zonām: ekonomiskajām zonām
- strādājošo skaits
- darba samaksa, mēneša vidējā bruto un neto
darba samaksa
- nerezidentu skaits un darba samaksa
- mazumtirdzniecības apgrozījums uzņēmumos,
kur gada mazumtirdzniecības apgrozījums ir
lielāks par 200 tūkst. latu
- vairumtirdzniecības apgrozījums uzņēmumos,
kur strādājošo skaits ir 20 un vairāk vai gada
apgrozījums ir lielāks par 200 tūkst. latu
- maksas pakalpojumu realizācijas apjomi
pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem
uzņēmumos, kur strādājošo skaits ir 20 un vairāk
vai gada apgrozījums ir lielāks par 200 tūkst. latu
- galveno rūpniecības produkcijas veidu ražošana
speciālajās ekonomiskajās zonās
- nefinansu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos
un pamatlīdzekļos pa atsevišķiem izmaksu veidiem
- kopējais veikto būvmontāžas darbu apjoms
- galveno objektu būvniecība
- ar kuģiem nosūtītās un saņemtās kravas
- izlidojušo lidmašīnu skaits
- ielidojušo lidmašīnu skaits no Eiropas Savienības valstīm
- pasažieru skaits
- kravas, tonnas
28.3. Nacionalizēto un citādi nelikumīgi atņemto statistikas veidlapas ceturksnis pašvaldību, kopā Latvijā,
uzņēmumu un citu īpašuma objektu bijušo līdz dena- ministriju u.c. katrā pašvaldībā,
īpašnieku vai viņu mantinieku īpašuma tiesību cionalizā- institūciju katrā ministrijā
atjaunošanas gaita (Ministru kabineta 1993.gada cijas regulārais
26.oktobra rīkojums Nr.68-r "Par statistisko procesa apsekojums
informāciju nacionalizēto un citādi nelikumīgi nobei-
atņemto uzņēmumu un citu īpašuma objektu gumam
īpašnieku īpašuma tiesību atjaunošanas jautājumos")
28.4. Informācija par statistisko informāciju, kuru statistikas veidlapas divas ministrijas, apkopota informācija
savas kompetences ietvaros sistemātiski vāc, reizes valsts
apkopo un uzkrāj ministrijas un citas valsts gadā institūcijas
pārvaldes iestādes (Ministru kabineta 1995.gada
13.jūnija instrukcija Nr.15 "Instrukcija par
valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošās statistiskās
informācijas apkopošanu")

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

 

 

01.01.2000