Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.11.2011. - 01.06.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 27. maija noteikumus Nr. 321 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.811

Rīgā 2006.gada 3.oktobrī (prot. Nr.50 17.§)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - pārvalde) ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Pārvaldei ir šādas funkcijas:

2.1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;

2.2. noteikt personu tiesisko statusu valstī;

2.3. veikt iedzīvotāju uzskaiti valstī;

2.4. izsniegt:

2.4.1. personu apliecinošus dokumentus;

2.4.2. ceļošanas dokumentus.

3. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, pārvaldei ir šādi uzdevumi:

3.1. noteikt personu piederību pie Latvijas pilsonības;

3.1.1 izskatīt personu iesniegumus ar lūgumu izsniegt politiski represētās personas apliecību, piešķirt politiski represētās personas statusu vai pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu, kā arī Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā atcelt pieņemto lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu;

3.2. analizēt procesus, kas saistīti ar migrāciju, patvēruma meklēšanu, personu tiesiskā statusa noteikšanu, iedzīvotāju uzskaiti un personu nodrošināšanu ar personu apliecinošiem un ceļošanas dokumentiem, veikt pētījumus minētajās jomās un piedalīties tajos;

3.3. sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām un citu valstu migrācijas dienestiem, organizēt starptautiskas apspriedes un konferences par tās kompetencē esošajiem jautājumiem un piedalīties to darbā, analizēt Latvijas Republikas un citu valstu pieredzi minēto jautājumu risināšanā;

3.4. atbilstoši kompetencei piedalīties starptautisku līgumu sagatavošanā un izpildē;

3.5. informēt plašsaziņas līdzekļus un sabiedrību par pārvaldes darbību;

3.6. atbilstoši kompetencei piedalīties tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē un sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

3.7. izskatīt personu iesniegumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā un sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par Latvijas pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā vai pieņemt lēmumu par naturalizācijas atteikumu;

3.8. organizēt Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes materiālu un latviešu valodas prasmes pārbaudes materiālu izstrādi personām, kuras pretendē uz Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, un nodrošināt nepieciešamo mācību palīglīdzekļu un metodisko līdzekļu sagatavošanu;

3.9. pārbaudīt to personu Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanas, kā arī latviešu valodas prasmi, kuras pretendē uz Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā;

3.10. izskatīt personu iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības, pieņemt lēmumu par personas atzīšanu par Latvijas pilsonību zaudējušu vai par atteikumu atzīt personu par Latvijas pilsonību zaudējušu;

3.11. izskatīt pārbaudes lietas par Latvijas pilsonības atņemšanu, pieņemt lēmumu izbeigt pārbaudes lietu vai celt prasību tiesā par Latvijas pilsonības atņemšanu;

3.12. izskatīt personu iesniegumus par Latvijas pilsonības atjaunošanu;

3.13. veikt citos tiesību aktos noteiktos uzdevumus migrācijas, patvēruma meklēšanas, personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites jomā, kā arī personu nodrošināšanā ar personu apliecinošiem un ceļošanas dokumentiem.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.153 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.857)

3.1 Šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minēto uzdevumu veic pārvaldes struktūrvienība – Naturalizācijas pārvalde.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.153 redakcijā)

4. Pārvaldei ir šādas tiesības:

4.1. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos;

4.2. izveidot darba grupas un iekļaut to sastāvā arī ekspertus;

4.3. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts pārvaldes iestādēm un privātpersonām informāciju, kas nepieciešama pārvaldes funkciju izpildei;

4.4. iesniegt Eiropas Savienības līdzfinansēto programmu un divpusējās un daudzpusējās sadarbības finanšu programmu projektu pieteikumus;

4.5. sniegt maksas pakalpojumus;

4.6. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajos gadījumos izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus.

(Grozīts ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.771; MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.857)

III. Pārvaldes struktūra un amatpersonas

5. Pārvaldes sastāvā ir šādas struktūrvienības:

5.1. departamenti un to nodaļas;

5.2. patstāvīgas centrālās un teritoriālās nodaļas.

6. Pārvaldes struktūrvienības darbojas saskaņā ar šo nolikumu un attiecīgās struktūrvienības reglamentu.

7. Pārvaldi vada priekšnieks. Priekšnieks ir valsts civildienesta ierēdnis. Pārvaldes priekšnieku amatā ieceļ (pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā) un no amata atbrīvo iekšlietu ministrs.

8. Pārvaldes priekšnieks veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

9. Pārvaldes priekšniekam var būt padomnieki un palīgi.

10. Pārvaldes priekšniekam ir vietnieki. Pārvaldes priekšnieks var noteikt struktūrvienības, kas ir pārvaldes priekšnieka vietnieka tiešā pakļautībā.

IV. Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

11. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina pārvaldes priekšnieks. Pārvaldes priekšnieks ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

12. Pārvaldes amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, var apstrīdēt un pārsūdzēt šādā kārtībā:

12.1. pārvaldes struktūrvienības amatpersonas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pārvaldes priekšniekam. Pārvaldes priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā;

12.2. pārvaldes priekšnieka izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto) vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Iekšlietu ministrijai. Iekšlietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.153)

13. Pārvaldes priekšnieks var atcelt pārvaldes amatpersonu pieņemtos prettiesiskos vai nelietderīgos lēmumus un rīkojumus.

14. Pārvalde ne retāk kā reizi gadā iesniedz iekšlietu ministram pārskatu par pārvaldes funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

V. Noslēguma jautājums

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumus Nr.7 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 5.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
11.11.2011