Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.704

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 10.§)
Kārtība, kādā uzskaita un atmaksā Kohēzijas fonda projektu ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā uzskaita un atmaksā Kohēzijas fonda projektu ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus.

2. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc ceturkšņa ziņojuma, Finanšu ministrijas, Valsts kontroles, Eiropas Komisijas vai citas institūcijas audita atzinuma vai cita veida informācijas saņemšanas par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem izvērtē to un, ja nepieciešams, pieprasa starpniekinstitūcijai vai maksājumu iestādei papildu informāciju.

3. Ja, izvērtējot šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, neatbilstoši veikti izdevumi netiek konstatēti, vadošā iestāde pieņem lēmumu neuzsākt izdevumu atgūšanas procesu un triju darbdienu laikā nosūta to starpniekinstitūcijai. Lēmuma kopiju nosūta maksājumu iestādei, Finanšu ministrijas struktūrvienībai, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas funkcijām un kas veic noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudi (turpmāk - neatkarīgā struktūrvienība), institūcijai, kura veikusi attiecīgos izdevumus, kā arī tām institūcijām, kuru audita atzinumi tika izvērtēti lēmuma pieņemšanas procesā.

4. Ja, izvērtējot šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, tiek konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi un ja ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs, kurš veicis attiecīgos izdevumus, nav valsts budžeta iestāde, vadošā iestāde pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu (pilnā apmērā vai daļēji) no Kohēzijas fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma. Lēmumā norāda šādu informāciju:

4.1. projekta nosaukums un kods;

4.2. neatbilstoši veikto izdevumu summa sadalījumā pa finansējuma avotiem;

4.3. atgūstamā neatbilstoši veikto izdevumu summa, tai skaitā:

4.3.1. Kohēzijas fonda finansējuma daļa;

4.3.2. valsts budžeta finansējuma daļa;

4.4. atmaksāšanas termiņš;

4.5. neatbilstoši veikto izdevumu summa, kas pārskaitāma Eiropas Komisijai, ja no Eiropas Komisijas ir saņemts paziņojums par līdzekļu atmaksāšanu;

4.6. atgūstamā neatbilstoši veikto izdevumu summa, par kuru tiek samazināta projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa un kuru nevar izmantot, lai segtu izmaksas, attiecībā uz kurām tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi;

4.7. neatbilstoši veikto izdevumu datums.

5. Ja, izvērtējot šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, tiek konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi un ja ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs, kurš veicis attiecīgos izdevumus, ir valsts budžeta iestāde, vadošā iestāde sagatavo ziņojumu, iekļaujot tajā šo noteikumu 4.1., 4.4., 4.5. un 4.6.apakšpunktā minēto informāciju. Ziņojumu kopā ar šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju nosūta Finanšu ministrijai, kā arī informē Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Finanšu ministrija nosūta šo informāciju tās valsts budžeta iestādes augstākās iestādes vadītājam, kurā konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi, un Valsts kontrolei.

6. Ja nepieciešams, vadošā iestāde šo noteikumu 4.punktā minētā lēmuma pieņemšanai 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minētās informācijas saņemšanas izveido darba grupu, iekļaujot tajā vadošās iestādes, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas, ieviešanas iestādes un atbalsta saņēmēja pārstāvjus.

7. Vadošā iestāde pamatota iemesla dēļ var pagarināt šo noteikumu 2. un 6.punktā minēto termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām, informējot par to institūciju, kas sniedza informāciju par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

8. Vadošā iestāde triju darbdienu laikā nosūta šo noteikumu 4.punktā minēto lēmumu vai šo noteikumu 5.punktā minēto ziņojumu starpniekinstitūcijai un tā kopiju - maksājumu iestādei, neatkarīgajai struktūrvienībai, institūcijai, kura veikusi neatbilstošus izdevumus, un tām institūcijām, kuru audita atzinumi tika izvērtēti lēmuma pieņemšanas procesā.

9. Starpniekinstitūcija pēc šo noteikumu 4.punktā minētā lēmuma saņemšanas nodrošina tajā norādīto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no ieviešanas iestādes vai atbalsta saņēmēja.

10. Starpniekinstitūcija atver kontu Valsts kasē neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanai.

11. Ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs atmaksā projekta ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus un nokavējuma naudu (ja tāda ir) šo noteikumu 10.punktā minētajā kontā.

12. Ja ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs šo noteikumu 4.punktā minētajā lēmumā noteiktajā termiņā neatmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, tas par katru nokavēto dienu maksā nokavējuma naudu 0,1 procenta apmērā no neatmaksātās summas. Nokavējuma naudu nepiemēro laikā, kad tiek saskaņoti priekšlikumi par atmaksāšanas grafika izmaiņām.

13. Ja ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs, kurš veicis neatbilstošus izdevumus, nav valsts budžeta iestāde, neatbilstoši veiktos izdevumus atgūst un atmaksā šādā kārtībā:

13.1. starpniekinstitūcija pēc šo noteikumu 4.punktā minētā lēmuma saņemšanas nosūta vēstuli un lēmuma kopiju ieviešanas iestādei vai atbalsta saņēmējam. Vēstulē norāda atmaksājamo līdzekļu apmēru, atmaksas termiņu un konta numuru Valsts kasē;

13.2. ja ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs nevar atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus šo noteikumu 4.punktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā un apmērā, tas vismaz trīs darbdienas pirms noteiktā termiņa informē par to starpniek­institūciju un piecu darbdienu laikā vienojas ar starpniekinstitūciju par naudas līdzekļu atmaksāšanas grafiku;

13.3. starpniekinstitūcija triju darbdienu laikā iesniedz vadošajā iestādē ar ieviešanas iestādi vai atbalsta saņēmēju saskaņotos priekšlikumus par atmaksāšanas grafika izmaiņām;

13.4. vadošā iestāde piecu darbdienu laikā izskata starpniekinstitūcijas iesniegtos priekšlikumus par atmaksāšanas grafika izmaiņām un var pieņemt lēmumu par grozījumu izdarīšanu šo noteikumu 4.punktā minētajā lēmumā;

13.5. vadošā iestāde triju darbdienu laikā informē starpniekinstitūciju, maksājumu iestādi un neatkarīgo struktūrvienību par šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minēto lēmumu;

13.6. starpniekinstitūcija nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanas uzraudzību. Ja ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs laikus neatmaksā attiecīgos līdzekļus, starpniekinstitūcija piemēro sankcijas atbilstoši šo noteikumu 12.punktam.

14. Starpniekinstitūcija informē vadošo iestādi, maksājumu iestādi un neatkarīgo struktūrvienību par šo noteikumu 4.punktā minētā lēmuma izpildi.

15. Starpniekinstitūcija ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc konta izraksta saņemšanas par atmaksājamo līdzekļu ieskaitīšanu starpniekinstitūcijas norādītajā kontā Valsts kasē rīkojas šādi:

15.1. ja neatbilstoši veiktie izdevumi nav pārskaitāmi Eiropas Komisijai, atgūto valsts budžeta finansējumu un saņemto nokavējuma naudu ieskaita Valsts kases norādītajā valsts budžeta pārējo nenodokļu ieņēmumu kontā, bet atgūto Kohēzijas fonda finansējumu ieskaita attiecīgajā Kohēzijas fonda līdzekļu uzskaites kontā;

15.2. ja neatbilstoši veiktie izdevumi ir pārskaitāmi Eiropas Komisijai, atgūto valsts budžeta finansējumu, Kohēzijas fonda finansējumu un saņemto nokavējuma naudu ieskaita Valsts kases norādītajā valsts budžeta pārējo nenodokļu ieņēmumu kontā.

16. Ja neatbilstoši veiktie izdevumi ir pārskaitāmi Eiropas Komisijai, maksājumu iestāde, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, atmaksā finanšu līdzekļus Eiropas Komisijai no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem.

17. Ja ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, viena kalendāra mēneša laikā pēc noteiktā atmaksāšanas termiņa beigām neatmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus un nevienojas ar starpniekinstitūciju par šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minēto atmaksāšanas grafiku, starpniekinstitūcija Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

18. Starpniekinstitūcija, maksājumu iestāde, ieviešanas iestāde vai atbalsta saņēmējs veic neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu jomā.

19. Maksājumu iestāde uzskaita atgūstamo un atmaksāto neatbilstoši veikto izdevumu Kohēzijas fonda finansējumu un ziņo Eiropas Komisijai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos par Kohēzijas fonda vadību un kontroli noteiktajām prasībām, kā arī 10 darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanas informē par to vadošo iestādi un neatkarīgo struktūrvienību.

20. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu šo noteikumu 4.punktā minētajā gadījumā uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksāti šo noteikumu 10.punktā minētajā kontā.

21. Šo noteikumu 5.punktā minētajā gadījumā par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu, lai ziņotu Eiropas Komisijai, uzskata datumu, kurā Finanšu ministrija nosūta attiecīgo informāciju tās valsts budžeta iestādes augstākās iestādes vadītājam, kura veikusi neatbilstošus izdevumus, un Valsts kontrolei.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
02.09.2006