Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Valsts budžeta revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-302/99

Rīgā 1999.gada 16.novembrī

Par Latvijas Pašvaldību savienībā veikto revīziju rezultātiem par Ls 50 044,47 izlietojumu, kas saņemti no Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 1997. un 1998.gadā saskaņā ar 1997.gada 17.janvārī noslēgto līgumu

Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: departamenta direktors K.Beljānis un kolēģijas locekļi R.Bērziņa, M.Prāma un R.Zonenbergs izskatīja Latvijas Pašvaldību savienībā veiktās revīzijas rezultātus par Ls 50 044,47 izlietojumu, kas saņemti no Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 1997. un 1998.gadā saskaņā ar 1997.gada 17.janvārī noslēgto līgumu un

konstatēja:

Ls 50 044,47, kas saskaņā ar 1997.gada 17.janvārī noslēgto līgumu 1997. un 1998.gadā saņemti Latvijas Pašvaldību savienībā no Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, izlietoti šādi:

• Ls 35 083,24 Latvijas Pašvaldību savienība izmaksājusi atalgojumā 37 darbiniekiem uz darba līguma pamata. Līgumus Latvijas Pašvaldību savienība noslēgusi individuāli ar katru no šiem darbiniekiem par pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas procesa veicināšanu, privatizācijas problēmu risināšanu pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisijās un dzīvokļu privatizācijas gaitā savāktās informācijas tālāko izmantošanu, sagatavojot un nododot to Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai. 32 darbinieki no iepriekš minētajiem vienlaikus uz līguma pamata strādāja Centrālajā dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, tai skaitā - 28 kā galvenie speciālisti Latvijas rajonos un pilsētās dzīvokļu privatizācijas jautājumos un 4 - kā galvenie speciālisti Centrālajā dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā. Līgumos, kas vienlaikus bija noslēgti ar šiem darbiniekiem Latvijas Pašvaldību savienībā un Centrālajā dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, noteiktie darba pienākumi savstarpēji bija saistīti un viens otru papildināja;

• Ls 9 823,28 samaksāti sociālā nodokļa veidā sakarā ar iepriekš minēto atalgojumu;

• Ls 3058 samaksāti sakarā ar Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 27 darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Zviedriju jautājumā par sociālo māju apsaimniekošanu semināra "Vides izpēte" ietvaros, kurā iegūtā pieredze, kā paskaidroja brauciena organizētāji, izmantojama privatizēto māju apsaimniekošanā Latvijā;

• Ls 2079,95 izlietoti Latvijas Pašvaldību savienībā administratīvi-saimnieciskajiem izdevumiem saistībā ar 1997.gada 17.janvārī ar Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju noslēgtā līguma izpildi.

Tā kā šī revīzija Latvijas Pašvaldību savienībā veikta saskaņā ar Valsts kontroles padomes 1999.gada 12.maija lēmumu, kas pieņemts, izskatot Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sūdzību par uzrēķinu, tās materiāli iesniedzami Valsts kontroles padomē.

Izskatot šos revīzijas materiālus departamenta kolēģijas sēdēs, uzklausīti paskaidrojumi no Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Z.Ziediņa un Latvijas Pašvaldību savienības padomnieka A.Baļčūna.

Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas reglamenta 59.pantu, Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Revīziju Latvijas Pašvaldību savienībā par Ls 50 044,47 izlietojumu, kas 1997. un 1998.gadā saņemti no Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, slēgt.

2. Revīzijas materiālus iesniegt Valsts kontroles padomē atbilstoši Valsts kontroles padomes 1999.gada 12.maija lēmumam (prot. Nr.12, 2.p.).

Lēmumu var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts budžeta revīzijas departamentā.

Departamenta direktors K.Beljānis

Kolēģijas locekļi: R.Bērziņa, M.Prāma, R.Zonenbergs

 

 

16.11.1999